Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Промислово – економічний коледж Національного авіаційного університету Звіт З виробничої практики На підприємстві ВАТ «КАТП-13054» Київ 2008 Вступ&quo ;Київське автотранспортне пiдприємство-13054&quo ; засноване у 1961 році. Згідно наказу регіонального вiддiлення фонду держмайна в Українi по м. Києву у 1998 роцi Київське автотранспортне пiдприємство - 13054 перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство &quo ;Київське автотранспортне пiдприємство-13054&quo ;. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 серпня 2002 р. Товариство було перейменоване у ВАТ &quo ;Укпромiнвест-Транс&quo ;, а згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 23.03.2004р. воно носить назву ВАТ &quo ;Київське автотранспортне пiдприємство-13054&quo ;. За звiтний перiод значно зросла продуктивнiсть працi, а також (на 19,4%) середня заробiтна плата, яка у 2005р. становила 719 грн.Значно оновлений рухомий склад пiдприємства за рахунок придбання у 2005р. 27 нових автомобiлiв. Пiдприємство розташоване у м. Києва, по вул. Малинська,201.Загальне знайомство з підприємством.- загальні відомості про підприємство Відкрите акціонерне товариство &quo ;Київське автотранспортне підприємство -13054&quo ; засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України, шляхом перетворення державного підприємства «Київське державне автотранспортне підприємство 13054» у відкрите акціонерне товариство згідно закону України від 19.02/1997 № 89/97-ВР &quo ;Про приватизацію майна державних підприємств Назва АТ:Повне найменування - Відкрите акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство -13054»;Скорочене найменування - ВАТ «КАТП - 13054».Місцезнаходження АТ: м. Київ, вул. Малинська, 202. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТМетою діяльності АТ є: Задоволення потреб юридичних осіб та громадян у його роботах товарах, послугах, з метою ефективного використання майна Предметом діяльності АТ є: - здійснення внутрішніх і міжнародних вантажних та пасажирських перевезень автомобільним транспортом; надання послуг населенню; здійснення торговельно-закупівельної та комерційно-посередницької діяльності промисловими та продовольчими товарами, в тому числі через мережу власних магазинів та торгівельних площадок; надання широкої гамми послуг по діагностиці, ремонту та технічному обслуговуванні автомобільного транспорту; організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту; виготовлення та оптова (в т.ч. експорт і імпорт) і роздрібна торгівля запасними частинами, вузлами і комплектуючими до механічних транспортних засобів; здійснення широкої гамми торговельних послуг юридичним і фізичним особам по продажу та заправці паливно-мастильними матеріалами та скрапленим газом; збирання, переробка та продаж вторинних чорних та кольорових металів; оптова (в т.ч. експорт та імпорт)торгівля будівельними матеріалами; фінансове посередництво; зовнішньоекономічна діяльність - основні споживачі,постачальники,конкуренти Споживач — це суб'єкт ринку товарів, робіт, послуг, який володіє фінансовим потенціалом, що визначає можливості задоволення матеріальних і духовних потреб, тобто сторона, “конфронтуюча ” з виробникомi.

Споживач в економічному розумінні – будь-який суб'єкт (індивідуальний або колективний), що здобуває певні блага, безвідносно до цілей їх подальшого використання (з позицій економіки немає значення, для чого здобувається товар). Відповідно це й організація, що купила для офісу якісь товари або користується комунальними послугами, і підприємець, що закуповує товари для їхньої наступної реалізації. На підприємстві ВАТ «КАТП - 13054» споживачами є люди або організація,якій надається послуги перевезення. Постачальник - це окрема особа або організація, що поставляє підприємству необхідну сировина, устаткування, інформацію. Постачальниками ВАТ “КАТП-13054” є «Joh M. Hill Machi e Co. I c.» , «Eli e Vord eks», «Escor VAB Lizi g» ,« Ais-Harkov» , « As ro -Av ogaz» ,« Ukrspeczav o org» вони постачають підприємству вантажні автомобілі, запчастини, причепи та багато іншого. Конкуренти – це певні фірми,які виготовляють схожий з нами товар і намагаються захопити нашу аудиторію споживачів. На підприємстві ВАТ “КАТП-13054” такими конкурентами є Радар-Сервіс, Лопатинський Агротехсервіс. - додатки ( статут підприємства ,установчі документи)(Додаток 1) 2.Організаційна структура і управління підприємством Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. В організаційній структурі управління кожний її елемент має своє певне місце та відповідні зв’язки, які забезпечують їх взаємодію. Структура організації – це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілі організації. Вищим органом управління ВАТ “КАТП-13054” є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить: внесення змін до статуту товариства; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та громадянам майна підприємства; визначення основних напрямків діяльності товариства; Вищим органом управління ВАТ “КАТП-13054” є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить: внесення змін до статуту товариства; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та громадянам майна підприємства; визначення основних напрямків діяльності товариства; визначення організаційної структури товариства; обрання та відкликання членів ради, голови правління та членів ревізійної комісії; затвердження річних результатів діяльності товариства; затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, а також порядку розподілу прибутку; прийняття рішення про припинення діяльності товариства. Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 60 відсотками акцій. Як бачимо в цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада і ревізійна комісія.

Спостережна рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. рада обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі п’яти засновників товариства. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії. Функції спостережної ради: здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів; розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя; аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні висновки. Голова правління ВАТ є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Він обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він керує роботою підприємства і має право без доручення здійснювати дії від імені підприємства, в своїй діяльності він керується діючим законодавством. Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, ради товариства, з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу товариства. Організаційна структура ВАТ &quo ; КАТП-13054” нагадує собою лінійно-функціональну структуру, кожне з підрозділів якої орієнтоване на виконання певної функції. Такий спосіб побудови організаційної структури має власні переваги та недоліки. До переваг можна віднести те, що для якісного виконання своєї функції кожен підрозділ організації затрачує максимум необхідних зусиль. Недоліком же є збільшення загальних витрат через неминуче дублювання робіт для різних підрозділів підприємства, а також довгий час, який затрачає рішення, прийняте керівництвом, коли йде по ланцюгу від керівника до підлеглого. Тобто процес реагування на зміни у зовнішньому середовищі стає більш довгим. Також можна відмітити те, що менеджери середнього рівня та їх підлеглі бачать поточну ситуацію більш об’єктивно ніж топ менеджери. Це означає, що їх рішення були б найбільш ефективні. Хотілося б в контексті управління персоналом виділити роль служби управління персоналом в даній структурі. Вона безпосередньо підлегла керівнику підприємства. Але цей факт не дає поводу думати, що цей відділ має високий статус в організації. Ця структура, яка склалася ще в радянську епоху, визначає службу управління персоналом як допоміжний елемент, який відірваний від стратегій та кадрової політики організації. Даному структурному підрозділу віддається лише облікова функція та роль складання та зберігання документів. Це пов’язане з тим, що лінійні менеджери підприємства узяли на себе всі останні функції управління кадрами, особливо найм. З вищевказаного можна зробити висновок: Слід вибирати таку організаційну структуру, яка відповідає стратегічним планам організації та забезпечує їй ефективне взаємодію із зовнішнім середовищем та досягнення намічених цілей.

Може виникнути необхідність перегляду таганрозького рішення про виділення парторганізацій України в окрему партію, "якщо на з'їзді утвориться ліво-комуністична більшість, яка буде прагнути це виділення в окрему партію перетворити на засіб боротьби з Російською Комуністичною партією та її політикою"[343]. Стосовно загальнотактичних питань учасники Таганрозької наради суттєвих розбіжностей не виявили. І хоча й з цього питання було прийнято резолюцію "Про тактику партії на Україні", запропоновану М. Скрипником, проект, оголошений від імені А. Бубнова, Г. Пятакова, С. Косіора та інших (за цю резолюцію було віддано 23 голоси), мало чим відрізнявся від ухваленого. "…Основним завданням партії пролетаріату є організація збройного постання пролетарсько-селянських мас України проти гнобителів, — наголошувалося в документі. — Партія повинна зосередити всі свої сили на зміцненні масових організацій, на розвитку широкої агітації, закликаючи робітників і селян до активних виступів аж до збройної боротьби з німецько-гайдамацькими формуваннями і надавати організаційно-технічну допомогу партизанським загонам, прагнучи до внесення найбільшої організованості в їхню політичну роботу"[344]

1. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

2. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

5. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

6. Організація стратегічного планування на підприємствах
7. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
8. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

9. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

10. Організація експлуатації автомобільної техніки

11. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

12. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

13. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

14. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

15. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

16. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

18. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

19. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

20. Організація міжнародних автомобільних перевезень

21. Організація технології роботи вантажної станції

22. Організація і управління як елемент суспільного виробництва
23. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
24. Організація приймання товару в аптеці

25. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

26. Організація праці

27. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

30. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

31. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

32. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

33. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

34. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

35. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

36. Організація банківської справи

37. Організація біржової торгівлі

38. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
39. Організація касових операцій у банківських установах
40. Організація ресурсної бази банків в Україні

41. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

42. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

43. Організація будівельного майданчика

44. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

45. Організація охорони праці на виробництві

46. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

47. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

48. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

49. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

50. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

51. Планування технічних обслуговувань машин

52. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

53. Внутрішній аудит організації

54. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
55. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
56. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

57. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

58. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

62. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

63. Організація документування господарських операцій

64. Організація і методика аудиту грошових коштів

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

67. Організація облікової політики підприємства

68. Організація обліку в магазині "Світанок"

69. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

70. Організація обліку доходів
71. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
72. Організація обліку на підприємстві

73. Організація обліку орендних операцій

74. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

75. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

76. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

77. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

78. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

79. Організація управлінського обліку

80. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

81. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

82. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

83. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

84. Становлення професійних бухгалтерських організацій

85. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

86. Аудит в організації
87. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла
88. Громадські організації як вид об’єднань громадян

89. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

90. Організації (органи) господарського керівництва

91. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

92. Організація захисту державної таємниці в Росії

93. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

94. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

95. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

96. Правова організація працевлаштування громадян

Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

98. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

99. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.