Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3. Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи Розділ 2. Організація самостійної роботи молодших школярів 2.1. Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2.2. Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Вступ Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній, в тому числі і в початковій школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання. В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому, теж присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. Проблемами удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи займалися Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова. Якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо. Чи не найголовнішими результатами навчання є виховання сумлінного творчого ставлення учня до праці, його позиція на уроці, бажання та прагнення бути кращим, самостійно працювати, тобто позитивні зміни в самій особистості дитини. Навчання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння. Дослідні дані свідчать, що структура навчальної діяльності, яка адекватна цілям навчання, є фактором формування в учнів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися допитливості, любові до книги, прагнення до самоосвіти. Позитивні сили для всього дерева учіння йдуть насамперед від почуттів маленького школяра, від того, як його зустрічають школа і перший вчитель. Якщо справдилися надії малюка на радість від шкільного життя, тоді зміцнюється допитливість, виникає інтерес, який і є сильним мотивом учіння. Актуальність проблеми організації самостійної роботи на уроках в початкових класах, її недостатня наукова розробка послужили причиною вибору теми курсової роботи. Об’єкт дослідження – організація самостійної роботи учнів в початковій школі. Предмет дослідження – педагогічні умови удосконалення організаційних форм та методів навчання самостійної роботи учнів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати шляхи вдосконалення форм та методів організації самостійного навчання в початковій школі. Завдання: - проаналізувати літературу з даного питання; - вивчити передовий педагогічний досвід; - виявити основні характеристики організації самостійної роботи учнів в початковій школі. Методи дослідження: - аналіз літератури; - спостереження; - бесіда; - порівняння.

Щодо структури нашої курсової роботи, вона складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Робота насичена таблицями та схемами. Розділ 1. Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1 Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів Самостійність учнів у навчанні є найважливішою передумовою повноцінного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Самостійність – це одна з властивостей особистості. Характеризується двома факторами по-перше, сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє особистість, по-друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, які складаються в процесі діяльності. Формування самостійності в процесі навчання – одне з основних завдань шкільного навчання. Відповідно, аналіз умов такого формування – одне із завдань педагогічної науки. Проблема самостійності є актуальною не тільки в наш час, а й великого значення їй надавалося на початку XX ст. Зокрема, ще К.Д. Ушинський висловив думку, яка і нині є найважливішою для теорії і практики навчання: «Слід постійно пам’ятати, що треба передавати учневі не тільки ті чи інші знання, але й розвивати в ньому бажання і здатність самостійно, без вчителя, засвоювати нові знання» . Помітним явищем в теорії розвитку самостійності учнів були роботи Є.Я. Голанта, в яких учений визначив три види самостійності школярів : організаційно-технічна самостійність; самостійність у практичній діяльності; самостійність у процесі пізнавальної діяльності. Одним з перших дослідників розвитку пізнавальної самостійності був відомий дидакт М.О. Данилов. Він зазначав, що її суть виявляється в потребі й умінні учнів самостійно мислити, в здатності орієнтуватися в новій ситуації самому бачити питання, задачу і знайти підхід до їх розв’язання. Пізнавальна самостійність виявляється, наприклад, в умінні самостійно аналізувати складні навчальні задачі і виконувати їх без сторонньої допомоги та характеризується певною критичністю розуму школяра, здатністю висловлювати свою думку незалежно від суджень інших . Всебічного розгляду питання самостійної діяльності школярів здобули в працях П.І. Підласистого, М.І. Махмутова, І.Я. Лернера. У більшості досліджень пізнавальна самостійність учня визначається як сформованість прагнення й уміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку. Таким чином, пізнавальна самостійність пов’язана з різними важливими сторонами навчального процесу, тому взаємозв’язки її різноманітні. У навчанні вона виявляється одночасно в різних планах. У процесі формування всебічно розвиненої особистості як мета навчання, у процесі засвоєння знань, умінь і навичок – як засіб підвищення усвідомленості та дійовості засвоюваного матеріалу. Водночас дидактика розглядає пізнавальну самостійність учня як результат ефективно організованого навчального процесу. Численні дослідження проведені відомими вченими (Л.В. Занковим, В.О. Люблінською, Н.О. Менчинською, М.М. Скаткіним, М.І. Махмутовим та ін) показали, що тільки активна діяльність самого школяра є запорукою успішного розвитку.

Особливо важливою значення потрібно надавати формуванню самостійності учнів уже у молодшому шкільному віці. Молодший шкільний вік – це перехідний період у якому поєднуються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра, він багатий прихованими можливостями розвитку, які важливо своєчасно помітити і підтримати. Отже, пізнавальна самостійність школяра формується не внаслідок дії якогось одного ефективного засобу, а є закономірним результатом досконалої системи навчання й виховання учнів на уроці, спрямованої на всебічний розвиток самостійності думки і самостійності як риси характеру дитини. 1.2 Самостійна робота учнів як метод навчання Самостійність навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Часто і правильно застосована робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює обов’язковість і різноманітність самостійних робіт. На кожному уроці можуть бути самостійні роботи різного дидактичного призначення, такі як : перевірні; підготовчі; навчальні. Основна функція перевірних самостійних робіт – контролююча, хоча і їм теж властиві елементи навчання. Щоб актуалізувати опорні знання учнів, їхні уміння і навички, потрібні для сприймання нового матеріалу, майже на кожному уроці вчитель пропонує дітям підготовчі самостійні вправи. Це можуть бути усні й письмові вправи на повторення, зіставлення певних фактів, правил, способів дій, попереднє читання й спостереження, розгляд картин та ілюстрацій, складання описів, замальовок якихось об’єктів, знаходження даних тощо. До навчальних самостійних робіт відносимо ті, які пропонують дітям для самостійного засвоєння нового матеріалу. Щоб самостійна робота на уроці була ефективною, слід чітко уявляти її залежність від ряду дидактичних умов. Самостійна робота на уроці – органічна частина навчального процесу. Тому методика її проведення визначається специфічними особливостями кожного предмета, змістом теми, рівнем підготовленості учнів. Плануючи самостійну роботу, вчитель має : 1) визначити її місце в структурі уроку; 2) знати вимоги до учнів на даному рівні оволодіння матеріалом; 3) передбачити труднощі, які можуть виникнути під час роботи у різних групах дітей; 4) правильно визначити зміст і обсяг завдань; форму їх подачі; тривалість самостійної роботи; 5) дібрати потрібний дидактичний матеріал; 6) знайти раціональний спосіб перевірки роботи. Розглянемо можливості забезпечення цих умов. Самостійну роботу залежно від її мети можна проводити на різних етапах уроку. Найчастіше вчителі відносять її до закріплення і повторення. І дуже рідко – до вивчення нового матеріалу, хоча він вивчається майже на кожному уроці. Щоб розвивати пізнавальні здібності дитини, їй слід пропонувати для самостійного ознайомлення і новий матеріал. Форму самостійних завдань бажано урізноманітнювати, щоб працювали різні види сприймання і пам’яті: зорова, слухова, моторна. Не варто перевантажувати якийсь один вид сприймання.

Тоді український нарід заживе вільно у власній хаті”. Закид, ставлений революційній організації т. зв. „реальними політиками”, що, мовляв, революція пожирає гекатомби кривавих жертв поневоленого народу, – УВО вважає трагічною помилкою або єхидним заслонюванням власної трусливости. „Поневолений нарід, обдирають з його надбань не тоді, коли він робить повстання, а тоді, коли гнобитель є переконаний, що поневолений нарід не є здібний повстання підняти”. Жертви, покладені в боротьбі за волю, поривають народ і наснажують його незламним завзяттям. А тому – „ніхто й ніщо не здержить нас на нашому революційному шляху. Ми йдемо вперед і закликаємо до нас усіх, у кого кров ще кружляє, у кого серце б'ється і в кого, крім самолюбія, живе ще любов вищого роду – любов до батьківщини”. РЕВОЛЮЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УВО Форми пасивного й активного спротиву Ставши на таких засадах, УВО розвинула на терені Західньої України широку революційну діяльність. Безпосередньою метою цієї діяльности було мобілізувати маси до втримання воєнної готовости супроти чужої влади

1. Інноваційна діяльність підприємства

2. Інвестиційна діяльність страхових компаній

3. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

4. Комерційна діяльність підприємств

5. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

6. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
7. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
8. Операційна діяльність підприємства

9. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

10. Професійна діяльність шкільних психологів

11. Інвестиційна діяльність

12. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

13. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

14. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

15. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

16. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

18. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

19. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

20. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

21. Діяльність римських магімтратів

22. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
23. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
24. Життя та діяльність І.П.Котляревського

25. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

26. Діяльність СГ "ТАС"

27. Маркетингова діяльність комерційного банку

28. Життєдіяльність личинок волохокрильців

29. Аудиторська діяльність

30. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

31. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

32. Правотлумачна діяльність

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей

33. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

34. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

35. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

36. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

37. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

38. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
39. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
40. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

41. Діяльність першого професійного театру Полтави

42. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

43. Творча діяльність Панаса Мирного

44. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

45. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

46. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

47. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

48. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

50. Економічна діяльність ООН

51. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

52. Зовнішня економічна діяльність

53. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

54. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів
55. Діяльність органів управління освітою
56. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

57. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

58. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

59. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

60. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

61. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

62. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

63. Групова навчальна діяльність

64. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

66. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

67. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

68. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

69. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

70. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
71. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
72. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

73. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

74. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

75. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

76. Розвиток мовлення молодших школярів

77. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

78. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

79. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

80. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

81. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

82. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

83. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

84. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

85. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

86. Формування геометричних понять у молодших школярів
87. Формування екологічної культури молодших школярів
88. Формування здорового способу життя молодших школярів

89. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

90. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

91. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

92. Формування правильної дикції у молодших школярів

93. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

94. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

95. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

96. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

98. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

99. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.