Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Баланси народного господарства і система національних рахунків

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Розділ 1 Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва 1.1 Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ Система національних рахунків (СНР) – це сукупність взаємопов’язаних показників та класифікацій, яка віддзеркалює реальні явища і процеси економіки на макрорівні. Вона вміщує інформацію про всіх суб’єктів, що беруть участь у економічних процесах; відображає всі економічні операції, пов’язані з виробництвом, розподілом та перерозподілом доходів, нагромадженням активів, кінцевим споживанням. Баланси народного господарства – це система взаємопов’язаних макроекономічних показників, створена в 20-ті рр. в СРСР, за допомогою якої описувалась і аналізувалась модель централізованої планової економіки. Вона ґрунтувалась на марксистській методології. Тому БНГ мали обмежену сферу дослідження та інформаційного забезпечення – сферу матеріального виробництва. Центральною ланкою БНГ був матеріальний баланс, який описував виробництво, споживання та нагромадження суспільного продукту. Матеріальний баланс відображав рух ресурсів та використання матеріальних благ. Сфера послуг розглядалась як система перерозподільчих відносин і не включалась у виробництво сукупного суспільного продукту. Розподіл доходів та операцій з фінансовими активами в БНГ не знайшов належного відображення, оскільки в централізовано-розподільчий економіці вони не мали визначального значення. Порівнюючи дві системи національного рахівництва, варто зазначити, що обидві вони мали за мету опис існуючої економічної моделі. Табиця1 Порівняльна характеристика СНР і БНГ Основні характеристики систем національного рахівництва БНГ СНР 1. Об’єкти дослідження (опису) Централізована панова економіка Ринкова економіка 2. Методологічні засади побудови – марксистська концепція звуженого трактування суспільного виробництва, згідно з якою у створенні сукупного суспільного продукту (ССП) та національного доходу бере участь тільки матеріальне виробництво; – первинними доходами, за марксистською концепцією, є доходи працівників сфери матеріального виробництва. Доходи працівників сфери послуг та доходи держави у вигляді податків – це вторинні доходи, отримані внаслідок перерозподілу; – результатом виробничої діяльності є не тільки кінцевий продукт, а і проміжне споживання сфери матеріального виробництва; – концепція розширеного трактування суспільного виробництва, згідно з якою у виробництві суспільного річного продукту та національного доходу (ВВП та НД) беруть участь як галузі, що створюють матеріальний продукт, так і ті, що виробляють послуги; – первинні доходи трактуються значно ширше. Вони визначаються як такі, що отримуються внаслідок первинного розподілу ВВП і включають доходи підприємств і корпорацій, власників землі і капіталу, найманих працівників і органів державної влади; – результатом є тільки кінцевий продукт, але усіх сфер економіки; 3. Підходи до класифікації доходів і витрат – немає чіткого розмежування доходів і витрат на поточні та капітальні (одноразові); – є чітке розмежування доходів на капітальні та поточні; 4.

Відмінності в обліку проміжного споживання – витрати підприємства на спортивні, культурні та інші заходи для своїх працівників: • є кінцевим споживанням; • є проміжним споживанням – витрати підприємства на службові відрядження: • утворюють первинні доходи • є проміжним споживанням – витрати матеріальних оборотних засобів, пов’язаних зі стихійними лихами: • кінцеве використання національного доходу • проміжне споживання – витрати на спецодяг: • кінцеве особисте споживання • проміжне споживання 5. Методологічні розбіжності стосовно визначення критерію класифікації статей кінцевого споживання – характер і функціональне призначення товарів, що підлягають реалізації – тип господарюючого суб’єкта (державні чи приватні) 6. Методичні розбіжності щодо визначення змісту заощаджень – немає чіткого визначення заощаджень. До їх складу включають приріст готівки, приріст вкладів у банках тощо і розглядають їх як форми перерозподілу національного доходу – заощадження є різницею між поточними доходами і витратами – визначення нагромадження здійснюється: • на чистій основі, тобто за вирахуванням амортизації (спожитого основного капіталу) • на валовій основі (до вирахування амортизації) та без урахування втрат, зумовлених стихійними лихами – зміна обсягу незавершеного будівництва належить до: • приросту матеріальних оборотних запасів • нагромадження основного капіталу у вигляді капіталовкладень – витрати на військову техніку належать до: • нагромадження • кінцевого споживання 7. Рафіновані золоті злитки та інше монетарне золото належать до: – нагромадження оборотних активів – фінансових активів 8. Приріст основного капіталу запасів посольств, зарубіжних представництв та інших зарубіжних організацій включаються у: – кінцеве споживання країни, на території якої розташовані ці організації – кінцеве використання вітчизняного продукту тієї країни, котру вони представляють 9. Фінансові потоки визначають: – як форми тимчасового перерозподілу національного доходу – як вид інвестиційної діяльності Макроекономічний аналіз оцінює народногосподарський комплекс загалом. Він вивчає сукупні економічні величини (національний продукт і національний прибуток, сукупне споживання, сукупне інвестування); досліджує взаємозв'язки, що формуються між цими величинами, які виражають діяльність цілих груп господарських суб'єктів; розглядає економічні явища з глобальної точки зору. Для чого потрібна СНР? Вчені пов’язують появу системи національного рахівництва з найбільш екстремальними подіями, що відбувалися у суспільстві. Так, приміром, Перша світова війна поставила перед урядами країн, втягнутих у неї, проблему обліку агрегованих показників, необхідних для вироблення економічної політики, здатної реалізувати військові та політичні цілі. Велика депресія 29–33-х посилила потребу в макроекономічних показниках. Вони були необхідні для того, щоб поставити „діагноз” економіці та виробити заходи впливу держави на економіку з метою обмеження впливу на неї циклічних коливань. Отже, інформація, що міститься в системі національних рахунків, необхідна насамперед органам державної влади для вироблення економічної політики, прийняття управлінських рішень, розробки прогнозів соціально-економічного розвитку.

Її користувачами є також науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади, котрі черпають з СНР інформацію для вивчення макроекономічних явищ і процесів, виявлення тенденцій розвитку макроекономіки, розробки макроекономічних теорій і моделей. Окрім того, в ній зацікавлені менеджери, підприємницькі та бізнесові структури, які хочуть мати інформацію про стан макроекономічного середовища, в якому вони планують здійснювати свою діяльність. СНР вміщує в собі інформацію, вкрай необхідну міжнародним економічним організаціям (ООН, МВФ) для прийняття виважених управлінських рішень щодо надання кредитів, допомоги країнам-учасницям. В основі СНР лежить концепція розширеного трактування виробництва. СНР, ухвалена Статистичною комісією ООН у 1993 р., охоплює як галузі, що виробляють матеріальні блага, так і галузі, що виробляють послуги (галузі науки, освіти, мистецтва, культури, охорони здоров’я, державного управління, фінанси, страхування, житлово-комунальне господарство тощо). Вона не залишає поза увагою й економічну діяльність домогосподарств, але з певними обмеженнями. Наприклад, якщо догляд за будинком та подвір’ям, виховання та догляд за дітьми чи особами похилого віку здійснює наймана прислуга, то її діяльність враховується при підрахунку валового внутрішнього продукту та національного доходу. Якщо ж ці види діяльності виконують самі господарі дому – не враховуються. Пояснюють цей парадокс насамперед складністю збору інформації про зазначені види діяльності. СНР охоплює і тіньову економіку, але оскільки її обсяги обчислюють опосередкованим шляхом і держави погоджуються на оприлюднення інформації про тіньовий сектор, що виробляє незаборонені законом товари і послуги, але уникають висвітлення інформації про виробництво заборонених законом товарів і послуг (нелегальне виробництво і торгівля зброєю, торгівля живим товаром та органами людей, наркобізнес тощо), то це дає змогу зменшити похибки підрахунку макроекономічних показників, але не дає змоги уникнути їх. 1.2Етапи розвитку СНР Виділяють два етапи розвитку СНР. Перший етап (до Другої світової війни) характеризується посиленням зацікавленості державних органів управління статистикою національного доходу у зв’язку щодо боротьби з невикористанням виробничих потужностей, безробіттям, інфляцією. Здобутками цього етапу є: • розробка загальних принципів обчислення національного доходу; • вирішення низки теоретико-методологічних засад обчислення макроекономічних показників; • обґрунтування необхідності включення у вартісну оцінку національного доходу умовних оцінок житлових послуг, що надаються домовласниками самим собі; • доведення необхідності вилучення із НД приросту вартості активів, зумовленого інфляцією; • доведення доцільності оцінювання НД не за факторною вартістю, а за ринковими цінами тощо; • розроблення методики оцінювання неринкових послуг органів державної влади; • зроблено пропозицію розмежування НД на вироблений, розподілений та використаний і розроблено три методи його виміру (за доданою вартістю, розподільчий та кінцевого використання); • здійснено розмежування між НД, визначеним за факторною вартістю та НД у ринкових цінах, що дало змогу визначити місце витрат на оборону в національному продукті.

Сього треба досягти, і тоді наша гривня буде в чести і поважанню». Такі завдання стояли перед урядом УHP у березні-квітні 1918 року. 6.2. Грошове господарство доби гетьманату, директорії (середина 1918-го — 1920 років) 29 квітня 1918 року за активного втручання австро-німецьких окупаційних військ було розпущено уряд УНР — Центральну Раду, проголошено Українську державу на чолі з гетьманом П. Скоропадським, колишнім царським генералом, нащадком давнього козацького роду Скоропадських. Власне, на той час припадає певна стабілізація грошової системи України, яка могла задовільно обслуговувати державні й господарські потреби. У часи Гетьманату відновлювалась розбалансована фінансово-кредитна система України. Вдалось створити державний бюджет. Законом від 9 травня 1918 р. в Українській державі відновлювалась національна грошова одиниця — карбованець, стабільність якого зміцнювалась. Карбованець поділявся на 200 шагів. Він забезпечувався природними багатствами України. У гетьманській державі допускався неконтрольований обіг російських рублів і «керенок», німецьких марок й австро-угорських крон

1. Принципові відмінності живих систем від неживих

2. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

3. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

4. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

5. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

6. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького
7. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування
8. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

9. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

10. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

11. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

12. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

13. «В область народного духа» (педагогические традиции К. Д. Ушинского в наше время)

14. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

15. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

16. Відбудова народного господарства

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

18. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

19. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

20. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту

21. Порядок фінансування народного господарства в Україні

22. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей
23. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов
24. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

25. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

26. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

27. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

28. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

29. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

30. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

31. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

32. Русские народные художественные промысла

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Народные традиции в современном костюме

34. Специфика народного орнамента русских

35. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

36. Русский народный фольклор

37. Илья Ильич Обломов – "коренной народный наш тип"

38. Е.Д. Поливанов (1891-1938)
39. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
40. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

41. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

42. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

43. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

44. Учись любить у Жанны д`Арк!

45. Д.И. Фонвизин

46. Л.Д. Троцкий

47. Жанна д`Арк

48. Политический портрет Д. Мазарини

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

49. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

50. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

51. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

52. Из истории народного образования города Москвы

53. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

54. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса
55. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.
56. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

57. Формирование интереса подростков к народной музыке через их участие в фольклорных ансамблях

58. Педагогическая система К. Д. Ушинского

59. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

60. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

61. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

62. Вопросы на экзамен по ДМ (детали машин)

63. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

64. Учебные книги К. Д. Ушинского

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

65. Энергетика СВЧ в народном хозяйстве: применение СВЧ-нагрева в пищевой промышленности

66. Радиофизические методы обработки информации в народном хозяйстве

67. Д. Дидро

68. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

69. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

70. Платежный баланс страны, его роль и назначение
71. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете
72. Бухгалтерский баланс

73. Бухгалтерский баланс

74. Технико-экономический анализ МУП (по балансу)

75. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

76. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

77. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

78. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

79. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

80. Балансы международных расчетов

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

82. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

83. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

84. Методы научного анализа размещения и территориальной организации народного хозяйства Украины

85. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

86. Общий анализ структуры баланса предприятия (на примере Городокской прицефабрики, Беларусь)
87. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д
88. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

89. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

90. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

91. О Жанне д

92. «Народный депутат»

93. История России в народной памяти

94. Венчание на царство Ивана IV . Народное восстание против Глинских

95. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

96. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Господарство України періоду утвердження капіталізму

98. Древнейшие племена, народности и Государства Армянского Нагорья

99. Життя та діяльність митрополита Петра Могили


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.