Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат з дисципліни &quo ;Мікроекономіка&quo ; &quo ;Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника&quo ; У мікроекономіці процес виробництва розглядається суто функціонально, тобто як процес перетворення вхідного потоку факторів (ресурсів, витрат) на вихідний потік — готову продукцію з використанням певної технології виробництва, та описується за допомогою виробничої функції. Це зумовлює необхідність поглибленого аналізу виробничих функцій. Рис. 1. Сукупний, середній та граничний продукти змінного фактора виробництва та їх взаємозв’язки Розглянемо випадок, коли обсяги використання всіх факторів виробництва, окрім одного, є фіксованими, тобто однофакторну виробничу функцію (ВФ), або ВФ короткострокового періоду, або частинну варіацію факторів виробництва. Основними показниками тут є динаміка сукупного (ТР), середнього (АР) та граничного (МР) продукту змінного фактора виробництва. Взаємозв’язок показників ТР, АР і МР та обсягу використання змінного фактора Х ілюструє рис. 7.1. Сукупний продукт збільшується разом із збільшенням змінного фактора Х і досягає у точці А найбільшого значення, потім збільшення припиняється. Середній продукт збільшується, досягає найбільшого значення у точці В, потім спадає. Граничний продукт збільшується, досягаючи найбільшого значення у точці С, потім спадає. Характер зміни показників означає, що, починаючи з певного моменту (на рисунку — точка С), кожна додаткова одиниця змінного фактора стає все менш результативною. Більш того, додаткові витрати фактора можуть негативно вплинути на випуск продукції (на рис. 7.1, б МР &l ; 0 при Х &g ; 8). Цей факт означає не лише зниження граничного продукту (граничної продуктивності) фактора, а й порушення оптимальної комбінації залучених факторів (використовуваної технології виробництва). Закономірність, що спостерігається в аналогічних ситуаціях, відома в теоретичній економіці як закон спадної продуктивності (віддачі) змінного фактора виробництва. Згідно з цим законом залучення до процесу виробництва все більшої додаткової кількості певного фактора за незмінних обсягів інших факторів призводить зрештою до того, що віддача (продуктивність) кожної наступної одиниці змінного ресурсу буде менша за віддачу попередньої одиниці цього ресурсу, тобто гранична продуктивність спадає. Залежно від співвідношень МР, АР і ТР можна визначити чотири стадії виробництва (табл. 1). Таблиця 1 Характеристика графіка виробничої функції у короткостроковому періоді Фаза Сукупний продукт, ТР Середній продукт, AР Граничний продукт, МР Кінцева точка фази І Збільшується Збільшується Збільшується до max MР = max II Збільшується Збільшується до max Знижується МР і АР АР = max МР = АР III Збільшується до max Знижується Знижується до 0 ТР = max МР = 0 IV Знижується Знижується Знижується — Закономірним є те, що криві АР і МР на рис. 7.1, б перетинаються в точці В, де середня продуктивність змінного фактора є максимальною, тобто в цьому випадку досягається найефективніше використання ресурсу. Розглянуті взаємозалежності показників використовуються при обґрунтуванні управлінських рішень щодо розширення або згортання виробництва у короткостроковому періоді: — на І фазі необхідно збільшувати масштаби виробництва, залучаючи більшу кількість змінного фактора виробництва; — на ІІ фазі є рація продовжувати залучати ресурси, нарощувати виробництво продукції за максимальних значень середньої та граничної продуктивності змінного фактора виробництва.

Проте обсяг продукції ще не є максимальним; — на ІІІ фазі обсяг продукції буде найбільшим при дуже низькій середній та граничній продуктивності ресурсу; — на IV фазі слід припинити залучати ресурси. Граничний продукт має від’ємне значення. Двофакторна виробнича функція, або ізоквантна варіація факторів виробництва, моделює виробничий процес, в якому змінними є обсяг використання двох факторів виробництва. У табличній формі вона подається у вигляді так званої виробничої сітки (табл. 7.2). Таблиця 2 Виробнича сітка (обсяги виробництва продукції за різних комбінацій виробничих факторів) Капітал, од. Праця, од. 1 2 3 4 5 1 20 40 55 65 75 2 40 60 75 85 90 3 55 75 90 100 105 4 65 85 100 110 115 5 75 90 105 115 120 Кожна клітина таблиці відображає максимальний обсяг випуску, який забезпечується відповідними обсягами факторів. Для побудови двофакторної функції у графічній формі слід вибрати в табл. 2 усі комбінації ресурсів, що забезпечують той самий обсяг випуску, і нанести відповідні точки на координатну площину К, L. Якщо з’єднати ці точки, отримаємо лінію незмінного випуску — ізокванту (рис. 2). Ізокванта — це лінія, кожна точка якої відображає такі комбінації ресурсів (праці та капіталу), які дають змогу отримати однаковий обсяг виробництва продукції. Чим більша кількість використовуваних ресурсів, тим більший обсяг виробництва і тим далі від початку координат міститься відповідна ізокванта. Сукупність ізоквант однієї виробничої функції, кожна з яких відповідає певному обсягу випуску продукції, називається картою ізоквант (рис. 3). Рис. 2. Ізокванта Рис. 3. Карта ізоквант Отже, різні комбінації факторів виробництва (у межах ізокванти) забезпечують виробництво певної кількості продукції, а це означає, що ці фактори деякою мірою є взаємозамінними. Взаємозамінність виробничих ресурсів у кожній точці ізокванти є різною. Для означення рівня взаємозамінності факторів виробництва використовують граничну норму технологічної заміни (MR S). Ця величина показує, на скільки одиниць має зменшитися виробниче споживання одного ресурсу в обмін на збільшення кількості споживання іншого ресурсу на одиницю за умови, що обсяг виробництва залишається незмінним. Так, наприклад, гранична норма технологічної заміни праці капіталом визначається за формулою , (1) а капіталу працею . (2) Можливості взаємозаміщення факторів виробництва знаходяться в діапазоні від випадку, коли фактори ідеально взаємозамінні (рис. 7.4, а), до виробничої функції із жорстко фіксованою пропорцією їх використання (рис. 7.4, б). Рис. 4. Ізокванти для виробничих функцій: а — з ідеальною взаємозамінністю; б — з фіксованою пропозицією факторів виробництва Розширюючи виробництво для виготовлення більшої кількості продукції, виробники залучають все більшу й більшу кількість необхідних ресурсів, підприємство змінює масштаб виробництва. При цьому можливий різний ефект від масштабу виробництва. Якщо обсяг виробництва збільшується відчутніше, ніж обсяги використання ресурсів, то маємо зростаючий ефект від зміни масштабу виробництва. Якщо приріст обсягу виробництва відповідає приросту витрат факторів виробництва, то ефект масштабу виробництва є сталим.

Якщо зростання випуску продукції відбувається нижчими темпами, ніж збільшення витрат факторів виробництва, то спостерігається ефект спадної віддачі від зміни масштабу виробництва (рис. 5). Рис. 5. Постійний (а), зростаючий (б) та спадний (в) ефекти від L збільшення масштабу виробництва Виробництво продукції пов’язано з певними витратами, зміни його обсягів обумовлюють коливання величини цих витрат. Тому виробник, зважаючи на динаміку граничної продуктивності, вартість та взаємозамінність ресурсів, намагається досягти стану рівноваги, тобто такої комбінації використовуваних ресурсів для виробництва означеного обсягу продукції, за якої величина витрат буде мінімальною. Мінімальний рівень витрат забезпечується за умови, що гранична продуктивність у розрахунку на одиницю вартості ресурсу буде однаковою для всіх ресурсів, використовуваних виробником: , (3) де МРL, МРК, МР — граничний продукт відповідно праці, капіталу та -го ресурсу; РL, РК, Р — ціна одиниці праці, капіталу та -го ресурсу. Графічно точку рівноваги виробника можна знайти за допомогою ізокости — лінії, кожна точка якої відображає однакову суму витрат за різних поєднань двох ресурсів (наприклад, праці та капіталу). Якщо ТС — сума грошей, яку витрачає виробник на придбання факторів праці і капіталу за цінами РL і РК, то рівняння ізокости має вигляд ТC = LPL KPK . (4) Через те, що ціни факторів виробництва розглядаються як незмінні, незалежно від обсягів використання факторів, ця функція є лінійною (рис. 7.6). Нахил ізокости дорівнює (– РL/РК) і визначає ринкову норму заміщення одиниці капіталу додатковою одиницею праці. Точка дотику лінії однакових витрат (ізокости) і кривої однакового обсягу виробництва (ізокванти) відображає рівновагу виробника (рис. 7.6). У точці дотику кут нахилу ізокости (ринкова норма взаємозаміщення) та ізокванти (норма взаємозаміщення факторів за технологією) той самий, тобто виконується рівність: (5) або . (6) Ця умова мінімізації витрат відома під назвою еквімаржинальний принцип, або принцип рівності зважених (на грошову одиницю) граничних продуктів: для мінімізації вартості за заданого рівня виробництва підприємству треба використовувати таку комбінацію ресурсів, за якої співвідношення граничних продуктивностей ресурсів та їхніх цін рівні між собою. Для кожної іншої величини обсягу випуску можна знайти оптимальну комбінацію ресурсів, тобто комбінацію, що мінімізує витрати. Поєднання таких точок на ізоквантно-ізокостній діаграмі утворює лінію (рис. 7.7), яка називається шлях (крива) росту (лінія експансії, або траєкторія розвитку, розширення виробничої діяльності) підприємства у довгостроковому періоді. Рис. 6. Графічне зображення Рис. 7. Лінія росту рівноваги виробника Основні терміни Закон спадної віддачі (продуктивності) змінного фактора виробництва: залучення до процесу виробництва все більшої додаткової кількості змінного ресурсу призводить з рештою до того, що віддача кожної наступної одиниці змінного ресурсу буде менша за віддачу попередньої одиниці цього ресурсу. Ізокванта — крива, на якій показані всі комбінації виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.

Слишком выпячивать различия также не стоит, так как мы не имеем в данном случае точной хронологии и сведений о доступности различных красителей в то время, чтобы должным образом оценить важность этих факторов. Теперь можно рассмотреть некоторые общие последствия этих изменений и те пути, которым они обязаны своим возникновением. На южном побережье орнаменты нагорья начали появляться на сосудах формы Наска в последней временной стадии, которая называлась Наска У. Следующим шагом было уничтожение культуры Наска, она никогда вновь больше не появилась: то же самое относится и к «переплетающемуся» стилю глиняной посуды центрального побережья. На севере, в долинах Виру, Моче и Чикама культура Мочика была подавлена или вытеснена, но ее относительная живучесть проявилась в том, что ее элементы, особенно традиции в изготовлении скульптурной глиняной посуды, вновь обозначились позже, когда местные культуры получили новый толчок в развитии, хотя и с многочисленными изменениями. Существует промежуточный участок между Тиауанако и побережьем, который во многом проясняет отношения между этими двумя территориями, это Уари (или Вари), расположенный в бассейне Мантаро в центральном нагорье, крупный населенный участок с большим количеством грубых построек, предмет последней работы Беннетта

1. Ефективність виробництва та фактори її зростання

2. Поняття, форма та функції Конституції України

3. Роль та функції експресем у художньому тексті

4. Портфель цінних паперів - сутність та функції

5. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

6. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
7. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
8. Строки та судові витрати

9. Мікропроцесорна система та її функціонування

10. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

11. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

12. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

13. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

14. Обрання та функції Президента України

15. Процес організації виробництва та виробництва

16. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

17. Структура та функції умовиводу

18. Філософські методи та функції філософської науки.

19. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

20. Аналіз виробництва та реалізації продукції

21. Статус та функції рядових членів кооперативу

22. Виробництво та його роль в житті суспільства
23. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних
24. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

25. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

26. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

27. Варіаційні принципи механіки

28. Спрос и его факторы. Функция спроса

29. Предложение как экономическая категория, функция предложения, факторы, определяющие предложение

30. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

31. Національний банк України та особливості його функціонування

32. Аналіз доходів та витрат банку

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

34. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

35. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

36. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

37. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

38. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
39. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
40. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

41. Аналіз обліку витрат виробництва

42. Суть та фактори картографічної генералізації

43. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

44. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

45. Поняття, функції та система трудового права України

46. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

47. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

48. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

49. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

50. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

51. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

52. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

53. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

54. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
55. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження
56. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

57. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

58. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

59. Функціональні проби та фізична працездатність

60. Вплив абіотичних і біотичних факторів на відтворювальну функцію корів

61. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

62. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

63. Міжнародний поділ факторів виробництва

64. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

66. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

67. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

68. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

69. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

70. Виробництво макаронних борошнистих кондитерських виробів та рослинної олії
71. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква
72. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

73. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

74. Планування доходів та витрат в комерційному банку

75. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

76. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

77. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

78. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

79. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

80. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

81. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

82. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

83. Короткострокові витрати виробництва

84. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

85. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

86. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції
87. Ціноутворення на ринках факторів виробництва
88. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

89. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

90. Эпифиз и его гормональные функции

91. Синапсы (строение, структура, функции)

92. Строение и функции клетки

93. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

94. Полная история танков мира

95. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

96. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

97. Миграция элементов и ее факторы

98. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

99. Сущность, функции и классификация налогов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.