Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне управління в сфері охорони здоров’я

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота з адміністративного права України по темі: &quo ;ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я&quo ; Зміст Вступ 1. Основні принципи діяльності державних та недержавних організацій і установ, щодо охорони здоров’я 2. Вищі органи на які покладено вирішення питань державної політики охорони здоров’я 2.1 Міністерство охорони здоров'я України та його основні завдання 2.2 Комітет з контролю за наркотиками, як орган виконавчої влади і його діяльність 3. Установи та заклади охорони здоров’я і їх експертні функції 3.1 Експертиза тимчасової непрацездатності громадян 3.2 Військово-лікарська експертиза 3.3 Судово-медична і судово-психіатрична експертиза 3.4 Патологоанатомічні розтини Висновки Список літератури Вступ Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя. Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Стаття 3 Конституції України наголошує, що здоров'я людини є однією з найвищих соціальних цінностей, забезпечення якої — один з головних обов'язків держави. Подальші її норми (статті 24, 27, 34, 49, 50 тощо) визначають, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Вона встановлює, що охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Конституційними нормами також закріплено, що існуюча мережа лікувальних закладів не може бути скорочена і держава сприяє їх розвитку незалежно від форми власності. Виходячи з Конституції України, держава гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров'я шляхом: а) створення розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я; б) організації і проведення системи державних і громадських заходів щодо охорони та зміцнення здоров'я; в) подання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України; г) здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров'я; д) організації державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації; е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у галузі охорони здоров'я. 1. Основні принципи діяльності державних та недержавних організацій і установ, щодо охорони здоров’я Основними принципами, на яких базується діяльність державних та недержавних організацій і установ щодо охорони здоров'я в Україні є: • визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України; • дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; • гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; • рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я; • відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; • орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я; • попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я; • багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції; • децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі.

Основи законодавства України про охорону здоров'я (ст. 6), конкретизуючи норми Конституції України, встановлюють, що право громадян на охорону здоров'я передбачає: а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров'я людини; б) безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де громадянин проживає; г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; д) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я; е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я; ж) участь в управлінні охороною здоров'я та проведенні громадської експертизи з цих питань у порядку, передбаченому законодавством; з) можливість об'єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров'я; и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина. 2. Вищі органи на які покладено вирішення питань державної політики охорони здоров’я Основу державної політики охорони здоров'я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров'я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів, затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров'я. Для вирішення питань формування державної політики охорони здоров'я при Верховній Раді України можуть створюватися дорадчі та експертні органи з провідних фахівців у галузі охорони здоров'я та представників громадськості. Порядок створення та діяльності цих органів визначається Верховною Радою України. Складовою державної політики охорони здоров'я в Україні є місцеві і регіональні комплексні та цільові програми, що формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого і регіонального самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на відповідних територіях. Реалізація державної політики охорони здоров'я покладається на органи державної виконавчої влади. Особливу роль у цьому процесі відіграє Президент України; Його щорічна доповідь Верховній Раді, передбачає звіт про стан реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я.

Президент України виступає гарантом права громадян на охорону здоров'я, забезпечує виконання законодавства про охорону здоров'я через систему органів державної виконавчої влади проводить у життя державну політику охорони здоров'я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією України. Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення комплексних і цільових загальнодержавних програм, створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність в галузі охорони здоров'я, забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров'я, укладає міжурядові угоди і координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров'я, а також в межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, покладені на органи державної виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в галузі охорони здоров'я, визначають єдині науково обґрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я населення, формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення галузі, здійснюють державний контроль і нагляд та іншу виконавчо-розпорядчу діяльність в галузі охорони здоров'я. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування реалізують державну політику охорони здоров'я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством. Спеціально уповноваженим центральним органом державноївиконавчої влади в галузі охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я. 2.1 Міністерство охорони здоров'я України та його основні завдання Основними завданнями Міністерство охорони здоров'я України є: розробка пріоритетних напрямів діяльності національної служби охорони здоров'я, забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я усіх форм власності; здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напряму в охороні здоров'я населення, формування здорового способу життя; забезпечення надання державними закладами охорони здоров'я загальнодоступної, переважно безплатної, висококваліфікованої медичної допомоги населенню; сертифікація рівня медичних послуг, що надаються населенню закладами охорони здоров'я незалежно від форм власності та особами, які займаються індивідуальною медичною діяльністю; розробка прогнозів і показників розвитку національної служби охорони здоров'я, пов'язаних із змінами форм власності; охорона материнства і дитинства; розробка і координація заходів щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення; здійснення медичного контролю і видача дозволів на застосування ліків і методик, організацію промислового випуску або закупівлю лікарських засобів, бактерійних і вірусних препаратів, інших виробів медичного призначення, нагляд за їх постачанням населенню та закладам охорони здоров'я; розвиток пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі медицини і забезпечення їх ефективності, впровадження в практику досягнень науки, техніки і передового досвіду; організація підготовки медичних і фармацевтичних працівників, удосконалення їх знань і практичних навичок; координація розвитку мережі закладів охорони здоров'я.

При цьому деякі аспекти проблеми вперше відокремлюються як самостійні. Не можна обійти увагою і таке важливе прикладне спрямування дослідження, як використання досвіду державотворення в Україні. Адже розвідка та контррозвідка, інші спеціальні служби, що покликані вирішувати проблеми зовнішньої і внутрішньої безпеки країни, - невід'ємні атрибути будь-якої державної формації. Цілком закономірно, що відновлення державного суверенітету України 24 серпня 1991 року започаткувало процес розбудови її власних спеціальних служб. Але вони створюються не на порожньому місці. Тут важливо творчо використати історичний досвід будівництва вітчизняних спецслужб періоду боротьби за українську державність у 1917-1921 рр. Вивчення досвіду створення і функціонування національних спецслужб зазначеного періоду за цілим рядом аспектів буде корисним сьогодні при подальшому вдосконаленні, підвищенні ефективності системи державної безпеки, яка адекватно відповідала би пріоритетним напрямам загальнополітичного курсу країни, її конституційним підвалинам, оперативній обстановці в Україні та ситуації навколо неї, науковим вимогам щодо структур державного управління як таких

1. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

2. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

3. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

4. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

5. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

6. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
7. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
8. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

9. Структура державного управління

10. Форми державного управління

11. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

12. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

13. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

16. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Сутність і сфера міжгалузевого управління

18. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

19. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

20. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

21. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

22. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
23. Ділові взаємовідносини в апараті управління
24. Методи управління підприємством

25. Рішення в системі управління

26. Управління запасами

27. Управління проектами

28. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

29. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

30. Управління фінансами України

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

34. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

35. Кредитний ризик та методи управління ними

36. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

37. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

38. Валютні ризики: економічна природа та управління
39. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
40. Управління ризиками

41. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

42. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

43. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

44. Теорія і методологія дослідження управління

45. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

46. Функції управління в аграрному праві

47. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

48. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Системи управління базами даних

50. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

51. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

52. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

53. Інформаційні технології управління маркетингом

54. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
55. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
56. Управління ціновою політикою підприємства

57. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

58. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

59. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

60. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

61. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

62. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

63. Аналіз стартегічного управління підприємством

64. Антикризове управління бізнесом

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Ефективне управління виробництвом

67. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

68. Заохочення працівників як метод управління персоналом

69. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

70. Конфлікти та методи управління ними
71. Корпоративне управління акціонерним товариством
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

74. Методологія системи управління персоналом

75. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

76. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

77. Національні моделі корпоративного управління

78. Організаційна структура управління підприємством

79. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

80. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

81. Основи управління персоналом підприємств

82. Особливості антикризового управління

83. Особливості управління організацією

84. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

85. Поняття та сутність ефективності управління

86. Проблема управління прибутком на підприємстві
87. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
88. Психологія управління

89. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

90. Стилі управління

91. Стратегічне управління підприємством

92. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

93. Стратегія управління як основа менеджменту

94. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

95. Сучасні методи управління проектами

96. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Удосконалення управління персоналом організації

98. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

99. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

100. Управління інвестиціями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.