Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Система цивільного права України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ Розділ 1. Основні засади системи цивільного права України 1.1. Поняття інститутів права 1.2. Поняття системи цивільного права 1.3. Єдність і розмежування інститутів цивільного права Розділ 2. Система цивільного права України 2.1. Загальна частина цивільного права 2.2. Спеціальна, особлива частина цивільного права 2.3. Завдання, що стоять перед наукою цивільного права України 2.4. Джерела цивільного права України Розділ 3. Реалізація цивільного права 3.1. Право власності в Україні 3.2. Зобов’язання у цивільному праві України Висновки Список нормативно-правових актів та літературних джерел Диплом: 124 с., 70 источников. Обьектом работы является гражданское право Украины. Цель работы – рссмотреть теоретические и практические аспекты гражданского права в Украине. ПРАВО, ГРАЖДАНСКОЕ, УКРАИНА. Вступ Право, як сукупність відомих загальнообов'язкових норм (право в об'єктивному змісті), має своєю загальною задачею регулювання відносин між людьми. Одні з цих відносин воно регулює примусовим образом, так що окремі частки особи своєю волею, своїми частками угодами їх змінити не можуть: усі визначення в цій області виходять з одного єдиного центра, від однієї єдиної волі - волі держави. Так саме обстоїть справа в сфері державного права, карного права і т.д. — словом, у сфері публічного права. І в цьому змісті публічне право може бути характеризоване як система юридичної централізації: усе воно перейнято духом субординації, принципом влади і підпорядкування. В інших областях відносин держава застосовує інший прийом: воно не регулює їх від себе і примусово, а надає їхнє регулювання приватній волі і приватним угодам; саме ж займає позицію влади, що тільки охороняє те, що буде встановлено приватними особами – приватне право. Якщо держава і установлює відомі норми, то за загальним правилом лише на випадок, якщо приватні особи свої визначення не дадуть. Унаслідок цього норми права в цих областях мають характер не примусовий (ius coge s), а лише заповнює, диспозитивний (ius disposi ivum), і можуть бути приватною волею відсторонені (pac is priva orum mu ari possu ). Іншими словами, тут держава не ставить себе думкою в положення єдиного центра визначень, а, навпроти, припускає наявність безлічі маленьких автономних центрів, що регулюють свої відносини самі. Ми маємо, таким чином, тут прийом юридичної децентралізації, сферу не субординації, а координації, сферу приватної ініціативи і приватного самовизначення. Це і є область приватного чи цивільного права - ius priva um. Саме цю думку власне, кажучи, мали на увазі і римські юристи, коли говорили &quo ;publicu g ius es quod ad s a um rei roma ae spec a , priva um quod ad si gulorum u ili a em&quo ;. Цивільні права і обов'язки виникають з дій громадян і організацій, які в силу загальних начал і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. Відповідно до цього цивільні права і обов'язки виникають: з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; з адміністративних актів, у тому числі для державних, та інших громадських організацій — з актів планування; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; внаслідок інших дій громадян і організацій.

Актуальність дослідження. Актуальність обраної для дипломної роботи теми обумовлюється виключно важливим значенням вивчення та реформування цивільного правова у сучасній економічній ситуації в Україні. На сучасному етапі суспільного розвитку цивільні права і обов'язки виникають з дій громадян і організацій в таких випадках: з угод, передбачених законом, а також з угод, хоч і не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; з адміністративних актів, у тому числі для державних, та інших громадських організацій — з актів планування; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, а так само внаслідок придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав; внаслідок інших дій громадян і організацій. Об`єктом дослідження в дипломній роботі є цивільне право України. Предметом дослідження в дипломній роботі є система наукових знань, нормативних актів, яка регулює всі взаємозв’язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі цивільно правових відносин. Основна мета дипломної роботи полягає у комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних організаційно-правових питань цивільного права в Україні. Теоретико-методологічною основою роботи є діалектичний, логічний, порівняльний, системний та історичний методи наукового дослідження. В процесі дослідження запланованих питань автором використовувались висновки вчених, які займалися загальними проблемами цивільного права, інших галузей юридичної науки. Особлива увага була приділена працям вчених-юристів, які займалися дослідженням різноаспектних проблем зобов’язального і договірного права , зокрема, Андpеева С. E., Болбасова А. А., Возняка А. В., Каpабаня В. Я., Кіpейцева Г. Г. та інших. Розділ 1. Основні засади системи цивільного права України 1.1. Поняття інститутів права Для того щоб охарактеризувати цивільне право (самостійну галузь права України) як галузь приватного права, необхідно визначити поняття та ознаки цивільного права. Отже Цивільне право – це сукупність ці вільно-правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю громадян, організацій та інших соціальних утворень із метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. В наведеному визначені відображено загальні ознаки права, як суспільного явища і особливі ознаки цивільного права, обумовлені змістом його предмета й методу. Цивільне право, як і будь-яка інша самостійна галузь права, є сукупністю юридичних норм. Разом з тим, йому властиві особливі ознаки, тісно зв’язані із специфічними рисами предмета й методу. 1.Цивільне право, як сукупність юридичних норм регулює відносини власності, товарно-грошові відносини і особисті немайнові відносин, тобто певне коло суспільних відноси, що становлять предмет ці вільно-правового регулювання. 2.Регламентація зазначених відносин здійснюється на началах юридичної рівності, яка є характерною рисою цивільно-правового регулювання суспільних відносин. 3.Сторонами в цівільно-правових відносинах є громадяни, організації, інші соціальні утворення, за певних умов релігійні організації.

4.Метою ццивільно-правового регулювання є більш повне задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. Оскільки цивільне право є самостійною галуззю сучасного права, то закономірно поставити питання: чим викликана необхідність його виділення у самостійну галузь? Визначення ж кола цих відносин, у свою чергу, дозволить окреслити й предмет цивільного права. Які ж суспільні відносини регулюються сучасним цивіль­ним правом? Цивільний кодекс України (ЦК України) визначає, що ци­вільне законодавство регулює майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві, і по­в'язані з ними особисті немайнові відносини. Отже, предметом цивільно-правового регулювання є: а) майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві; б) особисті немайнові відносини. Як бачимо, цивільне законодавство регулює не всі майнові відносини, а лише певну їх частину: майнові відносини, зу­мовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві. Система сучасного цивільного права — це структура галузі. Структура — невід'ємний атрибут всіх реально існуючих систем. Цивільно-правова структура — це будова й внутрішня форма організації системи цивільного права, яка є єдністю взаємозв'язків між її елементами. Елементами цивільно-правової структури є юридичні норми та інститути. Під юридичним інститутом слід розуміти групу цивільно-правових норм, що регулюють відповідні однорідні суспільні відносини. Наприклад, цивільно-правові норми, які регулюють відносини, що виникають з договору купівлі-продажу, складають інститут купівлі-продажу. Отже, система сучасного цивільного права — це структура, елементами якої є цивільно-правові норми та інститути, розміщені у певній послідовності. Тобто, виходячи з загальних ознак приватного права та визначив поняття та особливі ознаки цивільного права, ми можемо означити цивільне право як галузь приватного права. Цивільне право, предметом цивільно-правового регулювання котрого є: майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в суспільстві і особисті немайнові відносини, як галузь приватного права, складає основу приватноправового регулювання. Тим самим визначається його місце в правовій системі до основної, базової галузі, призначеної для регулювання часток, насамперед майнових відносин. З цього випливає, що загальні норми і принципи цивільного права можуть застосовуватися для регулювання будь-яких відносин, що входять у приватноправову сферу, якщо на цей рахунок відсутні прямі розпорядження спеціального законодавства (тобто в субсидіарному, поповненому порядку). Це стосується насамперед сфери сімейного права, де таке положення одержало пряме законодавче закріплення, але також і приватноправових відносин, що торкаються інститутами трудового, природноресурсового, екологічного права. Саме на цьому, зокрема, базуються небезпідставні спроби судової практики використовувати у відносинах, що виникають при необґрунтованому розірванні чи зміні трудового договору, цивільно-правові норми про відшкодування моральної шкоди. Навпроти, норми трудового чи наприклад, сімейного права не можуть використовуватися для заповнення пробілів у сфері цивільно-правового регулювання ні при яких умовах.

Як от масакра, влаштована Олександром Суворовим у передмст Варшави в 1794 p., коли загинуло близько двадцяти тисяч цивльного населення. Скльки поколнь радянських людей були вихован на герозм  приклад вонного геня Олександpa Васильовича, який перейшов через Альпи, що мало хто з укранцв, народжених у СРСР, ма критичний погляд на цього полководця з власне укрансько перспективи, а не з позиц, виховано радянською/росйською пропагандою. Приклад з Суворовим один з низки багатьох, як наводить дослдниця у свой книжц, поступово пдважуючи оту виховану десятилттями пропаганди «гомогеннсть» у сприйнятт стор  право кожного на сво, дистанцйоване вд офцйно пропаганди бачення загальновдомих осб та подй. Одним з важливих моментв, який вигдно вирзня книжку Томпсон серед нших праць, присвячених росйському колоналзму,  увага авторки до явища нацоналзму, яке часто-густо було Aнороване або нтерпретоване однозначно попередниками. Вона, на вдмну вд нших дослдникв нацоналзму, розрзня нацоналзм аAресивний  нацоналзм захисний

1. Основи цивільного права України

2. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

3. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

4. Історія держави та права України

5. Організаційна система управління природокористуванням України

6. Аграрне право України
7. Розвиток системи цивільного захисту
8. Адміністративне право України

9. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

10. Державне право України

11. Житлове право України

12. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

13. Кримінальне право України

14. Метод цивільного права

15. Основи муніципального права України

16. Поняття злочину у кримінальному праві України

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

17. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

18. Предмет, метод цивільного права

19. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

20. Теоретичні проблеми цивільного права

21. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

22. Держава і право України в період перебудови соціалізму
23. Система митних органів України та їх повноваження
24. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

27. Державний бюджет України і бюджетне право

28. Банківська система України

29. Судова система України

30. Грошова система України

31. Ліквідність банківської системи України

32. Формування та розвиток банківської системи України

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Банківська система України

34. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

35. Бюджетна система України

36. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

37. Місце правової системи України серед правових систем світу

38. Нормативно-правові акти України
39. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
40. Право приватної власності за законодавством України

41. Правова система України

42. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

43. Судова система України

44. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

45. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

46. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

47. Виборчі системи України

48. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

50. Партійна система України. Політичний маркетинг

51. Історія становлення митної системи на теренах України

52. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

53. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

54. Бюджетна система України
55. Валютна система: України, світу, та Європи
56. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

57. Система оподаткування України

58. Фінансова система України

59. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

60. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

61. Податкова система України: теорія і практика становлення

62. Атомна енергетика України і РПС

63. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

64. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

65. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

66. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

67. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

68. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

69. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

70. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
71. Історія України
72. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

73. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

74. Період гетьманщини України

75. Центральна Рада і пролетаріат України

76. Культура України в 30-х рока

77. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

78. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

79. Податкова політика України

80. Избирательная система и избирательное право

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

81. Загальна характеристика конституції України

82. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

83. Застава у цивільному праві

84. Поняття, форма та функції Конституції України

85. Суверенітет України

86. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
87. Проект кримінального кодекса України
88. Бюджетна ситема України

89. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

90. Управління фінансами України

91. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

92. Машинобудування України

93. Бідність в України

94. Вплив російської кризи на економіку України

95. Місце України в глобалізаційних процесах

96. Машинобудівний комплекс України

Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

97. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

98. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

99. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.