Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Теоритичні основи обліку виробничих запасів на підприємствах України 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та іх класифікація 1.2 Огляд нормативно-законодавчих документів, що регламентують облік виробничих запасів 1.3. Критична оцінка проблемних питань обліку виробничих запасів Розділ 2 Організація обліку виробничих запасів в частині паливно-мастильних матеріалів на ВАТ «Криворіжхліб» 2.1 Характеристика ВАТ «Криворіжхліб» та показників господарської діяльності 2.2 Особливості облікової політики підприємства 2.3 Первинний облік виробничих запасів в частині паливно-мастильних матеріалів 2.4 Аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів в частині паливно-мастильних матеріалів Розділ 3 Шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів в частині паливно-мастильних матеріалів Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є оптимальна наявність і обіг виробничих запасів. Запаси – це такий вид оборотних засобів, який практично завжди є в тому чи іншому вигляді на будь-якому підприємстві. Для одного підприємства виробничі запаси є основою стабільної та рентабельної роботи, для іншого лише невеликою частиною всіх активів. Але в будь-якому разі правильне документальне оформлення і відображення операцій із запасами у бухгалтерському обліку – запорука успішної роботи підприємства в цілому. Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов`язано не лише з різноманітністю самих запасів (від матеріалів і тари до палива і запасних частин), а й з оформленням великої кількості первинних документів на різних стадіях руху виробничих запасів. Для підприємств виробничі запаси є одним із найважливіших активів, які з-поміж іншого перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг. Отже, виробничі запаси є основною складовою виручки від реалізації готової продукції, і відповідно, прибутку підприємства, на що зрештою і направлено всю діяльність підприємства. Саме тому обліку запасів необхідно приділяти особливу увагу. Запаси є основою діяльності будь-якого підприємства. Саме від наявності (або відсутності їх на складі залежить весь виробничий цикл підприємства). Правильна організація надходження запасів сприяє раціональному процесу виробництва на всіх стадіях оброблення і випуску готової продукції виробничого підприємства. Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами, в тому числі і паливно-мастильні матеріали. Виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального, економічного використання запасів. Актуальність даної теми полягає в тому, що паливно-мастильні матеріали – це виробничі запаси, які є складовою частиною оборотних засобів, оборотними їх називають тому, що вони одночасно перебувають на різних стадіях процесу та реалізації, протягом якого повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції.

Тому підприємство для своєї діяльності вирішує питання раціонального використання запасів, в т.ч. паливно-мастильних матеріалів. Метою даної роботи є дослідження обліку виробничих запасів на підприємстві та ефективність їх використання. Мета аналізу використання паливно-мастильних матеріалів на підприємстві полягає у визначенні забезпеченості його всіма видами паливно-мастильних матеріалів, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження паливно місткості продукції, що в свою чергу приведе до підвищення виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів. Об’єктом дослідження виступають паливно-мастильні матеріали, які підприємство використовує для здійснення господарської діяльності. Завдання дослідження полягає в розкритті змісту паливно-мастильних матеріалів, їхньої характеристики, класифікації, особливості синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві. Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік паливно-мастильних матеріалів, шляхи і пропозиції щодо вдосконалення обліку паливно-мастильних матеріалів на даному підприємстві. Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ «Криворіжхліб» РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПАЛИВНО МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Економічна сутність запасів та іх класифікація В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов'язаних із запасами, проте, слід враховувати, що кожна з них має самостійне значення та власне тлумачення. У навчальній літературі часто застосовується поняття &quo ;виробничі запаси&quo ;, замінене поняттям &quo ;матеріали&quo ;. Деякі автори при визначенні поняття матеріальних оборотних активів застосовують термін &quo ;цінності&quo ;. Однак, поняття &quo ;цінність&quo ; є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди. Запаси — це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання. Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ;, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 1999 р. № 246/ Запаси визнаються підприємством за таких умов: - існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; - їх вартість може бути достовірно визначена. Основними завданнями обліку виробничих запасів є: ·правильне та своєчасне документальне оформлення всіх операцій з руху матеріальних цінностей, виявлення та відображення витрат, пов'язаних з їхньою заготівлею; контроль за надходженням, заготівлею матеріальних цінностей, їх зберіганням; ·одержання точних відомостей про залишки запасів, що знаходяться на складах і в коморах; ·правильне та своєчасне виявлення запасів, які не використовуються на підприємстві та підлягають реалізації.

Забезпечення зберігання запасів здійснюють такими методами: а) через систему матеріальної відповідальності — укладанням договорів із працівниками, які мають доступ до оформлення документів про рух матеріальних цінностей; б) документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей (прийняття, відпуск, списання); в) затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають право підписувати документи з прийняття, відпуску та списання матеріальних цінностей; г) налагодження складського господарства; ґ) проведення інвентаризації (вибіркової та суцільної). Запаси для кожного підприємства – це також активи, які утримуються для продажу за умови звичайної господарської діяльності (товари); які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо). При виробництві продукції використовують вже виробничі запаси. Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені запаси, що підлягають подальшій переробці на підприємстві або утримуються для іншого споживання у ході нормального операційного циклу. Класифікація кожного явища є дуже важливою ланкою, оскільки від її правильності буде залежати і правильність використання цього явища. Основоположна класифікація запасів закладена в законодавстві, а саме в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. Тому на нашу думку доцільно було б зупинитись докладніше на цій класифікації. Розглянемо об’єкти, що обліковуються на рахунку 20 “Виробничі запаси”. Сировина. Матеріали (Основні матеріали і Допоміжні матеріали). Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби. Паливо. Тара і тарні матеріали Будівельні матеріали Матеріали, передані в переробку Запасні частини Матеріали сільськогосподарського призначення Інші матеріали Для обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки набуває особливої актуальності класифікування в зв'язку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково обґрунтована класифікація. Класифікацію запасів наведено у табл. 1.1 Таблиця 1.1 Характеристика основних видів запасів Класифікація групи за призначенням Вид запасів Характеристика За призначенням і причинами утворення Постійні Частина виробничих запасів і товарних запасів, що забезпечують безперервність виробничого процесу між двома черговими поставками Сезонні Запаси, що утворюються при сезонному виробництві продукції чи сезонному транспортуванні За місцем знаходження Складські Запаси, що знаходяться на складах підприємства У виробництві Запаси, що знаходяться в процесі обробки В дорозі Продукція, що відвантажена споживачу і ще ним не отримана, знаходиться в дорозі За рівнем наявності на підприємстві Нормативні Запаси, що відповідають запланованим обсягам запасів, необхідним для забезпечення безперебійної роботи підприємства Понаднормові Запаси, що перевищують їх нормативну кількість За наявністю на початок і кінець звітного періоду Початкові Величина запасів на початок звітного періоду Кінцеві Величина запасів на кінець звітного періоду По відношенню до балансу Балансові Запаси, що є власністю підприємства і відображаються в балансі Позабалансові Запаси, що не належать підприємству і знаходяться на ньому через визначені обставини За ступенем ліквідності Ліквідні Виробничі та товарні запаси, що легко перетворюються на грошові кошти у короткий термін без значних витрат первісної вартості таких запасів Неліквідні Виробничі та товарні запаси, які неможливо легко перетворити на грошові кошти у короткий термін і без значних витрат первісної вартості таких запасів За походженням Первинні Запаси, що надійшли на підприємство ззовні від інших підприємств і не підлягли обробці на даному підприємстві Вторинні Матеріали і вироби, що після первинного використання можуть застосовуватись вдруге напідприєм стві (відходи виробництва) За обсягом Вільні Запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві Обмежені Запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на підприєм.

Оренбургская экспедиция прекратила существование. ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - в Российской Федерации, Оренбургская обл. Основан в 1989. Площадь 21,7 тыс. га. Несколько разрозненных по всей области участков, в т. ч. в Заволжье (целинные степи, гнездовья стрепета, дрофы, места обитания степного сурка), карстовые озера Косколь. ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - создано в 1748-55 на Оренбургской укрепленной линии (центр - Оренбург). В 1916 население ок. 533 тыс. человек, св. 7,4 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 21,5 конных полков, 9 батарей, 46 сотен. В 1918 упразднено. ОРЕНБУРГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ газоконденсатное - в Российской Федерации, вблизи Оренбурга (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция). Открыто в 1966. Залежи на глубине 1,5-2,3 км. Начальные запасы 1780 млрд. м3. Газ метановый. Содержание конденсата 76 г/м3. ОРЕН-КАЛА - развалины средневекового г. Байлакан (5-13 вв.) в Азербайджане. Оборонительные стены, башни, дома, бани, гончарные печи и др. ОРЕОЛ (франц. aureole - от лат. coronа aureola - золотой венец),..1) в религиозном изобразительном искусстве ореол вокруг головы человека символ святости; ср. нимб...2) Светлый круг, сияние вокруг светящегося, раскаленного предмета...3) В переносном смысле - блеск, сияние ("ореол славы"). "ОРЕОЛ" - искусственный спутник Земли для изучения космического пространства (в т. ч. природы полярных сияний) по программе сотрудничества между СССР и Францией

1. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

2. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

3. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

4. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

5. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

6. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
7. Теоретичні основи обліку та аудиту
8. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

11. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

12. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

13. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

14. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)

17. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

18. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

19. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

20. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

21. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

22. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
23. Система та процес бухгалтерського обліку
24. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

25. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

26. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

27. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

28. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

29. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

30. Аналіз обліку платників податків в Україні

31. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

32. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

33. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

34. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

35. Методи та прийоми економічного аналізу

36. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

37. Основні напрямки фінансового аналізу

38. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
39. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

42. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

43. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

44. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

45. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

46. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

47. Етапи організації бухгалтерського обліку

48. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

50. Облік виробничих запасів

51. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

52. Облік та аудит

53. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

54. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

58. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

59. Організація обліку доходів

60. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

61. Організація обліку на підприємстві

62. Організація обліку орендних операцій

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Організація управлінського обліку

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

65. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

66. Основи організації бухгалтерського обліку

67. Рахунки бухгалтерського обліку

68. Роль обліку в управлінні підприємством

69. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

70. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
71. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
72. Українська школа бухгалтерського обліку

73. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

74. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

75. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

76. Автоматизація процесу обліку

77. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

78. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

79. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

80. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

82. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

83. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

84. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

85. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

86. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
87. Літературознавчі основи аналізу художніх творів
88. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

89. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

90. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

91. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

92. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

93. Організація обліку грошових коштів в касі

94. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

95. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

96. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

97. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

98. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

99. Інструментарій проектного аналізу

100. Концептуальні основи аналізу національної економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.