Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ Кафедра германської філології ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРОНІМІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ КУРСОВА РОБОТА Підготувала: Студентка 4 курсу 1 групи факультету іноземної філології Нагорна Т.О. Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Кирилюк Марія Андріївна Умань-2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Пароніми у мовній системі англійської мови Паронім як частина словникової системи англійської мови Явище паронімії і парономазії(парономасії) в англійській мові РОЗДІЛ 2. Функціональні особливості паронімів в сучасній англійській мові 2.1. Особливості функціонування паронімів в англійській мові 2.2. Особливості, пов’язані з вживанням паронімів в англійській мові ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Явище паронімії привертає увагу вчених уже протягом багатьох століть. Будучи однією з актуальних проблем сучасного мовознавства, паронімія розглядалася з різних точок зору представниками філософії, психології, лінгвістики. Серйозне дослідження паронімічних та парономастичних явищ, і паронімічних конструкцій зокрема, розпочалося тільки у 60-х роках ХХ століття. У зв’язку з цим питання про паронімічні явища лишається на сьогоднішній момент одним із найбільш дискутованих та недостатньо розроблених. Як відомо, пароніми – пари, рідше групи слів, які внаслідок звукової подібності, а іноді й часткового збігу морфологічного складу, можуть використовуватися в мовленні з певними семантично-стилістичними настановами. У ролі паронімів можуть також виступати фразеологічні одиниці та синтаксичні конструкції. В англійській мові це явище вивчене недостатньо повно, про що свідчить наявність у сучасній лінгвістиці суперечливих поглядів на проблему паронімії, прагнення виявити нові підходи до вивчення цього явища, знайти більш адекватні способи опису паронімічних відносин між словами. У лінгвістичній літературі відсутнє всебічне висвітлення сутності паронімів, у кожному дослідженні пропонується своє визначення, досліджується обмежене коло питань, по-різному інтерпретуються лексико-семантичні контакти в групах співзвучних слів. Відсутність комплексного підходу до вивчення явища паронімії пояснюється структурною й функціональною неоднорідністю цього явища. Визначення суті явища паронімії, встановлення факторів, механізмів і функцій, що спонукають до актуалізації в мовній свідомості й мовномисленнєвій діяльності смислової взаємодії формально подібних, але семантично різнородових одиниць, представляє значний науковий і практичний інтерес. Цим і визначається актуальність обраної теми роботи. Об'єктом дослідження є пароніми і явища паронімії та парономазії в англійській мові. Предметом аналізу є особливості функціонування та вживання паронімів в сучасній англійській мові. Теоретичну основу даної роботи склали дослідження таких учених як И. В. Арнольд, О. С. Ахманової, И. Р. Гальперина, Н. П. Колесникова, Д. Н. Розенталя, В. В. Виноградова й інші роботи з проблеми. Метою курсової роботи є вивчення особливостей функціонування паронімів у сучасній англійській мові.

Ціль дослідження визначила постановку наступних завдань: 1) вивчити, систематизувати й провести критичний аналіз досліджень, присвячених проблемі паронімії в англійській мові; 2) проаналізувати фактори, що спричиняються функціонування паронімів у мовленні; 3) виявити основні проблеми, пов’язані з вживанням паронімів. Для рішення поставлених завдань у роботі застосовуються такі методи дослідження як - комбінаторно-семантичний і комунікативно-прагматичний метод аналізу словникових дефініцій, - метод компонентного й контекстуального аналізу - для опису змістовної структури паронімів, - пошуковий метод, - систематизація та узагальнення. Матеріалом дослідження послужили близько 4000 прикладів мовних і контекстуальних паронімів, відібраних методом суцільної й часткової вибірки з художніх і публіцистичних здобутків англомовних авторів (у тому числі тексти поетичного жанру), а також дані англійських словників слововживання. Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній є спроба всебічного розгляду вживання паронімів в англійській мові, при цьому, наскільки можливо й необхідно, ураховується масив попередніх досліджень. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати й висновки, поряд з поглибленням наукових видань про пароніми, паронімію і парономазію, сприяє з'ясуванню й вирішенню проблеми паронімії. Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати й мовний матеріал можуть бути використані в практиці викладання англійської мови на різних етапах навчання, у читанні лекцій і проведенні семінарів по лексикології, стилістиці, прагмалінгвістиці, а також у науково-дослідній роботі студентів і аспірантів. РОЗДІЛ 1 ПАРОНІМИ У МОВНІЙ СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Паронім як частина словникової системи англійської мови Пароніми є одним із джерел мовних труднощів, у зв'язку із чим, у ряді досліджень паронімія розглядається з боку теорії культури мовлення (Гречок, Гвоздьов, Винокур, Костомаров, Розенталь, Шпаків, Akhma ova, Idzelis). Паронімія - неодмінний предмет дослідження для авторів різних словників труднощів, паронімів, правильного й помилкового слововживання (Акуленко, Бєльчиков, Панюшева, Колeсникoв, Горбачевич, Fowler, Bryso , Herd, Morris, Par ridge, Room, Wesse ,). Однак у своїй діяльності лексикографи або обмежуються констатацією паронімічних помилок, спонукаючи до боротьби з ними (Gra djoua , Mouffle , herive,) , або, беручи до уваги негативний характер паронімічних помилок, пропонують зробити цей матеріал предметом докладного лінгвістичного дослідження (Frei, Баллі,) . У наш час програму багатьох наукових досліджень у сфері мовознавства визначає прагнення виявити нові підходи до проблеми паронімії й знайти раціональні способи опису паронімічних відносин між словами. Актуальними являються питання сутності паронімії, відносини даного явища до суміжних понять, а також питання семантичного й прагматичного аналізу паронімії. Досліджуючи проблему паронімії, знаходимо безліч висловлювань і описів того, які слова є паронімами, хоча розробити чітке визначення цього явища, на жаль, не просто, через це лінгвісти по-різному трактують його.

У вітчизняному мовознавстві паронімічне змішання розглядалося як певне порушення мовної норми. Про вивчення негативних фактів мови неодноразово писали В.В.Виноградов, Л.В.Щерба, Г.С.Винокур, Ш. Баллі, A.M. Пєшковський і ін. Л.В.Щерба писав про необхідність пильного вивчення &quo ;негативного мовного матеріалу&quo ;, помилок мовлення, які &quo ;особливо показові тому, що вони-то й розкривають механізм цих (словотворчих) процесів; вони найчастіше дають ключ до розуміння причин історичних змін у мові&quo ; . Г.О.Винокур вважав за необхідне вивчати відхилення від мовної норми, які визначаються внутрішніми законами мовної комунікації . Особливе значення вивченню нелітературної мови надавав A.M. Пєшковський, що підкреслював, що до будь-яких &quo ;окремих мовних фактів лінгвіст може ставитися в цей час тільки об'єктивно-пізнавально. Для нього немає в процесі вивчення &l ;.&g ; ні &quo ;правильного&quo ; і &quo ;неправильного&quo ; у мові, ні &quo ;гарного&quo ; і &quo ;некрасивого&quo ;, ні &quo ;вдалого&quo ; і &quo ;невдалого&quo ; &quo ;. Про необхідність вивчення мовних паталогій писав Ш. Баллі, що звертав увагу на те, що мовознавця повинні цікавити огріхи, що відбуваються в мовленні &quo ;у силу прихованого прагнення заповнити недоліки правильної мови&quo ; . У сучасній лінгвістиці, як відзначає О.В.Вишнякова, немає &quo ;вірної думки про сутність паронімів, по-різному інтерпретуються лексико-семантичні контакти в групах співзвучних слів&quo ; . Формальний критерій паронімів - &quo ;ті, що вимовляються подібно&quo ;, &quo ;ті, що мають певну фонетичну подібність&quo ;, &quo ;близькі, подібні за звучанням&quo ; (Gabrielli, Якобсон, Ахманова, Розенталь, Вишнякова, Колeсникoв, Федотова,) дуже приблизний. О.С.Ахманова визначає пароніми як &quo ;.слова, які внаслідок подібності у звучанні й частковому збігу морфемного складу можуть або помилково, або каламбурно використатися в мовленні&quo ; . У даному визначенні вказується не тільки на сам факт фонетичної близькості, але й на результат такої близькості -змішання паронімів у мовленні. Подібна з даною позицією є і точка зору Д.Э. Розенталя, який розглядає пароніми як &quo ;слова, близькі за звучанням, але різні по семантиці, які у першу чергу розмежовуються по властивому їм значенню&quo ; . Важливість мовного змішання паронімів відзначається Ю.А. Бєльчиковим . Так, Н.І.Колесников розуміє під паронімами &quo ;будь-які подібно звучні слова, що мають різне значення, які можуть помилково вживатися одне замість іншого&quo ; , наприклад: контузити - конфузити, боцман - лоцман і ін. Того ж думки дотримується й Ж.Марузо, що розуміє під паронімом &quo ;.слово, близьке іншому слову своєю зовнішньою формою&quo ; . У деяких роботах паронімами називають тільки однокореневі слова (Вишнякова, Пономаренко, Бєльчиков, Панюшева, Никонов, Фоміна, Каратюк, WEUDEL,). Фоміна, займаючись проблемою семантики однокореневих дієслів, вводить у своє дослідження пароніми, які розглядає як одиниці мови, і на матеріалі однокореневих дієслів російської мови показує розходження, з одного боку, між паронімічними й синонімічними дієсловами, де до уваги приймаються інтегральні ознаки, а з іншого боку, між паронімічними й антонімічними дієсловами, де на перший план виступають диференціальні ознаки .

Ні назви пісні, ні імені слухачки я не запам’ятав, запам’ятав тільки, що вона з Хоролу, і що прізвище її — Панікар. Воно вразило мене своїм індійським звучанням і відразу нагадало студентські роки у Ташкентському університеті, де я, студент індійського відділення, серед інших предметів вивчав і історію Індії, а одним із навчальних посібників були «Нариси з історії Індії», видані 1961 р. російською мовою. Автором нарисів був індійський історик К.М.Панікар, який у своєму доробку мав і інші книжки, зокрема, «Географічний фактор в історії Індії» (1959) та «Історія Керали» (1960). Знав я ще одного історика з таким прізвищем — Г.Т.К.Панікара, що написав працю «Малабар та його народ» (1961). Таке ж прізвище мав відомий в Індії поет XV ст. Рама Панікар, котрий писав мовою малаялам, державною в нинішньому штаті Керала. Є ще й сучасний індійський художник — К.С.Панікар. Слід зазначити, що майже всі носії прізвища Панікар — вихідці з Південної Індії, де поширені не індоєвропейські, а дравідійські мови, які складають осібну мовну сім’ю

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

3. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

4. Особливості функціонування глобальної мережі

5. Причины появления новых слов

6. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси
7. Шуз-корт - новое слово в обувном бизнесе
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

10. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

11. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

12. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

13. Новые слова и трудности их употребления

14. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

15. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

16. Способы образования новых слов в молодежном сленге

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Безособові речення в сучасній англійській мові

18. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

19. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

20. Особливості функціонування єврорегіонів України

21. Кризове явище функціонування та розвитку організації

22. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
23. Особливості функціонування авіакомпаній
24. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

25. Особливості функціонування партійних систем

26. Значення бюджету для функціонування держави

27. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

28. Особливості функціонування фінансових ринків

29. Функціонування валютного ринку в Україні

30. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

31. Ринок як форма функціонування товарного господарства

32. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

33. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

34. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

35. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

36. Переклад Біблії на англійську мову

37. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

38. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові
39. Електронні тлумачні словники англійської мови
40. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

41. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

42. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

43. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

44. Граматика англійської мови

45. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

46. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

47. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

48. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

50. Ономатопоэтические слова японского языка в функции экспрессивной характеристики человека и их системные связи

51. Функції сучасної держави

52. Расширение функций делового языка в XVI веке. Связь с киевскими традициями и тенденции к созданию новых общерусских традиций

53. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

54. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
55. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
56. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

57. Новый подход в понимании преадаптации

58. Функции белков в организмах живых существ

59. Синапсы (строение, структура, функции)

60. Строение и функции клетки

61. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

62. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

63. Страны НИС (новые индустриальные страны)

64. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Новые индустриальные страны: Южная Корея

66. Денежно-кредитная политика Банка Англии

67. Налоговая система России в новом правовом поле

68. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

69. Задачи, основные функции и система ОВД

70. Новый план счетов учета в банках за 2002 год
71. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)
72. Государство и право Англии в средние века

73. Право Англии

74. Англия во время правления Георга V

75. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

76. Новейшая история

77. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

78. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

79. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

80. Референдум и его социальная функция

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

82. Функции государства

83. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

84. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

85. Полиция Англии

86. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды
87. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
88. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

89. Функции государства

90. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

91. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

92. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

93. Ударение в сложных словах немецкого языка

94. Латинский язык (Контрольна робота)

95. Обучение в Англии

96. Становление категории залога в англ. языке

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Традиции и праздники Англии

98. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

99. Типы грамматических форм слова

100. Этимология английских слов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.