Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи наукових і експериментальних досліджень

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ПланВступ Загальнонаукові методи досліджень Системний підхід і системний аналіз Аналітичні методи дослідження Методи експериментальних досліджень Педагогічні експериментальні дослідження Види педагогічного експерименту Виробничі експериментальні дослідження Розробка плану-програми експерименту Вступ Метод (від гр. me hodos- дослідження) — це сукупність правил і норм, які регламентують і регулюють діяльність дослідника в процесі дослідження явищ, який визначає підхід до явища, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини, тобто проведення наукового дослідження. В своїй основі метод — це інструмент для розв’язку основної задачі науки — пізнання об’єктивних законів дійсності з метою використання їх в практичній людини. Метод визначає необхідність і місце застосування наукових прийомів і способів дослідження, експериментальної перевірки результатів дослідження. Метод поєднує об’єктивні і суб’єктивні моменти пізнання. Метод об’єктивний, так як в теоретичному ідеальному плані дозволяє відбивати об’єкти дійсності і їх взаємозв’язки, в цьому випадку метод є програмою побудови і практичного застосування теорії. Метод суб’єктивний так як він є знаряддя мислення дослідника і тому утримує в собі суб’єктивний момент. В методології наукових досліджень виділяють два рівня пізнання: Емпіричний — спостереження і експеримент, а також групування, класифікація і описування результатів експерименту. Теоретичний — побудова і розвиток наукових гіпотез і теорій, формування законів і виведення з них логічних висновків, порівнюючи різноманітні гіпотези і теорії. Розрізняють такі методи пізнання: загальнонаукові і конкретно наукові(часткові). Загальнонаукові методи досліджень Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних і емпіричних дослідженнях (рис. 3.1.). Вони включають аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, формалізацію, гіпотезичний і аксіоматичний методи, створення теорії, спостереження і експеримент. Аналіз – метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета або явища шляхом мисленого або практичного розчленування (розкладання) його на частини з метою вивчення. Кожна з виділених частин аналізується окремо в границях єдиного цілого. Синтез (від гр. sy hesis – об’єднання, сполучення, складання) – це метод вивчення об’єкта в його цілісності, в єдності і у взаємному зв’язку його частин. В процесі наукових досліджень синтез пов’язаний з аналізом. Рис.4.1. Класифікація загальнонаукових методів дослідження. Індукція (від лат. i duc io – наведення, побудження) – метод дослідження при якому за частковими факторами і явищами встановлюються загальні принципи і закони. Так, Д.І.Менделєєв, використовуючи часткові фактори про хімічні елементи, сформулював періодичний закон. Дедукція (від лат. deduc io - виведення) – метод, при якому часткові положення виводяться із загальних. Так, на основі загальних законів механіки можна отримати рівняння руху машини. Цей метод дослідження визначає його кінцевий результат, тобто метод логічного виводу від загального до часткового.

Аналогія – метод наукових висновків (умовиводів) за допомогою яких досягається пізнавання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими. Моделювання – метод наукового пізнання обґрунтовується на заміні предмета або явища, що вивчається на його аналог, модель, яка містить істотні риси оригіналу. Абстрагування (від лат. abs rahere – відвертати) – метод відволікання, який дозволяє переходити від конкретних предметів до загальних понять і законів розвитку, тобто дозволяє відійти від другорядних факторів з метою зосередитись на важливих особливостях предмета або явища, що вивчається. Наприклад, при дослідженні роботи якого-небудь механізму аналізують розрахункову схему, яка відображає основні суттєві властивості механізму. Конкретизація (від лат. co cre us – густий, твердий) – метод дослідження предметів, чи явищ різносторонньо, в якісному різноманітті реального існування на відміну від абстрактного вивчення. Системний підхід і системний аналіз. Система – це система взаємопов’язаних елементів, які утворюють єдине ціле і мають єдине призначення і мету. Важливими характеристиками системи є функція, мета і структура. Під функцією системи розуміють дії системи, які виражаються у зміні її можливого стану. Мета системи – визначення стану її виходів, тобто деяка підмножина значень функції системи. Структура системи визначається розміщенням і взаємозв’язками елементів системи при виконанні нею своїх функцій. Принцип системного підходу полягає в необхідності комплексного дослідження великих і складних об’єктів, вивчення їх як єдиного цілого з узгодженням функціонування всіх елементів і частин. Системний аналіз – це сукупність методів, які дозволяють реалізувати системний підхід при дослідженні великих і складних об’єктів. До таких методів відносяться перш всього аналіз і синтез, математичне моделювання і оптимізація з використанням ЕОМ. При цьому вимагається максимальний облік. Для якісного аналізу функціонування системи використовуються спеціально розроблені методи такі як “мозковий штурм”, метод експертних оцінок. Суть “мозкового штурму” полягає в тому, що кожний з його учасників, не вступаючи в полеміку з колегами, пропонує свій варіант розв’язку проблеми, а справа ведучого, порівняти варіанти і відібрати кращий. Метод експертних оцінок базується (полягає) на припущеннях про те, що на основі думки (гадки) спеціалістів, які займаються дослідженнями і розробками у визначеній області знань, можна побудувати адекватну модель досліджуваної системи і оцінити її функціонування. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – метод дослідження об’єкта (виробу, процесу, структури) за його функцією і вартістю, який застосовується при вивченні ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів. Важливими його принципами є: функціональний підхід при дослідженні функцій об’єкта і його елементів з метою найбільш повного задоволення заданих вимог у виборі раціональних шляхів їх реалізації; народногосподарський підхід до оцінки споживчих властивостей і витрат на розробку, виробництво і використання об’єкта; відповідність корисності функцій витратам на їх здійснення; колективна творчість, яка використовує методи пошуку і формулюванню технічних розв’язків, якісної і кількісної оцінок варіантів розв’язків.

Формалізація (від лат. formula – форма, визначене правило) – метод дослідження об’єктів шляхом представлення їх елементів у вигляді спеціальної символіки. Гіпотезичний метод (від гр. hipo he ikos – обґрунтований на гіпотезі) – ґрунтується на наукових передбаченнях, які висуваються для пояснення якого-небудь явища і вимагає перевірки на досліді і теоретичного обґрунтування, щоб стати вірогідною науковою теорією. Аксіоматичний метод – передбачає використання аксіом, які доведенні науковими знаннями. За цим методом теорія розробляється на основі дедуктивного принципу. Створення теорії – узагальнення результатів дослідження, знаходження спільних закономірностей в поведінці об’єктів, що вивчаються, а також розповсюдження результатів дослідження на інші об’єкти і явища. Спостереження – метод вивчення предмету шляхом його кількісного вимірювання і якісної характеристики. Експеримент (від лат. experime um – проба, дослід) – науково поставлений дослід у відповідності з метою дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень. Конкретно-наукові (часткові) методи наукового пізнання є специфічними методами конкретних наук. Ці методи формуються в залежності від цільової функції даної науки і характеризуються взаємним проникненням в однорідні галузі наук. Аналітичні методи дослідження В дослідженнях часто використовують аналітичні методи дослідження, за допомогою яких можна встановити математичну залежність між параметрами предмета, що вивчається. Ці методи дозволяють глибоко і всебічно вивчити процеси, що досліджуються, встановити точні кількісні зв’язки між аргументами і функціями, глибоко проаналізувати явища, що досліджуються. При цьому широко застосовуються елементарні функції і рівняння, особливо, коли хочуть спростити модель, що досліджується і отримати наближений розв’язок поставленої задачі. Досить часто використовуються лінійні функції і рівняння, при дослідженні шарових будівельних матеріалів. Враховуючи, що напруга в шаровому матеріалі розповсюджується прямо пропорційно модулям пружності його компонентів, за допомогою елементарних лінійних рівнянь можна отримати ряд корисних відомостей. Аналітичні методи дозволяють вивчати на основі математичних моделей, які можуть бути представлені у вигляді функцій, рівнянь, системи рівнянь, в основному диференціальних або інтегральних. Такі моделі мають велику кількість інформації. Характерною особливістю математичних моделей є те, що вони, як система рівнянь описують елементарні фізичні процеси з яких складається явище. На початку дослідження створюється груба модель, яка в процесі роботи уточнюється. Така модель дозволяє досить точно розрахувати фізичні характеристики явища. При цьому дослідник отримує нову інформацію про функціональні зв’язки і властивості моделей. Проте їм властиві суттєві недоліки. Для того, щоб із всього класу знайти часткове рішення, властиве тільки даному процесу, необхідно задати умови однозначності. В багатьох випадках відшукати аналітичний вираз з урахуванням умов однозначності досить важко. Експериментальні методи дозволяють глибоко вивчити процеси точності технології експерименту і сконцентрувати увагу на тих параметрах процесу, які представляють найбільший інтерес.

Тому зараз перед сучасними творцями  носями народно традиц стоть нелегке завдання вибору шляху подальшого розвитку фольклору, який би збагачував скарбницю укрансько духовност, а не спотворював , був обAрунтований потребами часу, вдповдно збалансований у всх вимрах. Не менш важливе завдання поста перед дослдниками усно народно творчост: збору ц невичерпно скарбниц, систематизац, класифкац текств, х наукового аналзу, пояснення причин виникнення чи занепаду певних явищ, шляхв розвитку фольклорних жанрв та багато нших аспектв дослдження. W5. Напрями та школи фольклористики Фольклористика як наука пройшла довгий час становлення  розвитку, в ход якого змнювались  засади, мсце серед нших дисциплн та методи дослдження. Внаслдок рзних поглядв на усну народну словеснсть та пдходв до  вивчення з рзних позицй, виник ряд теорй, значна кльксть яких лягла в основу вироблених шкл та напрямв фольклористики. Появ шкл та напрямв передував великий досвд збирання, запису та обробки народних текств, а також дейно-флософськ погляди рзних часв

1. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

2. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

3. Методи науково-педагогічних досліджень

4. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

5. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

6. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
7. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
8. Дослідження методів інтерполяції

9. Дослідження методів чисельного інтегрування

10. Дослідження чисельних методів інтегрування

11. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

12. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

13. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

14. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

15. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

16. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

17. Основи наукових досліджень

18. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

19. Матеріали і методи дослідження

20. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

21. Методологічні основи наукових досліджень

22. Методи економіко-статистичних досліджень
23. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями
24. Дослідження харчування

25. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

26. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

27. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

28. Спектральні наземні дослідження

29. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

30. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

31. Палеоантропологічнi дослідження

32. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

33. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

34. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

35. Теорія і методологія дослідження управління

36. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

37. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

38. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
39. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
40. Історіографія досліджень голодомору

41. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

42. Палеонтологічні дослідження

43. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

44. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

45. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

46. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

47. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

48. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

49. Маркетингове дослідження

50. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

51. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

52. Маркетингові дослідження

53. Маркетингові дослідження з використанням анкети

54. Маркетингові дослідження на підприємстві
55. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників
56. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

57. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

58. Дослідження асортименту пральних машин

59. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

60. Дослідження поведінки споживачів

61. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

62. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

63. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

64. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

66. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

67. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

68. Променеве дослідження молочної залози

69. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

70. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
71. Променеве дослідження щитоподібної залози
72. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

73. Дослідження ділової кар’єри менеджера

74. Дослідження мотивації на досягнення

75. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

76. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

77. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

78. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

79. Дослідження рухів зубообробного вестата

80. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

81. Предмет дослідження соціальної психології

82. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

83. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

84. Дослідження тривожності п’ятикласників

85. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

86. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
87. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
88. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

89. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

90. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

91. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

92. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

93. Дослідження однофазного трансформатора

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

95. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.