Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародне приватне право

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

В1Загальні засади цивільного законодавства. Стаття І.Відносини, що регулюються цивільним законодав­ством Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівно­сті, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншо­му владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо Інше не встановлено законом. Стаття 2. Учасники цивільних відносин 1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі - особи). 2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна' Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави іа інші суб'єкти публічного права. Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства І. Загальними засадами цивільного законодавства є: 1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; 2)неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, вста­новлених Конституцією України та законом; 3)свобода договору; 4)свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 5)судовий захист цивільного права та Інтересу; 6)справедливість, добросовісність та розумність. Стаття 4. Акти цивільного законодавства України 1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України. 2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які при­ймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (далі - закон).Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект розгляд. ВР України одночасно з відповідним проектом за­кону про внесення змін до Цивільного кодексу України. 3. Цив. відн. можуть регулюватись актами Президента України у випадках, встановлених КУкраїни. 4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Мі­ністрів України. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону. 5. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативно-правові акти, що регу­люють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом. 6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України. Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі 1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. 2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випад­ків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. 3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом ци­вільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з момен­ту набрання ним чинності.

Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір 1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений акта­ми цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивіль­ного законодавства. 2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані ними актами. 3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивіль­ного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивіль­ного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про цс, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законо­давства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. 4. Положення частин першої, другої і третьої цієї статті застосову­ються і до односторонніх правочинів. Стаття 7. Звичай І. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм лілового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законод.але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. 2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодав­ства, у цивільних відносинах не застосовується. Стаття 8. Аналогія 1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, Іншими ак­тами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). 2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до вре­гулювання відносин у сферах господарювання, ви­користання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин 1. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відно­син, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охоро­ни довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. 2. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майно­вих відносин у сфері господарювання. Стаття 10. Міжнародні договори 1. Чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є час­тиною національного цивільного законодавства України. 2. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що вста­новлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. В2Виникнення цивільних прав та обов'язків Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. 2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків,зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.

3. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. 4. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. 5. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду. 6. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов'язківможе бути настання або ненастання певної події. В3 Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків Стаття 12. Здійснення цивільних прав - Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. -нездійснення особою своїх прав не є підставою для їх припинення,крім випадків, встановлених законом -особа може відмовитися від свого майнового права відмова від права власності на транспортні засоби,тварин,нерухомі речі- у порядку,встановленому ЦЗ -особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі,крім випадків,встановлених законом -якщо законом встановлені праовові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права,вважається, що поведінка особи є добросовісною, якщо інше не встановлено судом Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав 1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. 2. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права Інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. 3. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шко­ди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. 4. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися мо­ральних засад суспільства. 5. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправо­мірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. 6. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші на­слідки, встановлені законом. Стаття 14. Виконання цивільних обов'язків 1. Цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. 2. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї. 3. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства. 4. Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства. В4 Захист цивільних прав та інтересів судом. Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересі. 1. Кожна особа мас право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не супере­чить загальним засадам цивільного законодавства.

Знищення цих елементів суперечить принципу багатоманітності світу в його цивілізаційно-планетарному вимірі і становить небезпеку не лише для поодиноких людей і спільнот, а для людства в цілому. Спільним для геноциду та інших злочинів проти людяності є те, що їх вчинення спричиняє широкомасштабні або систематичні порушення природних прав та основоположних свобод людини і є підставою для відповідальності винних держав, посадових і приватних осіб відповідно до норм національного й міжнародного права. Сподіваюся, що сьогодні в жодної неупередженої людини, яка має хоч крихту совісті і людського співчуття, не виникає сумнівів щодо правомірності оцінки цілеспрямованого вбивства голодом мільйонів українських селян у 1932–1933 рр. як злочину проти людяності під назвою «винищення». Отже, масове вимордування українців, яке сталося тоді, є тяжким міжнародним злочином, незалежно від того, кваліфікувати його як геноцид чи як винищення. Проте ушанування пам’яті жертв Голодомору, елементарне почуття справедливості і людська солідарність вимагають належної юридичної оцінки нашої національної трагедії у світлі положень Конвенції ООН 1948 р. про попередження злочину геноциду та покарання за нього

1. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

3. Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

4. Налоговое право как основной институт финансового права

5. Информационное право как комплексная отрасль российского права

6. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права
7. Законодательство о праве собственности и других вещных правах
8. Права человека и международное гуманитарное право. Страна: Китай

9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав

10. Защита права собственности и других вещных прав. Вендикационный и неготорный иски

11. Налоговое право как наука и отрасль права

12. Понятие права собственности в Римском частном праве

13. Права несовершеннолетних детей в семейном праве РФ

14. Права человека в истории международного права

15. Право власності в цивільному праві

16. Право собственности в международном частном праве

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

17. Право собственности и другие вещные права на жилищное помещение

18. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения

19. Право, джерела права та дія норм права ЄС

20. Проблемы архаического права в теории государства и права

21. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

22. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
23. Права человека и международное гуманитарное право
24. Территории в международном праве. Международное морское, воздушное, космическое право

25. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

26. Предмет і методи міжнародного приватного права

27. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

28. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

29. Національне та міжнародне право

30. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

31. Правонаступництво в міжнародному праві

32. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь

33. Відповідальність у міжнародному праві

34. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

35. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

36. Міжнародна економіка

37. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

38. Міжнародна економіка
39. Міжнародний ринок туристичних послуг України
40. Римские юристы о государстве и праве

41. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

42. Етика міжнародних ділових зустрічей

43. Міжнародне перестрахування

44. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

45. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

46. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

47. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

48. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

50. Значение изучения теории государства и права в подготовке юристов-специалистов

51. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

52. Права і обов`язки юриста

53. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

54. Тенденції розвитку приватного права
55. Вирішення міжнародних комерційних спорів
56. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

57. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

58. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

59. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

60. Міжнародний маркетинг

61. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

62. Сутність міжнародного маркетингу

63. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

64. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

65. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

66. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

67. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

68. Інститут розв’язання міжнародних спорів

69. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

70. Міжнародна економіка
71. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК
72. Міжнародна міграція робочої сили

73. Міжнародна технічна допомога

74. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

75. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

76. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

77. Міжнародний договір

78. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

79. Міжнародний кредит у світовій економіці

80. Міжнародний паблік рілейшнз

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Міжнародний поділ факторів виробництва

82. Міжнародний рух капіталу

83. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

84. Міжнародні валютні ринки та їх функції

85. Міжнародні економічні відносини

86. Міжнародні економічні відносини
87. Міжнародні інтеграційні обьєднання
88. Міжнародні контракти: сутність структура види

89. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

90. Міжнародні фінанси

91. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

92. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

93. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

94. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

95. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

96. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

98. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

99. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

100. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.