Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Вступ Розділ 1. Коротка характеристика впливу важких металів на біологічні об’єкти 1.1. Поняття важких металів 1.2. Токсикологічна характеристика деяких важких металів 1.2.1. Залізо 1.2.2. Кадмій 1.2.3. Кобальт 1.2.4. Мідь 1.2.5. Нікель 1.2.6. Ртуть 1.2.7. Свинець 1.2.8. Цинк 1.3. Забруднення важкими металами стічних вод 1.4. Вплив важких металів на біологічні об’єкти Розділ 2. Сучасні методи аналізу 2.1 Хімічні методи 2.2 Фізико – хімічні методи Розділ 3. Практична частина. Отримання та аналіз важких металів із стічних вод підприємств методом сорбції 3.1 Виділення важких металів із стічних вод методом сорбції 3.2 Методика виявлення іонів важких металів у розчинах 3.2.1 Визначення концентрації міді 3.2.2 Визначення концентрації свинцю 3.2.3 Визначення концентрації цинку 3.2.4 Визначення концентрації нікелю 3.2.5 Визначення концентрації кадмію 3.2.6 Визначення концентрації кобальту 3.2.7 Визначення концентрації ртуті 3.2.8 Визначення концентрації заліза Висновки Список використаної літератури. Вступ Із кожним роком зростає техногенне навантаження на навколишнє середовище. Одним із факторів такого навантаження є зростання кількості побутових та промислових викидів, які вимагають своєї утилізації та захоронення. Проблема утилізації та захоронення промислових та побутових викидів вже давно стала надзвичайно важливою. Для вирішення її будують фабрики по переробці побутового сміття, та очисні споруди. Промислові викиди, якщо порівняти їх із побутовими будуть більш токсичні і чинитимуть більш негативний вплив на навколишнє середовище. Адже до промислових викидів відносяться викиди теплових електростанцій, різноманітних промислових підприємств. Особливо небезпечні по впливу на екологічну систему водойм важкі метали. Їх можна знайти в стічних водах металургійних та металообробних підприємств, гальванічних цехів, автопідприємств. В залежності від виду підприємства буде змінюватися картина викидів, в викидах автопідприємств переважають викиди сполук свинцю, гальванічні цехи скидають в стічні води сполуки цинку, кобальту, кадмію. Якою б довершеною не була очистка стічних вод, але значна кількість важких металів потрапляє в природне середовище. Адже іноді підприємству вигідніше заплатити штрафи чим побудувати чи модернізувати очисні споруди. Завданням даної роботи буде розглянути, що ж розуміють під поняттям «важкі метали», якою є їх біологічна роль та вплив на екологічну систему водойм, також розглянемо способи виділення важких металів із стічних вод підприємств методом сорбції, що може бути використано як для аналітичного виявлення важких металів у стічних водах так і як перспективний метод очистки стічних вод. Також одним із завдань роботи буде розгляд основних методів виявлення важких металів в стічних водах підприємств на основі державних стандартів України по якості води та виявленню важких металів: ДСт. 18293 – 72, ДСт. 4152 – 72, ДСт. 4011 – 72, ДСт. 4388 – 72, ДСт. 18963 – 72, ДСт. 4151 – 72. Розділ 1. Коротка характеристика впливу важких металів на біологічні об’єкти Розглянемо, що ж розуміють під поняттям «важкі метали», які їх шляхи потрапляння в природне середовище та їх вплив на біологічні об’єкти.

1.1. Поняття важких металів Поняття «важкі метали» досить часто зустрічається у літературі, але у різних авторів до них відносять різні метали. Тобто трактування цього поняття у різних авторів різне. Тому потрібно визначитися, які ж саме метали відносять до важких, які їхні характеристики є визначальними при їх класифікації. Термін «важкі метали» пов'язаний з високою відносною атомною масою елемента. Ця характеристика звичайно ототожнюється з уявленням про високу токсичність. Також однією із ознак «важких металів» є їхня густина. У сучасній кольоровій металургії розрізняють важкі кольорові метали – густиною 7,14 – 21,4 г/см3 (цинк, олово, мідь, свинець, хром, кадмій, кобальт й ін.) і легкі кольорові метали - густиною 0,53 – 3,5 г/см3 (літій, берилій й ін.). Відповідно до однієї класифікації , до групи важких металів належить більше 40 елементів з високою відносною атомною масою й густиною більшою 6 г/см3. По іншій класифікації, у цю групу включають кольорові метали із густиною більшою, ніж у заліза (свинець, мідь, цинк, нікель, кадмій, кобальт, олово, сурма, вісмут, ртуть). Відповідно до відомостей, представлених в довіднику до важких металів віднесені елементи, густина яких більша за 5 г/см3. Якщо виходити їх цього показника, важкими можна вважати 43 з 84 металів Періодичної системи хімічних елементів. Таким чином, до важких металів відносять більше 40 хімічних елементів з відносною густиною більше 6. Число ж небезпечних забруднювачів, якщо враховувати токсичність, стійкість і здатність накопичуватися в зовнішньому середовищі, значно менше. 1.2. Токсикологічна характеристика деяких важких металів Розглянемо властивості, шляхи попадання, гранично допустимі концентрації деяких важких металів. Насамперед становлять інтерес ті метали, які найбільше широко й у значних об'ємах використаються у виробничій діяльності й у результаті нагромадження в зовнішньому середовищі становлять серйозну небезпеку з огляду їх високої біологічної активності й токсичних властивостей. До них відносять залізо, свинець, ртуть, кадмій, цинк, нікель, мідь. 1.2.1. Залізо Значні кількості заліза надходять зі стічними водами підприємств металургійної, металообробної, текстильної, лакофарбової промисловості й із сільськогосподарськими стоками. Фазові рівноваги між формами сполук заліза у розчинах залежать від хімічного складу води, РН, Eh і від температури. Розчинене залізо у стічних та природних водах представлене сполуками, що перебувають в іонній формі, у вигляді гідроксокомплексів й комплексів з розчиненими неорганічними й органічними речовинами природних вод. В іонній формі мігрує головним чином Fe (II), а Fe (III) під час відсутності комплексоутворювачів може в значних кількостях перебувати в розчиненому стані. У результаті хімічного й біохімічного (при участі залізобактерій) окиснення Fe (II) переходить в Fe (III), іони якого, гідролізуючись, випадають в осад у вигляді Fe(OH)3. Як для іонів Fе2 , так і для Fe3 характерна здатність до утворення гідроксокомплексів типу 3 , – і інших, співіснуючих у розчині в різних концентраціях залежно від РН. Основною формою знаходження Fe3 у поверхневих водах є комплексні сполуки його з розчиненими неорганічними й органічними комплексоутворювачами, головним чином гумусовими речовинами.

При РН = 8,0 основною формою знаходження іонів тривалентного заліза в розчинах є Fe(OH)3. Вміст заліза у воді вище 1 – 2 мг/л значно погіршує органолептичні властивості води, надаючи їй неприємний в'язкий смак, і робить воду малопридатною для використання в технічних цілях. ГДК заліза становить 0,3 мг/дм3 (лімітуючий показник шкідливості – органолептичний). 1.2.2. Кадмій Сполуки кадмію виносяться в поверхневі води зі стічними водами свинцево-цинкових заводів, гірничо-збагачувальних комбінатів, ряду хімічних підприємств (виробництво сірчаної кислоти), гальванічного виробництва, а також із шахтними водами. Зниження концентрації розчинених сполук кадмію відбувається за рахунок процесів сорбції, випадання в осад гідроксида й карбонатів кадмію. Розчинені форми кадмію в стічних водах являють собою головним чином мінеральні комплекси. У річкових незабруднених й слабко забруднених водах кадмій утримується в субмікрограммових концентраціях, у забруднених і стічних водах концентрація кадмію може досягати десятків мікрограмів в 1 дм3. Сполуки кадмію відіграють важливу роль у процесі життєдіяльності тварин і людини. У підвищених концентраціях токсичний, особливо в сполученні з іншими токсичними речовинами . ГДК становить 0.001 мг/дм3 (лімітуюча ознака шкідливості – токсикологічна). 1.2.3. Кобальт У природні води сполуки кобальту попадають зі стічними водами металургійних, металообробних і хімічних заводів. Сполуки кобальту в природних водах перебувають у розчиненому й звішеному стані, кількісне співвідношення між якими визначається хімічним складом води, температурою й значеннями РН. Розчинені форми представлені в основному комплексними сполуками. Сполуки двовалентного кобальту найбільш характерні для поверхневих вод. У присутності окислювачів можливе існування в помітних концентраціях тривалентного кобальту . Кобальт відноситься до числа біологічно активних елементів. Входячи до складу вітаміну В12, кобальт досить активно впливає на надходження азотистих речовин, збільшення змісту хлорофілу й аскорбінової кислоти, активізує біосинтез і підвищує зміст білкового азоту в рослинах. Разом з тим підвищені концентрації сполук кобальту є токсичними . ГДК становить 0.1 мг/дм3. 1.2.4. Мідь Мідь – один з найважливіших мікроелементів. Фізіологічна активність міді зв'язана головним чином із включенням її до складу активних центрів окислювально-відновних ферментів. Недостатній зміст міді в ґрунтах негативно впливає на синтез білків, жирів і вітамінів і сприяє безплідності рослинних організмів. Мідь бере участь у процесі фотосинтезу й впливає на засвоєння азоту рослинами. Разом з тим, надлишкові концентрації міді впливають на рослинні й тваринні організми. У природних водах найбільше часто зустрічаються сполуки Cu(II). Зі сполук Cu(I) найпоширеніші важкорозчинні у воді Cu2O, Cu2S, CuCl. При наявності у водному середовищі лігандів, поряд з рівновагою дисоціації гідроксида, необхідно враховувати утворення різних комплексних сполук, що перебувають у рівновазі з акваіонами міді. Основним джерелом надходження міді в природні води є стічні води підприємств хімічної, металургійної промисловості, шахтні води, альдегідні реагенти, використовувані для знищення водоростей.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

2. Анаеробне очищення стічних вод

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

5. Роль та вміст води в організмі

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
8. Сутність та зміст сучасного менеджменту

9. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

10. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

11. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

12. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

13. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

14. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

15. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

16. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

18. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

19. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

20. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

21. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

22. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Дослідження та розробки на підприємстві

25. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

26. Сутність та зміст контролю

27. Структура та зміст віщої освіти

28. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

30. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

31. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

32. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

34. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

35. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

36. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

37. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

38. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
39. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
40. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

41. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

42. Правовий статус підприємств

43. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

44. Планування діяльності підприємств

45. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

46. Економічний аналіз підприємств

47. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

48. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

49. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

50. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

51. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

52. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

53. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

54. Доходи сільськогосподарських підприємств
55. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
56. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

57. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

58. Звітність сільськогосподарських підприємств

59. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

60. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

61. Облік собівартості продукції на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

65. Організація обліку на підприємстві

66. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

67. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

68. Розподіл прибутку державних підприємств

69. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

70. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості
71. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
72. Правовий статус комунальних підприємств

73. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

74. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

75. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

76. Комерційна діяльність підприємств

77. Маркетингові дослідження на підприємстві

78. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

79. Організація обліку на торгівельному підприємстві

80. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

81. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

82. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

83. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

84. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

85. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

86. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
87. Організація виробництва на металургійному підприємстві
88. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

89. Особливості діяльності інноваційних підприємств

90. Персонал на підприємстві

91. Проблема управління прибутком на підприємстві

92. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

93. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

94. Управління інноваційним розвитком підприємств

95. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

96. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Бізнес-планування на підприємстві

98. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

99. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.