Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст 1.Вступ Розділ І. Теоретичні основи вивчення мовленнєвої комунікації 1.1 Поняття про усну і письмову комунікацію 1.2 Основні типології спілкування Розділ ІІ. Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вчителів початкових класів 2.1 Вербальні засоби мовленнєвої комунікації 2.2 Невербальні засоби мовленнєвої комунікації 2.3 Основні типи помилок у мовленнєвій комунікації майбутніх учителів початкових класів 2.4 Експериментальне підтвердження комунікативного рівня мовлення майбутніх вчителів початкових класів Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Мовленнєва комунікація майбутнього вчителя початкових класів є складовою педагогічної майстерності вчителя. Це інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв'язати різні педагогічні завдання: зробити складну тему уроку цікавою, а процес її вивчення — привабливим; створити щиру атмосферу спілкування у класі, встановити контакт з учнями, досягти взаєморозуміння з ними; сформувати в учнів відчуття емоційної захищеності, вселити в них віру в себе. Володіння мовленням як засобом професійної діяльності потрібно вчитися. Класичним прикладом цього є досвід А. Макаренка. Молодий педагог, відчувши свою безпорадність у спілкуванні з вихованцями, почав наполегливо працювати, удосконалюючи свій голос, дикцію, дихання. Відомі його висновки: &quo ;Я став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити &quo ;Іди сюди&quo ; з 15 —20 відтінками, коли навчився давати 20 нюансів на обличчі, в постаті і в голосі. І тоді я не боявся, що хтось до мене не підійде або не почує того, що треба&quo ;. Видатний педагог вважав, що вчитель повинен так говорити, щоб діти відчули в його словах волю, культуру, особистість . Мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом самовираження і самоутвердження його особистості. Ця думка В. Сухомлинського розвиває висновки А. Макаренка. Сухомлинський розробив своєрідний кодекс мовлення педагогів. Він вважав, що слово його не повинно бути брутальним, непристойним, фальшивим, нещирим. Особливо наголошував на своєрідній психотерапевтичній функції слова вчителя, вважаючи це обов'язковою умовою спілкування — діалогу між учителем та учнями. Вислови &quo ;душа дитини&quo ; і &quo ;слово вчителя&quo ; він ставив поряд . Цю проблему досліджували такі педагоги як Н. Бабич , Т. Вижимова , І. Кухарчук , М. Корнілов , Т. Окуневич , Н. Савельева , Л. Стасів , О. Хома та ін. Досвід вітчизняних педагогів, який став світовим надбанням, набуває ще більшої актуальності нині, коли ведуться пошуки шляхів гуманізації шкільної освіти і виховання. Його вивчення допоможе майбутньому педагогові у професійному становленні. Об’єктом дослідження – комунікація як мовленнєва діяльність. Предметом дослідження є педагогічні та лінгвістичні умови формування комунікативних умінь і навичок майбутніх вчителів початкових класів. Мета дослідження – на основі аналізу комунікативних умінь і навичок майбутніх вчителів початкових класів запропонувати шляхи і способи покращення їхньої професійної мовленнєвої діяльності. Завдання роботи полягає в тому, щоб: • визначити рівень дослідженості комунікативних умінь і навичок вчителів в науково-педагогічній літературі.

• описати теоретичні основи мовленнєвої комунікації та її форми. • вивчити вербальні і невербальні засоби мовленнєвої комунікації. • вивчити основні типи помилок в усному і писемному мовленні майбутніх вчителів. Запропонувати шляхи і способи їх виправлення. Для розв'язання теоретичного аспекту дослідження застосувались такі методи дослідження, як аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання. Теоретичний аналіз педагогічної та методичної літератури дав змогу визначити основні положення, що склали науково - теоретичну основу дослідження. Для емпіричного дослідження використовувалися методи, діагностики, тренінг, статистичний аналіз окремих результатів, експеримент. Робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи сторінок. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 1.1 Поняття про усну та письмову комунікацію Проблема відчуження людей, ксенофобія, патологічний егоцентризм та індивідуалізм – одна з найгостріших проблем сучасного суспільства. У її розв'язанні значна роль відведена культурі людських взаємин, цивілізованому засобу спілкування. Як логічний розпиток попередніх теоретичних форм рефлексії людського спілкування, проблеми – постійного супутника соціальної, філософської, психологічної та педагогічної теорій протягом усієї історії їхнього існування, виникла концепція комунікативної культури. Таким чином, проблема спілкування, формування сучасної комунікативної культури перетворилася в наш час на одну з найактуальніших теоретичних і практичних. Нові комунікативні можливості сучасного суспільства змушують переосмислювати усталенні стереотипи соціального мислення, ціннісні орієнтації індивідів. Нова система навчання і виховання покликана виконати замовлення суспільства на здатну до самореалізації мислячу, творчу, діяльну, національно свідому особистість. Сучасному суспільству потрібні психологічно готові до самостійного вибору і самовизначення спеціалісти з високим рівнем інформаційної культури, розвиненими комунікативно-творчими здібностями. Питання комунікативності в дієвому аспекті розглядаються в різних галузях науки. Проводяться філософсько-методологічні аналізи сучасної соціальної комунікативної культури, визначаються психологічні чинники комунікативності, та комунікативні уміння майбутніх учителів з позицій їхньої педагогічної культури. Перш ніж розглядати сутність поняття &quo ;мовленнєві уміння&quo ;, необхідно розкрити поняття &quo ;уміння та &quo ;мовлення&quo ; незалежно одне від одного. Поняття &quo ;уміння&quo ; в психолого-педагогічній літературі трактується неоднозначно. Так, в Педагогічній енциклопедії скачано, що &quo ;уміння&quo ; - можливість ефективно виконувати дії відповідно з цілями та умовами, в яких доводиться діяти.&quo ; Набуті людиною уміння не тільки визначають якість, її діяльності та збагачують досвід, а й можуть стати свідченням рівня загального розумового розвитку людини. &quo ;Легкість та швидкість оволодіння уміннями, а також знаннями та навичками, говорить про високий рівень здібностей даної людини&quo ;.

Існує дуже багато визначень поняття &quo ;уміння&quo ;. Так, А.Левітов [] розуміє під ним частину навички , Т. Ільїна – сукупність зразків та способів». На думку С.Кабанової-Меллер, уміння – можливість виконувати дії відповідно з цілями та умовами, в яких доводиться діяти, первинна ступінь у засвоєнні навички, а ось В.Решетников уміння ототожнює з майстерністю . К.Платонов визначає уміння як найвищу людську властивість, здібність виконувати визначену діяльність чи дію в нових умовах. Продовжуючи його теорію, Є. Мілерян дає таке визначення: &quo ;Уміння являє собою своєрідний синтез-структурний ансамбль природних та здобутих властивостей особистості, тому кожному умінню властива структура особистих якостей та властивостей&quo ; . Оцінюючи рівень розвитку у майбутніх учителів початкових класів культури педагогічного спілкування, ми виділили чотири показники, що відображають основні аспекти культури професійного спілкування педагога: • спрямованість спілкування - система професійно ціннісних орієнтацій та смислових установок у сфері педагогічного спілкування, яка визначає &quo ;ідеальний стиль&quo ; взаємодії і типовий для вчителя спосіб включення у міжособистісну взаємодію з учнями; • розвиток соціально-перцептивпих умінь, що характеризують здатність учителя адекватно, неупереджено і точно сприймати особистісні властивості і вчинки учнів, розуміти їхні мотиви й емоційні стани, індивідуальні та вікові особливості, швидко орієнтуватися в педагогічних ситуаціях; • розвиток інтерактивних умінь, що проявляються у способах і прийомах виховного впливу на учнів, тактиках і стратегіях самопрезентації та організації педагогічної взаємодії: доброзичливість, тактовність у стосунках з учнями, здатність поєднувати вимогливість із наданням учням можливостей для прояву своєї ініціативи і самостійності, уміння встановлювати між собою і учнями оптимальну соціально-психологічну дистанцію, забезпечувати необхідний рівень особистісної відкритості і статусної субординації; • розвиток мовленнєвих умінь, які характеризують інформаційно-смислову сторону педагогічної взаємодії і проявляються в здатності вчителя чітко, зрозуміло і переконливо висловлювати свої думки та почуття за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування. На основі перерахованих показників можна виділити три якісно специфічні рівні розвитку культури педагогічного спілкування: нормативно-орієнтований, предметно-орієнтований і особистісно-орієнтований. У студентів з нормативно-орієнтованим рівнем культури педагогічного спілкування домінуючою є орієнтація на порядок і дисципліну. Першочергового значення вони надають контролю над поведінкою учнів, утвердженню власної домінантної позиції, формуванню здатності &quo ;володіти&quo ; класом; прагнуть справити на учнів враження впевнених, принципових і вимогливих учителів. Яскраво виражена дисциплінарна орієнтація студентів із нормативно-орієнтованим рівнем культури педагогічного спілкування поєднується зі слабкою орієнтацією на дружні, близькі, довірливі стосунки з учнями. Порівняно з іншими студентами вони надають найменшого значення створенню у процесі взаємодії з учнями сприятливого емоційного мікроклімату, розвитку їх творчого потенціалу, формуванню позитивної самооцінки.

Затримка на рк з введенням укрансько мови пояснювалася тим, що в област не було необхдно клькост педагогв, котр б  знали. Так, з 2 193 учителв початкових класв тльки 94 володли нею. Але й вони не мали досвду викладання цього предмета. А всього треба було пдготувати 1 500 викладачв для IIIV класв на короткотермнових курсах, забезпечити пдручниками 320 семирчних та  140 середнх шкл. Крм того, в кожну семирчну школу необхдно було направити одного викладача укрансько мови, а в середню двох, усього 600. Вони, до реч, мали вести заняття в школах робтничо та сльсько молод (там само.P Арк. 247 248). Для забезпечення методично роботи  здйснення контролю за рвнем викладання укрансько мови  лтератури в школах передбачалося ввести додатково в штат облвно трьох нспекторв, а Севастопольського, Смферопольського, Керченського, Ялтинського, ґвпаторйського, Феодосйського, Джанкойського, Блогрського, Красногвардйського  Сакського вддлв освти по одному, а при обласному нститут вдосконалення вчителв вдкрити кабнет укрансько мови  лтератури в склад завдуючого  двох методиств (там само.P Арк. 248)

1. Професійно-особисті якості юриста

2. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

3. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

4. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

5. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

6. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти
7. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
8. Виробниче навчання у закладах професійної освіти

9. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту

10. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

11. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

12. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

13. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

14. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

15. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

16. Потенційно небезпечні фактори професії менеджера

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

18. Аналіз актуальних проблем захисту користувачів у загальних мережах

19. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

20. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

21. Освіта – основа розвитку особистості

22. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
23. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації
24. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

25. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

26. Биотехнология. Вклад в решение глобальных проблем человечества

27. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

28. Актуальные проблемы гражданского права

29. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

30. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

31. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

32. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Алкоголизм-противоядие для проблем?

34. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

35. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

36. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

37. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

38. Психология человеческих проблем
39. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики
40. Философия глобальных проблем

41. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

42. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

43. Взаимосвязь глобальных проблем современности

44. Решение проблем и принятие решений

45. Анализ проблем использования математических моделей для снижения уровня неопределенности принятия УР

46. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

47. Экономические аспекты глобальных проблем

48. Экономические аспекты глобальных проблем современности

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

49. Березневі статті Богдана Хмельницького

50. Слобожанщина - історія розвитку

51. От проблем пустоты к проблемам электричества

52. Борьба с преступностью на современном этапе (актуальные вопросы)

53. Гадамер Х.Г. "Актуальность прекрасного"

54. Религия как способ разрешения нравственных проблем (По роману Достоевского "Преступление и наказание")
55. Актуальные вопросы маркетинга
56. Актуальные вопросы пульмонологии

57. Актуальные вопросы иммунизации: предоставление иммунизационных услуг

58. Актуальные проблемы трансплантации

59. Актуальные вопросы лечения рака почки

60. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

61. Стан і перспективи розвитку СНД

62. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

63. Выявление проблем, выработка рационального решения и его реализация

64. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Анализ риска - основа для решения проблем безопасности населения и окружающей среды

66. Социальное самочувствие современного российского студенчества: анализ проблем и настроений

67. Моделирование экологических проблем и способов их решений на уроках химии

68. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

69. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли

70. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России
71. Общетеоретические аспекты административно-правового исследования проблем управления государственной собственностью субъекта РФ
72. Различие договоров подряда и купли-продажи: обсуждаем проблему

73. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем

74. Нерациональное зерно: десять проблем финансиста

75. Кинезиология как Метод решения психологических проблем

76. Оценка пространства проблем в группах и организациях

77. Рассмотрение проблем агрессивности в отечественной психологии

78. Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв

79. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

80. Сексуальная революция в российской педагогике как отражение ее нерешенных ключевых проблем

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Показатели актуальности и востребованности вашего образования

82. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных концепций

83. Актуальные проблемы социологии и их развитие

84. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития

85. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

86. Решение проблем и принятие решений
87. Инновационная интерпретация физической культуры и спорта: от проблем к решению
88. Актуальные проблемы детской спортивной медицины

89. Мир глобальных проблем

90. Происхождение и сущность глобальных проблем

91. О природе социального процесса или актуальная антропология

92. Бюджет України: актуальні проблеми

93. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

94. Актуальные проблемы современной экологии

95. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

96. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

97. Историческая экология: между повседневностью и вечностью, или поиск решений на перекрестке проблем

98. Выбор методов исследования проблем управления предприятием

99. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов

100. Анализ риска - основа для решения проблем безопасности населения и окружающей среды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.