Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” РУТКАС ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.212-001.3-089.191.1 : 617-089.844 ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТРАВМАТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ НОСА У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ 14.01.19 – оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Науковий керівник. доктор медичних наук, професор Мітін Юрій Володимирович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гарюк Григорій Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології; доктор медичних наук, професор Абизов Рустем Адільович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології. Захист відбудеться 11 квітня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в Державній установі “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України” за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України” за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3. Автореферат розісланий 11 березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, Т.А. Шидловська ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Дефекти носа, що виникають внаслідок дії різноманітних травмуючих факторів та супроводжуються утворенням “мінус тканини”, зустрічаються за даними сучасної статистики від 1,3% до 2,6% випадків всіх механічних ушкоджень зовнішнього носа (В.М. Сергеев і співавт., 1982; З.Л. Терешена, 1997). Ніс у косметичному плані є центральною та найбільш помітною частиною обличчя, у зв’язку з чим мінімальні порушення його форми міняють увесь образ людини (А.Є. Рауэр, Н.М. Михельсон, 1954; B.J. Bailey, 1991). Дійсно, існування дефекту носа, яке частіш за все спотворює зовнішній вигляд постраждалого, створює для пацієнта цілу низку різноманітних проблем. Це і психологічна реакція самого хворого на травму та спотворення свого вигляду, і об’єктивне порушення форми та функції органу, і можливі зміни соціального статусу постраждалого, як то втрата роботи, сім’ї та інше (Я. Гольдштейн, 1980). Реконструкція травматичних дефектів носа є одним з найбільш складних розділів сучасної реконструктивної хірургії. Незважаючи на велику кількість вітчизняних та закордонних робіт, що були присвячені питанням реконструктивної хірургії в цілому та реконструкції дефектів носа зокрема, досі немає єдиної думки щодо методів оперативного лікування та вибору пластичного матеріалу при реконструкції різноманітних клінічних варіантів цієї патології.

Не визначеним до кінця залишається термін оперативного лікування травматичних дефектів носа з позиції отримання найбільш ефективних клінічних результатів. Аналізуючи стан проблеми реконструкції травматичних дефектів носа, загалом можна виділити два тактичні варіанти проведення пластики дефекту. Згідно першого варіанту, закриття дефекту проводиться у віддаленому періоді після травми (С.А. Проскуряков, 1965; Г.Б. Гиляровская, 1969; E.L. Alford, 1995; J. Koller, 2006). Прихильники другого тактичного варіанту вважають доцільним проводити пластичну реконструкцію дефекту відразу після первинної хірургічної обробки рани (ПХО) – це так звана первинна пластика травматичного дефекту, яка проводиться у гострому періоді після травми, тобто у перші 24 години (В.К. Красовитов, 1947; В.Г. Вайнштейн, 1965; И.И. Калеев, 1987; F.J. Me ick, 1995). Обидва тактичні варіанти мають свої переваги та недоліки. При виконанні пластики дефектів носа у гострому періоді досить часто – у 50 - 65% випадків (В.Г. Вайнштейн, 1965) є можливість провести реплантацію (повернення) відторгнутих травмованих тканин. Однак, за даними різних авторів, успіх приживлення реплантованих тканин коливається від 8% до 19%, що не може задовольнити ні пацієнтів, ні лікарів. Аналогічна ситуація спостерігається при трансплантації шкіри чи тканинних комплексів у ділянку дефекту носа (Я. Золтан, 1977; К. Вальтер 1995; S.R. Baker, 1995). Враховуючи той факт, що виконана у схожих умовах пластика дефекту різноманітними лоскутами на живлячій ніжці буває вдалою у 80 - 93% випадків, можна стверджувати, що на результати операції впливають перш за все метаболічні порушення, що виникають у відторгнутих тканинах чи трансплантатах у результаті ішемії тканин (А.Е. Білоусов, 1989; R.C. Russell, 1989; С.П. Галич, 1999). Останні досягнення у галузі трансплантології та імунології дозволяють більш глибоко зрозуміти ті зміни, що відбуваються у тканинах під впливом ішемії, та розробити заходи з нейтралізації метаболічних та морфологічних порушень ішемізованих тканин. Все вищезазначене свідчить про те, що вибрана нами тема є актуальним питанням оториноларингології та хірургії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної тематики кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця “Розробка та впровадження нових технологій для вдосконалення методів діагностики та лікування захворювань вуха, носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї і стравоходу”. УДК: (616.21.23 616.28 616.32)-07-08. Номер державної реєстрації 0103 U 4000882. Мета дослідження: покращити клінічні результати лікування хворих з травматичними дефектами носа у гострому періоді шляхом вдосконалення методів пластики дефектів, застосування корекції ішемічних метаболічних порушень в пластичному матеріалі та оптимізації вибору способів реконструкції різних видів дефектів носа у гострому періоді. Досягнення мети передбачало вирішення наступних задач: Дослідити клінічну ефективність метода реплантації відторгнутих тканин у зону дефекту носа.

Дослідити клінічну ефективність застосування метода аутотрансплантації тканин при реконструкції травматичних дефектів носа у гострому періоді. Дослідити клінічну ефективність застосування метода первинної пластики дефектів носа за допомогою різноманітних лоскутів на живлячій ніжці. Дослідити залежність успіху первинних реконструктивних операцій від клінічних характеристик травматичних дефектів носа. Дослідити ефективність застосування суміші антиоксидантних препаратів (ПГС) при аутотрансплантації шкіри в експерименті на щурах лінії Вістар. Вдосконалити спосіб первинної хірургічної реконструкції наскрізних травматичних дефектів крила та кінчика носа. Розробити алгоритм вибору способів первинної реконструкції травматичних дефектів носа в залежності від розміру, локалізації та характеру дефекту. Об’єкт дослідження – травматичні дефекти носа у 73 хворих, які знаходились під нашим спостереженням. Предмет дослідження – реконструкція цих дефектів у гострому періоді після травми: методи та способи первинної хірургічної реконструкції дефектів носа, вплив корекції метаболічних порушень в ішемізованих тканинах та клінічних характеристик дефектів носа на процес приживлення пересаджених тканин. Методи дослідження: лабораторні дослідження, передопераційне та інтраопераційне дослідження лоскутів, післяопераційне дослідження стану пересаджених тканин, експериментальне дослідження, фото- та відеодокументація результатів лікування. Наукова новизна отриманих результатів. В результаті виконання дисертаційної роботи вперше досліджено клінічну ефективність застосування різних методів первинної пластики дефектів носа та залежність успіху реконструктивних операцій від характеристик дефекту носа. Вперше експериментально i vivo та i vi ro доведено достовірну ефективність застосування ПГС для корекції ішемічних метаболічних порушень у трансплантатах шкіри щурів лінії Вістар та позитивний вплив застосування ПГС на приживлення цих трансплантатів. Розроблено та запроваджено новий спосіб одноетапної пластики наскрізних дефектів крила та кінчика носа у гострому періоді після травми шляхом використання назолабіального лоскуту на постійній живлячій ніжці з одночасним відновленням опорних структур носа, який дає стійкий косметичний результат та скорочення терміну лікування хворих. Вперше розроблено та обґрунтовано алгоритм вибору способів первинної хірургічної реконструкції травматичних дефектів носа залежно від характеру, локалізації та розміру дефекту. Практичне значення отриманих результатів. Результати, отримані під час експериментального дослідження, дозволяють рекомендувати використання ПГС для корекції метаболічних ішемічних порушень та покращення приживлення тканин, що не мають власного джерела кровопостачання. Упровадження в клінічну практику вдосконаленого способу первинної реконструкції наскрізних травматичних дефектів крила та кінчика носа покращує клінічні результати оперативного втручання та скорочує термін лікування хворих. Використання у клінічній практиці розробленого алгоритму вибору способів реконструкції дефектів носа у гострому періоді після травми дозволяє отримувати більш прогнозовані та більш косметично вдалі результати лікування даної патології.

Успехи современной хирургии связаны с достижениями естествознания и техники, с развитием анестезиологии , реаниматологии , гемотрансфузиологии , что позволило применять хирургические методы лечения при заболеваниях труднодоступных и жизненно важных органов (сердце, лёгкие, магистральные сосуды, головной и спинной мозг).   История хирургии. Х. наряду с терапией и акушерством относится к древнейшим медицинским специальностям. Археологические находки и древние рукописи свидетельствуют, что попытки хирургического лечения были ещё в каменном веке; в Египте за 2—3 тыс. лет до н. э. применяли кровопускание, вправление вывихов, кесарево сечение, удаление камней из мочевого пузыря; в Древней Индии практиковали пластику дефектов носа с помощью кожного лоскута (использовалась кожа лба). Древнегреческая медицина эпохи Гиппократа оставила сочинения по Х., в которых описаны трепанация черепа, проколы полостей, лечение переломов и др. оперативные вмешательства и многие хирургические инструменты. В сочинении Цельса дано, в частности, описание ампутации с остановкой кровотечения, перевязкой крупных сосудов; во 2 в. врач Древнего Рима Антиллус произвёл операцию по поводу аневризмы сосудов, оставил труды по лечению свищей, камнедроблению.   Средневековая медицина, следуя религиозным догматам, предписывала избегать пролития крови и запрещала заниматься изучением анатомии на трупах

1. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

2. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

3. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

4. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

5. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

6. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
7. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
8. Господарство України періоду утвердження капіталізму

9. Період гетьманщини України

10. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

11. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

12. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

13. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

14. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

15. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

16. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

17. Держава і право України в період перебудови соціалізму

18. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

19. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

20. Індокитай у післявоєнний період

21. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

22. Культура України періоду феодальних відносин
23. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
24. Період Гетьманату в Україні

25. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

26. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

27. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

28. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

29. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

30. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

31. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

32. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

34. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

35. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

36. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

37. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

38. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
39. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості
40. Державно-церковні відносини в період незалежної України

41. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

42. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

43. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

44. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

45. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

46. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

47. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

48. Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

50. Носов "Незнайка на Луне"

51. Перечень и сущность дефектов оказания медицинской помощи

52. Врожденный порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки

53. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

54. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
55. Особливості реформації в Англії
56. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

57. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

58. Перов В.Г.

59. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

60. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»

61. Русская литература конца восстановительного и начала реконструктивного периода

62. Особливості маркетингу послуг

63. Гострий апендицит

64. История болезни - Оториноларингология (фурункул крыла носа)

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

65. Опухоли полости носа и придаточных пазух носоглотки

66. Заболевания носа, горла, уха. ЛОР-болезни

67. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

68. Механизмы выявления различных дефектов

69. Нуклонный “веполь” - новое состояние материи и топологический дефект нуклонной массы атомов.

70. Аномалии и дефекты физического строения
71. Загадка техноархеологии: бывал ли Иезекииль в Перу?
72. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

73. Дефект масс и энергия связи ядер

74. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

75. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

76. Лагерквист, Пер

77. Евгений Иванович Носов

78. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

79. Планування аудиту, перевірка фірми.

80. Государство и общество в Перу

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Перу. Второе пришествие

82. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

83. Особливості українського комп`ютерного жаргону

84. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

85. Локализация дефектов в кабеле посредством рефлектометров

86. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)
87. Носов "Незнайка"
88. Механизмы выявления различных дефектов

89. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

90. Дефекты, эффекты в стереотипах рекламной продукции

91. Етикет та його національні особливості

92. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

93. Особливості кредитування малого бізнесу

94. Особливості страхування в Україні

95. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

96. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

98. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

99. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.