Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки і маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування” на тему “Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту” Виконавець: студентка групи Консультант: проф. В. П. Лисяков Донецьк – 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ Кафедра економіки і маркетингу Спеціальність «Економіка підприємства» ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування» студенту групи ЕГП-06 Тема роботи: «Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту.» Строк здачі студентом закінченої роботи 30.05.09. Вихідні дані до роботи наведені в додатку А. Зміст розрахунково-пояснювальної записки. Теоретичний розділ: Розрахунковий розділ: Дата видачі завдання 15.02.09. Робота закінчена Студент Керівник роботи Лисяков Володимир Пилипович РЕФЕРАТ Курсова робота 25 стор., 2 рис., 10 джерел, 1 додаток Ціль виконання курсової роботи – отримати навички необхідні для оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту, закріпити теоретичні знання, отримані після вивчення курсу «Фінанси, грошовий обіг та кредит: Інвестування», ознайомитись з науково-методичними джерелами інвестиційної діяльності, навчитися робити висновки щодо доцільності прийняття інвестиційного проекту. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи оцінки ефективності інвестицій ЮНІДО. У курсовій роботі розглянуто особливості інвестиційного процесу, вказані головні схеми управління інвестиційним проектом, а також з’ясовано, що джерелами фінансування інвестицій на підприємстві є: власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, суми отриманих страхових виплат на відшкодування збитків внаслідок природних катаклізмів тощо); асигнування державного та місцевого бюджетів, що нада­ються на зворотній основі (державне фінансування); залучені кошти у вигляді кредитів, наданих державою на зворотній основі, кредитів вітчизняних та зарубіжних банків та інших інституційних; іноземні інвестиції у формі як прямих, так і портфельних. Розглядаючи поняття інвестицій як економічної категорії, дже­рела їх формування, класифікацію, слід розглянути ще кілька понять, пов'язаних з цим поняттям, які зустрічаються в літературі. На умовному прикладі розрахувати показники фінансово-економічної ефективності інвестиційного проекту. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ, СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ, ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ. ЗМІСТ1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Інвестиційний процес і управління інвестиційною діяльністю. 1.2 Джерела фінансування інвестицій на підприємстві. 2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 2.1 Розрахунок зворотних грошових потоків. 2.2 Розрахунок показників фінансово-економічної ефективності проекту. 2.3 Визначення показників беззбитковості проекту.

ВИСНОВОК ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТОК А ВСТУП Трансформування економіки України в ринкову вимагає глибокого дослідження інвестиційних проблем розвитку як на макро-, так і на мікрорівні. Помилки у виборі напрямів інвестування, у спрямуванні коштів у малоефективні, недостатньо обґрунтовані проекти призвели до припинення інвестиційних процесів і, як наслідок, - до поглиблення інвестиційної кризи в Україні загалом, в більшості її регіонів, на підприємствах. Необхідність виходу з важкої інвестиційної кризи вимагає розробки нової методології і теорії управління інвестиційним процесом, яка в теперішній час, по суті, втрачена. Негативна тенденція щорічного зменшення обсягів інвестицій і низької їх віддачі зумовлює обґрунтовану критику економічного механізму, що функціонує в інвестиційній сфері. Більшість зусиль, спрямованих на покращення інвестиційного клімату, будуть марними, поки не підвищиться довіра інвесторів до держави. А цьому, однозначно, не сприяє політична нестабільність та мінлива законодавча база в Україні. Ситуація, яка склалася в інвестиційній сфері, призводить до руйнування і масового вибуття виробничих фондів, втрати потенціалу майбутнього економічного росту і оновлення виробництва, економічної незалежності держави. Все це зумовлює гостру необхідність формування і ефективного використання інвестиційних ресурсів в Україні загалом, в її регіонах, у кожному елементі підприємницької структури на мікрорівні. Пошук ефективних джерел і ресурсів фінансування інвестицій є однією з найбільших проблем, яка виникає в процесі здійснення інвестиційної діяльності. Формування інвестиційних ресурсів потрібно розглядати як одне з найважливіших завдань не тільки інвестиційної, але і фінансової стратегії підприємства (фірми). Вироблення такої стратегії повинно забезпечити необхідними джерелами і коштами як реалізацію інвестиційних проектів, так і нормальне функціонування і фінансову стійкість виробничої діяльності на перспективу. Інвестиційну привабливість України визначають насамперед політичними, соціальними факторами, недостатньою фінансовою стабільністю вітчизняної економіки. До суттєвих чинників, що не сприяють залученню іноземного капіталу, належать відсутність ринкової інфраструктури, недостатня економічна ефективність інвестиційних проектів. На даний час механізм державного захисту капіталу інвесторів потребує чітких регламентованих рішень довготривалого характеру, коли законодавчі акти будуть відображати чітко окреслені умови вкладання, як зовнішніх, так і внутрішніх ресурсів, насамперед з метою формування сприятливого середовища для економічного розвитку пріоритетних галузей, модернізації виробництва, впровадження передових технологій. Пошук шляхів підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень потребує вдосконалення як організаційно-технічних, так і аналітично-методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Вважаємо, що впровадження методик рангування, інтегральної оцінки, оцінки та аналізу ефективності за грошовими потоками дозволить більш кваліфіковано обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень, а застосування системи комплексних фінансово-економічних показників, що можуть використовуватися для оцінки привабливості інвестиційних проектів буде сприяти підвищенню ефективності інвестиційної діяльності.

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Інвестиційний процес і управління інвестиційною діяльністю З часу реформування економіки поняття інвестиції ввійшло в економічну літературу в країнах Східної Європи, включаючи країни СНД, що можна пояснити реформуванням економіки цих держав. Раніше поняття інвестицій трактувалося як сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в галузі народного господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції ототожнювались з поняттям &quo ;капітальні вкладення&quo ;. Вітчизняні і зарубіжні економісти розглядають інвестиції як довгострокове вкладання капіталу в різні сфери і галузі економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону навколишнього природного середовища як всередині країни, так і за кордоном з метою розвитку виробництва, соціальної сфери, підприємництва, одержання прибутку. Промислові та інші підприємства постійно зіштовхуються з необхідністю інвестицій, тобто вкладанням внутрішніх і зовнішніх коштів у різноманітні програми і окремі заходи з метою організації нових, підтримки і розвитку діючих виробництв (виробничих потужностей), технічної підготовки виробництва, отримання прибутку та інших кінцевих результатів. Це можуть бути грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції, інші цінні папери, технології, машини і обладнання, ліцензії, будь-яке майно або майнові права, інтелектуальні цінності, кредити. Сам термін &quo ;інвестиції&quo ; походить від латинського слова &quo ;i ves &quo ;, що в прямому розумінні означає &quo ;вкладати&quo ;. В широкому розумінні інвестиції являють собою вкладання капіталу з метою його збільшення в майбутньому. При цьому приріст капіталу має бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору відмову від використання ним наявних коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду за ризик поповнити втрати від інфляції в майбутньому періоді . Таким чином, інвестиції - це те, що відкладається на завтра з метою більш ефективного споживання в майбутньому. Одну їх частину становлять споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, вони відкладаються на збільшення запасів, іншу - ресурси, які направляються на розширення виробництва. Інвестиціями можуть бути як грошові кошти, так і акції, цінні папери, пайові внески, рухоме і нерухоме майно, авторські права. З точки зору фінансів, інвестиції - це всі види активів (коштів), які вкладаються в господарську діяльність з метою одержання доходу, а з точки зору економіки, інвестиції - це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння основного і неосновного капіталу. Законом України інвестиції трактуються як всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект . Такими цінностями закон визначає: - кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; - рухоме та нерухоме майно; - майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; - сукупність технічних, технологічних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих; - права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; - інші цінності.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

2. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

3. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Оцінка фінансового стану підприємства

6. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
7. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва
8. Інвестиційний процес

9. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

10. Аналіз інвестиційного проекту

11. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

12. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

15. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

16. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

17. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

18. Економіка підприємства

19. Економічна безпека підприємства

20. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

21. Основи економіки підприємства

22. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
23. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
24. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

25. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

26. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

27. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

28. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

29. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

30. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

31. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

32. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

35. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

36. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

37. Мотивація робітників промислового підприємства

38. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
39. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства
40. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

41. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

42. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

43. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

44. Інформаційні системи і технології підприємства

45. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

46. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

47. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

48. Розробка підприємства LOMAPAK

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Фінанси підприємства контрольна

50. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

51. Інноваційна діяльність підприємства

52. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

53. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

54. Персонал підприємства
55. Рентабельність підприємства
56. Формування прибутку промислового підприємництва

57. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

58. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

59. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

60. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

61. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

62. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

63. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

64. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

66. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

67. Облік активної частини балансу підприємства

68. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

69. Облік основних засобів підприємства

70. Облік створення підприємства
71. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
72. Організація обліку власного капіталу підприємства України

73. Попередній фінансовий аналіз підприємства

74. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

75. Формування облікової політики підприємства

76. Аудит доходів підприємства

77. Аудит підприємства

78. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

79. Правовий статус приватного підприємства

80. Реєстрація приватного підприємства

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

81. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

82. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

83. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

84. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

85. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

86. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
87. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
88. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

89. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

90. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

91. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

92. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

93. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

94. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

95. Розробка маркетингової стратегії підприємства

96. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

97. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

98. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

99. Ціноутворення та цінова політика підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.