Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Постанова В.Р,

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (витяг)Верховна Рада України постановляє: 1. Затвердити тризуб як малий герб України, вва­жа­ючи його головним елементом великого герба Ук­раїни. Голова Верховної Ради України І. Плющ м. Київ, 19 лютого 1992 року Державний прапор УкраїниНа пропозицію Президента України Л. М. Кравчу­ка 28 січня 1992 року сесія Верховної Ради біль­шіс­тю голосів прийняла постанову про Державний пра­пор України. Ним став національний синьо-жов­тий стяг. Укрінформ, січень 1992 року Указ президії Верховної Ради України (витяг)Президія Верховної Ради України постановляє: 1. Затвердити музичну редакцію Державного гім­ну України, автором музики якого є М. М. Вер­биць­кий. Голова Верховної Ради України І. Плющ м. Київ, 15 січня 1992 року ГІМН УКРАЇНИ Ще не вмерла України Ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки Як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, У своїй сторонці. Приспів: Душу й тіло ми положим За нашу свободу, І покажем що ми, браття, Козацького роду. Станем, браття, всі за волю Від Сяну до Дону. В ріднім краї панувати Не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, Дід Дніпро зрадіє, Ще на нашій Україні Доленька наспіє. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (витяг)Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демокра­тична, соціальна, правова держава. Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є ці­лісною і недоторканою. Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гід­ність, недоторканість і безпека визнаються в Укра­ї­ні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держа­ва відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства Укра­ї­ни визначаються законом. Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гід­но­с­ті та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та не­порушними. Стаття 23. Кожна людина має право на вільний роз­виток своєї особистості, якщо при цьому не пору­шуються права і свободи інших людей, та має обов’­язки перед суспільством, в якому забезпечу­єть­ся вільний і всебічний розвиток її особистості. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні пра­ва і свободи та є рівними перед законом. Стаття 25. Громадянин України не може бути поз­бавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за ме­жі України або виданий іншій державі. Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, жит­тя і здоров’я інших людей від протиправних пося­гань. Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гід­ності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстоко­му, нелюдському або такому, що принижує його гід­ність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути під­данна медичним, науковим чи іншим дослідам. Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та осо­бисту недоторканість. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням су­ду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Стаття 30. Кожному гарантується недоторканість жи­тла. Не допускається проникнення до житла чи до ін­шо­го володіння особи, проведення в них огляду чи об­шуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листу­вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої ко­респонденції. Винятки можуть бути встановлені ли­ше судом у випадках, передбачених законом, з ме­тою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час роз­слідування кримінальної справи, якщо іншими спо­собами одержати інформацію неможливо. Стаття 35. Кожен має право на свободу сві­то­гля­ду і віросповідання. Це право включає свободу спо­ві­дувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, без­перешкодно відправляти одноособово чи колектив­но релігійні культи і ритуальні обряди, вести ре­лі­гійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні від­ок­рем­ле­ні від держави, а школа – від церкви. Жодна релі­гія не може бути визнана державою як обов’язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’­яз­ків перед державою або відмовитися від виконання за­конів за мотивами релігійних переконань. У разі, як­що виконання військового обов’язку суперечить ре­лігійним переконанням громадянина, виконання цьо­го обов’язку має бути замінене альтернативною (не­військовою) службою. Стаття 40. Усі мають право направляти ін­ди­ві­ду­аль­ні чи колективні письмові звернення або особис­то звертатися до органів державної влади, органів міс­цевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звер­нення і дати обгрунтовану відповідь у встановле­ний законом строк. Стаття 41. Кожен має право володіти, користувати­ся і розпоряджатися своєю власністю, результата­ми своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Конфіскація майна може бути застосована виключ­но за рішенням суду у випадках, обсязі та поряд­ку, встановлених законом. Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджу­єть­ся. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або аль­тернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи ін­шим рішенням суду або відповідно до законів про во­єнний і про надзвичайний стан. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, ме­дичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фі­нан­суванням відповідних соціально-економічних, ме­дико-санітарних і оздоровчо-профілактичних про­грам. Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина за­хищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в су­ді рішень, дій чи бездіяльності органів державної вла­ди, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додер­жу­ватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність ін­ших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної від­по­відальності. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Ук­раїні є парламент – Верховна рада України. Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного сувере­нітету, територіальної цілісності України, додержан­ня Конституції України, прав і свобод людини і гро­мадянина. Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим ор­­ганом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керу­ється Конституцією і законами України, актами пре­зидента України. Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється ви­ключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Стаття 160. Конституція України набуває чинно­с­ті з дня її прийняття. Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України28 червня 1996 року ВСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ ЧАСТИНА СТРОКУ 1/3 1/2 2/3 ПІЛЬГИ ЗАСУДЖЕНИХ,УМОВИ ТА ПОРЯДОКЇХ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ (ст. 52 Кримінального кодексу України) Умовно-дострокове звільнення від покарання або за­міна невідбутої частини покарання більш м’яким по­каранням може бути примінено до засудженого ли­ше в тому випадку, якщо він зразковою пове­дін­кою і сумлінним відношенням до праці довів своє ви­правлення. До засуджених на строк до 3-х років за умисні зло­чини. До засуджених за злочини, що скоєні з необереж­но­сті До засуджених за умисні злочини на строк біль­ше 3-х років. До засуджених які раніше відбували покарання за уми­сний злочин і до погашення або зняття судимо­сті знову скоїли умисний злочин, за який вони за­суджені до позбавлення волі. До засуджених, які скоїли під час відбування пока­рання в місцях позбавлення волі умисний злочин, за який вони засуджені до позбавлення волі ВТК-ПОСЕЛЕННЯ (ст. 46 Виправно-трудового кодексу України) В порядку, встановленому ст. 410 КПК України, за­суджені, які твердо встали на шлях виправлення, мо­жуть бути представлені до переведення для подаль­шого відбуття покарання до колонії-поселення. З ВТК загального та посиленого режиму. З ВТК суворого режиму. Перелічені у ч. 6 ст. 52 КК України, а саме: засуд­же­ні за статтями 79 ч. 2; 80 ч. 2; 861, крім скоєного шля­хом розбою; 117 ч. 3; 165 ч. 2; 166 ч. 2, 3; 168; 169 ч. 2; 170 ч. 2; 2283; 2291 ч. 2, 3; 2292 ч. 2; 2294 ч. 2; 22912 ч. 2; 22915 ч. 2, 3; 22917 ч. 2, 3; 22919 ч. 2, 3; 22920 ч. 2, 3; 254 п. «б», «в»; 2542 п. «б», «в», «г»; 2543 п. «б», «в». 3/4 До засуджеинх за статтями 79 ч. 2; 80 ч. 2; 861, крім скоєного шляхом розбою; 117 ч. 3; 165 ч. 2; 166 ч. 2, 3; 168; 169 ч. 2; 170 ч. 2; 2283; 2291 ч. 2, 3; 2292 ч. 2; 2294 ч. 2; 22912 ч. 2; 22915 ч. 2, 3; 22917 ч. 2, 3; 22919 ч. 2, 3; 22920 ч. 2, 3; 254 п. «б», «в»; 2542 п. «б», «в», «г»; 2543 п. «б», «в». НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯУМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ (ст.

Кроме того, было хорошо известно, что немцы провели передислокацию всех боеспособных частей с Восточного фронта на Западный. Наконец, в Петрограде оставались пока германские посланники, прибывшие с дипломатическими поручениями 16 (29) декабря: граф Мирбах, возглавлявший германскую экономическую миссию, и вице-адмирал Кейзерлинг, начальник военно-морской миссии. Таким образом, оставалась надежда, что самими немцами вопрос о наступлении окончательно не решен. Исходя из этого состоявшееся вечером 17 февраля заседание ЦК отвергло 6 голосами против 5 предложение Ленина о немедленном согласии подписать германские условия и поддержало формулу Троцкого, постановив обождать с возобновлением мирных переговоров до тех пор, пока не проявится германское наступление и не обнаружится его влияние на пролетарское движение Запада. Против немедленного возобновления переговоров даже под угрозой германского нашествия голосовали Троцкий, Бухарин, Ломов, Урицкий, Иоффе и Крестинский. За предложение Ленина -- Свердлов, Сталин, Сокольников, Смилга и сам Ленин

1. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

2. Г.Р. Державин

3. Развитие жанра в творчестве Дж.Р.Р. Толкина

4. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

5. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

6. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана
7. Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана
8. Состав и продуктивность микрогруппировок луговых сообществ поймы р.Сож пригорода г.Гомеля

9. Структурализм и функционализм в социологии: работы Т.Парсонса и Р.Мертона

10. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

11. Учение Р. Декарта о методе

12. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

13. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001

14. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

15. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

16. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

18. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

19. Расчет кабеля Р-4

20. Киппер Дж., Кроулин Р. Психодрама

21. Гриндер Д., Бендлер Р. Из - лягушки в принцы (техники НЛП)

22. Культурологические теории Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера
23. Державин Г.Р.
24. Загадка стихотворения Р.-Л. Стивенсона "Бурная ночь"

25. Г.Р. Державин. Обзор творчества поэта

26. Таинственная княгиня Р. в романе Тургенева "Отцы и дети"

27. Философская лирика Р. Гамзатова

28. Образ маленького человека у Н.В.Гоголя ("Шинель") и у Акутагавы Р. ("Бататовая каша")

29. Младой повеса пред дядиным гробом, в имении и глуши: "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и "Евгений Онегин" А.С. Пушкина

30. Философский характер фантастики Р. Брэдбери

31. Образы немецких поэтов XVII века в творчестве И.Р. Бехера

32. Бальнеологические свойства минеральных вод бассейна р. Налычева

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Ожоги (к/р по медподготовке)

34. Принятие политических решений: Создание СНБ и деятельность в период администрации Р Рейгана

35. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

36. Проект автодорожного моста через р. Ока

37. Методика викладання природознавства тема Звірі

38. Обучение математике по педагогической технологии Р.Г. Хазанкина
39. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
40. Учение о государстве и праве Р. Иеринга и Л. Гумпловича

41. Господарський договір

42. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

43. Р-волны - ключ к интуитивным и телепатическим возможностям

44. Антипсихиатрия (Р.Д.Лэйнг)

45. Агрессия Р. Мэй (глава из книги Сила и невинность)

46. Структурный функционализм Р. Мертона

47. Экономическая теория преступности (Р. Андерсон)

48. Антропософия Р. Штайнера

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Проблема метода познания в философии Ф. Бекона и Р. Декарта

50. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

51. Современное состояние качества воды р.Оби в пределах Тюменской области

52. Слово о Ф.Р. Штильмарке

53. Неоклассическая модель роста Р. Солоу

54. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
55. Социологическая юриспруденция Е. Эрлиха и Р. Паунда
56. Рождественский Р.И.

57. Ивнев Р.

58. Жизнь Р.-Л. Стивенсона. Капитан "Испаньолы".

59. Р.В. Бунзен

60. Буддист с мечом: Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг

61. СПК "Маяк" Шенталинского р-на

62. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

63. Особенности строения акчагыльских отложений в нижнем течении р.Терешки (Саратовское Правобережье)

64. Проведение изыскательных работ по строительству причала на р. Нева г. Санкт-Петербург

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Договір постачання

66. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

67. Ассірійська держава

68. Про методи дослідження малих річок

69. «Честная бедность» Р. Бернса

70. Восприятие, истолкование, оценка стихотворения Г. Р. Державина «Властителям и судиям»
71. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму
72. Философия Ханса Георга Гадамера (р.1900) и философская герменевтика

73. Концепция связи состояний в поэтике Р. Баpта

74. Життя людини за межами рідної планети

75. Страхові визначення, договір страхування

76. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

77. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

78. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

79. Найбільш чисельні і рідкісні

80. Природний відбір

Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Рівні організації організму людини

82. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

83. Количественный и видовой состав паразитов молоди тихоокеанских лососей в р. Большой

84. Видовий склад риб річки Десна

85. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

86. Голкошкірі, напівхордові й палеозоологія хребетних
87. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
88. Підбір чергування культур в сівозмінах

89. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

90. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

91. Озимий ріпак

92. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

93. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

94. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

95. Организация ведения бухгалтерского учета в ООО "Зеленый остров Р"

96. Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

98. Аудиторський договір

99. Командно-штабна машина Р-142Н


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.