Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Національна академія наук України Інститут біології клітини Люта Мар’яна Ярославівна УДК 616.379-008.64:612.111: Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Сибірна Наталія Олександрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри біохімії Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Великий Микола Миколайович, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України пров. наук. співр. відділу біохімії коферментів - доктор біологічних наук, професор Янович Вадим Георгійович, Інститут біології тварин УААН, гол. наук. співр. Захист відбудеться “ 20 ”лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту біології клітини НАН України за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16. Автореферат розісланий “18” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наукВ.М. Убийвовк ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Цукровий діабет є однією з найголовніших медико-соціальних проблем і займає третє місце серед захворювань, які найчастіше є причиною ранньої інвалідності і летальності серед населення практично у всіх країнах світу . Кількість хворих на ЦД у світі перевищила100 млн. осіб. У медичних закладах України на обліку їх біля 1 млн. Щорічно число хворих збільшується на 5-7%, а кожні 15 років – подвоюється . ЦД 1-го типу є автоімунним захворюванням з деструкцією в-клітин острівців підшлункової залози, що розвивається під дією факторів зовнішнього середовища та при наявності генетичних передумов. Дана патологія супроводжується порушеннями вуглеводного, ліпідного та білкового обмінів, що призводить до формування ряду ускладнень. Незважаючи на велику кількість досліджень у цілому світі патогенез ЦД з’ясований не до кінця . У останній час головні завдання дослідників – перехід від діагностики діабету до його передбачення, від лікування до попередження. Метаболічні порушення, які розвиваються внаслідок інсулінової недостатності при ЦД, значно ускладнюють функціонування систем підтримки гомеостазу, важливою ланкою якого є еритроцити периферичної крові. При ЦД суттєво змінюються фізичні, біохімічні, морфофункціональні властивості еритроцитів. За умов гіперглікемії глікозилювання гемоглобіну – основного білка червоних кров’яних клітин викликає зміну його спорідненості до кисню, посилення гіпоксії периферичних тканин у хворих на ЦД 1-го типу. Крім того, метаболічні процеси, індуковані глюкозою, проявляються активацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), що впливає на стабільність клітинної мембрани, адсорбцію на ній токсичних речовин, Це веде до порушень у обміні речовин, і, як наслідок, знижує життєздатність цих клітин .

В цілому зміни еритроцитарної ланки в комплексі метаболічних порушень у хворих ЦД вивчені недостатньо. Розуміння цих змін дозволить проводити адекватну фармакологічну корекцію при цьому захворюванні. Відомо, що система L-аргінін/ O може брати участь у формуванні кисеньтранспортної системи крові, тобто впливати на основну функцію клітин еритрону через внутрішньоеритроцитарні механізми регуляції, кисеньзалежний характер утворення O, підтримку судинного тонусу, дію пероксинітриту . Вивчення її впливу на морфологічні та біохімічні показники еритроцитів за умов ЦД 1-го типу є надзвичайно актуальним, оскільки для цієї патології характерне посилення гіпоксії тканин пропорційно до розвитку діабетичних ускладнень. Характер рівноваги між інтенсивністю вільнорадикальних процесів та функціонуванням системи антиоксидантного захисту значною мірою залежить від рівня продукування O та депонування оксиду азоту в еритроцитах. Тому виникає потреба пошуку нових фармакологічних агентів, здатних коригувати розвиток цукрового діабету шляхом послаблення токсичної дії вільних радикалів кисню і азоту за умов даної патології. В цьому плані надзвичайно перспективним є застосування інгібіторів O-синтаз селективної дії, які пригнічують, передусім, індуцибельну ізоформу фермента, що проявляє свої функції, в основному, за критичних умов. З’ясування особливостей функціонування системи антиоксидантного захисту (АОЗ), ферментів біосинтезу O, механізмів депонування O за допомогою гемоглобіну, та їх роль у регуляції морфофункціонального стану еритроцитів дозволить розширити наші уявлення про патогенез ЦД 1-го типу та механізми розвитку ускладнень за даної патології. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка згідно плану науково-дослідної роботи кафедри за темами: “Діагностика та розробка засобів корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті” (№ держреєстрації 0193U024092) і “Структурно-функціональні та біохімічні особливості клітин системи крові за умов цукрового діабету 1-го типу” (№ держреєстрації 0103U001909). Мета та завдання досліджень. Метою даної роботи було з’ясування біохімічних механізмів впливу системи L-аргінін/ O на морфологічний та функціональний стан еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу та пошук шляхів корекції метаболічних порушень, які виникають при даній патології. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: Оцінити інтенсивність еритропоезу у щурів з експериментальним стрептозотоциновим діабетом. Дослідити активність O-синтази в еритроцитах щурів у нормі і за умов ЦД 1-го типу на фоні введення щурам per os субстрату даного ферменту (L-аргініну) та його інгібіторів (L- AME ( щ– i ro-L-argi i e me hyl es er) і аміногуанідину (AG)). З метою дослідження процесів депонування O вивчити динаміку вмісту лігандних форм гемоглобіну (Hb) в еритроцитах, кисень-зв’язуючу функцію основного пігмента крові, нітритредуктазну активність дезокси-Hb та процес нітрозування Hb i vi ro в нормі, за умов експериментального ЦД та на фоні введення AG.

Проаналізувати електронні спектри нітрозил-Hb ( OHb) у нормі, за умов стрептозотоцинового діабету та на фоні введення AG для оцінки можливості моделювання коригуючого впливу на процеси депонування O. За допомогою скануючої електронної мікроскопії дослідити поверхневу архітектоніку та поліморфізм еритроцитів щурів при введенні L-аргініну, L- AME та AG i vivo у нормі та за умов експериментального ЦД 1-го типу. З’ясувати вплив L-аргініну, L- AME та аміногуанідину на стан системи антиоксидантного захисту та рівень перекисного окислення ліпідів в еритроцитах контрольних тварин і на моделі експериментального стрептозотоцинового діабету. Об'єкт дослiдження: біохімічні механізми, що опосередковують морфологічні та функціональні зміни в еритроцитах контрольних щурiв та тварин із експериментальним цукровим діабетом. Предмет дослiдження: цитологічні та фізико-хімічні показники клітин еритроїдного ряду периферичної крові та кісткового мозку, ізоформи OS (ендотеліальна конститутивна та індуцибельна O-синтаза), лігандні форми гемоглобіну, O-похідні гемоглобіну (нітрозо- та нітрозилгемоглобін), нітритредуктазна активність дезоксигемоглобіну, ферментативна система антиоксидантного захисту (СОД, каталаза, ГПО, ГР), рівень продукції перекисного окислення ліпідів (ТБК-позитивні продукти). Методи дослiдження: біохімічні, методи абсорбційної спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії, цитологічні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Отримані дані по вмісту фетального гемоглобіну, кількості еритроцитів у периферичній крові та добовій продукції і швидкості дозрівання ретикулоцитів у поєднанні з аналізом препаратів кісткового мозку ілюструють механізм розвитку анемії у хворих на ЦД 1-го типу на клітинному рівні. Показано, що за умов експериментального ЦД значно зростає активність і OS у еритроцитах. Проведено аналіз лігандних форм гемоглобіну еритроцитів щурів у нормі та при ЦД 1-го типу на фоні введення аміногуанідину – інгібітора індуцибельної ізоформи OS та процесів неферментативного глікозилювання. Показано, що за умов ЦД інтенсифікується процес S-нітрозилювання гемоглобіну. Вперше показано коригуючий вплив аміногуанідину на кисеньтранспортну систему, активність ферментів антиоксидантного захисту, інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів та морфофункціональний стан еритроцитів щурів із експериментальним стрептозотоциновим діабетом. Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані по коригуючому впливу аміногуанідину на морфофункціональний стан еритроцитів (поліморфізм червоних кров’яних клітин, вміст глюкози та глікозильованого гемоглобіну, кисеньтранспортну функцію, активність ферментів системи антиоксидантного захисту, депонування O шляхом нормалізації процесу S-нітрозилювання гемоглобіну) за умов ЦД 1-го типу вказують на доцільність його застосування в комплексній терапії та корекції ускладнень, що виникають при досліджуваній патології і на його основі вести пошук та розробку нових фармакологічних препаратів для лікування даного захворювання. Результати досліджень нітритредуктазної активності, процесів нітрозилювання та нітрозування дезоксигемоглобіну i vi ro та аналіз електронних спектрів нітрозилгемоглобіну дозволяють охарактеризувати механізми депонування O за участю гемоглобіну та роль системи L-аргінін/ O у процесах формування адаптаційного захисту при ЦД.

Манхейм предостерегает об опасности дезинтеграции, "нерешительность" системы laissez-faire автоматически готовит почву для будущей диктатуры. Итак, если вернуться к диагнозу, который мыслитель поставил современному обществу, возникает вопрос: действительно ли на стадии массового общества все безнадежно, и мы без на 128 дежды на спасение движемся навстречу гибели общества и культуры? Манхейм считает, что история либерального массового общества достигла точки, когда расчет на естественный ход событий ведет к гибели. Чтобы избежать рокового хода событий, необходимо регулирование, даже планирование социокультурных изменений. Необходимо также признать, что система образования, рассчитанная на индивидуализированный элитарный тип в демократии меньшинства, не может в прежнем своем виде успешно применяться в массах. Пассивное ожидание в этой ситуации опасно, ибо к власти придут те группы, которые под планированием понимают одностороннее, функционирующее в их интересах господство силы. Планирование не означает насилия над живыми структурами, диктаторской замены творческой жизни

1. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

2. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

3. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

4. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

5. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

6. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
7. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
8. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

9. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

10. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

11. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

12. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

13. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

14. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

15. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

16. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Тропічні та субтропічні плодові рослини

18. Екологічні особливості ампельних рослин

19. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

20. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

21. Національне та міжнародне право

22. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
23. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"
24. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

25. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

26. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

27. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

28. Морфологічні особливості медулобластом мозочка

29. Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

30. Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

31. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

32. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

33. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

34. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

35. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

36. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

37. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

38. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
39. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях
40. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже

41. Эволюция политической системы в 70-е гг. 20-го века

42. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

43. Етикет та його національні особливості

44. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

45. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

46. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

47. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

48. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

49. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

50. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

51. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

52. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

53. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

54. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
55. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
56. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

57. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

58. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

59. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

60. Міжнародна економічна система та її головні елементи

61. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

62. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

63. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

64. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

66. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

67. Національна депозитарна система в Україні

68. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

69. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

70. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку
71. Банківська система та пропозиція грошей
72. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

73. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

74. Популяції та популяційні системи

75. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

76. Біохімічні основи стомлення

77. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

78. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

79. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

80. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

81. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

82. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

83. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

84. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

85. Засади судочинства та судова система

86. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
87. Національна депозитарна система України
88. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

89. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

90. Особливості підсудності та правонаступництва

91. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

92. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

93. Поняття та особливості бюджетного контролю

94. Поняття та система принципів трудового права

95. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

96. Поняття, функції та система трудового права України

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

98. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

99. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.