Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА АРТЕМ’ЄВА Ольга Олександрівна УДК 167 165.12:396 ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Спеціальність 09.00.09 — філософія науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор СИДОРЕНКО Лідія Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри філософії та методології науки. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, старший науковий співробітник ГАРДАШУК Тетяна Василівна, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник відділу філософських проблем природознавства та екології; кандидат філософських наук, доцент СУХОДУБ Тетяна Дмитрівна, Центр гуманітарної освіти НАН України, професор кафедри філософії науки та культурології. Захист відбудеться “17” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. Автореферат розісланий “14” лютого 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л. О. Шашкова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. У ХХІ століття людство ввійшло з вантажем складних проблем буття та цивілізаційних викликів, які необхідно осмислити та якнайскоріше розв’язати. Переважна більшість цих проблем спровокована самою людиною, її ставленням до природи та, власне, до самої себе. Зміна ситуації на краще потребує нового щабля самопізнання та іншого типу раціональності як основи світовідношення людини. Для цього необхідне творення цілісного образу людини, в якому враховано багатоманітність виявів людського. Поміж них традиційно визнані (соціокультурні, цивілізаційні, пізнавальні та інші), а також такі, що ще потребують пошуку свого місця в загальній картині людини. Серед останніх слід назвати гендерну визначеність людини. У філософській літературі останнього десятиліття особливо наголошується на важливості гендерних досліджень і необхідності їхнього введення в сферу філософсько-методологічного осмислення (С. Л. Бем, Г. А. Брандт, О. О. Вороніна, І. А. Жеребкіна, Е. А. Здравомислова, А. А. Тьомкіна). З появою гендерних досліджень як нової галузі знання було багато дискусій з приводу їхнього статусу (Дж. Батлер, А. Оеклі, Г. Рубін), зв’язку з новітніми тенденціями науки та потенціалу для оновлення методологічної та епістемологічної бази науки (Е. М. Джаггар, Х. Ф. Келлер, Л. Коуд, Х. Лонгіно, С. Хардінг, Д. Харавей). На наш погляд, обговорювати ці проблеми необхідно в тісному зв’язку з тими змінами та трансформаціями, що відбуваються в сучасній науці, де намітилась тенденція відмови від принципів класичного мислення — в бінарних опозиціях, формування постнекласичної раціональності, введення аксіологічних вимірів у наукове пізнання, розробки апарату досліджень, який би слугував вивченню складних систем, що самоорганізуються та саморозвиваються (живе, екологічні системи, соціум, людина).

Людиновимірність гендерних досліджень, їх міждисциплінарність, регульованість етичними принципами, — це ті істотні ознаки, що потребують осмислення в сфері постнекласичної раціональності. Здійснення гендерних досліджень дозволяє подолати абстрактне розуміння людини — як позастатевої істоти — у головних виявах її суспільного життя та сформувати толерантне ставлення до світу як чоловічого, так і жіночого. Саме тому осмислення специфіки гендерних досліджень у контексті постнекласичної науки актуальне. У сучасній західній та вітчизняній філософсько-методологічній літературі ґрунтовно досліджено витоки, напрями та певні галузі гендерних досліджень. Слід відзначити, що гендерні дослідження широко вивчаються в багатьох аспектах, основні з них наведено нижче. По-перше, гендерні дослідження вивчаються у міждисциплінарному аспекті, тому останнім часом з’явилось багато робіт, в яких предмет обговорення стосується одночасно різних галузей науки — лінгвістики, економіки, соціології, політології, історії та багатьох інших (О. А. Здравомислова, А. А. Тьомкіна, Н. Л. Пушкарьова, Т. М. Мельник, І. С. Кон). Втім, у контексті нових зв’язків, що утворюються між дисциплінами в сучасній науці, міждисциплінарність не досліджувалась. По-друге, гендерні дослідження вивчаються в епістемологічному та методологічному аспектах, розглядається внутрішня будова гендерних досліджень, їх методи і понятійний апарат, окреслено проблему специфіки суб’єкта та об’єкта пізнання та потреби врахування ціннісних складових у процесі наукового пізнання (В. А. Гайденко, Л. Коуд, Х. Лонгіно, Д. Харавей, С. Хардінг). У той же час, гендерні дослідження не вивчались як система, що об’єднує різноманітні епістемологічні практики, які потребують адекватних методологічних засобів дослідження власного об’єкта — гендерних вимірів людини — як складної системи, що самоорганізується. По-третє, аналізуються соціокультурні проблеми гендерної визначеності — питання продукування гендерної нерівності та гендерних відмінностей у суспільстві, відтворення уявлень про чоловіче та жіноче в культурі, підкреслюється роль етики, заснованої на турботі та відповідальності (Дж. Батлер, С. Бенхабіб, О .О. Вороніна, К. Гілліган, Л. Ірігарей, Дж. Б. Елштайн, М. С. Кіммел, Ш. Муфф, Г. Рубін, С. А. Ушакін, Н. Фрезер). Поза вивченням залишився ціннісний потенціал гендерного мислення з точки зору можливості його впливу на процес трансформації цінностей техногенного суспільства та перспектива формування на цій основі розуміння людини в контексті постнекласичної раціональності. Осмислюючи гендерні дослідження в постнекласичному контексті, ми спиралися на роботи В. І. Аршинова, В. Г. Буданова, Гардашук Т. В., І. С. Добронравової, Л. П. Киященко, Є. Н. Князєвої, С. П. Курдюмова, І. Пригожина, Л. І. Сидоренко, В. С. Стьопіна, Суходуб Т. Д., Г. Хакена та інших, в яких наводяться суттєві відмінності постнекласичної раціональності від класичної та некласичної, головні риси постнекласичної раціональності. Специфіка гендерних досліджень як сфери постнекласичної раціональності в зазначених роботах не вивчалась.

Таким чином, хоча важливі проблеми епістемологічного, методологічного та соціокультурного характеру в предметі гендерних досліджень вивчались, загальна приналежність їх до постнекласичної раціональності, їх специфіка в означеному аспекті, що виявляється в пізнавальному, методологічному та аксіологічному вимірах, не досліджувалась. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась в межах досліджень, які проводить кафедра філософії та методології науки філософського факультету в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Наукові проблеми сталого державного розвитку України” НДР № 06БФ041-01 „Філософія та політологія в структурі сучасного соціогуманітарного знання”. Мета і завдання дослідження: мета полягає в осмисленні гендерних досліджень у контексті постнекласичної раціональності як системи знань, епістемологічних і методологічних практик та сукупності ціннісних настанов. Для досягнення мети було сформульовано такі завдання: проаналізувати змістовну багатоманітність гендерних досліджень з точки зору контекстуальної визначеності розуміння людини; дослідити особливості гендерних досліджень з точки зору їх відповідності постнекласичній раціональності; вивчити специфіку структурної організації гендерних досліджень як постнекласичної міждисциплінарної галузі та властиві їй методології; розкрити соціокультурні можливості гендерних досліджень в утвердженні ціннісних настанов постнекласичної раціональності. Об’єкт дослідження — гендерні дослідження. Предмет дослідження — постнекласичні пізнавальні, методологічні та аксіологічні можливості гендерних досліджень. Методологічна основа дослідження. Для реалізації мети базовою стала концепція постнекласичної раціональності, яка дозволила проаналізувати гендерні дослідження як складну систему з урахуванням нелінійних процесів, які притаманні як суспільству, так і власне гендерним дослідженням. З урахуванням мети, специфіки об’єкта та предмета використовувалися такі методи та підходи. Порівняльний метод застосовувався при співставленні різноманітних течій та напрямів гендерних досліджень. Системний метод дозволив розглянути формування гендерних досліджень як систему взаємопов’язаних рівнів. Історичний підхід використовувався при розгляді ціннісних аспектів гендерних досліджень. Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційному дослідженні обґрунтовано концепцію, в якій специфіка гендерних досліджень, що виявлена в епістемологічному, методологічному та ціннісному аспектах, дозволяє репрезентувати їх як галузь постнекласичної раціональності, необхідної для формування сучасного філософського образу людини як багатовимірної сутності. Серед одержаних у дисертаційному дослідженні нових наукових результатів наступні виносяться на захист: показано, що гендерні дослідження багатовекторні та представлені сукупністю відносно самостійних напрямів. Основні характеристики означених досліджень, такі як варіативність предметної сфери, розуміння гендеру в багатьох контекстах, які залежать від норм і правил соціокультурної визначеності людської статі, усвідомлення значущості гендеру в осмисленні сутності людини — це вияви постнекласичної раціональності; встановлено, що особливості організації та розвитку гендерних досліджень як наукової галузі дозволяють говорити про їх відповідність саме постнекласичному типу наукової раціональності.

За цими межами, його прихильники не визнають нчого. ·хньою метою  доведення неприйнятност альтернативних пдходв  вдбракування будь-яко парадигми нацоналзму, окрм модернстсько. Але насправд таке самообмеження слугу тльки усуненню причини, яка б пдпадала не тльки пд рацональне дослдження, а й методв, що призвели б до глибшого дослдження, нж вертикальний, керований елтою  рацональний вибр полтичних моделей пропонованих нин багатьма модернстами. Етносимволзм Одню з таких альтернатив  метод суспльносторичного та культурного аналзу в основ якого лежить «етносимволчна» парадигма. Це остання з чотирьох головних парадигм у цй царин можлива пята постмодернстська», яку я розгляну в дальшому роздл, поки що залишаться ще довол фрагментарною  поверховою, щоб мати означення «парадигма». На вдмну вд модернстсько, переналстсько  примордалстсько парадигм етнчно належност та нацоналзму, етносимволзм зосереджуться, зокрема, на рол субктивних елементв у виживанн етносв, формуванн нацй  впливу нацоналзму

1. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

2. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

3. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

4. Дослідження харчування

5. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

6. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
7. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
8. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

9. Метеорологічні дослідження

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

12. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

13. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

14. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

15. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

16. Методи та етапи статистичного дослідження

Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки

17. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

18. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

19. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

20. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

21. Становление гендерной лингвистики в контексте общего развития науки о языке

22. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
23. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
24. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

25. Дослідження методів інтерполяції

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

28. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Медичні дослідження Герофіла

31. Дослідження активних фільтрів

32. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

34. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

35. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

36. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

37. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

38. Кабінетні методи маркетингових досліджень
39. Маркетингове дослідження
40. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

41. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

42. Маркетингові дослідження

43. Маркетингові дослідження з використанням анкети

44. Маркетингові дослідження на підприємстві

45. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

46. Організація маркетингових досліджень в туризмі

47. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

48. Характеристика маркетингового дослідження товару

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

50. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

51. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

52. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

53. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

54. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
55. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
56. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

57. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

58. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

59. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

60. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

61. Променеве дослідження молочної залози

62. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

63. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

64. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Променеве дослідження щитоподібної залози

66. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

67. Дослідження ділової кар’єри менеджера

68. Дослідження мотивації на досягнення

69. Методи дослідження затрат робочого часу

70. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
71. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
72. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

73. Методологія науково-педагогічного дослідження

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

76. Технології навчання як дослідження

77. Організація і структура наукових досліджень

78. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

79. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

80. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Організація патопсихологічного дослідження

82. Структура психологічного дослідження

83. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

84. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

85. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

86. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
87. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
88. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

89. Педагогічний експеримент як метод дослідження

90. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

91. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

92. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

93. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

94. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

95. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

96. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

98. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

99. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.