Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ЛОПІН Євгеній Борисович УДК 614.2:004.942:519.876.5:004.651:004.652.4 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТАМИ 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному інституті проблем військової медицини Збройних Сил України. Науковий керівник доктор наук з державного управління, професор Радиш Ярослав Федорович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Апанасенко Геннадій Леонідович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри спортивної медицини і санології. доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович, Український інститут громадського здоров’я МОЗ України, директор. Захист відбудеться “06” травня 2008 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.10 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий “ 4 ” квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиО.В. Гойко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Актуальність дисертаційної роботи підкреслена в низці загальнодержавних нормативних документів щодо інформатизації Збройних Сил України та Програмою розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки (далі Програма), затвердженою наказом Міністра оборони України № 678 від 24.11.2006 р. Згідно Програми важливими питаннями реформування військово-медичної служби визначено розробку інформаційно-аналітичних систем Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України та закладів охорони здоров’я Збройних Сил України, а також обґрунтування адекватної ліжкової місткості військових лікувальних закладів охорони здоров’я. Існуючі методики визначення потреби населення в стаціонарній медичній допомозі (відомі як методики Розенфельда І.І., Попова Г.А., Лисицина Ю.П. та ін.) дозволяють прогнозувати лише усереднену потребу закладів охорони здоров’я в ліжках на основі усереднених показників, внаслідок чого точність таких методів не може задовольнити фахівців, що здійснюють деталізований організаційний та науковий супровід заходів реформування. В роботах (Левченко Ф.М., 1998; Охонько О.В., Левченко Ф.М., 2002; Охонько О.В., 2003; Левченко Ф.М., Томашевський В.М., 2003; Бадюк М.І., Рудинський О.В., Охонько О.В., 2004; Рудинський О.В., 2006), присвячених управлінню медичним забезпеченням, питання планування стаціонарної медичної допомоги на основі використання технологій моделювання розглядались лише з аспектів оптимізації систем надання медичної допомоги на воєнний час, без врахування особливостей взаємодії реальних потоків надходження та виписки пацієнтів, що в поєднані з недоліками існуючих методик визначення потреби в ліжках і обумовило актуальність даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планами наукової та науково-технічної діяльності Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України в рамках науково-дослідної роботи “Розробка моделі системи надання медичної допомоги в Збройних Силах України на мирний та воєнний час” (шифр “Динаміка”, номер державної реєстрації 0105U000486) та “Наукове обґрунтування та розробка організаційно-штатної структури, принципів застосування мобільного військового госпіталю сил швидкого реагування” (шифр “Блискавка”, номер державної реєстрації 0103U000840). Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала в удосконаленні процесу управління лікувально-профілактичним (лікувально-евакуаційним) забезпеченням Збройних Сил України за допомогою моделювання завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: – дослідити особливості надходження та виписки пацієнтів в лікувальних закладах охорони здоров’я Збройних Сил України та основні фактори, що на них впливають; – розробити математичну модель завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами; – розробити алгоритми та програмне забезпечення комп’ютерної реалізації математичної моделі; – дослідити розроблену модель на придатність для практичного застосування. Об’єкт дослідження – рух пацієнтів лікувальних закладів охорони здоров’я Збройних Сил України. Предмет дослідження – завантаженість пацієнтами, надходження та виписка пацієнтів лікувальних закладів охорони здоров’я, інформаційне забезпечення та інші аспекти моделювання об’єкту досліджень. Методи дослідження – в роботі застосовувались різновиди системних методів дослідження, метод експертних оцінок, методи описової та аналітичної математичної статистики, моделювання. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна полягає у тому, що результати проведених досліджень дозволили вперше в Україні розробити сучасну комп’ютеризовану методику визначення потреби закладів охорони здоров’я Збройних Сил України в ліжковому фонді, головним інструментом якої є розроблена математична модель завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами, реалізована за допомогою комплексу комп’ютерних програм. Також вперше на об’ємному статистичному матеріалі було проведено: – перевірку потоку надходження пацієнтів у військові госпіталі та виписки з них на відповідність статистичному закону нормального розподілу випадкової величини; – оцінку точності роботи розробленої моделі по імітації та прогнозуванню завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами; – кількісну (цифрову) оцінку щотижневим коливанням завантаженості лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами, встановлено її причини та зроблені висновки щодо врахування цього явища з метою підвищення точності роботи моделей. Практичне значення отриманих результатів.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування результатів дисертаційного дослідження для: – довгострокового та поточного планування заходів медичного забезпечення Збройних Сил України, у тому числі планування стаціонарної медичної допомоги військовослужбовцям та іншим контингентам населення; – розробки штатів закладів охорони здоров’я Збройних Сил України на мирний та воєнний час; – наукових досліджень, присвячених вивченню актуальних питань медичного забезпечення Збройних Сил України; – вдосконалення навчального процесу викладачів, слухачів і студентів медичних навчальних закладів. Науково-практичні результати дисертаційного дослідження складають основу для створення інформаційно-аналітичних систем Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України, військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів. На даний час результати дисертаційного дослідження впроваджені під час навчань військ “Артерія-2007” для обґрунтування ліжкової місткості військових мобільних госпіталів, а також у навчальний процес (для організації “ділових ігор”) та наукову діяльність в Українській військово-медичній академії. Для методичної підтримки впровадження за участю автора були розроблені методичні рекомендації. Особистий внесок здобувача. Автором здійснено аналіз наукової літератури за напрямом дисертаційного дослідження, відпрацьовані мета та завдання роботи, підібрані методи досліджень, організовано і проведено анкетні дослідження, здійснена статистична обробка результатів анкетування експертів, статистична обробка баз даних обліку пацієнтів 11-го військового госпіталю та Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України (далі ГВКГ МО України), результатів моделювання, проведені розробка інформаційної моделі, програмного забезпечення, аналіз і узагальнення отриманих результатів, сформульовані наукові положення, висновки та практичні рекомендації. Також автором самостійно оформлена дисертаційна робота, проведено впровадження отриманих результатів і проведено їх апробацію. У наукових розробках, що висвітлені в статтях, опублікованих спільно зі співавторами, участь здобувача була вирішальною для їх завершення та поєднання в єдине ціле. Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на конференції “Розробка імітаційних командних систем для медичної служби і постачання” (12 грудня 2006 року, м. Ірпінь), на семінарі “Удосконалення нормативно-правової бази і реорганізація системи управління військово-медичною службою” (14 грудня 2006 року, м. Ірпінь), на 2-й конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми біомедичної інженерії, інформатики, кібернетики і телемедицини” (15-17 листопада 2007 р., м. Київ), на засіданні наукової секції вченої ради при науково-дослідному управлінні організації та тактики медичної служби Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України (14.12.2007 р., м. Ірпінь, протокол №4 від 14.12.2007 р.), на засіданні вченої ради Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України (26.1

До цих ознак додавалися спльнсть традицй та дина територя. Як побачимо дал, наступн спроби формального визначення нац здебльшого не виходили за меж згаданих нами «класичних» нтерпретацй. Доповнювався термнологчний апарат, зявлялися нов понятйн нюанси, однак у будьяких нововведеннях у тому чи ншому вигляд мстилися елементи тих визначень  знахдок, як датувалися кнцем XIX початком XX ст. Догматичномарксистський варант Звернмося до ншого «класичного» визначення нац, яке з певними модифкацями увйшло до всх навчальних курсв, наукових монографй, статей радянського пероду втчизняного суспльствознавства. Зауважимо, що ця дефнця  прикладом того, як певна деологчна розробка може перетворитися на догмат, який не тльки став обовязковим для клькох поколнь учених, а й опосередковано вплинув на реальну полтику в галуз нацонального питання з колосальними соцальнополтичними наслдками. За звичним каноном  називали «марксистськоленнською теорю нац», хоча вона, поперше, не була загалом марксистською (оскльки марксизм в особ свох «класикв»  фундаторв не створив власно теор нац), а подруге, вона не була й леннською, оскльки канончний текст  формулювання, покладен в  основу, були написан ншою людиною

1. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

2. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

3. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

4. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

5. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

6. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування
7. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
8. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

9. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

10. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

11. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

12. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

13. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

14. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

15. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

16. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

18. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

19. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

20. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

21. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

22. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
23. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу
24. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

25. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

26. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

27. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

28. Дослідження та розробки на підприємстві

29. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

30. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

31. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

32. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

34. Розробка моделі для прогнозування надходжень податків на прибуток

35. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

36. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

37. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

38. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону
39. Психодіагностика в роботі соматичних лікувальних закладів
40. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

42. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

43. К вопросу об устойчивости номинативных моделей на территории вторичных говоров

44. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

45. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

46. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

47. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

48. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

49. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

50. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

51. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

52. Моделі та моделювання

53. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

54. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
55. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів
56. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

57. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

58. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

59. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

60. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

61. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

62. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

63. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

64. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

66. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

67. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

68. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

69. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

70. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
71. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
72. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

73. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

74. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

75. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

76. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

77. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

78. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

79. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

80. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

82. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

83. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

84. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

85. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

86. Методы и модели демографических процессов
87. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
88. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

89. Производство по делам об административных правонарушениях

90. Производство по делам об административных правонарушениях

91. Общие положения об обязательствах и договорах

92. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

93. Цивільний та арбітражний процес

94. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

95. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

96. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

98. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

99. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.