Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Темперамент – біологічний фундамент особистості

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА робота Дисципліна: Психологія управління Тема: Темперамент – біологічний фундамент особистості Слухач гр. ДС-171-з ВикладачДенисенко Г.О. Луганськ 2007 р. ЗМІСТ 1. Сутність темпераменту. 2. Фізіологічні основи темпераменту. 3. Психологічна характеристика типів темпераменту. 4. Темперамент і стиль діяльності. Поведінка людини залежить не тільки від соціально зумовленої спрямованості її особливості, а й від специфіки її природної організації, зокрема такої індивідуально-психологічної особливості, як темперамент. 1. СУТНІСТЬ ТЕМПЕРАМЕНТУ Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявлені почуттів. Одні з них запальні, рухливі й веселі, інші-повільні, спокійні й холодні, ще інші – дуже переживають, але свої почуття, кволі й пасивні. Ці індивідуальні відмінності зумовлені їх темпераментом. ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. emperame um - устрій, узгодженість) – сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її діяльності і спілкуванні. Динаміка психологічної діяльності залежить не тільки від темпераменту, а й від мотивів, які спонукають людину до діяльності, та від її психічного стану. Так, належно від типу темпераменту за наявності інтересу до певної діяльності людини працює енергійніше, швидше, а за відсутності – повільніше, в’яло. У будь-якої людини горе може викликати моральне і фізичне знесилення. Щоб відрізнити індивідуальні особливості поведінки, зумовлені темпераментом, від тих, які породжені мотивами і психічними станами, треба врахувати, що : на відміну від мотивів і психічних станів ті самі властивості темпераменту виявляються в однієї людини в різних видах діяльності – грі, навчанні, праці, спорті; властивості темпераменту є стійкими і постійними протягом тривалого відрізку часу або навіть усього життя; різні властивості темпераменту в людини поєднується між собою не випадково, а закономірно і утворюють стійку структуру, що характеризує його тип. Темперамент забарвлює всі психічні прояви індивіда, впливаючи на темп рухів і мови, активності емоцій та мислення. Однак від нього не залежать ні інтереси, ні соціальні установки, ні моральна вихованість особистості. Він обумовлює характер перебігу психічної діяльності, а саме: швидкість виникнення і стійкість психічних процесів, їх психічний темп ритм, інтенсивність психічних процесів і спрямованість психічної діяльності на певні об’єкти. 2. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕМПЕРАМЕНТУ Існування індивідуальних відмінностей у психічній діяльності людини було помічено давно. Першу спробу з’ясувати їх причини зробив давньогрецький лікар Гіппократ ( V – IV ст. до н. е.). Ґрунтуючись на тодішній матеріалістичній філософії, що визначала чотири основні начала ( землю, воду, вогонь і повітря) і пов’язувала з ними чотири властивості (твердість, рідинний стан, тепло і холод ), він за аналогією стверджував, що тіло людини теж складається з чотирьох елементів-гуморів, соків: крові (тепла), слизу (холоду), чорної жовчі (вологості) і жовтої жовчі (сухості).

Поєднанням цих соків, красисом, пояснював усі особливості організму. Флегматичний тип, вважав Гіппократ, зумовлений переважанням у красисі слизу (phlegma). Для людей цього типу властиві сповільненість дій, важке переключення на іншу діяльність, емоційна невиразність. Переважання жовтої жовчі ( chole ) визначає холеричний тип, якому властиві велика енергійність і активність, поривчастість рухів, нестримність у діях. Домінування крові ( sa guis ) визначає сангвінічний тип, який відзначається великою активністю та емоційністю, багатою мімікою, барвистою мовою, швидкими рухами і легким пристосуванням до оточення. Меланхолійний тип характеризується переважанням чорної жовчі (melas chole), і йому властиві мала активність, уповільненість у діях, швидка втомлюваність. Уперше науковий підхід до з’ясування фізіологічних основ темпераменту застосував І. Павлов у своєму вченні про типи вищої нервової діяльності у тварин і людини. Ці основи він вбачав у особливостях функціонування кори великих півкуль головного мозку, її умовно рефлекторній діяльності. Спираючись на експериментальні дані, він показав, що нервові процеси у корі головного мозку характеризуються певними властивостями, які у своєму поєднанні утворюють типи вищої нервової діяльності (типи нервової системи). Такими властивостями є сила, врівноваженість і рухливість процесів збудження і гальмування. Сила нервової системи виявляється в її здатності витримувати сильні тривалі або часто повторювані збудження, не переходячи в стан гальмування. Урівноваженість нервових процесів – це рівень балансу між процесами збудження і гальмування. Не завжди ці процеси відповідають один одному. Ступінь урівноваженості може бути різним. Рухливість нервових процесів визначається легкістю переходу від збудження до гальмування і навпаки. Певне поєднання цих властивостей утворює тип нервової системи. Павлов виділив чотири їх види: сильний, неврівноважений; сильний, урівноважений, рухливий; сильний, урівноважений, інертний; слабкий. На його думку, ці типи вищої нервової діяльності відповідають чотирьом типам темпераментів: холеричному, сангвінічному, флегматичному і меланхолійному. Він вважав темперамент найзагальнішою характеристикою кожної людини, яка накладає відбиток на всю її діяльність. Б. Теплов і В. Небилицин, продовжуючи вивчати властивості нервових процесів на основі електроецефалографічних методик і статистичного оброблення експериментальних даних, довели, що деякі індивідуальні особливості умовних рефлексів у людини пов’язані між собою. Кожна така взаємопов’язана система індивідуальних особливостей залежить від однієї загальної причини, а саме, від певної властивості нервової системи. Наприклад, від сили процесів збудження і гальмування залежать ступінь згасання умовних рефлексів, різниця в силі умовної реакції на сильний і слабкий подразники, вплив стороннього подразника на чутливість до основного подразника. Вони виділили чотири основних властивості нервової системи: динамічність – характеризує легкість і швидкість утворення мозковими структурами нервових процесів під час формування умовних реакцій збудження чи гальмування; лабільність (лат.

labilis – нестійкий) – характеризує швидкість виникнення і згасання процесів збудження; сила; рухливість. Фізико-хімічну природу цих властивостей ще не з’ясовано. У дослідженнях Теплова і Небилицина показано, що психологічна характеристика темпераменту загалом пов’язана не з однією властивістю нервової системи, а з їх поєднанням, тобто з типом нервової системи. Аналогічно встановлено, що кожна властивість темпераменту залежить не від однієї, а від декількох властивостей нервової системи. Нині знайдено зв’язок цілісної характеристики темпераменту і окремих його властивостей лише з чотирма типами нервової системи. Оскільки ці типи є спільними для людини і тварин, то їх називають загальними. Отже, фізіологічною основою темпераменту є загальний тип нервової системи. Російський психолог Вольф Мерлін (1892-1982) вважав, що темперамент треба вивчати як суто психічне явище з урахуванням зв’язків із властивостями нервової системи. Тоді його можна було б характеризувати за допомогою понять “сензитивність”, ”реактивність”, ”активність”, ”темп реакцій”, ”пластичність”, ”екстраверсія”, ”інтроверсія” й ”емоційність”. Сензитивність (лат. Se sibilis – чутливий) визначається найменшою силою зовнішніх впливів, необхідною для виникнення психічної реакції людини. Сензитивність визначає мінімальну силу подразника, що викликає у людини ледве помітне відчуття. Високосензитивні люди є дуже вразливими, сором’язливими, замкнутими, тривожними. Їм властива висока вимогливість до себе і занижений рівень домагань. Низькосензитивним особам властиві протилежні риси. Реактивність залежить від характеру емоційної реакції індивіда на зовнішні та внутрішні впливи. Високореактивні люди є імпульсивними. Вони починають діяти під впливом обставин, без належного їх усвідомлення й оцінки. Малореактивні – завжди помірковані, стримані, намагаються оцінити наслідки своїх дій. Активність характеризується енергією впливу людини на навколишній світ і подолання перешкод на шляху до мети. Активна людина завжди чимось зайнята, постійно рухається, стрімка у своїх діях і мовленні. Пасивній людині притаманні апатія і бездіяльність. Темп реакцій виявляється у швидкості перебігу різних психічних явищ: часі запам’ятовування, швидкості прийняття рішень тощо. Пластичність – показник гнучкості, легкості пристосування людини до нових умов. Особи з великою пластичністю легко і швидко пристосовуються до нових людей і обставин, змінюють вид діяльності, менше конфліктують із колегами. Ригідність (лат. rigidus – твердий, заціпенілий) це показник інертності, нечутливості до зміни зовнішніх впливів. Екстраверсія та інтроверсія розрізняються тим, що більше впливає на реакцію людини – зовнішні враження у певний момент (екстраверти) чи образи, уявлення, думки, пов’язані з минулим і майбутнім (інтроверти). Екстравертам властива імпульсивність у діях, ініціативність, комунікабельність, гнучкість поведінки. Інтроверти зосереджуються на власних внутрішніх переживаннях і не цікавляться тим, що відбувається навколо.

Бологя й культура Отож, це один з рзновидв примордалзму, який називають органчним нацоналзмом. Тльки-но ми зясували походження двох рзних видв примордалзму. Перший соцобологчний рзновид, триматься переконання, що нац, етнчн групи та раси можна звести до основного генетичного репродуктивного бажання ндивдв  використання ними стратег «кумвства» та «вродженого пристосуванства», щоб якнайбльше поширити свй генофонд. На думку Пра Ван ден БерAа (Pierre van den Berghe), так стратег впроваджуються, щоб зрс власний генофонд поза найближчою кровною спордненстю, щоб розрослася етнчна родина. У цьому раз, культурну групу вважають за розлогу родинну систему, а культурн символи (мова, релгя, колр тощо)P за показник бологчно спордненост. Ван ден БерA перекону, що це надзвичайно рацональна стратегя, оскльки бльшсть мтв про етнчне походження вдповдають реальному бологчному походженню. Саме тому люди, що не мають кровно спордненост, готов ставитися до невдомих одноплемнникв, як до «родичв», опкуються ними  боронять х, як свою власну родину. (Van den Berghe, 1978 та 1995)

1. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

2. Політична географія як складова частина СЕГ

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

5. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

6. Масова свідомість як складова суспільної свідомості
7. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
8. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

9. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

10. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

11. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

12. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

13. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

14. Сущность, функция и структура эзотерической психологии

15. Структура социальной психологии как отрасли науки

16. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Психология преступных групп: состав, направленность структура и особенности взаимоотношений

18. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

19. Застосування засобів індивідуального захисту

20. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості

21. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

22. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
23. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях
24. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

25. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

26. Зміст та структура документознавства як науки

27. Колектив як фактор формування особистості

28. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

29. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

30. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

31. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

32. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

33. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

34. Практична психологія як наукова дисципліна

35. Предмет, задачи и структура юридической психологии

36. Психологія особистості терориста

37. Психологія як наука

38. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені
39. Соціальна психологія як наука
40. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

41. Структура и система категорий юридической психологии

42. Сучасні психологічні теорії особистості

43. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

44. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

45. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

46. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

47. Типы и элементы планировочной структуры города

48. Структура организации материи

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

50. Физиология, психология и интеллект близнецов

51. Синапсы (строение, структура, функции)

52. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

53. Структура транспорта в Европе

54. Аппарат государственной власти и его структура
55. Нормы права. Структура норм права
56. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

57. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

58. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

59. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

60. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

61. Налоги, их состав и структура

62. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

63. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

64. Структура правовых норм

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

65. Структура и функции государственного аппарата

66. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

67. Структура культуры. Классификация ее видов

68. Этика - эстетика. Психология творчества

69. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

70. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"
71. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
72. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

73. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

74. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

75. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

76. Выбор логической структуры процессора

77. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

78. Структура и реализация макроязыков

79. Программа сложной структуры с использованием меню

80. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология

Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения

81. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

82. Структура базы данных

83. Управление структурой преподавательского состава в университете

84. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

85. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

86. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах
87. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)
88. Психология преступной группы

89. Психология несовершеннолетних преступников

90. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

91. Пути решения экологических проблем глазами психолога

92. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

93. Структура педагогических способностей преподавателя

94. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

95. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

96. Психология политического лидерства

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные

97. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

98. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

99. Структура транспорта в Европе

100. Синапсы (строение, структура, функции)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.