Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистика основного капіталу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний технологічний університет Кафедра обліку і аудиту РОЗРАХУНКОВО –ГРАФІЧНА РОБОТА з дисципліни: Статистика Варіант №5 Чернігів ЧДТУ 2009 ЗМІСТ Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Статистика основного капіталу Література Завдання №1 Варіант №5. На основі даних по 30 підприємствах необхідно виконати: 1) групування підприємств за вартістю основних фондів, виділивши п’ять груп з рівними інтервалами; одержані групи охарактеризувати числом підприємств, вартістю основних виробничих фондів, чисельністю робітників та випуском продукції в цілому по групі і в середньому на одне підприємство, а також вартістю випущеної продукції в середньому на одного робітника і на 1 гривню основних виробничих фондів; визначити відносні показники структури кількості підприємств, чисельності робітників і випуску товарної продукції; Результати групувань представити у вигляді таблиць і проаналізувати. Таблиця 1 – Показники діяльності підприємств Номер підприємства Чисельність робітників, тис. осіб Виробничі основні фонди, млн. грн. Виробництво продукції, млн. грн. 1 24 7,6 10,7 2 25 5,3 8,0 3 16 7,1 10,6 4 13 8,3 12,4 5 14 6,7 10,0 6 15 7,2 10,8 7 22 6,6 9,9 8 17 6,3 9,4 9 10 7,3 11,0 10 17 6,2 9,3 11 23 7,4 10,6 12 20 6,3 9,5 13 28 5,9 8,9 14 18 6,2 9,3 15 14 5,7 8,6 16 20 6,4 9,5 17 27 5,8 8,5 18 15 6,5 9,7 19 14 5,7 8,6 20 14 6,7 10,0 21 30 6,0 9,0 22 11 7,9 11,9 23 25 5,3 8,0 24 18 5,2 7,8 25 10 7,3 11,0 26 19 6,3 9,5 27 27 5,7 8,5 28 28 5,9 8,9 29 21 6,7 10,0 30 23 5,8 8,7 Всього: 578 193,3 288,6 Оскільки значення групувальної ознаки (вартість основних виробничих фондів) змінюється рівномірно, то виділяємо рівні інтервали за формулою: де – найбільше і найменше значення ознаки; – кількість груп ( =5). Згідно таблиці 1: Таким чином До першої групи підприємств (вартість основних виробничих фондів від 5,2 до 5,8млн. грн.) відносяться підприємства №2, №15, №19, №23, №24, №27. До другої групи (5,8ч6,4 млн. грн.) – №8, №10, №12, №13, №14, №17, №21, №26, №28 і №30. До третьої групи (6,4ч7,0 млн. грн.) – №5, №7, №16, №18, №20, №29. До четвертої групи (7,0ч7,6 млн. грн.) – №3, №6, №9, №11, №25. До п’ятої групи (7,6ч8,3 млн. грн.) – №1, №4, №22. Розраховуємо питому вагу підприємств і заносимо в стовпчик 3 таблиці 2: Знаходимо кількість працюючих на підприємствах ( i): Знайдемо кількість працюючих в середньому на одне підприємство: Загальна вартість основних виробничих фондів на підприємствах першої групи: другої групи: третьої групи: четвертої групи : на підприємствах п’ятої групи : на всіх підприємствах Знаходимо вартість основних виробничих фондів в середньому на одне підприємство: Загальна вартість виготовляємої продукції на підприємствах першої групи: другої групи: третьої групи: четвертої групи: п’ятої групи: на всіх підприємствах Знаходимо вартість виготовляємої продукції в середньому на одне підприємство: Визначаємо виробіток продукції на одного працівника: Визначаємо фондовіддачу: Всі розраховані величини заносимо в таблицю 2. Таблиця 2 – Групування підприємств галузі за вартістю основних виробничих фондів Групи підприємств за вартістю основних вироб-ничих фондів, млн.

грн. Кіль-кість підпри-ємств Питома вага під-при-ємств, % Кількість працюючих, тис. осіб Вартість ОВФ, млн. грн. Виробництво продукції, млн. грн. Виробіток продукції на одного праців-ника, тис. грн. Фондовідда-ча, грн/ грн всього в серед-ньому на одне підприємство Всьо-го в серед-ньому на одне підприємство Всьо-го в середньому на одне підпри-ємство 5,2ч5,8 6 20,00 123 20,50 32,9 5,48 55,4 9,23 450 1,68 5,8ч6,4 10 33,33 227 22,70 60,7 6,07 97,5 9,75 429 1,60 6,4ч7,0 6 20,00 106 17,67 39,6 6,60 61,9 10,32 584 1,56 7,0ч7,6 5 16,66 84 16,80 36,3 7,26 46,7 9,34 556 1,29 7,6ч8,2 3 10,00 48 16,00 23,8 7,93 28,9 9,63 602 1,21 Всього 30 100,00 588 19,60 193,3 6,44 290,4 9,68 493 1,50 Результати простого групування свідчать про те, що найбільше виробництво продукції досягнено на підприємствах з вартістю основних виробничих фондів 6,4 7,0млн.грн. (10,32млн.грн. в середньому на одне підприємство). Такий показник досягнено за рахунок ефективного використання трудових ресурсів (виробіток товарної продукції на особу – 584млн.грн.) і за рахунок середнього рівня забезпеченості основними виробничими фондами (6,60млн.грн. на одне підприємство), кількість трудових ресурсів при цьому складає 17670 осіб на одне підприємство. Завдання №2 Варіант №5. Розрахувати для ряду динаміки: 1) середнє значення рівня ряду; 2) за ланцюговою та базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: абсолютні прирости, коефіцієнти зростання, темпи зростання, темпи приросту, абсолютні значення одного відсотку приросту; 3) середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт зростання, середній темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного проценту приросту; За результатами розрахунків зробити висновки. Зобразити динамічний ряд графічно. Таблиця 3–Динаміка виробництва продукції з жирів харчових топлених Рік 1985 1990 1995 1999 2000 2001 Кількість виробленої продукції з жирів харчових топлених, т 3264 4063 1017 393 349 254 Відповідно даних таблиці3 зобразимо динамічний ряд графічно у вигляді стовпчикової діаграми (рис1). Оскільки абсолютні рівні ряду характеризують результати діяльності (виробництво жирів харчових топлених), накопичені за визначені періоди часу, то даний динамічний ряд є інтервальним. Оскільки інтервалами в інтервальному ряді динаміки є однакові періоди часу (1 рік), за які накоплені рівні динамічного ряду, то даний ряд динаміки є інтервальним з рівними інтервалами. В інтервальних рядах динаміки з однаковими інтервалами середнє значення рівня ряду розраховується по середній арифметичній простій: Протягом даних шести років в середньому за рік в Чернігівському регіоні вироблялось 1556,57тони продукції з жирів харчових топлених. Розрахунок характеристик динаміки ґрунтується на зіставленні рівнів ряду. Базою для зіставлення може бути або початковий рівень (y1) або попередній рівень (yi-1). У першому випадку база порівняння постійна, в другому – змінна. Характеристики динаміки, обчислені зіставленням суміжних рівнів, називають ланцюговими, а з постійною базою порівняння – базисними.

Абсолютний приріст За ланцюговою схемою розрахунку: де – абсолютний приріст для і-го періоду часу; – рівень ряду динаміки в і-му періоді; – рівень ряду динаміки в попередньому перед і-м періоді часу. За базисною схемою розрахунку: , де – рівень ряду динаміки базисного періоду, нехай – рівень ряду динаміки в і-му періоді; Середній абсолютний приріст: 1 спосіб (по середній арифметичний простій із ланцюгових абсолютних приростів): , де m – кількість ланцюгових абсолютних приростів. 2 спосіб: де – початковий рівень ряду динаміки; – кінцевий рівень ряду динаміки; – кількість рівней ряду динаміки. За дані шість років в Чернігівському регіоні виробництво продукції з жирів харчових топлених в середньому зменшувалося на 602 тони. Коефіцієнт росту За ланцюговою схемою розрахунку За базисною схемою: Між ланцюговими і базисними коефіцієнтами росту існує взаємозв’язок: добуток ланцюгових коефіцієнтів росту дорівнює кінцевому базисному коефіцієнту росту. В даному випадку: 2) відношення кожного поточного базисного коефіцієнту росту до попереднього дорівнює відповідному поточному періоду ланцюговому коефіцієнту росту: Середній коефіцієнт росту: По середній геометричній із ланцюгових коефіцієнтів росту: 2) Можна сказати, що у 2001 році у порівнянні з 1985 об’єм виробництва продукції з жирів харчових топлених в Чернігівській області зменшився в 12,85рази (або на 3010 тони). В середньому за 6 років відбувалося зниження виробництва продукції з жирів харчових топлених (коефіцієнт росту 0,923). Темп зростання. Темп зростання знаходиться як добуток коефіцієнту росту на 100%: Середній темп зростання можна розрахувати: по середній геометричній із ланцюгових темпів росту: 2) У 2001 році виробництво продукції з жирів харчових топлених склало 7,78% рівня 1985 року, і 10,6% рівня 2000. На протязі даних шести років середньорічний темп росту фізичного об’єму виробництва продукції з жирів харчових топлених склав 92,3%. Темп приросту (ТD) Темп приросту може бути розрахований одним із наступних способів: 1 спосіб: ; 2 спосіб: ; 3 спосіб: при ланцюговій схемі: при базовій схемі: Абсолютне значення одного відсотку приросту. Абсолютне значення одного відсотку приросту доцільно розглядати лише за ланцюговою схемою, оскільки базисні абсолютні значення одного відсотку приросту для всіх періодів чи моментів часу будуть однакові між собою. Таким чином за ланцюговою схемою Таблиця 4– Результат розрахунків Рік Кіль-кість виробленої продук-ції, тон Абсолютний приріст, тон Коефіцієнти росту (К) Темп росту (Т), % Темп приросту (ТD) Абсолютне значення одного відсотку приросту, тони до 1985 року щорічні до 1985 року Щорічні до 1985 року щорічні до 1985 року щорічні 1985 3264 – – 1,000 – 100,0 – – – – 1990 4063 799 799 1,245 1,245 124,5 124,5 24,5 24,5 32,64 1995 1017 -2247 -3046 0,312 0,250 31,2 25,0 -93,3 -75,0 40,63 1999 393 -2871 -624 0,120 0,386 12,0 38,6 -19,1 -61,4 10,17 2000 349 -2915 -44 0,107 0,888 10,7 89,2 -1,3 -11,2 3,93 2001 254 -3010 -95 0,078 0,728 7,8 72,9 -2,9 -27,2 3,49 Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що за дані шість років в Чернігівському регіоні кількість виробленої продукції з жирів харчових топлених зменшувалося на 602 тони.

Коли одностайно дюча укранська полтична емграця належно причиниться до тако зовншньо-полтично капталзац визвольно боротьби на рдних землях, до правильного висунення укрансько справи в мжнароднй полтиц та до дйово-корисного вдношення стороннх сил до наших змагань то тим найкраще викона свй обов'язок перед батьквщиною. Очевидно, що емграця ма й нш завдання. Плекати, розвивати укранськ вартост в рзних длянках життя, зокрема так, що для них у пдбольшевицькй дйсност нема мсця. Виховувати  пдготовляти на чужин кадри для повноцнно участи у визвольних змаганнях  в державному будвництв. Пдготовляти фахов сили для збройно боротьби  визвольно полтично прац. ¶ багато нших завдань стоть перед емграцю. Але тут заторкнемо лише один комплекс основних зобов'язань супроти боротьби на батьквщин зовншньо-полтичних, як мають поважне значення для успшности визвольних змагань  як можуть виконати тльки укранц за кордоном. Це найвластивш завдання емграц, виконання яких очку вся Украна. ґ об'ктивн дан  досить сприятлив умови для х виконання

1. Інвестиції в основний капітал

2. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

3. Господарство України періоду утвердження капіталізму

4. Аудит статутного капіталу

5. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

6. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу
7. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
8. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

9. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

10. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

11. Статутний і додатковий капітал

12. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

13. Антрапалогія капіталізму і культаў

14. Міжнародний рух капіталу

15. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

16. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

18. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

19. Акціонерний капітал та дивіденти

20. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

21. Інвестування як процес створення капіталу

22. Капітал і праця: механізм взаємодії
23. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
24. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

25. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

26. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

27. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

28. Основные категории товарооборота и статистика РТО

29. Статистика здоровья населения, статистический анализ основных показателей

30. Основные задачи и принципы организации государственной статистики в Российской Федерации

31. Основные понятия статистики

32. Основные понятия статистики

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Система показателей, основные группировки и классификации в социально-экономической статистике

34. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

35. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

36. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

37. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

38. Разработка основных разделов проекта производства работ
39. Основные звездные характеристики. Рождение звезд
40. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

41. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

42. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

43. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

44. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

45. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

46. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

47. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

48. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Статистика государственного бюджета

50. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

51. Задачи сводки и основное ее содержание

52. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

53. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

54. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков
55. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
56. Конституция - основной закон государства

57. Основные политические права и свободы граждан

58. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

59. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

60. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

61. Основные принципы международного публичного права

62. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

63. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

64. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

65. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

66. Основные причины и закономерности появления государства и права

67. Идеи правого государства и его основные признаки

68. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

69. Государство, его основные признаки и формы правления

70. Основные концепции правопонимания
71. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
72. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

73. Основные праздники Великобритании и США

74. Русский авангард. Основные направления и мастера

75. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

76. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

77. Книга как основное средство документной коммуникации

78. Основные праздники Великобритании и США

79. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

80. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

81. Основные этапы жизни И.П. Павлова

82. Основные сражения Великой Отечественной войны

83. Основные понятия. Типы цивилизаций

84. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

85. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

86. 17 век в России, основные факты
87. Основные положения консервативной модели общественного развития России
88. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

89. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

90. Устройство компьютера и его основные блоки

91. Основные сведения о IBM

92. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

93. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

94. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

95. Установка и основные характеристики Linux

96. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

98. Статистика

99. Статистика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.