Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Анализ организационно-технического уровня производства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН. Вступ. І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність 4 ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства 11 1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства 11 2. Аналіз активів підприємства 15 3. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства 17 4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства 24 5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства 29 6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства 34 ІІІ. Висновки і пропозиції 37 Література 40 Додатки. ВСТУП. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей. Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності. Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по- друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів).

Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п. Розділ І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- господарську діяльність. Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів. Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів. Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів. Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів. Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці. Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків: а) визначення динаміки показників інтенсифікації; б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва; в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва; г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів; д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва. Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю. Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва Показники Минулий Звітний Відхилен-н рік рік я, % 1. Валова продукція в співставних 23436 15929 67 цінах 2. Промислово-виробничий персонал 3707 3343 90 3. Фонд оплати праці з 2603 2513 96 нарахуваннями 4. а) Основні виробничі фонди 262211 261559 99 б) Амортизація 2877 3598 125 5. Оборотні засоби 19407 25099 129 6. Матеріальні затрати 13443 12429 92 7. Продуктивність праці (с.1 : с.2) 6,3 4,8 76 8. Продукція на 1 грн. оплати праці 9 6,3 70 (с.1 : с.3) 9. Матеріаловіддача (с.1 : с.6) 1,7 1,3 76 10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а) 0,08 0,06 75 б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) 8,1 4,4 54 11.

Оборотність оборотних коштів 1,2 0,6 50 (кількість оборотів) (с.1 : с.5) В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 76%, зарплатовіддача – 70%, матеріаловіддача – 76%, фондовіддача основних виробничих фондів – 75%, оборотність засобів – 50%. За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат. Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації. Види ресурсів Динаміка Приріст(-) Частка впливу на Відносний якісних спад( ) 100% спаду продукції перерозхід показник ресурсів ресурсів, ів на 1% тис.грн. коефіціє спаду нт продукції, % Екстенсивн Інтенсив их них факторів факторів 1.Промислово-виробничи 0,76 0,3 -30 -70 859,3 й персонал 2. Оплата праці 0,7 0,12 -12 -88 769 3. Матеріальні затрати 0,76 0,24 -24 -76 3422,2 0,75 0,03 -3 -97 85877,6 4. а) ОВФ 0,54 -0,76 76 -176 1670,4 б) Амортизація 0,5 -0,87 87 -187 12096,3 5. Оборотні засоби. Комплексна оцінка всесторонньої 0,66 -0,042 -4,2 -95,8 102165,1 інтенсифікації. У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції – промислово-виробничого персоналу на 30%, оплати праці на 12%, матеріальних витрат на 24%, основних виробничих фондів на 3%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: амортизація на 76%, оборотні засоби на 87%. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перерозходу. Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об’ємів виробництва. В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%. З проведених розрахунків (табл. 2) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне. Нераціональне використання всіх видів ресурсів підтверджуються розрахунком відносного перерозподілу ресурсів. Він розраховується наступним чином: від часткового показника звітного року мінусується базовий частковий показник скоригований на коефіцієнт росту обсягу виробництва. Так найбільший перерозхід відбувся по таких видах як основні виробничі фонди (на 85877,6 тис.грн), оборотні засоби (на 12096,3 тис.грн), що свідчить про погіршення використання майна на підприємстві. Сукупний відносний перерозхід можна визначити як суму перерозходів по основних видах ресурсів: матеріальні затрати, промислово-виробничий персонал, ОВФ, оборотні засоби. Він складає 102165,1 тис.грн. Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси. Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників.

Сопоставление степени выполнения плана или роста по этим показателям (в %) позволяет установить, как повлияли на рост производительности труда изменение соотношения между рабочими и остальными категориями промышленно-производственного персонала (по выполнению плана в % или изменению среднегодовой выработки на 1 работающего и 1 рабочего в %) и изменение соотношения между основными и вспомогательными рабочими (по тем же показателям на 1 рабочего и 1 основного рабочего ).   Для выявления факторов изменения производительности труда и резервов дальнейшего её роста проводят раздельное изучение использования рабочего времени (экстенсивные факторы) и среднечасовой выработки, зависящей от трудоёмкости производства (интенсивные факторы). Раздельное изучение этих двух групп факторов обусловлено тем, что использование рабочего времени зависит в основном от организации труда и производства, а среднечасовая выработка — от общего организационно-технического уровня предприятия, предопределяющего трудоёмкость продукции и квалификацию рабочих

1. Сравнительный анализ эффективности функционирования различных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности России

2. Организационно-правовая характеристика предприятия. Анализ экономической деятельности предприятия

3. Организационно-правовая формы предпринимательской деятельности

4. Экономико-организационные проблемы обеспечения безопасности деятельности коммерческих банков

5. Характеристика организационно-правовой и хозяйственной деятельности ОАО "Липецкое" в животноводческой отрасли

6. Организационно-правовые особенности адвокатской деятельности
7. Взаимосвязь организационной идентификации и эффективности деятельности руководителя
8. Организационная и финансово-хозяйственная деятельность предприятия Воронежский Центр "Охрана труда"

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в АПК

10. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

11. Оценка экономической и экологической эффективности природоохранной деятельности на ВМП "Авитек" /г. Киров/

12. Организационно-экономические расчеты при проектировании участков и цехов авиационных предприятий

13. Унитарное предприятие как организационно-правовая форма

14. Редакторский анализ художественно-технического оформления серии книг "История книжного искусства"

15. Анализ и оценка уровня организации труда менеджмента

16. Анализ информационно-технического обеспечения системы управления персоналом

Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

17. Организационно-психологические условия успешности адаптации молодого специалиста на промышленном предприятии

18. Финансовая деятельность предприятия: анализ и пути ее совершенствования (на примере ООО "Си-трейдинг")

19. Планирование природоохранной деятельности на целлюлозно-бумажном предприятии

20. Управление природоохранной деятельностью на примере предприятия ОАО "Химпром" г. Волгограда

21. Анализ материально-технического обеспечения предприятия ООО КЦ "Промсервис"

22. Анализ материально-технического обеспечения производства ООО"Конси"
23. Показатели, позволяющие оценить эффективность экономической деятельности предприятия
24. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства

25. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

26. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

27. Финансовый анализ рентабельности и ликвидности предприятия на примере ООО "X"

28. Состояние и основные направления реформирования налоговой системы в РФ, анализ системы налогообложения на предприятии

29. Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии

30. Анализ текущего финансового состояния предприятия (на примере МП Товары для детей)

31. Анализ и прогноз развития предприятия связи

32. Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия

Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательств

34. Бизнес-план Планирование финансово-экономической деятельности предприятия XXXXXX по производству новой продукции

35. Анализ деятти PR на предприятии Эфес-Амстар

36. Анализ производительности труда на предприятии и в основных отраслях производства

37. Деятельность контрольно-ревизионной службы на предприятии

38. Учет денежных средств в кассе и на счетах предприятия, анализ наличия и эффективности их использования
39. Анализ оборачиваемости оборотных активов предприятия как один из элементов анализа платёжеспособности
40. Анализ финансового состояния государственного предприятия Богородского почтамта - филиала УФПС по Нижегородской области

41. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

42. Классификация технических средств охраны, их основные тактико-технические характеристики и области применения

43. Анализ международного маркетинга на предприятии ОАО "Витебские ковры"

44. Анализ финансового состояния торгового предприятия ИП "Одежда"

45. Анализ дисциплины труда на предприятии и методы ее укрепления (на примере РУП с/к «Заря»).

46. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия

47. Анализ процесса управления на предприятии ОАО "Ишимбайский хлебокомбинат"

48. Анализ системы управления деревообрабатывающего предприятия ООО МК "Колхоз"

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Анализ тактического плана на предприятии Урлютюбской ГСС

50. Человеческий фактор как источник риска на базовом предприятии. Анализ рискованного поведения

51. Анализ вероятности банкротства на предприятии

52. Анализ затрат и рентабельности предприятия

53. Анализ использования производственных мощностей предприятия

54. Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия
55. Организация бухгалтерского учета, анализ и аудит на предприятиях малого бизнеса
56. Анализ финансового состояния промышленного предприятия

57. Хроматографические методы анализа и их использование в анализе объектов окружающей природной среды

58. Анализ возможности применения методов многомерного анализа для классификации и оценки конкурентоспособности регионов

59. Анализ и максимизация прибыли предприятия

60. Анализ издержек обращения на предприятии

61. Анализ использования ооборотных средств предприятия

62. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере ОАО "Казанский завод синтетического каучука")

63. Анализ основного и оборотного капитала. Анализ финансовой устойчивости предприятия

64. Анализ прибыли и рентабельности предприятия

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

65. Анализ формирования прибыли на предприятии

66. Научные основы экономического анализа. Понятие и значение экономического анализа, его место в системе экономических наук

67. Особенности хозяйственной деятельности торговых, строительных и сельскохозяйственных предприятий

68. Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия ОАО "Пневматика"

69. Анализ себестоимости и рентабельности предприятия

70. Анализ финансового состояния коммерческого предприятия ООО "Дальмебель"
71. Анализ финансово-хозяйственного положения предприятия НПРУП "Экран"
72. Анализ производительности труда на предприятиях

73. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

74. Анализ организационно-экономических условий деятельности СПК "Свияга"

75. Анализ организационно-технологического уровня производства

76. Анализ организационно-экономической деятельности общего образования в Агинском Бурятском автономном округе

77. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

78. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

79. Организационные формы предпринимательской деятельности

80. Особенности связей с общественностью на различных уровнях организационной среды

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

81. Анализ и формирование организационных структур

82. Организационные формы предпринимательской деятельности

83. Организационно-техническое обеспечение логистической системы

84. Формирование и анализ организационных структур

85. Воспитательные и организационные аспекты предпринимательской деятельности на базе школьных мастерских

86. Анализ организационных структур
87. Инженерно-техническая деятельность: философский анализ
88. Сравнительный анализ классических организационных структур управления промышленных предприятий

89. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды

90. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

91. Анализ организационно-экономических условий колхоза имени Мичурина

92. Анализ организационно-экономических условий ООО "Соколовское"

93. Организационное проектирование кадровой деятельности

94. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

95. Административно-правовые и организационные основы лицензирования отдельных видов деятельности в Республике Беларусь

96. Нормативно-организационные аспекты нормотворческой деятельности Правительства РФ

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Организационные аспекты деятельности судов

98. Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

99. Организационно-методических положений проведения анализа в системе маркетинга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.