Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Зайнятість: соціально-трудові відносини

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат Курс: ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Тема: &quo ;Зайнятість: соціально-трудові відносини.&quo ; 1.Зайнятість як соціально-економічна категорія. Концепції зайнятості Зайнятість є загальноекономічною категорією, що існує у всіх суспільно-економічних формаціях, це одна з найважливіших характеристик економіки, добробуту народу. Економічною основою зайнятості є взаємодія праці і власності. Відносини зайнятості можуть розглядатись як аналіз трьох сфер зайнятості: зайнятість працездатного населення (трудових ресурсів); зайнятість економічно активного населення (робочої сили), зайнятість населення на ринку праці, тобто зайнятість найманою працею. Законодавство України про зайнятість розглядає першу з указаних трьох сфер зайнятості. Відповідно до цього законодавства, зайнятість населення – це діяльність, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб. Таким чином, зайнятість – це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і приносить заробіток, трудовий доход. Категорія зайнятості розглядає потребу в роботі і робочих місцях, потребу в сфері діяльності для одержання коштів для життя, систему відносин між людьми з приводу забезпечення робітників місцями й участі в суспільному господарстві. Зайнятість має суспільну, економічну і доходну функції. До зайнятого населення сучасне законодавство відносить громадян України, які проживають на території України на законних підставах: працюючих по найму на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном; які самостійно забезпечують собе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери і члени їх сімей, що беруть участь у виробництві; обраних, призначених або затверджених на оплачувану посаду в органах державної влади, управління та громадських об’єднаннях; які проходять службу в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Прикордонних військах України, військах внутрішньої та конвойної охорони і Цивільної оборони України, органах внутрішніх справ України, інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, альтернативну (невійськову) службу; особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; які навчаються в денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах; працюючих громадян інших країн, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції, не пов'язані з забезпеченням діяльності посольств і місій. Зазвичай виділяють статус зайнятості: наймані робітники; працюючі на індивідуальній основі; роботодавці; неоплачувані працівники сімейних підприємств; особи, що не піддаються класифікації за статусом зайнятості. Основні сучасні принципи зайнятості – добровільність праці, відповідальність держави за реалізацію права на працю, комплексний підхід до рішення проблем зайнятості. Принцип добровільності праці, вільного розпорядження громадянами своїми здібностями до продуктивної і творчої праці дозволяє людині вільно вибирати той чи інший вид діяльності, місце і форму застосування своїх здібностей.

Принцип відповідальності держави за створення умов для реалізації прав громадян на працю і вільно обрану зайнятість передбачає використання їм усього комплексу економічних, законодавчих, соціальних мір сприяння зайнятості. Комплексний підхід до рішення проблем зайнятості забезпечує координацію зусиль органів влади всіх рівнів, взаємодію механізмів державного регулювання і ринкового механізму, використання різних фінансових можливостей відмовлення від прямого централізованого керування зайнятістю і формування нової системи її регулювання. За таких умов спільними зусиллями суб'єктів соціально-трудових відносин визначаються основні напрямки зайнятості, зміна її структури, поліпшення якісних характеристик робочої сили, підвищення її конкурентноздатності на внутрішньому і міжнародному ринках праці. Держава в цій системі виступає координатором цих зусиль. Зайнятість обумовлена економічними, демографічними і соціальними процесами. Економічний зміст зайнятості виражається в можливості для працівника своєю працею забезпечити собі гідне існування і сприяти росту ефективності суспільного виробництва. Демографічний зміст зайнятості відбиває взаємозалежність зайнятості з характеристиками населення, його структурою й ін.; соціальний – у формуванні й розвитку особистості. Соціальний характер зайнятості відбиває потребу людей не тільки в доходах, але й у самовираженні через суспільнокорисну діяльність, а також ступінь задоволення цієї потреби при визначеному рівні соціально-економічного розвитку суспільства. Це дозволяє визначити категорію зайнятості з економічних та соціальних позицій. Зайнятість з економічних позицій суспільства – це діяльність працездатного населення по створенню суспільного продукту або національного доходу. Ця зайнятість визначає економічний потенціал суспільства, рівень і якість життя населення вцілому, і добробут окремих громадян. Зайнятість з економічних позицій розглядають ще як продуктивну зайнятість. Продуктивна зайнятість – це така зайнятість населення, яка за рахунок високопродуктивної праці створює необхідні для розвитку суспільства ресурси і дає кожному працівникові доход, не менший, ніж потрібно для відтворення його фізичних, інтелектуальних і професійних якостей. Зайнятість як економічна категорія – це сукупність суспільно-економічних відносин з приводу участі в суспільно корисній праці на визначеному робочому місці, що виражає міру включення в працю, ступінь задоволення суспільних потреб у працівниках і особистих потребах, інтересів в оплачуваних робочих місцях, в одержанні доходу. Зайнятість з соціальних позицій – це зайнятість такими видами корисної діяльності, як навчання в загальноосвітніх школах, інших денних учбових закладах, служба в армії, зайнятість у домашньому господарстві, виховання дітей, догляд за хворими і людьми похилого віку, участь в роботі громадських організацій. Соціальність проблем зайнятості визначається її націленістю на людину, її інтереси і потреби в трудовій сфері. Як мінімум треба враховувати чотири соціальних аспекти зайнятості: а) нерозривний зв'язок зайнятості з найважливішим конституційним правом людини – правом на працю; б) визначальну роль зайнятості у формуванні рівня життя і гідних умов існування; в) формування нової мотивації високоефективної праці як основи росту добробуту кожного і суспільства в цілому; г) саме трудова діяльність перетворює людину, розкриває й збільшує її професійні можливості, стимулює розвиток особистості.

Визначення категорій зайнятості з економічних та соціальних позицій пов'язано з поняттями економічно активного й економічно пасивного населення. Отже, зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукупність відносин участі людей у суспільному виробництві і пов'язана з забезпеченням необхідних масштабів, умов і форм включення людей у суспільно корисну працю, з процесами формування, розподілу й використання зайнятого населення. Кількісно зайнятість характеризується рівнем зайнятості. Рівень зайнятості являє собою найважливіший макроекономічний показник. Економічний ріст, виражений динамікою ВВП, залежить від змін у рівні зайнятості, продуктивності праці і динаміки робочої сили. Він може розраховуватися двома способами: частка зайнятих у загальній чисельності населення, частка зайнятих в економічно активному населенні. У міжнародній статистиці вихідним показником для аналізу зайнятості є рівень економічної активності населення – частка чисельності економічно активного населення в загальній чисельності населення. Важливою складовою оцінки зайнятості населення є її структура, що визначається розвитком суспільного виробництва. Структура зайнятості населення являє собою розгалужену систему зв'язків у розподілі праці між сферами й галузями суспільного виробництва, а також усередині галузей, за видами робіт, ділянкам виробництва, у масштабі всього народного господарства і його окремих територіальних одиниць. Вплив структурних факторів зайнятості виявляється в зміні обсягу національного доходу чи доходу валового суспільного продукту за рахунок зміни галузевої структури робочої сили. Роль галузевої структури зайнятості в зміні продуктивності суспільної праці оцінюється за допомогою індексного методу. Виявлення впливу інших важливих структурних зрушень на ефективність суспільного виробництва можливе на основі розрахунку зміни продуктивності праці в результаті підвищення кваліфікаційного рівня трудящих, поліпшення складу працюючих, удосконалювання територіального перерозподілу робочої сили, зміни функціональної структури, скорочення частки працівників, зайнятих переважно ручною працею і т.д. Ефективною вважається та структура зайнятості, при якій досягаються високі виробничі результати більш швидкими темпами з меншими витратами праці. Ефективність структури зайнятості визначається її відповідністю технічній, функціональній і територіальній організації виробництва, досягненням можливого росту продуктивності праці при найменших витратах суспільної праці і характеризується показниками: розподілом працівників між матеріальним виробництвом і невиробничою сферою, часткою населення, зайнятого сільськогосподарською працею, співвідношенням зайнятості в промисловості і сільському господарстві, зростанням зайнятості в галузях кінцевої обробки продукції, часткою ручної праці і його динамікою, співвідношенням чисельності робітників основного й допоміжного виробництва, часткою кваліфікованих фахівців і т.д. Фактори, що визначають структуру зайнятості: 1) рівень розвитку продуктивних сил, продуктивність праці, потреби ринку в матеріальних і духовних благах; 2) державна політика; 3) активність профспілок; 4) рівень життя; 5) природний темп приросту трудових ресурсів; 6) міграція населення; 7) регіональні фактори (рівень соціального захисту населення, розвиток служб перепідготовки кадрів і т.д

Ці приклади дають змогу багато в чому зрозуміти події nожовтневого часу. Городянин, а надто городянин-марксист, навіть не дотримувався послідовності у своїй критиці негативних рис селян, коливаючись між такими характеристиками, як «апатичні» та «безглуздо пожадливі й ворогуючі між собою». Висловлюючи думки, що їх тоді багато хто поділяв, Максим Горький уважав, що «ґрунтовна перешкода на шляху російського поступу до західного способу життя та культури» полягала «в глухому куті життя неграмотного селянства, яке душить місто», засуджував «звіроподібний індивідуалізм селянства й майже цілковиту відсутність соціальної свідомості у селян» і висловлював надію, що «нецивілізовані, дурні, підлі люди російського села вимруть, всі ці люди, які майже жах наводять, що про них я говорив вище, і нова раса грамотних, розумних, енергійних людей займе їхнє місце». Засновник російського марксизму Г. Плеханов зображав селян як «диких землеробів, жорстоких і немилосердних, в'ючних тварин, у житті яких думання було розкішшю». К. Маркс говорив про «ідіотизм сільського життя», — заувага, часто цитована Леніним (у своєму первісному контексті ця фраза схвалювала капіталізм за звільнення великої частини населення від цього «ідіотизму»)

1. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

2. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

3. Сутність соціального контролю у сфері праці

4. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

5. Сутність і значення соціального страхування

6. Правовідносини у сфері соціального захисту
7. Соціальна обумовленість державної служби
8. Сутність та соціальне призначення держави

9. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

12. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

13. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

14. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

15. Бідність як соціальна проблема

16. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

17. Сутність технологій в соціальній роботі

18. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

19. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

20. Соціальне становище Запорізького краю

21. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

22. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
23. Соціальні інститути.
24. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

25. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

26. Право як спеціальне соціальне явище

27. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

28. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

29. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

30. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

32. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

35. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

36. Демократія як соціальне явище

37. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

38. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
39. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
40. Система соціального захисту в Україні

41. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

42. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

43. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

44. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

45. Мова як символ соціальної солідарності

46. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

47. Історія України. Соціально-політичні аспекти

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

52. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

53. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

54. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
55. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
56. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

57. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

58. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

59. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

60. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

61. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

62. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

63. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

64. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

66. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

67. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

68. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

69. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

70. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
71. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
72. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

73. Глобалізація і процеси соціального розвитку

74. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

75. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

76. Зайнятість. Міграції населення

77. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

78. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

79. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

80. Управління персоналом в соціальній сфері

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

81. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

82. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

83. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

84. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

85. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

86. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
87. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
88. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

89. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

90. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

91. Соціальна структура суспільства

92. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

93. Політика та соціальний конфлікт

94. Політика і етика: соціально-філософський аспект

95. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

96. Лабораторне експериментування в соціальній психології

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Основи формування соціальних стереотипів

98. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

99. Предмет дослідження соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.