Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання грошового обороту України

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП Ринкові засади економічного розвитку вимагають високої відповідальності з боку держави щодо впровадження ефективної системи державного управління. Особливої ваги набуває потреба вдосконалення сучасної практики управління грошово-кредитною політикою, яка виступає одним із інструментів макростабілізації та економічного розвитку. В умовах світової фінансової кризи особливо гостро виявились проблеми в грошовій системі України, пов’язані з нестабільністю монетарної сфери. Значний вплив мала дестабілізація грошової системи на поглиблення кризових явищ в реальній економіці, що супроводжується скороченням кредитних ресурсів комерційних банків та їх значним подорожчанням. Різке падіння курсу української гривні, неповернення депозитів та загроза банкрутства багатьох комерційних банків примусили підвищити обсяги державного регулювання грошових систем, що обумовлює актуальність проблеми. Пошук нових методів та інструментів державного регулювання грошового обороту, спроможних його стабілізувати, набуває першочергового значення в структурі державної економічної політики. Дослідженням монетарної політики та розробкою теоретичних засад сучасних систем грошово-кредитного регулювання займалися такі відомі зарубіжні вчені, як Дж. Кейнс, Т. Крамп, Р. Манделл, Дж. Тобін, С. Фішер, М. Фрідмен, Ф. Мишкін, М. Кінг, О. Росте, Є. Хансен тощо. В Україні цьому питанню були присвячені роботи А. Гальчинського, В. Міщенка, Н. Гребеник, О. Кузнєцової, В. Лисицького, В. Ющенка, В. Стельмаха, С. Буковинського, О. Шарова, А. Гриценка, Т. Кричевської тощо. Проблемами державного управління економікою приділяли увагу такі українські та російські вчені-економісти, як: Л. Абалкін, В. Атаманчук, В. Базилевич, С. Герасимова, О. Кириченко, Т. Ковальчук, А. Ковальчук, Н. Корецький та ін. Вагомим дослідницьким внеском у формування теоретико-методологічних засад та розробці механізмів грошово-кредитної політики є наукові здобутки І. Лютого, О. Дзюблюка, В. Міщенка, А. Мороза, А. Гальчинського, В. Козюка, М. Пуховкіної, М. Савлука, О. Лаврушина, С. Моісеєва. Водночас доцільно зазначити, що реалії сьогодення понукають до пошуку шляхів підвищення ефективності використання інструментів грошово-кредитної політики. У зв’язку з цим значної ваги набуває потреба у побудові системи державного управління грошово-кредитною політикою, яка дозволить забезпечити розвиток національного господарства. Метою даної курсової роботи є дослідження теоретичних та методологічних основ державного регулювання грошового обороту України, аналіз стану сучасного грошового обороту та наведення основних напрямків вдосконалення державного регулювання грошового обороту. Для досягнення даної мети передбачено вирішення наступних завдань: вивчення наявного теоретичного матеріалу з даної теми; проведення аналізу сучасного стану грошового обороту України; дослідження особливостей державного регулювання грошового обороту України; виказання основних напрямків удосконалення державного регулювання грошового обороту України. Предметом дослідження являється сукупність теоретичних питань, фінансових механізмів та практичних інструментів, повіз забезпеченням державного регулювання грошового обороту України.

Об’єктом дослідження є державна діяльність з точки зору регулювання грошового обороту. РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ Для проведення аналізу стану грошового обороту України особливу увагу слід приділити основним компонентам грошей. У звітних документах Національного банку наводяться абсолютні та відносні зміни агрегатів М0 (гроші поза банками, тобто готівка), М1 (М0 кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті), М2 (М1 строкові кошти в національній валюті та валютні кошти) і М3 (М2 кошти клієнтів у довірчому управлінні) . З введенням національної валюти в Україні спостерігається процес інтенсивного наповнення економіки грошовою масою за всіма її компонентами, однак кризовий 2009 р. відмічений значним спадом грошової маси країни (табл. 2.1 за даними ) Таблиця 2.1 Грошові агрегати (на кінець періоду) (млн. грн.) Агрегати Роки М0 М1 М2 М3 1996 4041 6315 9023 9364 1997 6132 9050 12448 12541 1998 7158 10331 15432 15705 1999 9583 14094 21714 22070 2000 12799 20762 31544 32252 2001 19465 29796 45186 45755 2002 26434 40281 64321 64870 2003 33119 51541 94855 95043 2004 42345 67090 125483 125801 2005 60231 98573 193145 194071 2006 74984 123276 259413 261063 2007 111119 181665 391273 396156 2008 154759 225127 512527 515727 2009 157029,4 233748,4 484771,9 487298,2 Як видно з даних табл. 2.1, зростання грошової маси М3 до 2009 р. у 42,3 рази супроводжується збільшенням грошових агрегатів М0 – в 27,5, М1 – в 28,8 та М2 – в 43,4 рази. Однак вже в 2009 р. відбулося значне зниження грошового агрегату М2 – на 27,7 млн. грн. та грошового агрегату М3 – на 28,4 млн. грн. Для точнішого аналізу динаміки грошової маси протягом останніх 5-ти років використаємо значення ланцюгових темпів приросту показників (табл. 2.2). Таблиця 2.2. Ланцюгові темпи приросту грошових агрегатів протягом 2005 – 2009 рр. (%) Агрегати Роки М0 М1 М2 М3 2005 142,24 146,93 153,92 154,27 2006 124,49 125,06 134,31 134,52 2007 148,19 147,36 150,83 151,75 2008 139,27 123,92 130,99 130,18 2009 101,47 103,83 94,58 94,49 Таким чином, з даних табл. 2.2 можемо спостерігати, що зростання грошової маси в Україні відбувалося доволі нерівномірними темпами. Зокрема, найбільший приріст грошової маси спостерігався у 2005 та 2007 рр., низький – у 2006 р., а найнижчий – у 2009 р. Зокрема, протягом 2009 р. спостерігався від’ємний приріст грошових агрегатів М2 – - 5,42 % та М3 – - 5,51 %. Наочне відображення коливань ланцюгових темпів приросту грошових агрегатів показано на рис. 2.1. Як видно з рис. 2.1. відбувається помітне відхилення темпів приросту агрегату М0 від траєкторії агрегату М3 у 2008 р. – майже на 10 %, що свідчить про відчутне зростання грошей, які знаходяться поза банками. Практично синхронна зміна темпів приросту спостерігається у грошових агрегатів М1, М2 та М3. При цьому темпи приросту грошових агрегатів М2 та М3 практично ідентичні. Загальні зміни грошової маси у середньому складають 38,4 %, а в 2008 р. її приріст становив приблизно 30%. Однак в 2009 р. відбувається значне падіння темпів приросту усіх грошових агрегатів, тобто грошової маси України взагалі.

Проте при цьому можемо спостерігати відхилення траєкторії агрегату М1 в позитивну сторону від траєкторії зміни грошової маси. Рис. 2.1. Динаміка ланцюгових темпів приросту грошових агрегатів протягом 2005 – 2009 рр.Проаналізуємо річні темпи приросту складових грошових агрегатів (табл. 2.3). Як бачимо, найменші середньорічні темпи приросту протягом досліджуваного періоду демонструють готівка (31,1 %) та кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті (27,1%). Таблиця 2.3 Річні темпи приросту складових грошових агрегатів (%) Роки Гроші поза банками (готівка) (М0) Кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті (М1 – М0) Строкові кошти в національній валюті та валютні кошти (М2 – М1) Кошти клієнтів у довірчому управлінні (М3 – М2) 2005 42,24 54,94 61,96 191,7 2006 24,49 25,95 43,95 78,34 2007 48,19 46,08 53,97 195,95 2008 39,27 -0,25 37,11 -34,47 2009 1,4 9,0 -12,7 -21,1 Середнє значення 31,1 27,1 36,8 82,1 При цьому, 2008 р. характеризується високими темпами приросту готівки, та від’ємним приростом коштів на розрахункових і поточних рахунках у банках. Тобто відбувся значний відтік коштів із банківського сектору економіки. Однак, вже в 2009 р. можемо спостерігати протилежну тенденцію – темп приросту готівкових грошей знизився в 28 раз, а приріст коштів на розрахункових і поточних рахунках в банках становив більше 9%. Найбільший же середньорічний темп приросту характерний для коштів клієнтів, які знаходяться у довірчому управлінні – 82,1 %. Хоча при цьому амплітуда коливань річних темпів приросту є доволі великою (рис. 2.2). Упродовж усього досліджуваного періоду спостерігається широкий розмах варіації ланцюгових показників, що вказує швидше на спонтанні, некеровані, ніж на цілеспрямовані, усвідомлені зміни у грошовому вираженні компонента «кошти клієнтів у довірчому управлінні». Характер цих змін може сприйматися як цілком логічний наслідок недосконалості ринку цінних паперів. Таким чином, незважаючи на те, що характер зміни інтенсивності темпів річного приросту готівки визначаються Національним банком, закономірних зв’язків між річними змінами компонентів грошових агрегатів не спостерігається. Рис. 2.2. Динаміка зміни сум коштів клієнтів у довірчому управлінніУзагальнення отриманих статистичних показників показує, що динамічні зміни річних темпів приросту компонентів грошових агрегатів (за винятком цінних паперів) не містять характерних ознак, які б указували на відмінність поведінки Національного банку від поведінки суб’єктів господарювання. Кризові явища в економіці України, що посилилися з вересня 2008 р., дають підстави для висновку про високий ступінь невпевненості щодо впливу монетарної політики на економічний розвиток держави в цілому. Тобто, можемо зробити припущення, що у зрушеннях грошових агрегатів значну роль відіграють такі інституційні впливи, що не мають ознак системності. Для узагальненого уявлення про комплексні зміни в монетарній політиці України проведемо аналіз динамічних зрушень у структурі компонентів грошових агрегатів. Зміни у структурі грошового агрегату М3 упродовж досліджуваного періоду (табл.

Після переходу влади в Україні у листопаді 1918 року до Директорії на чолі з В. Винниченком та С. Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої Української Народної Республіки знову було проголошено гривню. Міністром фінансів уряду Директорії було обрано Б. Мартоса. 4 січня 1919 р. видано закон, спрямований на стабілізацію грошової системи України. Згідно з цим законом було необхідно: • встановити єдину (уніфіковану) грошову систему в Україні; 500 гривень.УНР, 1918 р. • припинити дію грошових засобів іноземних держав як засобів платежу в Україні; • вилучити з обігу російські царські, думські гроші (окрім дрібних номіналів); • провести обмін усіх російських грошей на українські до 15 лютого 1919 р. Проте з великим запізненням згідно із законом Директорії УНР від 4 січня 1919 року українські гроші було визнано єдиним законним засобом виплат на території України. І хоч українська влада швидко втратила більшу частину території, все ж українські гроші мали більшу купівельну вартість, аніж «керенки», більшовицькі рублі чи «денікінки»

1. Грошові розрахунки в господарському обороті України

2. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

3. Методи регулювання грошової маси країни

4. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

5. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

6. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Державній бюджет України

9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

10. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

11. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

12. Державне право України

13. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

14. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

15. Державний лад України в роки Другої світової війни

16. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Історія створення Державного Гімну України

18. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

19. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

20. Державний лад України при НЕП

21. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

22. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення
23. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
24. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

25. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

26. Державно-церковні відносини в період незалежної України

27. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

28. Державний борг України

29. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

30. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

31. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

33. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

34. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

35. Політичні права і свободи громадян України

36. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

37. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

38. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
39. Історія України
40. Історія соборності України

41. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

42. Період гетьманщини України

43. Центральна Рада і пролетаріат України

44. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

45. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

46. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

47. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

48. Економічне районування України

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

49. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

50. Основні напрямки зовнішньої політики України

51. Державне регулювання комерційної діяльності

52. Конституційний суд України

53. Цивільне право України

54. Суверенітет України
55. Правове регулювання зайнятості на україні
56. Бюджет України: актуальні проблеми

57. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

58. Управління фінансами України

59. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

60. Організаційна система управління природокористуванням України

61. Машинобудування України

62. Бідність в України

63. Вплив російської кризи на економіку України

64. Державне регулювання ринкової економіки

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

65. Місце України в глобалізаційних процесах

66. Машинобудівний комплекс України

67. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

68. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

69. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

70. Державне регулювання економіки
71. Органи внутрішніх справ України
72. Механізм кредитування банками України

73. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Закон україни про міліцію

76. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

77. шпори з цивільного права України

78. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

79. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

80. Хімічна промисловість України

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Чорна i кольорова металургія України

82. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

83. Законодавство України про військову службу

84. Діяльність уряду України в галузі екології

85. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

86. Легка промисловість України укр
87. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
88. Аграрне право України

89. М.О. Скрипник - видатний діяч України

90. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

91. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

92. Ліквідність банківської системи України

93. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

94. Національний банк України

95. Національний банк України та особливості його функціонування

96. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

98. Структура страхового законодавства України

99. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.