Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ»МОСЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧУДК: 616.831-005.1-07:616.8-009.1-085.851.8ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОВО-ТОНІЧНИХ ТА ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ПІВКУЛЬОВОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ14.01.15 – нервові хворобиАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукХарків — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сон Анатолій Сергійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії і неврології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України», керівник відділу судинної патології головного мозку доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів Захист дисертації відбудеться « 3 » липня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01 при ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46). 3 дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46). Автореферат розісланий « 31 » травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Л. І. Дяченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Цереброваскулярні захворювання, включаючи гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) як найбільш важку їх форму, є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасного суспільства, що визначається поширеністю судинних захворювань мозку, значною часткою в структурі захворюваності й смертності населення, високими показниками тимчасових трудових втрат і первинної інвалідності в усьому світі (Зозуля І.С. та ін., 2005; Григорова И.А., 2005; Волошин П.В., Міщенко Т.С., 2006; Суслина З.А. и др., 2007; Wolfe C.D., 2000; Brai i M. e al., 2004). Дослідження останніх десятиліть (Дзяк Л.А., 1991; Capla L.R.,1995; Скворцова В.И., 1993; Гусев Е.И. и др., 2001; Грицай Н.М., 2003; Барабанова М.А., 2003) відкрили нові дані в розумінні процесів ушкодження тканини мозку внаслідок церебральної ішемії, визначили механізми трансформації гемодинамічних, клітинних і молекулярних змін у стійкий вогнищевий морфологічний дефект - інфаркт мозку, розкрили наявність універсальних закономірностей його перебігу, а також виявились теоретичним обґрунтуванням можливості значного відновлення порушених внаслідок інсульту функцій і обумовили необхідність їх детальної клініко-неврологічної оцінки. Велику увагу в класичних і більш пізніх монографіях приділено вивченню клініки, патогенезу, терапії рухових порушень у хворих після мозкового інсульту, в тому числі порушень м'язового тонусу, стану аферентних і еферентних провідних шляхів (Лунев Д.К

., 1974; Гусев Е.И. и др., 1992; Гехт А.Б., 1993; Escudero J. e al., 1998; Feys H. e al., 2000), стану периферичного нейромоторного апарату (Парфёнов В.А., 1985; eilso P.D., 1993; Delwaide P.J. e al., 1998). Розроблено об'єктивні кількісні шкали детальної оцінки характеру й ступеня порушених функцій (Bar hel D., 1965; Gresham G.E. e al., 1980; Столярова Л.Г. и др., 1982; Loewe S.C. e al., 1990 та ін.), але застосування їх у клініці відновного періоду ішемічного інсульту обмежене, підлягає обговоренню прогностичне значення. Електронейроміографічні методи дозволяють об’єктивізувати рухові порушення (Старобинец М.Х. и др., 1979; Delwaide P.J., 1985, Гехт А.Б., 1993), однак результати цих досліджень суперечливі, вказують на доцільність подальшого вдосконалювання методичних підходів, параметрів і діагностичних критеріїв. В останні роки відкрилися якісно нові можливості вивчення характеру й патогенезу рухових порушень у хворих після мозкового інсульту, пов'язані з впровадженням у клініку неінвазивних методів стимуляції структур головного мозку, зокрема, магнітної стимуляції (Стулин И.Д. и др., 2002; Pe isi G. e al., 2002; Никитин С.С. и др., 2003; Евтушенко С.К. и др., 2007), а також методів об'єктивного визначення ступеня, характеру вегетативної дисфункції, в тому числі викликаного шкірного симпатичного потенціалу (K ezevic W. e al., 1985; Котельников С.А. и др., 2000; Cariga P. e al., 2000). Отримані дані свідчать, що магнітна стимуляція дозволяє дати оцінку функціонального стану моторної кори, виявити рівень і ступінь ураження пірамідного шляху, проаналізувати динаміку відновлення рухових порушень при ішемічному інсульті. Встановлено високу інформативну цінність методу, його кореляцію з клінічними характеристиками моторного дефіциту та прогностичне значення. Клініко-нейрофізіологічні співставлення в хворих у відновному періоді ішемічного інсульту робились неодноразово. В зв’язку з складністю методів вивчення стану рухової системи (F-хвилі, Н-рефлексу, магнітної стимуляції) в більшості досліджень вивчались лише окремі показники та особливості рухово-тонічних розладів; нейрофізіологічні результати обіймають обмежені клінічні феномени, іноді спостерігається їх розбіжність. Зокрема, недостатньо вивчені зміни F-хвилі, Н-рефлексу, їх зв'язок з глибиною рухового дефіциту, змінами м’язового тонусу та стороною півкульного ушкодження в динаміці регресу рухових порушень; суперечливі нейрофізіологічні критерії ступеня парезу та м’язової гіпертоніі. Невідома порівняльна чутливість окремих показників F-хвилі та Н-рефлексу. Все вищевикладене спонукає до подальшого вивчення вогнищевих неврологічних синдромів (насамперед, рухових і вегетативних) при мозковому півкульовому інсульті з застосуванням сучасних нейрофізіологічних методів. Вдосконалення методологічних підходів до реєстрації та трактування даних, розробка точних способів нейрофізіологічних обстежень для визначення якісних та кількісних особливостей рухово-тонічних і вегетативних розладів, безсумнівно, дозволить забезпечити аргументовану і ефективну терапію та реабілітацію.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної роботи кафедри нейрохірургії і неврології ОДМУ на 2006-2010 р.р. «Стан і корекція дисфункцій вегетативної нервової системи на різних рівнях її організації при цереброваскулярній патології» (№ держреєстрації 0105U008877). Мета дослідження полягає в оптимізації діагностики рухово-тонічних і вегетативних дисфункцій у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту. Завдання дослідження: Провести поглиблене клініко-неврологічне обстеження хворих у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту з кількісною оцінкою неврологічних розладів, соціально-побутової та рухової активності пацієнтів. Провести нейрофізіологічне дослідження рухово-тонічних порушень із оцінкою стану моторної кори великих півкуль, пірамідного шляху, спинального сегментарного апарату в зіставленні з клінічними характеристиками моторного дефіциту. Вивчити клінічні та нейрофізіологічні ознаки вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту. Виявити об'єктивні нейрофізіологічні критерії рухово-тонічних і вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту. Об'єкт дослідження – хворі з руховими, тонічними та вегетативними розлади в відновному періоді півкульового ішемічного інсульту. Предмет дослідження – рухові, тонічні та вегетативні розлади в хворих у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту. Методи дослідження: клініко-неврологічний, медико-соціологічний, нейровізуалізаційні (КТ, МРТ), стимуляційна електронейроміографія (дослідження F-хвилі, H-рефлексу, викликаного шкірного симпатичного потенціалу), магнітна стимуляція, аналітико-статистичний. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше виявлений взаємний зв'язок між змінами м'язового тонусу й показників F-хвилі на стороні геміпарезу: зазначене підвищення показників, які вказують на ступінь антидромної збудливості рухового спинального центру (середніх амплітуди, площі F-хвилі, а також Fср/М амплітудного співвідношення та Fср/М співвідношення площі), максимальне у хворих із значним підвищенням тонусу. Виявлено відсутність чіткого зв'язку між змінами F-хвилі й глибиною рухового дефіциту: спрямованість таких змін визначається не виразністю геміпарезу, а динамікою регресу рухових порушень. Зазначено, що співвідношення Нmax/Mmax підвищується пропорційно ступеню парезу й має диференційно-діагностичні границі при різному ступені підвищення м'язового тонусу. Встановлено, що максимальні значення амплітуди H-рефлексу й Нmax/Mmax-амплітудного співвідношення (на стороні парезу) характерні для хворих із глибокими геміпарезами й різко вираженою спастичністю (особливо - в хворих з формуванням м'язових контрактур у паретичних кінцівках). Виявлено відповідність змін параметрів Н-рефлексу клінічній динаміці м'язового тонусу й особливо ступеню парезу. Розширені уявлення про характер змін часу центрального моторного проведення, амплітуд викликаних моторних відповідей та їх залежності від порушення м’язового тонусу в відновному періоді ішемічного інсульту: при незначних порушеннях м'язового тонусу амплітуди викликаних моторних відповідей відповідають ступеню парезу; при значній м'язовій гіпертонії моторні відповіді реєструються з більшими порогами виникнення й значно меншими амплітудами (в т.ч

У ширшому значенн населення крани, обднане спльним незалежним урядом; держава. 5. Студентська громада в середньовчних унверситетах, обднана за територальним принципом. 6. Натовп, маса [людей]. 7. Племя з групи нданських племен[45]. Якщо повернутися до суто наукових дефнцй нац, можна дйти висновку, що загалом бльшсть з них не виходить за рамки «класичних». Звичайно, не можна стверджувати, що пошук формальних визначень припинився,  сучасн науков розробки у цьому вдношенн це лише широк коментар «класикв» певних наукових шкл. Зявляються нов аспекти, повязан з подальшою деталзацю усталених дефнцй, котр модифкуються у звязку з поглибленням дослджень нац й нацоналзму, з появою нових методв та пдходв у вивченн дано проблеми. Докладнше про це йтиметься у наступному нарис. Закнчуючи огляд визначень «нац», мамо навести ще одне, надзвичайно цкаве мркування стосовно методолог пзнання цього явища. На думку професора соцолог Калфорнйського унверситету Роджерса Брубейкера, для бльшост пдходв до визначення «нац»  характерною есенцалстська (субстанцалстська) вра в те, що сну якась конкретна спльнота, яку лише треба адекватно дентифкувати за певною системою ознак. «Проблема з цим субстанцалстським пдходом до розумння нацй як реальних явищ поляга в тому, зауважу вн, що категор [суспльно} практики ототожнюються з аналтичними категорями»[46]

1. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

2. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

3. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

4. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

5. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

6. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
7. Методика гідрогеологічних досліджень
8. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

9. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

10. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

11. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

12. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

13. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

14. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

15. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

16. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Дослідження та розробки на підприємстві

18. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

19. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

20. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

21. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

22. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
23. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
24. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

25. Дослідження харчування

26. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

27. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

28. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

29. Метеорологічні дослідження

30. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

31. Палеоантропологічнi дослідження

32. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

33. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

34. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

35. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

36. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

37. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

38. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
39. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
40. Дослідження методів інтерполяції

41. Дослідження методів чисельного інтегрування

42. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

43. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

44. Історіографія досліджень голодомору

45. Медичні дослідження Герофіла

46. Дослідження активних фільтрів

47. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

48. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

50. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

51. Кабінетні методи маркетингових досліджень

52. Маркетингове дослідження

53. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

54. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
55. Маркетингові дослідження
56. Маркетингові дослідження з використанням анкети

57. Маркетингові дослідження на підприємстві

58. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

59. Організація маркетингових досліджень в туризмі

60. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

61. Дослідження асортименту пральних машин

62. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

63. Дослідження поведінки споживачів

64. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

65. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

66. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

67. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

68. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

69. Променеве дослідження молочної залози

70. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці
71. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
72. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

73. Дослідження ділової кар’єри менеджера

74. Дослідження мотивації на досягнення

75. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

76. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

77. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

78. Основи наукових досліджень

79. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

80. Технології навчання як дослідження

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Організація і структура наукових досліджень

82. Методи політичних досліджень

83. Дослідження рухів зубообробного вестата

84. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

85. Організація патопсихологічного дослідження

86. Структура психологічного дослідження
87. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
88. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

89. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

90. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

91. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

92. Педагогічний експеримент як метод дослідження

93. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

94. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

95. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

96. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

98. Дослідження однофазного трансформатора

99. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.