Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Нормативна база, методика та методи перевірки

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольна робота з дисципліни: «Аудит» Зміст 1. Нормативна база, методика та методи перевірки 2. Відповіді на запитання 3. Практичне завдання Список літератури 1. Нормативна база, методика та методи перевірки Основою аудиторської перевірки є зовнішні та внутрішні нормативні документи. Зовнішня нормативна база включає: закони, положення, методичні матеріали щодо обліку і звітності, оподаткування га аудиторські правила (стандарти). Вони необхідні аудитору для визначення відповідності обліку і бухгалтерської звітності, проведення аналізу та складання аудиторського висновку за встановленими вимогами. Внутрішня нормативна база включає облікову політику підприємства, різні методичні та інструктивні матеріали щодо організації обліку з урахуванням специфіки підприємства. Остання підлягає аналізу і порівнянню аудитором за діючою методологією. Аудиторська перевірка – складний і тривалий процес. Постійним завданням аудиторів є пошук напрямку максимального скорочення часу для перевірки високої якості, без підвищення аудиторського ризику. Ефективність проведення аудиту забезпечує розробка методики перевірки кожного розділу бухгалтерського обліку. На стадії планування аудиторської перевірки необхідно визначити склад контрольних процедур, які розробляються напередодні. На основі відповідного набору документів та облікових регістрів проводиться аудиторська перевірка за описаною процедурою. Методика проведення аудиторської перевірки різних розділів бухгалтерського обліку повинна розроблятися за єдиною схемою, що включає: перелік основних нормативних документів; опис альтернативних облікових рішень, право вибору яких надано підприємству законодавством з бухгалтерського обліку та звітності і відображено в обліковій політиці підприємства; первинні документи з розділу бухгалтерського обліку; регістри синтетичного й аналітичного обліку та звітність; класифікатор можливих порушень; запитання аудитора для розробки програми аудиторської перевірки; методи збору аудиторських доказів, які використовуються при перевірці; опис контрольних процедур. Проведення перевірки традиційним способом включає виконання положень, передбачених у перших чотирьох пунктах методики. Наступні доцільно використовувати у разі залучення до аудиторської перевірки асистентів. Перелік основних нормативних документів включає закони, положення з бухгалтерського обліку, методичні вказівки, інструкції ДПІ, якими повинен керуватися аудитор, перевіряючи відповідні розділи обліку. Опис альтернативних облікових рішень, право вибору яких надано підприємству, включає різні варіанти, що дозволяє аудитору порівнювати доцільність вибраного клієнтом варіанта, аналізувати та рекомендувати заходи щодо поліпшення ведення бухгалтерського обліку. Перелік первинних документів наводиться з кожного розділу обліку, що дозволяє аудитору зробити висновок про стан відображення у первинному обліку (використання типових форм первинних документів, дотримання порядку їх оформлення тощо). Регістри аналітичного і синтетичного обліку та звітності визначають опис відповідних їм форм обліку (журнально-ордерної, меморіально-ордерної, журнальної форми, журнал-головної, спрощеної тощо).

Перелік регістрів клієнта дає аудитору можливість визначити їх відповідність загальноприйнятим та розробити рекомендації щодо їх удосконалення. Звітність повинна включати відповідні форми (баланс ф. 1, звіт про фінансові результати – ф. 2 тощо). Класифікатор можливих порушень включає типові порушення з відповідних розділів обліку. При складанні програми перевірки запитання аудитора зосереджуються на переліку проблем, які необхідно включити до плану перевірки. Вони спрямовані на виявлення можливих порушень в організації обліку, оформлення документів, складання звітності, проведення внутрішнього контролю. Запитання оформляються аудитором у вигляді таблиць, які включають відповіді на них та висновки. Методи збору аудиторських доказів, які використовуються для перевірки, типові. Використовується вісім основних методів: нагляд за інвентаризацією або участь у ній; нагляд за виконанням господарських або бухгалтерських операцій; усне опитування; отримання письмових підтверджень; перевірка документів, одержаних клієнтом від третіх осіб; перевірка документів клієнта; проведення аналізу. Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень або зловживань проводиться по кожному розділу обліку. Усі процедури проводяться за єдиною схемою і включають: найменування контрольної процедури; мету проведення контрольної процедури; перелік засобів (первинні документи, регістри аналітичного й синтетичного обліку клієнта, норми, нормативи, інша довідкова інформація), необхідних для виконання процедури; опис техніки виконання процедури; опис форми подання результатів проведеної процедури провідному аудиторові. Всі процедури мають класифікаційні номери, що спрощує посилання на них у програмі аудиторської перевірки підприємства. Класифікаційний номер включає назву розділу бухгалтерського обліку і три цифрових знаки: перший знак – номер порушення за класифікацією порушень; другий – номер різновиду порушення; третій знак – порядковий номер контрольної процедури для виявлення цього порушення. Розробка практичних методик для перевірки кожного об'єкта обліку дуже трудомістка. За описаною вище схемою представлено лише одну методику – аудит обліку касових операцій. При проведенні аудиту використовують методи та прийоми, основні з яких наведені в табл. 1. Наведені у таблиці методи по-різному використовуються у аудиторській перевірці. Найширше застосовуються методи суцільної або вибіркової перевірки документів. Таблиця 1. Методи проведення аудиту № п/п Назва методу Зміст методу 1. Інспекція Періодична перевірка на місці аудиторами записів, документів чи матеріальних активів та доцільності здійснюваних операцій з метою встановлення фінансового стану підприємства 2. Спостереження Контроль за виконанням процедур іншими способами у безпосередній присутності аудитора для цілеспрямованого та об'єктивного сприйняття інформації 3. Опитування Опитування обізнаних осіб всередині підприємства або за його межами (формально, неформально, письмово) 4. Обчислення Арифметична перевірка точності бухгалтерських записів і самостійне виконання обчислень 5. Аналітична перевірка Вивчення важливих коефіцієнтів, трендів, інших статистичних матеріалів, дослідження будь-яких незвичайних та неочікуваних явищ 6.

Запит Оформлення листом з банку дебіторів та кредиторів клієнта, інших його господарських партнерів з проханням надати певну інформацію про об'єкт перевірки 7. Вибіркова перевірка У зарубіжній практиці перевіряється окремий аспект проблеми. В Україні вибірково перевіряється окремий місяць або певна частина кожного місяця 8. Анкетування Отримання від службовців підприємства чи третіх осіб відповідей на попередньо сформульовані запитання 9. Тестування У своїх робочих документах аудитор сам відповідає «так» або «ні» на певний перелік запитань кожного етапу аудиторської перевірки або кожного об'єкта перевірки 10. Зустрічна перевірка Встановлення випадків крадіжок, що завуальовані, виправленням даних в окремих документах, складанням нових підроблених документів і заміною ними дійсних, неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій або їх невідображення взагалі 11. Взаємний контроль Вивчення та порівняння окремих реквізитів документів, які повторюються в ряді документів і відображають взаємні операції 12. Техніко-економічні розрахунки Проводять при отриманні доказів про правильність окремих показників бізнес-плану, правильність складання кошторисів загальновиробничих та загальногосподарських витрат, капітального ремонту, списання матеріалів на обсяг виробництва продукції або будівельних матеріалів, на обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт 13. Нормативні перевірки Застосовуються аудитором для отримання доказів про виконання певного завдання. На підставі цих даних аудитор оцінює дотримання показників і розробляє пропозиції, які дають можливість попередити у подальшому виникнення відхилень негативного характеру 14. Інвентаризація Порівняння фактичних даних за об'єктами контролю з відповідними даними бухгалтерського обліку 15. Контрольний обмір Перевіряється правильність звітних даних про виконані обсяги і вартість будівельно-монтажних та ремонтних робіт, оплачених чи пред'явлених до сплати з метою отримання аудиторського доказу про достовірність відображених в обліку робіт 16. Експертна оцінка Для її здійснення залучаються спеціалісти належної кваліфікації 17. Обстеження на місці Використовується для отримання ряду доказів, безпосереднього ознайомлення з об'єктом перевірки, його вивчення та оцінки 18. Контрольний запуск сировини та основних матеріалів у виробництво Залучаються спеціалісти-технологи. Відбувається контрольний запуск сировини та основних матеріалів у виробництво з метою оцінки його результатів та порівняння з нормативними Суцільна перевірка вимагає контролю за всіма документами і записами, які відносяться до об'єкта перевірки за відповідний період, вибіркова – за частиною документів, відібраних аудитором. Суцільна перевірка доцільна при аудиторській перевірці операцій з готівкою (касові і банківські операції), при перевірці сигналів про крадіжки, а також зловживань на вимогу слідчих органів, суду і арбітражного суду. Першочерговим завданням аудитора є встановлення типових порушень (помилок) у роботі підприємства, для чого суцільна перевірка є необов'язковою. Характерна ознака систематичних порушень – постійне їх повторення, хоча детальна перевірка документів за один-два місяці дозволяє встановити їх наявність.

Основа ее деятельности лежит в области экономической преступности. Вследствие этого государственные меры должны быть применены именно в этой области" . 5. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 19.06.1996 г. N254 "Об отмене "Методических рекомендаций "Программа детоксикации": "В целях приведения нормативной базы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством приказываю: Руководителям органов здравоохранения субъектов Российской Федерации, руководителям учреждений здравоохранения федерального подчинения, включая научно-исследовательские, лечебно-профилактические и образовательные, считать утратившими силу утвержденные 5 августа 1994 года заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации В.К.Агаповым "Методические рекомендации "Программа детоксикации". Не допускать пропаганды и использования методов детоксикации, иных вытекающих из учения Р.Хаббарда методов саентологии и дианетикн в практике здравоохранения". 6

1. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

2. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

3. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

4. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

5. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

6. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
7. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований
8. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

9. Методика проведения лізингових операцій

10. Методика проведения маркетинговых исследований

11. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

12. Методика проведения аудита денежных средств

13. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

14. Организация и методика проведения аудита

15. Основные методики проведения аудиторской проверки расчетов

16. Аудиторська перевірка Національного банку України

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

17. Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

18. Физические обоснования и методика проведения процедур ультразвуковой терапии. Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

19. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

20. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

21. Баночный массаж: особенности и методика проведения

22. Методика проведения регионарной анестезии
23. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
24. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ

25. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"

26. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования

27. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

28. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

29. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

30. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

31. Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях

32. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. Методика проведения ручных швейных работ

34. Методика проведения работы по сенсорному воспитанию в СДУ (специальное дошкольное учреждение)

35. Методика проведения занятий по художественной гимнастике

36. Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

37. Организация и методика проведения налоговых проверок

38. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
39. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения
40. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями

41. Методичні рекомендації проведення перевірок

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Виды диктантов, методика их проведения

44. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

45. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

46. Организационные основы проведения налоговых проверок

47. Формы и порядок проведения таможенного контроля

48. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Билеты по методике обучения иностранным языкам

50. Теория и методика преподавания классического танца

51. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

52. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

53. Методика предупреждения орфографических ошибок

54. Методика расследования компьютерных преступлений
55. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих
56. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

57. Общие положения методики расследования преступлений

58. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

59. Методика расследования компьютерных преступлений

60. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

61. Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха

62. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

63. Методика организации тематических выставок в школе

64. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

66. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

67. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

68. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

69. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

70. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров
71. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей
72. Разработка модернизированного лабораторного стенда по проведению лабораторных работ в лаборатории импульсной техники

73. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

74. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

75. Методика бега на средние дистанции

76. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

77. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

78. Быстрота и методика ее развития

79. Методические особенности проведения физической культуры

80. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

81. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

82. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

83. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

84. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

85. Финансовое обеспечение и организация проведения конкурса "Мисс-Орёл"

86. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка
87. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию
88. Методика стохастического экономического анализа

89. Господарство України періоду утвердження капіталізму

90. Період гетьманщини України

91. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

92. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

93. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

94. Методика расследования вымогательства

95. Методики розслідування хуліганства

96. Общие положения методики расследования преступлений

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

97. Этика начинается с проведения границ между журналистикой, рекламой и паблик рилейшнз

98. Различные формы проведения досуга

99. Теория и методика редактирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.