Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Професійна таємниця, її види

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

І Вступ ІІ Основна частина 1. Загальна характеристика понять: таємниця та імунітет свідків у кримінальному процесі . 2. Окремі види професійної таємниці у кримінальному процесі: а) адвокатська таємниця; б) таємниця нотаріуса; в) інші види таємниці; 3. Поняття професійної таємниці та імунітет свідків у кримінальному процесі зарубіжних країн. ІІІ Висновок ІVСписок використаних джерел Вступ Одним із завдань сучасної української юридичної науки, нормотворчої діяльності і правозастосовчої практики, що пов'язано з утвердженням нових демократичних начал і створенням справжньої правової держави в Україні, є реальне забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина відповідно до принципу рівності всіх перед законом і судом. Відповідно до даного принципу, для деяких категорій громадян передбачається свобода і захист, що враховує умови і характер виконуваних особливих міждержавних, державних і суспільних функцій. Зазначеним громадянам надається рівна з іншими особами свобода і захист, а також додаткові гарантії від незаконних зазіхань приватних осіб і навіть органів держави з метою створення умов, необхідних для виконання покладених на них обов'язків. Серед таких додаткових гарантій важливе місце належить дипломатичним, депутатським та іншим імунитетам у сфері кримінального судочинства. Щоб з’ясувати основні положення щодо професійної таємниці у кримінальному процесі, необхідно дати загальну характеристику вказаних імунітетів, а саме нас цікавлять імунітети свідків. Тобто дані поняття варто розглянути паралельно, щоб можна було визначити їх межі. Проблема кримінально-процесуальних імунітетів традиційно розглядалася і висвітлювалася численними представниками науки міжнародного права, державної, конституційної й іншої галузей права. Представники ж кримінально-процесуальної науки торкалися даної проблеми фрагментарно, присвячуючи їй окремі статті чи розділи своїх робіт. Проте наявні наробітки вчених, незважаючи на дискусійність зроблених ними висновків, заслуговують на повагу і високу оцінку. Недостатня наукова розробка порушеної проблеми позначилася на незадовільному рівні кримінально-процесуального регулювання правовідносин, позв'язаних з імунітетами та професійною таєсницею. Недосконалість та „білі плями” в правовому регулюванні даних проболем, відсутність необхідних наукових рекомендацій породжують у правозастосовчій практиці нерозв'язані питання. Використання деяких видів імунітетів, збереження таємниці певними категоріями осіб під час допиту, стало розглядатися у суспільстві як відступ від конституційного принципу рівності громадян перед законом і судом. Не тільки в юридичній літературі, але навіть у засобах масової інформації стали наполегливо звучати пропозиції щодо обмеження імунітетів (депутатів, суддів) і таємниці у кримінальному судочинстві, що також вимагає наукового підходу до вирішення проблеми. Викладені положення безсумнівно свідчать про актуальність наукової розробки таких проблем. Деякі автори розглядали інститут таємниці як історико-правову проблему, виявляючи і досліджуючи основні проблеми, її правовий режим, пріоритети, віднаходять нові аспекти, що відповідають сучасному рівню формування системи права України.

Поняття „таємниця” можна визначити як те, що не підлягає розголошенню. Таємницю можна розглядати через призму формування правового побуту, звичаю, звичаєвого права і власне права. Таємниця, як правова категорія, починає формуватись саме тоді, коли вона стає документованою. Оскільки професійна діяльність, як професійне знання, захищалась на рівні утаємниченості, то розвиток таємниці вів до формування її як економічної категорії, що і закріплювалось її правовим статусом. Таємниця розглядається як інформація, в її кількісному і якісному підходах, звідси і відповідні класифікаційні схеми. Наприклад, кількісний аналіз задає таємницю як інтереси конкретної людини, інтереси певних груп (об'єднань) та інтереси держави, а тому, відповідно, існує особиста, корпоративна та державна таємниці. За якісним ознаками виділяють такі види таємниці: службова (військова, економічна, політична, попереднього слідства, нарадчої кімнати тощо), професійна (адвокатська, банківська, лікарська, комерційна, таємниця сповіді тощо). Базовою ознакою всіх видів таємниці слід визнати, з одного боку, економічну ознаку, тобто збитки, які можуть бути спричинені внаслідок розголошення таємниці та, з другого боку, захист таємниці, який теж має економічне підґрунтя. Наприклад, важливим чинником захисту таємниці є те, що витрати на захист таємниці не повинні перевищувати можливих втрат (збитків), які можуть бути завдані при розголошенні таємниці. До основних ознак слід віднести і режим секретності, тобто те, що визначає власне таємницю. Як в кількісному, так і якісному підходах лежить фундаментальний принцип збитковості, тобто шкоди, що може бути завдана особі, групі осіб чи державі в цілому. Принцип збитковості формує і принципи відшкодування та співмірності. Важливим чинником інституту таємниці слід визначити принцип розумної достатності, тобто достатності витрат на захист таємниці. Сам принцип зводиться до того, що витрати на захист таємниці не повинні перевищувати можливих втрат (збитків) при її розголошенні. Ці та інші принципи формують таємницю як правову категорію. Таємниця формується як державно-регулюючий механізм, який забезпечує реалізацію прав і свобод людини та громадянина. Зазначені принципи дають можливість провести аналіз видів таємниці. Серед них можна виділити такі: комерційна та банківська таємниці, лікарська та таємниця усиновлення, таємниця попереднього слідства та дізнання, нарадчої кімнати, вчинення нотаріальних дій тощо. Виходячи з цього варто дати характеристику інституту імунітету свідків, що тісно з ним пов’язаний. Ще у перших радянських законодавчих актах (Положенні про полкові суди 1919 р., Положенні про військових слідчих 1919 р.) передбачалося право свідка не відповідати на питання, що викривають його в здійсненні якого б то не було злочину. Пленум Верховного Суду РСФСР у своїй постанові від 1 червня 1925 р. роз'яснив, що свідок має право відмовитися від відповідей на питання, &quo ;здатні кинути тінь на його особистість&quo ; . Побічно дане положення знайшло відображення і у ст. 166 КПК РСФСР 1923 р.: „Свідок може бути допитаний винятково про факти, що підлягають встановленню по даній справі, і про характеристику особистості обвинувачуваного”.

В інші главі у ст. 61 того ж КПК було записано: „Не можуть бути викликані і допитані як свідки: 1) захисник обвинувачуваного у справі, по якій він виконує відповідні обов'язки; 2) особи, що через свої фізичні і психічні вали нездатні правильно сприймати явища, що мають значення для справи, і давати по них правильні показання”. Потім в ході правової реформи 1958-1961 р. правило заборони допитів як свідків статті 61 КПК отримало свій розвиток у ст. 72 КПК РСФСР, а привілей мовчання свідка, встановлений ст. 166 КПК 1923 р., був скасований. У той же час у інших соціалістичних країнах такий привілей одержав визнання. Свідок міг відмовитися від дачі показань на запитання, що викривали б його, а також його близьких родичів, брата, сестру і чоловіка в здійсненні злочину (це визначали статті КПК народних республік Білорусі, Чехії, Германії, та ін.). І понині такий привілей зберігає кримінально-процесуальне значення в цих та багатьох інших іноземних державах. Діюче кримінально-процесуальне законодавство України не містить терміну „імунітет свідка”, однак він давно введений у науковий обіг, широко використовується в юридичній літературі і серед практиків. Незважаючи на значний інтерес, що виявляють юристи до цієї проблеми, дотепер не досягнута єдність поглядів на поняття, зміст, його соціальне призначення і обумовленість. Одними авторами дається широке тлумачення поняття імунітету, під яким розуміється сукупність правил про безумовне чи обмежене звільнення деяких груп громадян від обов'язку давати показання. Серед таких них виділяють: а) яких заборонено допитувати як свідків б) які вправі відмовитися від дачі показань чи від відповідей на запитання, що задаються особою, яка проводить допит . Інші автори виходять із більш вузького значення даного терміна, розуміючи під ним право свідка у виняткових випадках на звільнення від обов'язку давати показання . Прихильники широкого трактування імунітету свідків змішують різні правові категорії, відносячи до привілеїв осіб, що займають положення свідків, обставини, що взагалі виключають можливість участі особи кримінальному судочинстві як свідка. Суперечливість такої позиції полягає в тому, що її прихильники ведуть мову про звільнення від обов'язку, якого не існує, що взагалі не може бути покладений на особу. Розрізняються ці різні правові категорії своїми соціальними підставами і призначенням у карному процесі. Якщо в основі імунітету свідків лежать моральні цінності, то в основі обставин, що виключають можливість бути свідком - об'єктивна неможливість давати показання в силу фізичних чи психічних недоліків або в силу прямих заборон Закону. Самостійний кримінально-процесуальний інститут імунітету свідків, як справедливо відзначається в літературі, включає нині: 1) правові норми, що надають свідку право відмовитися від дачі показань у випадках, що стосується родинних відносин, і 2) правові норми, що надають свідку аналогічне право в інтересах захисту державної, службової чи професійної таємниці . Перша група правових норм закріплюється в ч. 1 ст. 63 Конституції України.

Усна народна творчсть професйна художня лтература Усна народна творчсть, як художня лтература взагал, словесною поетичною творчстю, тому мж ними сну тсний зв'язок. Вн починаться з того, що усна народна творчсть джерелом виникнення лтератури. Кажучи словами В. Проппа, «фольклор лоно лтератури, яка виника з фольклору. Фольклор досторю лтератури». Тому може виникнути запитання: Чи не може фольклор увйти у сферу дослджень лтературознавства; чи не доцльно було б об'днати фольклористику з лтературознавством? Проаналзувавши лтературн та фольклорн тексти, а також х жанров системи, можна побачити, що мж усною народною творчстю та лтературою значно бльше вдмнного, нж подбного, навть спльн риси зовншнми, вдрзняючись внутршнм змстом. Серед ознак, характерних для усно народно творчост та лтератури, першою, безумовно, мова, за допомогою яко творяться функцонують народнопоетичн та лтературн твори. Але ця риса вдмнною у народнй та авторськй творчост, оскльки для першо властива простонародна, далектна (часто говркова) мова, а для друго лтературна (як протиставлення до нелтературно мови чи живого мовлення; якщо автор при написанн лтературного твору використову далект, то вн це робить з художньою цллю, в цьому випадку мовн характеристики стають додатковими поетико-стилстичними ознаками)

1. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

2. Комерційні банки та їх види

3. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

4. Організація захисту державної таємниці в Росії

5. Покарання та його види

6. Право водокористування та його види
7. Професійна діяльність шкільних психологів
8. Таємниця Туринської плащаниці

9. Професійна майстерність екскурсовода

10. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

11. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

12. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

13. Поняття , ознаки та види господарських товариств

14. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

15. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

16. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

18. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

19. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

20. Поняття та види адміністративного примусу

21. Поняття та види слідів у трасології

22. Поняття, види та форми договорів
23. Принципи та види попередження злочинності
24. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

25. Види державної служби та їх вдмінності

26. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

27. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

28. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

29. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

30. Види попиту. Поняття товару та його суть

31. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

32. Хламідійна інфекція та імунодифіцит

Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

33. Види та причини порушень розвитку дітей

34. Види, причини та симптоми менопауз

35. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

36. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

37. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

38. Сутність, види та канали комунікацій
39. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
40. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

41. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

42. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

43. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

44. Основні види діяльності та їх характеристика

45. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

46. Оптогальванічна та опторефракційна спектроскопія

47. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

48. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

50. Види та методи фінансового аналізу

51. Грошові реформи: види та особливості

52. Поняття та види відходів

53. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

54. Види акцій та їхнє призначення
55. Інфляція та інвестиційна діяльність
56. Поняття економічної інформації, її види та властивості

57. Сутність та види прибутку

58. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

59. Виды попугаев

60. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

61. Виды и характеристика федеральных налогов

62. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

63. Налоговая система государства, налоги и их виды

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

66. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

67. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

68. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

69. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

70. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)
71. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок
72. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

73. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

74. Обязательства: понятия и виды

75. Понятие Иска. Виды исков

76. Виды договоров. Жилищные споры

77. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

78. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

79. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

80. Общественные объединения и их виды

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Понятие государственной службы и ее виды

82. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

83. Налоги: их сущность, виды и функции

84. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

85. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

86. Виды соучастников
87. Понятие вещных прав, виды и т.п.
88. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

89. Понятие договора. Виды и формы договоров

90. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

91. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

92. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

93. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

94. Форма правления, понятие и виды

95. Правовые нормы: определение, признаки, виды

96. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы

97. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

98. Правонарушения, их виды

99. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.