Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БАБІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 616 (9.578.27:36-002 98:578.828):616-036 ВПЛИВ ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ НА РЕПЛІКАТИВНУ АКТИВНІСТЬ ВІЛ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ 03.00.06 – вірусологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України” Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Щербінська Алла Михайлівна ДУ „Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України”, провідний науковий співробітник лабораторії загальної вірусології Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Карпов Олександр Вікторович, Національний університет харчових технологій МОН України, професор кафедри біотехнології мікробного синтезу доктор медичних наук, професор Дзюблик Ірина Володимирівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри вірусології Захист дисертації відбудеться 22 квітня 2008 р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, м.Київ, пр-т Глушкова 2, корпус 12, аудиторія 434. Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченко за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58. Автореферат розісланий 18 березня 2008р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.В.Молчанець ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сьогоднішній день за темпами поширення ВІЛ-інфекції Україна посідає одне з провідних місць в Європі. Станом на 1.01.08 р. в Україні офіційно зареєстровано 81,7 тис. ВІЛ-інфікованих осіб (Інформ. бюлетень, 2008). Перші випадки ВІЛ-інфекції в Україні були зафіксовані в 1987 році. До 1995 року поширення ВІЛ-інфекції мало повільний, спорадичний характер з домінуванням статевого, переважно гетеросексуального, шляху передачі збудника хвороби. З 1995 року, внаслідок розповсюдження ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків, кількість ВІЛ-інфікованих осіб почала зростати в геометричній прогресії (Щербинская А.М. и соавт., 2003; Люльчук М.Г., 2005). З поглибленням імунної недостатності у хворих на ВІЛ-інфекцію розвиваються опортуністичні інфекції, зокрема вірусної етіології, та інші захворювання інфекційної і неінфекційної природи, які стають основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих осіб. Особливе місце серед них займають герпесвірусні інфекції, оскільки герпесвіруси мають значний рівень поширеності серед населення і виражену здатність до персистенції. Гепатити В і С, які часто зустрічаються у ВІЛ-інфікованих осіб у зв’язку з наявністю спільних шляхів передачі збудників наведених інфекцій, також здатні впливати на перебіг та завершення ВІЛ-інфекції. Це зумовлює актуальність і необхідність визначення механізмів та прогнозування наслідків взаємного впливу збудників захворювань вірусної етіології та ВІЛ в умовах коінфекції.

(Mo ga H.K., 2001; Ko op icki D., 2005). В ряді науково-дослідних робіт було виявлено, що збудники вірусних опортуністичних хвороб та віруси гепатитів В (ВГВ) і С (ВГС) можуть впливати на активність реплікації ВІЛ, прогресування ВІЛ-інфекції та ефективність антиретровірусної (АРВ) терапії (Griffi hs P.D., 1998; Sulkowski M.S., 2002; De Bri ker M., 2000; Schacker ., 2002; Carlos M. J., 2004; Celum C.L., 2005). Однак, незважаючи на актуальність та активне вивчення цієї проблеми, єдиного погляду на неї не існує. Літературні дані, що стосуються цього питання, часто носять суперечливий характер. Проте, слід зазначити, що в Україні ця проблема є особливо актуальною у зв’язку із значним зростанням кількості споживачів ін’єкційних наркотиків. Моніторинг за активацією збудників персистентних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, розуміння механізмів та наслідків взаємодії збудників вірусних коінфекцій та вірусу імунодефіциту людини є необхідними для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції, визначення оптимальної стратегії лікування таких хворих. Наведене обумовлює необхідність ретельного дослідження спектру вірусних коінфекцій у ВІЛ-позитивних осіб в залежності від шляху інфікування ВІЛ, вивчення зв’язку між активною реплікацією збудників вірусних інфекцій та рівнем реплікативної активності ВІЛ-1. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження були проведені в рамках планових науково-дослідних робіт лабораторії загальної вірусології Державної установи (ДУ) «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України»: «Визначення факторів, що обумовлюють особливості перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» (державний реєстраційний № 0101V002328), «Вивчення молекулярно-біологічних властивостей популяції ВІЛ, що циркулює в Україні» (державний реєстраційний № 0104U000125) та «Розробка алгоритму моніторингу за активацією збудників персистентних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД» (державний реєстраційний № 0106U000022). Науково-дослідні роботи виконувались в межах „Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД”. Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчення зв’язку між активацією збудників вірусних коінфекцій, рівнем реплікативної активності ВІЛ та показниками імуносупресії у осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Для досягнення вказаної мети були поставлені такі завдання: Встановити частоту виявлення серологічних маркерів герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб. Визначити частоту виявлення серологічних маркерів інфікування ВГС та ВГВ та показників активної реплікації цих вірусів у ВІЛ-інфікованих осіб. Встановити генотипову структуру та рівень реплікативної активності ВГС у ВІЛ-інфікованих осіб в залежності від стадії ВІЛ-інфекції. Дослідити зв'язок між показниками активної реплікації ВІЛ-1, рівня CD4 лімфоцитів та наявністю маркерів активації збудників герпесвірусних коінфекцій. Вивчити зв'язок між показниками рівня вірусного навантаження ВІЛ, кількості CD4 лімфоцитів та вмісту РНК ВГС в плазмі крові ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб.

Об’єкт дослідження. Реплікативна активність ВІЛ-1 відповідно до стадії ВІЛ-інфекції; частота виявлення серологічних маркерів інфекцій вірусної природи; частота виявлення молекулярно-біологічних показників активної реплікації вірусів; рівень вірусного навантаження ВІЛ-1; кількість CD4 лімфоцитів. Предмет дослідження. Зразки сироватки та плазми крові ВІЛ-інфікованих осіб; історії хвороб ВІЛ-інфікованих пацієнтів; серологічні маркери вірусних інфекцій; РНК ВГС та ДНК ВГВ; рівень вмісту РНК ВІЛ-1; рівень вмісту РНК ВГС; шляхи передачі інфекцій. Методи досліджень. Для виконання поставлених завдань у роботі використано комплекс вірусологічних, серологічних, молекулярно-генетичних методів та методів статистичної обробки результатів. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Україні вивчено частоту активації збудників персистентних вірусних коінфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в залежності від стадії ВІЛ-інфекції, шляху інфікування ВІЛ та прийому АРВ-препаратів. Показано, що у переважної більшості ВІЛ-інфікованих осіб, у яких були виявлені серологічні маркери гепатиту С, не залежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції та отримання ВААРТ, в плазмі крові визначалася ВГС-специфічна РНК, що свідчило про активну реплікацію вірусу. Встановлено, що в плазмі крові більшості ВІЛ-інфікованих осіб, які мали серологічні маркери ВГВ-інфекції, молекулярно-біологічні показники активної реплікації ВГВ (ДНК ВГВ) були відсутні. На підставі аналізу частоти виявлення генетичних варіантів ВГС встановлено домінування субтипів 1в та 3а у ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб не залежно від шляху інфікування ВІЛ-1 та вищий рівень поширеності генотипу 1а ВГС серед осіб, інфікованих ВІЛ статевим шляхом. Вперше в Україні проведено дослідження рівня реплікативної активності ВГС у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС і встановлено, що у осіб, які отримували ВААРТ, середній рівень вірусного навантаження ВГС був достовірно вищий, ніж у осіб, які не приймали цієї терапії. Вперше в Україні встановлено, що у пацієнтів, які не отримували ВААРТ, між показниками вірусного навантаження ВІЛ та ВГС існує позитивний кореляційний зв'язок, а між рівнем вмісту РНК ВГС та кількістю CD4 лімфоцитів – зворотний кореляційний зв'язок. Показано, що активація збудників герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб відбувалася на тлі вираженої імуносупресії та супроводжувалася достовірно вищими показниками рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, порівняно з групою осіб, у яких не було виявлено маркерів активації цих інфекцій. Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано необхідність систематичного спостереження за перебігом гепатиту С та проведення лікувальних заходів для запобігання прогресуванню цього захворювання у осіб з коінфекцією ВІЛ/ВГС. Визначено важливість встановлення субтипової приналежності ВГС у інфікованих осіб для вибору ефективної схеми терапії гепатиту С. Обґрунтовано необхідність проведення постійного ретельного контролю за рівнем вмісту РНК ВІЛ та ВГС у осіб з коінфекцією ВІЛ/ВГС, які отримують ВААРТ, особливо у тих пацієнтів, для яких терапія виявилася неефективною.

Дал йде русифковане «его», шкаралуща росйсько освти, наслдок потужного впливу росйсько культури, не лише офцйно нав'язувано, а й справд багато й розмато Як бачиться, взамини «укранського д» та «русифкованого еAо» цлком вкладаються у класичну фрейдвську схему: «еAо» мусило гасити вс пдсвдом чи напвусвдомлен потяги «д» до «рдного, укранського», аби не наразити свого нося на поважн непримност Саме активнсть «русифкованого еAо» врятувала життя багатьом укранцям А якщо хтось не врятувався, то винуватити треба надто впливове «свдомо-укранське супер-еAо». [55] Зняття всх окреслених вище суперечностей можливе, вочевидь, лише в рамках постколонально культури, пост-колонального суспльства, що, на думку ряду дослдникв, витворюються тепер в Укран. Лише постколональний пдхд, вважають вони, як пдхд справд далогчний да змогу включити в себе обидва антагонстичн, непримиренн й однаково монологчн пдходи - колональний та антиколональний. [56] «Включити» - не означа створити якусь еклектичну сумш русофоб й укранофоб, «ндовропейства» й «малоросйства». ¶деться про нше - про визнання себе спадкомцями обох спадщин: колонально й антиколонально,  про вироблення ново дентичност не на основ беззастережного схвалення одн з них, а на основ критичного переосмислення кожно. ¶ колональна, й антиколональна спадщина повинн лишитись в стор - з належними м оцнками

1. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

2. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

3. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

4. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

5. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

6. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну
7. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів
8. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

9. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

10. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

11. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

12. Вплив фізіології на психологію

13. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

14. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

15. Захворювання вен нижніх кінцівок

16. Лідерство, вплив та влада

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

18. Вплив російської кризи на економіку України

19. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

20. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

21. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

22. Бактеріологічна зброя
23. Вплив іонизуючого опромінення на тварин
24. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

25. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

26. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

27. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

28. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

29. Вплив мобільного телефону на організм людини

30. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

31. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

32. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

33. Основи мікробіології

34. Фізіологія крові. Еритроцити

35. Концепція еволюції в біології

36. Людина: біологія й соціологічні проблеми

37. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

38. Біологічні особливості веслоноса
39. Біологія та екологія бактеріофагів
40. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

41. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

42. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

43. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

44. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

45. Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

46. Інфекційні захворювання тварин

47. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

48. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Шлунково-кишкові захворювання кролів. Поїдання плодів. Хвороби органів дихання у кролів

50. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

51. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

52. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

53. Вплив антропогенного забруднення р. Десна на втрату ролі судноплавної артерії

54. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
55. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста
56. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

57. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

58. Антивірусні програми

59. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби

60. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

61. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

62. Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою

63. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

64. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Вплив легування цинком на властивості МОН-структур

66. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

67. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

68. Соціологія культури

69. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

70. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
71. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)
72. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

73. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

74. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

75. Бактеріальні захворювання кролів

76. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

77. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі

78. Вплив масажу на різні системи організму

79. Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі

80. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

81. Вплив стомлення на адаптаційні можливості зору

82. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

83. Геморагічні захворювання

84. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

85. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

86. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
87. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції
88. Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції

89. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжується виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз

90. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

91. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

92. Загальні захворювання глотки

93. Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм

94. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

95. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

96. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

98. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

99. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.