Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ на тему: Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві ЗМІСТ 1. Загальні положення методики визначення енергомісткості при виробництві сільськогосподарської продукції 2. Визначення повної енергомісткості виробництва продукції рослинництва 3. Визначення повної енергомісткості виробництва продукції тваринництва 4. Енергетична ефективність та екологічна небезпечність технологій виробництва продукції рослинництва Використана література 1. Загальні положення методики визначення енергомісткості при виробництві сільськогосподарської продукції При аналізі економічної ефективності технологій сільськогосподарського виробництва, використання комплексів машин і окремих агрегатів поза увагою залишається енергоємність і екологічність сільгоспвиробництва. Поза увагою залишаються витрати непоновлюваної енергії і рівень негативного впливу механізованого сільгоспвиробництва, перш за все, на ґрунт. Крім того, при формуванні технологій необхідно мати можливість визначення енергоємності їх складових: окремих машин, технологічних матеріалів, тощо. Для оцінки агротехнологій необхідно визначити структуру витрат антропогенної енергії на вирощування та збирання продукції. Енергоспоживання в процесі виробництва сільськогосподарської продукції є трансформацією виробничих (енергетичних) факторів у продукцію. Трудові, матеріальні й фінансові ресурси, які використовуються при виробництві аграрної продукції, мають єдину енергетичну основу, що дозволяє користуватись енергетичним аналізом технологій, які застосовуються. В сільськогосподарському виробництві на вирощування та збирання урожаю витрачаються два види енергії: непоновлювана тобто викопна (нафта, природний газ, вугілля, ядерне паливо); поновлювана або природна (енергія сонця, вітру, річок, біомаса). Вони фактично доповнюють одна одну при виконанні технологічних процесів у землеробстві. За даними О.К. Медведовського та П.І. Іваненка, М.М. Сєвєрнєва, В.А. Токарєва та інших суть енергетичної оцінки полягає в тому, що ефективність технології визначається відношенням кількості енергії, що отримана з врожаєм, до кількості витраченої непоновлюваної енергії. При виборі агрегатів порівнюють кількість витраченої кожним з них непоновлювальної енергії на виконання одиниці роботи в однакових умовах. Крім того, енергетичний аналіз дозволяє встановити екологічно допустимі межі енергонасичення на одиницю площі. Так, А.А. Жученко вважає, що «затрати непоновлювальної енергії, що досягають 20 30 ГДж/га за рік, є межею, за якою подальше збільшення антропогенних навантажень в агроекосистемах стає реально небезпечним для екологічної рівноваги природного середовища, оскільки перевищує її компенсаторний потенціал». За А.В. Каверіним, ця межа повинна дорівнювати не більш 15 ГДж/га за рік. А.А. Созінов та Ю.Ф. Новіков, узагальнивши дані К. Боргетрема і М. Адамовича по агросистемах США та деяких європейських країн, пояснюють обмеження в насиченості агросистем енергію біоенергетичним коефіцієнтом корисної дії, який рахується за відношенням енергії продукції до витраченої. Названі автори вважають, що за сумарного енерго-навантаження 13,6 ГДж/га досягається максимальний коефіцієнт корисної дії.

Але ці межі в сучасних умовах вже перевищені, хоч і знижується ККД агросистем. При цьому відмічається, що енергооцінка враховує тільки непоновлювану, викопну енергію, що пов’язана з діяльністю людини, і зовсім не враховує додаткову енергію сонячного випромінювання і ґрунту, зокрема гумусу. На основі вищезазначених даних встановлено такі межі сумарного енергонавантаження за рік на 1 га: відносно оптимальна — до 15 ГДж; допустима 15 30 ГДж/га; екологічно недопустима — більше 30 ГДж/га. Враховуючи те, що при розробці ресурсозберігаючих технологій необхідно дбати і про здешевлення сільгосппродукції, актуальним є питання аналізу складових енерговитрат, як по видах, так і по операціях. У зв’язку з цим виникає необхідність енергетичного аналізу та оцінки технологічних процесів виробництва, в першу чергу, провідних сільськогосподарських культур та машинно-тракторних агрегатів (МТА), що виконують механізовані операції. Подібний аналіз вже широко застосовують в сільському господарстві США, ряду європейських країн, зокрема в Україні, Росії, в Молдові та інших. Для цього розроблено відповідні методичні рекомендації, а також державний і міжнародний стандарти. Отже аналіз витрат енергії, що не поновлюється, на отримання певного врожаю, дозволяє визначити економічну доцільність і екологічну безпечність при виробництві сільгоспкультур, що дає можливість дотримання Закону України про енергозбереження (1994 р.) та виконання відповідної держпрограми з економії енергоресурсів. Всі види трудових і виробничих затрат у сільському господарстві можуть бути досить точно визначені в енергетичних одиницях (еквівалентах). Енергетичний еквівалент – це кількість непоновлюваної енергії, яка витрачається на одержання 1 кг (1 л) маси і визначається в мегаджоулях. При визначенні цього еквівалента, наприклад, в 1 кг маси трактора ураховується енергія, яка витрачається на добування залізної руди, вугілля, їх перевезення, виплавляння металу, виготовлення самої машини. Це так звана матеріалізована енергія. Енергетичні еквіваленти визначені на техніку, електроенергію, паливо, добрива, пестициди, транспортування, переробку і зберігання продукції, на затрати робочої сили (Додаток 2). Протягом експлуатації враховується також затрати на амортизацію, ремонт, технічне обслуговування машин та обладнання. Повна енергоємність виробництва продукції, роботи та послуг у сільському господарстві має таки складові: затрати енергії трудових ресурсів; прямі затрати енергії палива і електроенергії; енергоємність використання сільськогосподарської техніки; затрати енергії на вихідні технологічні матеріали (насіння, добрива, пестициди, корми, підстилка та інше); енергоємність основних засобів виробництва; затрати енергії на зрошення; затрати енергії на відновлення родючості ґрунту. Методикою визначення енергомісткості виробництва сільськогосподарської продукції передбачено облік непоновлювальної енергії на основі типових або фактичних виробничих технологій, що використовуються в господарствах. По кожній технологічній операції ураховують склад машинно-тракторного агрегату або технічні засоби виконання операції, норму виробітку за годину змінного часу, норму витрати палива на одиницю роботи, обсяг роботи, норми витрати насіння, добрив, пестицидів, води та інших матеріалів.

Для здійснення енергооцінки введено додаткові дані: енергетичні еквіваленти одиниці маси витратних матеріалів, години роботи одиниці маси технічних засобів та механізаторів і маси технічних засобів. Енергооцінка складових технологічних процесів обчислюється за певною методикою на основі довідкових даних з енергетичних еквівалентів засобів механізації та інших компонентів технології, виходячи з їх маси та з врахуванням енергії сільськогосподарської продукції. Застосування єдиного методу енергетичної оцінки машин і технології виробництва сільськогосподарської продукції дозволяє об’єктивно оцінити енергоємність технологічних процесів і операцій, що виконуються різними засобами механізації і обґрунтувати шляхи її зниження. Енергетичний показник характеризує загалом прямі і непрямі витрати енергії на виробництво одиниці продукції. При цьому витрати трудових ресурсів, палива, металу, добрив та інших необхідних ресурсів оцінюються в єдиних порівняльних одиницях (МДж/т, МДж/кг, МДж/га). В методиці прийнято такі скорочення: ПР — продукція рослинництва; ПТ — продукція тваринництва; ПРТ — продукція рослинництва та тваринництва; ВТМ — вихідні технологічні матеріали: насіння, добрива, пестициди та інші; ВПСМ — вихідні продукція, сировина, матеріали; ОВФ — основні виробничі фонди, які містять машинні агрегати МА та виробничі будівлі та машинне обладнання для ремонту і технічного обслуговування машинних агрегатів; МА — машинні агрегати, які застосовано для вирощування і збирання ПР. Повну енергоємність ПРТ у мегаджоулях — тобто сумарні енергозатрати, які необхідні для виробництва одиниці ПРТ, визначають за формулою: де ЕПЕ — повна енергоємність енергоресурсів, необхідних безпосередньо для виробництва одиниці ПРТ; ЕВТМ — повна енергоємність ВТМ, необхідних для виробництва одиниці ПРТ; ЕР — повна енергоємність (відтворення) робочої сили під час виробництва одиниці ПРТ; ЕОВФ — повна енергоємність ОВФ, амортизованих під час виробництва одиниці ПРТ; У зв’язку з тим, що охорона навколишнього середовища визначається при проведенні природоохоронних заходів з використанням меліоративних робіт, вона за даною методикою не обчислюється. Методики визначення повної енергоємності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, маючи загальний підхід, мають і суттєві відмінності. Тому вони викладаються окремо. 2. Визначення повної енергомісткості виробництва продукції рослинництва Повну енергоємність виробництва ПР на площі 1 га ЕПР у мегаджоулях обчислюють за формулою МДж/га Де ЕПЕ — повна енергоємність енергоресурсів, необхідних безпосередньо для виробництва ПР на площі 1 га, МДж/га; ЕВТМ — повна енергоємність ВТМ, необхідних для виробництва ПР на площі 1 га, МДж/га; ЕР — повна енергоємність (відтворення) робочої сили під час виробництва ПР на площі 1 га, МДж/га; ЕОВФ — повна енергоємність ОВФ, амортизованих під час виробництва ПР на площі 1 га, МДж/га. Визначення складових енергоємності технологічного процесу виконується наступним чином. Повна енергоємність енергоресурсів, що їх витрачають безпосередньо для виробництва ПР на площі 1 га, — Де ЕЕ — повна енергоємність електроенергії для виробництва ПР, яка зібрана з площі 1 га, МДж/га.

Ц втри систематично спричиняють чорн бурев, коли в повтря пднмаються величезн маси пску й пилу, що й призводить до загибел врожаю. Одну з таких, яка сталася в 1892 роц, ще пам'ятали в Криму: тод пиловий туман, що надавав особливого характерного забарвлення заходов сонця, був помтний навть у Санкт-Петербурз (Земледельческий центр и Юг Европейской России.P СПб., 1911.P С. 12). Природн умови не давали пвострову можливост виробляти потрбну кльксть кормових культур, що гальмувало розвиток сльськогосподарського виробництва. За винятком ввчарства, Крим по сут не мг розвинути в необхдних масштабах тваринництва, що, через малий вихд робочо худоби, насамперед, позначалося на спроможност розорювати перелогов масиви земл. А щоб обробити наявний на той час орний масив, на пвострв змушен були щороку ввозити понад дв з половиною тисяч коней (Бененсон М. Вказ. праця.P С. 28). Напередодн Першо свтово вйни для потреб мського населення до Криму ввозилося на забй близько 25 тисяч голв велико рогато худоби

1. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

2. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

3. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

4. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

5. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

6. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах
7. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
8. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

9. Матеріальна частина артилерії

10. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

11. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

12. Матеріальні носії документа

13. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

14. Матеріальний потік і його характеристики

15. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

16. Методи і технічні засоби ергономіки

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

18. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

19. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

20. Лексика традиційної матеріальної культури у подільській говірці

21. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

22. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання
23. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
24. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

25. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

26. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

27. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

28. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

29. Різання матеріалів, верстати та інструменти

30. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

31. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

32. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

34. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

35. Ефективність використання ресурсів підприємства

36. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

37. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

38. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами
39. Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда
40. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

41. Население и трудовые ресурсы России. Формирование рынка труда

42. Трудовые ресурсы и производительность труда сельскохозяйственных предприятий

43. Аудит состояния трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда

44. Населення та трудові ресурси України

45. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

46. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

47. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

48. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

49. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

50. Трудові ресурси

51. Трудовые ресурсы и производительность труда на производстве основных видов продукции животноводства

52. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

53. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

54. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
55. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів
56. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

57. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

58. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

59. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

60. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда

61. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

62. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

63. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

64. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

66. Продовольственные ресурсы

67. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

68. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

69. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

70. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России
71. Природопользование. Лесные ресурсы
72. Природные ресурсы как экономический фактор

73. Природные ресурсы

74. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

75. Мировые водные ресурсы

76. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов

77. Мировые ресурсы никеля

78. Платежи за использование природных ресурсов

79. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

80. Право собственности на природные ресурсы

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

82. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

83. Социальное партнерство в сфере труда

84. Оплата труда работников предприятия

85. Охрана труда

86. КЗоТ о труде женщин
87. Охрана труда
88. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

89. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

90. Статистика трудовых ресурсов

91. Охрана труда женщин и молодежи

92. Охрана труда (лекции, Украина)

93. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

94. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

95. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности

96. Энергетические ресурсы

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Материал для сочинения по литературе

98. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

99. Биография и труды Аверроэса

100. Реферат по книге Фернана Броделя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.