Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація як соціальне утворення

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Організація як соціальне утворення Висновки Список використаної літератури Вступ У процесі виробничо-господарської діяльності працівники об’єднуються з метою виконання місії, цілий та завдань організації. Саме це забезпечує ефективне використання ділових якостей кожної людини. Організація – група людей, діяльності якої свідомо, керовано або спонтанно координується для досягнення певної мети. В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називають підприємствами, товариствами, асоціаціями, об’єднаннями, тощо. На практиці використовують терміни „фірма”, „корпорація” та інші. Організації класифікуються за різними ознаками: способом та метою утворення, кількістю цілий, величиною, юридичним статусом, формам підприємництвами, характером адаптації до змін. Класифікація організацій. За способом і метою утворення організації поділяють на формальні і неформальні. Формальні організації – групи працівників, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється та регулюється для досягнення певної мети. Такими організаціями є підприємства, відділи, підрозділи, служби, комітети, факультети, кафедри, тощо. (Формальні організації називатимемо просто „організаціями”). Неформальні організації – це групи працівників, що виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів. Неформальними організаціями є групи любителів певних видів спорту, туризму, мистецтва, економічних підходів тощо. За кількістю цілей виділяють прості організації (мають одну ціль) і складні організації (ставлять перед собою комплекс взаємопов’язаних цілей), яких в економіці переважно більшість. За величиною виокремлюють великі, середні та дрібні організації. У великих організаціях працюють тисячі працівників, у середніх – сотні, а в дрібних – десятки. Офіційно зареєстровані організації отримують статус юридичної особи (офіційне визнання, атрибути державної реєстрації, рахунок в банку, форма підприємництва тощо). Усі інші організації є неюридичними особами. За формами підприємництва організації поділяють на підприємства, господарські товариства, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди тощо. За характером адаптації до змін виділяють механістичні організації (характеризуються консерватизмом, негнучкою організаційною структурою, управління автократизмом у контролі та комунікаційних, фетишизацією стандартизації тощо) і органістичні (характеризуються динамічністю, гнучкістю організаційних структур управління, розвинутим самоконтролем, демократизацією комунікацій тощо). Організація як соціальне утворення Організація як специфічне соціальне утворення, форма спільної діяльності людей у виробництві матеріальних благ (товарів) і послуг, наділена певними особливостями. Успішний менеджмент (управління) організацій передбачає розуміння їх основних рис і принципів функціонування, складових внутрішнього і зовнішнього середовища, розвитку організацій у різних соціально-економічних формаціях, особливостей комерційних і некомерційних організацій, функцій, способів управління організаційним розвитком.

Організація — специфічне соціальне утворення, систематично орієнтоване на виробництво товарів і (або) послуг. Вітчизняні економісти терміном «організація» найчастіше позначають складне виробниче утворення, сформоване із виробничо самостійних, але об'єднаних спільним керівництвом підприємств. У зарубіжній літературі це поняття розглядають набагато ширше. Наприклад, в американському менеджменті організація визначається як «група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей». Таке трактування дає змогу розглядати проблематику організацій комплексно — від дослідження причин виникнення і організаційного оформлення до побудови ефективних організацій (вибору оптимальних організаційних форм і структур, проведення організаційних змін тощо). Зважаючи на принцип внутрішнього життя, сукупність організацій як соціальних утворень можна класифікувати на формальні і неформальні. Формальну організацію характеризує певний порядок, зафіксований у статуті, правилах, планах, нормах поведінки, що дає змогу свідомо координувати соціальні взаємодії для досягнення конкретної загальної мети. Неформальна організація ґрунтується на товариських взаєминах, особистому виборі зв'язків, вона відображає реальний стан справ, який може не відповідати формальній організації і виявляється в наявності «малих» груп (до 10 осіб). Соціальні взаємодії у неформальній організації не мають загальної або свідомо координованої спільної мети. Сутність і основні риси формальної організації Найпоширенішим є уявлення про організації як свідомо формалізовану структуру ролей чи посад. Організацію як багатоаспектний феномен характеризують такі риси: — множина осіб або суборганізацій; — певна структура і порядок взаємодії між її складовими та співробітниками; — поділ праці; — загальні, взаємоузгоджені прагнення, спрямовані На досягнення визначених цілей; — ієрархія; свідома координація (планування) внутрішньої і зовнішньої діяльності; — замінність персоналу (організація не зникає, якщо хтось піде, а інший вступить до неї); — виключність щодо навколишнього середовища, яка виявляється в особливому ритуалі вступу до організації, ознаках належності до неї, символах, титулах, традиціях тощо, доступних лише належним до організації. Отже, формальна організація не може існувати за відсутності в її складі індивідів, які спілкуються між собою, мають спільну мету, є учасниками групових дій. Виробничо-господарська організація — основна ланка національної економіки, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєднання факторів виробництва: землі, капіталу і праці. Земля як фактор виробництва охоплює всі природні ресурси, поверхню, що використовується в сільськогосподарському і промисловому виробництві, корисні копалини, воду, енергію сонця, клімат та інші сили природи. Капітал - це сукупність засобів виробництва, виражених у грошовій або в натуральній формі. На рівні виробничо-господарських організацій капітал трансформується в систему економічних відносин власності на землю та засоби виробництва, виявляючи себе як економічний фактор виробництва.

Причини виникнення, принципи функціонування організацій Причиною виникнення організації є підприємницький імпульс, тобто діяльність індивіда. Однак для повноцінного функціонування організації підприємницького імпульсу недостатньо. З часом організація зростає, її діяльність стабілізується. Завдання, пов'язані з виживанням і пошуком нових можливостей, змінюються прагненням підтримати встановлені господарські зв'язки, розширити сферу діяльності. Підприємець уже не може самостійно контролювати організацію, тому змушений залучати професійних менеджерів. їх кількість поступово зростає, і вони утворюють ієрархічну структуру. Тобто для існування організації необхідне ще упорядкування внутрішніх відносин між її працівниками. 1. Причина виникнення організацій полягає у потребі координації діяльності людей у виробничому процесі. 2. Причиною виникнення організації є прагнення об'єднати у групу індивідів для ефективніших комунікацій. Тому вже на перших етапах свідомого функціонування організації індивіди усвідомлюють необхідність дотримання певних внутрішніх принципів. До них, як правило, належать: — принцип поділу завдань відповідно до поділу праці між співробітниками. Але доведений до абсолюту поділ праці і завдань, за яким кожний виконував би лише власне завдання, ігноруючи інші, поставив би під сумнів життєздатність такої організації; — принцип синтезу завдань. Реалізується він шляхом координації завдань як на окремому робочому місці, так і між ними, в чому і полягає головне завдання управління. Саме завдяки цьому компенсуються ймовірні проблеми, що могли б виникнути внаслідок реалізації принципу поділу завдань; — принцип інстанцій. Його актуальність зумовлена залежністю загальної ефективності організації від ефективності комунікацій між працівниками, що досягається завдяки її структуризації. Згідно з принципом інстанцій комунікації повинні відбуватися вздовж лінії ієрархічного підпорядкування, тобто забезпечувати єдність зусиль співробітників організації в досягненні спільної мети; — принцип єдності розпорядництва. Вимагає доводити будь-яке розпорядження до виконавця через його без посереднього керівника, що повинно унеможливити виникнення командного управління в організаціях. Отже, передумовою виникнення організацій є прийняття особами, що утворюють її, певної сукупності правил, якими повинні керуватися всі і дотримання яких свідчить про наявність організації та забезпечує її ефективність. Складові категорії «організація» При дослідженні феномену «організація» економісти послуговуються загальноприйнятими базовими поняттями «соціально-економічна система», «система управління», організаційна форма системи», «організаційна структура системи», «організаційна форма управління», «організаційна структура управління (менеджменту)». Система — сукупність взаємопов'язаних і розміщених у певному порядку елементів, які утворюють єдине ціле задля досягнення певної мети. Комунікації— систематичне і комбіноване використання всього інструментарію зв'язку із зовнішнім середовищем (реклама товарів, методи стимулювання продажу, кадрова реклама, робота з громадськістю та ін.)

Проте севастопольська організація в повний голос заявити про себе не могла. Командування флоту під орудою адмірала Касатонова заявило, що СОУ — націоналістична організація, яка за основну мету вважає створити Збройні Сили на національному ґрунті, що Спілка офіцерів — прототип УПА та бандерівщини. На другий з’їзд СОУ “підпільники” знову ж таки від’їжджали нелегально. Спілка офіцерів України намагалася потрапити на офіцерські збори гарнізону, які збирав адмірал Касатонов. Але перед членами СОУ зачинили двері, хоч делегатів на збори було виділено. З утворенням ВМС постали організації в частинах, на кораблях, виконавчі комітети — на базах. Такі зміни були потрібнi, позаяк до СОУ зверталося все більше і більше людей. Офіцери розуміли, що треба визначатися. Багато людей приходило з різними скаргами та проханнями надати допомогу в соціальних і правових питаннях. Довгий час організацію не хотіли реєструвати. Голова СОУ капітан 3-го рангу Олександр Пляшечников спробував зареєструвати Спілку офіцерів у місцевому УВС, але йому відмовили, посилаючись на закон про громадські організації, підписаний ще в колишньому СРСР

1. Громадські організації як вид об’єднань громадян

2. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

3. Управління, як соціальний феномен

4. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

5. Бідність як соціальна проблема

6. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема
7. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
8. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

11. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

12. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

13. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

14. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

15. Організаційні аспекти соціальної роботи

16. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Право як спеціальне соціальне явище

18. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

19. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

20. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

21. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

22. Мова як символ соціальної солідарності
23. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
24. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

25. Глобалізація і процеси соціального розвитку

26. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

27. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

28. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

29. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

30. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

31. Соціальна психологія як наука

32. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

33. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

34. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

35. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

36. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

37. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

38. Суспільство як цілісна соціальна система
39. Молодь як об’єкт соціальної роботи
40. Корпорація як форма організації сучасної фірми

41. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

42. Фірма як організаційна форма підприємництва

43. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

44. Соціальне становище Запорізького краю

45. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

46. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

47. Організація праці

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

49. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

50. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

51. Соціальні інститути.

52. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Організація оплати праці на підприємстві
55. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
56. Роль власності у соціально-економічних процесах

57. Організація обліку грошових коштів

58. Організація евакуаційних заходів

59. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

60. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

61. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

62. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

63. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

64. Мораль і соціальне управління

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

66. Організація банківської справи

67. Організація біржової торгівлі

68. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

69. Організація діяльності "ПриватБанку"

70. Організація кредитної роботи в комерційному банку
71. Організація та планування кредитування
72. Сутність і значення соціального страхування

73. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

74. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

75. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

76. Організація будівельного майданчика

77. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

78. Організація робочого місця бухгалтера

79. Рівні організації організму людини

80. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

81. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

82. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

83. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

84. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

85. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

86. Внутрішній аудит організації
87. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
88. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

89. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

90. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

91. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

92. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

93. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

94. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

95. Організація документування господарських операцій

96. Організація і методика аудиту грошових коштів

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

98. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

99. Організація облікової політики підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.