Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра психології РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІМАГІСТЕРСЬКА РОБОТА студентки магістратури спеціальність “Психологія” Дерев’янко Світлани Петрівни Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доц. Скок Микола Андрійович Чернігів 2001 ЗМІСТ Розділ I. Теоретична 1.1. Аналіз стану вивчення проблеми творчості. 1.2. Основні підходи до феномену творчості в сучасних вітчизняних та західно-европейських психологічних дослідженнях. 1.2.1. Інтелектуально-процесуальний підхід (інтелектуалізація поняття творчості) 1.2.2. Мотиваційно-особистісний 1.2.3. Системний 1.3. Психологічні характеристики самоактуалізованної 1.4. Творчість як показник Розділ II. Емпірична 2.1. Характеристика вибірки піддослідних та стратегія формування дослідних 2.2. Характеристика психодіагностичного інструментарію та процедура проведення емпіричного дослідження . 2.3. Опис результатів дослідження, їх аналіз та інтерпретація. 2.4. Узагальнення результатів дослідження та табличне представлення емпіричних Використана Вступ Проблема самоактуалізації особистості з давніх давен хвилює людство. Ця проблема належить до категорії “вічних” кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й творчо вирішити її згідно з духом свого часу, його нагромадженими знаннями. На сучасному етапі розвитку людської цивілізації значний внесок в розкриття суті зазначеної проблеми був здійсненний представниками гуманістичної психології (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс), які одні з найперших акцентували взаємозв‘язок між творчістю та самоактуалізацією особистості. Для сучасної вітчизняної психології проблема самоактуалізації не є новою, але мало привертає увагу психологів, представляючи переважно сферу роздумів для філософів. Проблема творчості у вітчизняній психології є набагато більше дослідженою, про що свідчить наявність різноманітних авторських концепцій творчості, представлених в результаті досліджень відомих психологів (Л.С. Виготський, Я.О. Пономарьов, В.О. Моляко, О.Н. Лук, Д.Б. Богоявленська та ін.). В даній роботі висвітлюються проблеми актуалізації особистості як суб‘єкта життя, що має обдарування творити свою власну життєдіяльність. З метою більш повного висвітлення проблеми, в теоретичній частині роботи увага акцентується на розкритті сутності та природи творчості, на її значенні для процесу самоактуалізації особистості. Теоретичні узагальнення роботи ґрунтуються на досягненнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Вибрана тема є актуальною в психологічно-особистісному аспекті, тому що ставить за мету визначення дієвих орієнтирів для особистісного зростання та розвитку, для становлення повноцінної здорової особистості. Це виступає особливо важливим в умовах дисгармонійного, невлаштованого суспільства, де масштаб особистості часто визначається її здатністю до переборення несприятливих умов навколишнього життя. Для самоактуалізуючоїся особистості важливо знати рівень можливих досягнень, щоб більш ефективно реалізувати власні прагнення та адекватно оцінити наявні успіхи, міру яких, як вважає А.

Маслоу, визначає не стільки відстань до фінішу, скільки проміжок, пройдений від моменту старту. Об‘єкт дослідження: молодь міста Чернігова від 15 до 25 років (90 осіб). Предмет дослідження: особистісні властивості, які опосередковують процеси самоактуалізації та обумовлюють рівень прояву творчих здібностей. Мета роботи: емпіричне дослідження та виявлення особистісних властивостей, які сприяють процесу самоактуалізації, визначення місця творчості в цьому процесі та характеристика імовірних стилів самоактуалізації як індивідуально-особистісної творчості людини. Дослідження спрямовується наступними гіпотезами: Творчість є суттєвою, але не визначальною характеристикою процесу самоактуалізації особистості. Існує відмінність між творчістю самоактуалізації та самоактуалізацією в творчості, що обумовлюється впливом особистісних факторів та рівнем розвитку творчих здібностей. Таким чином головне питання, на яке повинно дати відповідь наше дослідження: “Які особистісні характеристики є необхідними для ефективної самоактуалізації та яке місце творчості в цьому процесі?”. Завданнядослідження: теоретичне обґрунтування дослідження, проведення емпіричного дослідження з метою перевірки зазначених гіпотез та формулювання висновків роботи. Таким чином, в даній роботі передбачається виконати наступні процедури: Підбір та аналізування літературних та інформаційних матеріалів з метою теоретичного обґрунтування проблемної області дослідження. Формування досліджуваної вибіркової сукупності, обґрунтування принципів і методів її формування. Підбір та апробація психодіагностичних і дослідницьких методик. Вибір та обґрунтування процедурної схеми проведення емпіричного дослідження. Проведення емпіричної частини дослідження. Обробка та аналіз отриманих результатів дослідження; статистичне та математичне обґрунтування достовірності та надійності отриманих емпіричних даних. Формулювання висновків та узагальнень дослідження. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА . Аналіз стану вивчення проблеми творчості Феномен творчості притягував увагу мислителів різних епох розвитку світової культури. Про глибокий інтерес до зазначеного феномену свідчить незгасаюче ( із давніх давен) прагнення до спроб створити “теорію творчості”, хоча у більшості випадків творчість розглядалася на рівні поверховості явищ, часто фантастично, іноді ідеалістично . В спробах побудови теорії творчості, які здійснювалися до початку ХХст., виділяють декілька типів : Філософський тип, що має два різновиди: гносеологічний і метафізичний. Для першого головна задача - пізнання світу в процесі художньої інтуїції (Платон, Шопенгауер, Бергсон, Н.О.Лоський та ін.).Центральна проблема іншого різновиду – розкриття метафізичної сутності в релігійно-етичній інтуіції (Ксенофан, Сократ, Аквинський, Августін, Шеллінг, В.О.Соловйов). Психологічний тип . Один з його різновидів спрямований на зближення з природознавством та пов‘язаний з розглядом проблем творчої уяви, інтуїтивного мислення, творчості первісних народів, дітей, творчості винахідників і т.п. Другий різновид – відгалуження психопатології (Ломброзо, Нордау, В.М

.Бехтєрєв, В.Ф.Чиж та ін.); проблеми цього типу – геніальність та божевілля, вплив спадковості, алкоголізму, статі. Інтуїтивний тип. Цей тип має естетичний та історико-літературний різновиди. Проблема першого різновиду – розкриття метафізичної сутності світу в процесі художньої інтуїції (Платон, Шиллер, Шопенгауер, Шиллінг, Ніцше); вивчаються питання художньої інтуїції в музиці, живопису, архітектурі, питання походження та побудови художніх творів, сприйняття глядачів. Другий різновид – історико-літературний (Дільтей, А.А.Потебня, Д.М.Овсяніко-Куликовський та ін.); тут увага приділяється народній поезії, міфам і народним казкам, психології читача . Зазначена класифікація цінна тим, що показує нам характерну особливість досліджень творчості минулих часів, коли увага дослідників зосереджувалася або на художній, або на науково-філософській творчості. Більшість авторів були впевнені, що свідома діяльність людей не може впливати на процес творення. В творчості вбачали найбільш виражену свободу прояву людського духу, який тяжко, або взагалі не підлягає науковому аналізу . З початку 20 століття розгортаються пошуки природничонаукових шляхів вивчення творчості, з позицій фізіологічних закономірностей, що привело до розуміння природи творчості як генетично зумовленої. Своєрідна позиція розуміння творчості представлена в працях В.М.Бехтєрєва, в його розумінні творчості з рефлексологічної точки зору. Творчу ситуацію –проблему – В.М.Бехтєрєв трактує як подразник, а творчість, в наслідок цього, є не що інше, як реакція на такий подразник. В своєму продуктивному виразі творчість виступає як результат остаточного розв’язання реакції, або певної сукупності рефлексів. Одночасно В.М.Бехтєрєв підкреслює важливу роль природних обдарувань. “Для будь-якої творчості, - пише В.М.Бехтєрєв,- необхідною є певна ступінь обдарованості і відповідне виховання, що створює навички в роботі. Останнє розвиває схильність в сторону виявлення природних обдарувань, завдяки чому в кінці виникає майже непереборне прагнення до творчої діяльності” . Спеціаліст в галузі молекулярної біології, академік В.О.Енгельгардт також визнає, що творча здатність виступає як природжена потреба і в такому розумінні вона може бути уподібнена інстинкту. Ця потреба притаманна величезній більшості людей. Вона може виражатися у вигляді окремих здібностей у однієї людини або блискучого таланту у іншої, але важко знайти індивіда, повністю позбавленого цієї дорогоцінної якості. Здатність до творчості, робить висновок В.О.Енгельгардт,- це найвищий дар, яким нагородила людину природа на безмежно тривалому шляху її еволюційного розвитку . Серед сучасних дослідників досить специфічний погляд на природу творчості має В.М.Вільчек, який пропонує наслідувальну мотивацію в розумінні сутності творчості . В.М.Bільчек стверджує, що природа творчості заснована на природі людини як виду, який втратив в результаті мутації інстинктивну видову програму діяльності. Звідси неминуче виникають дефекти, порушення основних взаємозв’язків: дефект діяльності (зв’язок “людина - природне середовище”); дефект відносин (зв’язок “людина - людина”).

Та власне для того, що його оповiдання має в собi таку силу змислових образiв i що всi тi образи б'ють у одну точку, власне в змисл нашого дотику, ми, читаючи його, чуємо якийсь широкий подих, якусь гармонiю, щось немов тиху, але сильну течiю великої рiки. Далi ми бачимо, як поет, бажаючи викликати в нашiй душi вiдмiнне почуття, напр., неспокою, тривоги, гнiву тощо, громадить i кидає поруч образи також змисловi, але такi, що шарпають нараз рiзнi змисли i не дають увазi спиниться нi на однiм. Досi ми роздивляли роль так званих нижчих з естетичного погляду змислiв у поетичнiй творчостi. Тепер перейдемо до т. зв. вищих змислiв, тобто таких, що мають i поза поезiєю виробленi спецiальнi для себе вiддiли штуки: слух - музику, а зiр - малярство. Наша задача тут комплiкується, бо обiк такого роздивлення ролi даного змислу, як досi, нам прийдеться хоч трохи зазначити вiдносини спецiальної артистичної творчостi того змислу до поезiї i навпаки. От тим-то ми присвятимо кождому з тих змислiв окремий роздiлок своєї працi. 2

1. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

2. Роль та вміст води в організмі

3. Роль та місце жінки у общині

4. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

5. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

6. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
7. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
8. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

9. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

10. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

11. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

12. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

13. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

14. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

15. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

16. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

17. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

18. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

19. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

20. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

21. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

22. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури
23. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
24. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

25. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

26. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

27. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

28. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

29. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

30. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

31. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

32. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

34. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

35. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

36. Роль конкуренции в экосистемах

37. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

38. Роль материнского генома в развитии потомка
39. Полная история танков мира
40. Роль рек в освоении и заселении Сибири

41. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

42. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

43. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

44. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

45. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

46. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

47. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

48. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

50. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

51. Банки и их роль в экономике Украины

52. Конституцiя США та реальнi права громадян

53. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

54. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов
55. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ
56. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

57. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

58. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

59. Роль поэзии в обучении немецкому языку

60. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

61. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

62. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

63. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

64. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

66. Роль названия в художественном тексте

67. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

68. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

69. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

70. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии
71. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России
72. Роль семьи в жизни Сталина

73. Роль личности в истории. И. Сталин

74. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

75. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

76. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

77. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

78. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

79. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

80. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Роль Китая во II Мировой войне

82. Роль математики в современном естествознании

83. Роль белков в организме. Ферменты

84. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

85. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

86. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса
87. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений
88. Пестициды и удобрения. Их роль

89. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

90. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

91. Роль зеленых насаждений

92. Роль озеленения

93. Роль государства в природоохранной стратегии

94. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

95. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

96. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

97. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

98. Роль поэзии в обучении немецкому языку

99. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.