Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Волинський інститут ім. В. Липинського Індекс групи ФКТ 12-10-2001КП (3.8з) П.І.П. Москвич Ольга Дмитрівна Домашня адреса м. Луцьк, пр. Волі, 52/69 Контрольна робота З дисципліни “Основи соціології” Тема “Соціальні інститути. Соціальні організації. Їх роль у житті суспільства.” Варіант Викладач Гудзенко О.Г. Семестр Луцьк 2003 План. 1. Суть соціальних інститутів. 2. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. а) економіка б) політика в) сім'я 3. Зміст поняття “соціальна організація”. 4. Типи соціальних організацій. 5. Роль соціальних інститутів і соціальних організацій у житті суспільства. Вступ. Суспільство є досить складним інтегративним, функціональним утворенням. Соціальна структура суспільства включає не тільки соціальні групи та спільноти, але й надзвичайно важливі форми соціальної взаємодії - соціальні інститути та соціальні організації. І так, ми коротко розглянемо особливості функціонування таких соці­альних інститутів як економіка, політика, сім'я. Однак функціонування будь-якого соціального інституту проходить в рамках відповідних соціальних організацій. Вони в свою чергу також бувають різні за розміром, структу­рою і т.д. Тому слід розмежовувати поняття «соціальний інститут», «соці­альні організації». 1. Суть соціальних інститутів. За визначенням американського соціолога Н.Смелзера, інститутом називається сукупність ролей і статусів, призначених для задоволення певної соціальної потреби. Тому однією із важливих рис інституту є його відповідність певним соціальним потребам. Сучасне суспільство є високо-інституалізованим. Організованості та злагодженості свого функціонування суспільство може завдячувати чіткості та організованості функціонування саме соціальних інститутів. Інститутом є наша сім'я, система освіти, економіка, політика, культура, релігія і т.д. Завдяки соціальним інститутам здійснюється і соціалізація індивідів, забезпечується послідовність у використанні культурних цінностей, передачі навичок і норм соціальної поведінки (4) . Тому соціальний інститут - це стійка форма організації спільної діяльності людей (2). Для соціальних інститутів є характерним чітке розмежування функцій і повноважень кожного із суб'єктів соціальної взаємодії, узгодженість їх дій, високий рівень регуляції і контролю за цією взаємодією. Російський соціолог С.Фролов виділяє п'ять груп загальних ознак соціальних інститутів: установки і взірці поведінки (наприклад, для інституту сім'ї - прив'язаність, повага, відповідальність; для інституту освіти - любов до знань, відвідування); 2) культурні символи (для сім'ї - обручки, шлюбний ритуал; для держави - герб, прапор, гімн; для бізнесу - фабрична марка, патентний знак; для релігії - хрест, ікони, святині); 3) утилітарні культурні риси (для сім'ї - будинок, квартира, меблі; для бізнесу - магазин, фабрика, устаткування; для освіти - класи, бібліотека; 4) усні і письмові кодекси поведінки (для держав - конституція, закони; для бізнесу - контракти, ліцензії); 5) ідеологія (для сім'ї - романтичне кохання, сумісність, індивідуалізм; для бізнесу - монополії, свобода торгівлі, право на працю; для релігії - православна віра, протестантизм).

Соціальні зв'язки, які є основою соціальних інститутів, називаються інституціональними. Процес нормативного та організаційного зміцнення та упорядкування соціальних зв'язків називається інституціоналізацією. Соціальні інститути поділяються на формальні та неформальні. Соціальна взаємодія і соціальні інститути можуть бути в більшій чи меншій мірі формалізовані. Формальні інститути характеризуються тим, що мають ознаку - це взаємодія між суб'єктами здійснюється на основі формально узгоджених чи зафіксованих правил, законів, регламенту, положень і т.д. Соціальні інститути класифікуються відповідно до суспільнозначимих потреб та виконуваних ними завдань. Економічні інститути, які регламентують соціальні відносини у сферігосподарської діяльності, виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ, послуг. Це - власність, гроші, заводи, ринок, банки, торгівля, трудова діяльність і т.д. Політичні інститути, які пов'язані із здобуттям влади, її здійсненням,розподілом, захистом. Це - держава, політичні партії, армія, правоохоронніоргани, профспілки та інші суспільно-політичні організації. Інститути культури та виховання, які пов'язані із створенням, зміцненням, розвитком та розповсюдженням духовних цінностей. Це - освіта, наука, релігія, шлюб, художні заклади і організації і т.д. Дещо відмінною є класифікація соціальних інститутів у західних соціологів. Критерієм класифікації соціальних інститутів можуть бути сфери, види діяльності, функції, рівень і характер організації. Г.Спенсер виділив три типи соціальних інститутів: 1) репродуктивні, ті що продовжують рід, 2) розподільчі, 3) регулюючі. Ян Щепанський виділяє такі види соціальних інститутів: 1) економічні, котрі займаються виробництвом, обміном і розподілом матеріальних благ і послуг; політичні, пов'язані з встановленням, підтриманням влади; виховні і культурні, які створені для зміцнення культури, соціалізаціїмолодого покоління; соціальні, що регулюють взаємодію спільнот; релігійні. Е.Дюркгейм вважав, що призначення соціальних інститутів полягає у налагодженні відповідальності між інституціональними формами та новими потребами суспільства (4). 2. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. Соціальні інститути виникають завдяки реальній взаємодії членів суспі­льства. а) економіка Розглянемо, для прикладу, економіку як соціальний інститут та ха­рактерні риси економічного життя суспільства. Економіка як соціальний інститут є ядром розвитку всієї соціальної структури суспільства. Економіч­ні відносини, як вважає відомий соціолог О.Якуба, визначають положення соціальних груп, закріплюють їхні глибинні зв'язки, визначають характер взаємодії. За визначенням дослідників економічного життя Т.І.Заславської та Р.В.Ривкіної, «економічна сфера - це цілісна підсистема суспільства, відпо­відальна за виробництво, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життєдіяльності людей» (4, ст. 98). М.Вебер розглядав еко­номічні відносини як одну з ліній, що визначають соціальну диференціацію суспільства. Е.Дюркгейм всебічно досліджував вплив розподілу праці на соціальні процеси.

К.Маркс розглядав економіку як головний фактор історії, вважав, що економічні відносини визначають всі інші види суспільних відносин, утворюють базис суспільства. Економіка як соціальний інститут яв­ляє собою взаємозв'язок економічного життя і соціальних структур, взаємо­дію економічного і соціального розвитку суспільства. Соціологи вивчають соціальне у сфері економіки: суб'єктів, носіїв еко­номічних відносин, їх взаємодію, рольову поведінку, соціальні механізми, що викликають функціонування, розвиток в економіці. Основні принципи осмислення економічного розвитку такі: розгляд економічних процесів з позицій інтересів, діяльності і відносин класів і со­ціальних груп, які займають різне становище в системі виробництва, розпо­ділу, обміну і споживання суспільного продукту; врахування політичного фактору розвитку економіки, тобто ролі, яку відіграє в ньому економічна і соціальна політика держави. Отже, предметом інституту економіки є соціальний механізм розвитку економіки який слід розуміти, як стійку систему соціальної поведінки і сві­домості суспільних груп в економічній сфері, а також їх взаємодію в цій сфері одна з одною із державою. Прикладною метою інститутів економіки є виявлення конкретних форм взаємодії соціальної структури (ступені її динамізму, диференціації) і соціальної політики держави з розвитком економі­ки та її ефективністю. Економіка як соціальний інститут має складну структуру: це сукупність більш конкретної інститутів виробництво, розподілу, обміну та споживання, як сукупність інституціоналізованих секторів економіки: державного, коо­перативного, приватного, індивідуального. О.Якуба розглядає структуру економіки як сукупність елементів: еко­номічної свідомості, економічних нормативних установлень та організацій, установ та економічних відносин. В сучасних умовах особливої актуальності набувають дослідження еко­номічної свідомості та поведінки окремих соціальних груп та спільнот. Зна­чний вплив на економічну свідомість та поведінку індивідів справляє кризо-1 вий стан суспільства. І це яскраво ілюструють гострі кризові явища, які рап­тово дали про себе знати в Росії і одночасно підірвали економіку цілої низки інших країн, які мають із нею економічні стосунки. Це спричинило паніку в економічній свідомості громадян України і т.д. І особливо важко такі процеси відбиваються на рівні життя найбільш незахищених верств населення: пенсіонерах, інвалідах, молоді і т.д. Тому для сучасного українського суспі­льства досить характерним залишається відчуження у всіх сферах життя суспільства. З цього погляду, важливим завданням соціології є формування такої га­лузевої дисципліни як соціологія економіки. Як самостійний науковий напрям соціологія економіки зароджується у США в 50-х роках нашого століття. Основною передумовою її виникнення була необхідність пошуку шляхів ефективного управліннях людським фак­тором економіки в умовах зростання масштабів виробництва, ускладнення економічних зв'язків. Становлення економічної соціології як окремої науки, в першу чергу, пов'язане в ім'ям відомого американського соціолога Н.Смелзера.

 До обов'язків настоятеля належить: а) керівництво причтом у виконанні ним богослужбових та пастирських обов'язків; б) нагляд за належним станом храму, за його начинням та вбранням, а також за наявністю всього необхідного для здійснення богослужінь відповідно до вимог богослужбового Уставу та вказівок священноначалія; в) турбота про правильне та благоговійне читання і спів у храмі; г) турбота про виконання вказівок єпархіального архієрея; д) організація катихізаторської, благодійної, церковно-суспільної, освітньої та просвітницької діяльності парафії; е) скликання Парафіяльних зборів та головування на них; є) за наявності достатніх підстав, призупинення виконання рішень Парафіяльних зборів та Парафіяльної ради з віронавчальних, канонічних, богослужбових або господарчих питань з їх подальшим переданням на розгляд єпархіальному архієрею; ж) нагляд за втіленням у життя рішень Парафіяльних зборів та за роботою Парафіяльної Ради; з) подання єпархіальному архієреєві безпосередньо або через благочинного щорічних звітів

1. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

2. Соціологія шлюбу та сім’ї

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

6. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
7. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі
8. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

9. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

10. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

11. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

12. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

13. Міжнародні фінансові організації та їх роль

14. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

15. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

16. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета

17. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

18. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

19. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

20. Етносоціологія та соціологія нації

21. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

22. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
24. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

25. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

26. Рельєф та ландшафтна організація

27. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

28. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

29. Людина: біологія й соціологічні проблеми

30. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

31. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

32. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

34. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

35. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

36. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

37. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

38. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
39. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
40. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

41. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

42. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

43. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

44. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

45. Організація захисту державної таємниці в Росії

46. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

47. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

48. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

49. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

50. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

51. Соціологія культури

52. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

53. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

54. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
55. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
56. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

57. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

58. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

59. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

60. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

61. Світова організація торгівлі: цілі та функції

62. Україна та міжнародні економічні організації

63. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

64. Лідерство та керівництво в організації

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

66. Організація ярмарок та аукціонів

67. Поняття організації та її ознаки

68. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

69. Соціальна психологія організацій

70. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
71. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
72. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

73. Організація та методика виконання курсових

74. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

75. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

76. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

77. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

78. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

79. Дитячі та юнацькі організації в Україні

80. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

81. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

82. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

85. Значення предмету "соціологія релігії"

86. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
87. Основи соціології
88. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

89. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

90. Розвиток соціології в Україні

91. Соціологічна концептуалізація освіти

92. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

93. Соціологічне інтерв’ю

94. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

95. Соціологія - наука про суспільство

96. Соціологія конфлікту

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

97. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

98. Соціологія освіти

99. Соціологія сім’ї

100. Соціологія як наука про суспільство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.