Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота на тему: Політична криза лейбористської партії 1931 р. Зміст Вступ Розділ 1. Історія виникнення та основні ідеологічні засади лейбористської партії Великобританії Розділ ІІ. Діяльність 1-го та 2-го урядів лейбористської партії Розділ ІІІ. Причини та передумови політичної кризи лейбористів 1931 р. Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність. На протязі декількох століть історія Англії була невідривно пов‘язана з двома політичними партіями: консервативною і ліберальною. Саме ці провідні сили країни визначали зовнішньополітичний курс Британської монархії та основні засади внутрішнього розвитку. Але на початку ХХ ст. під впливом низки економічних факторів погіршилось положення робітничого класу. Це в свою чергу призвело до посилення руху робітників про що свідчило створення лейбористської партії. Прототипом лейбористської партії був створений в 1900 р. Комітет робітничого представництва, який в 1906 р. був перетворений в зазначену партію. На початку свого існування партія являла собою союз різних політичних сил, таких як Незалежна робітнича партія, Соціал-демократична федерація та ін. На сучасному етапі історичного розвитку вона є провідною політичною силою Англії й більше відома, як соціальна партія. Саме тому тему курсової роботи вважаю актуальною та своєчасною. Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що на базі досягнень вітчизняної історіографії та аналізу доступних джерельних матеріалів соціально-економічна політика лейбористської партії Англії в І пол. ХХ ст. вперше розглядається як предмет спеціального й комплексного історичного дослідження . Автором подано загальну характеристику зазначеної партії, з урахуванням її ідеологічних особливостей , стратегічних засад і політичних переконань. Мета роботи полягає в спробі розглянути діяльність лейбористських кабінетів в І пол. ХІХ ст. та виявити причини кризи на основі комплексно-історичного аналізу різноманітної літератури та джерел. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі передбачається розв’язати такі завдання: - вивчити, проаналізувати й систематизувати існуючу наукову літературу за темою курсової роботи та виявити наявні історичні джерела; - виділити головні етапи діяльності лейбористської партії в Англії в означений період; Предметом курсової роботи є діяльність лейбористських кабінетів в обумовлений період . Об’єкт роботи - діяльність цієї політичної партії як визначальний фактор розвитку Англії. Хронологічні межі зазначеної роботи дають змогу розглянути найбільш важливі події та окреслити основні тенденції діяльності лейбористських урядів в епоху суспільно-економічних і політичних змін. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні принципи об’єктивності, історизму, пріоритету фактів та загально людських цінностей, які передбачають об’єктивний опис і аналіз подій. Основним методом дослідження був порівняльно-історичний. Історіографія. Історія соціально-економічного й політичного розвитку Англії, як провідної світової країни, завжди цікавила вчених. На особливу увагу заслуговує такій дослідник радянських часів, як Л.Є

.Кертман. У своїй книзі &quo ;Географія, історія і культура Англії&quo ; автор розглядає громадську історію монархії в гармонійному зв’язку з розвитком економіки і національної культури. Не останнє місце в книзі підводиться історії виникнення лейбористської партії, її боротьбі за владу. Т. Мортон в праці “Історія Англії” теж розглядає загальні засади внутрішньої та зовнішньої політики лейбористських урядів та зазначає основні причини кризи. Не лишився не висвітленим і такій процес в історії Англії , як робітничій рух. Так, Рожков Б.А. в праці “Англійській робітничій рух (1859-1900”) подає яскраву картину боротьби трудящих за свої політичні і економічні права , а також активізацію робітничого руху і його структурне оформлення. І в цьому випадку найбільш радикально налаштованими виявились ліві сили країни. Саме під тиском радикалів було прийнято ряд законів про охорону здоров’я і безпеку праці (особливо відомим є акт 1880р., що встановив відповідальність підприємців за виробничій травматизм). Історик Н.А. Акимкіна в праці &quo ;Очерки политической системи Великобритании&quo ; систематично виклала політику англійських урядів протягом ХІХ-ХХ ст. Вона звернула увагу на політичні та економічні передумови виникнення лейбористської партії. Наступний дослідник радянського періоду - Виноградов К.Б. Його праця „У истоков лейбористской партии (1889-1900)” описуються соціально-економічні та політичні передумови виникнення зазначеної партії, перші її ідеологи та стратегічні засади. Також при написанні курсової роботи дули задіяні наступні праці. Ерофеев Н.А. „Очерки по истории Англии 1815-1917”, Иванова Л., Вискова А. И „Всемирная история”, Кертман Л.Б. „Борьба течений в английском рабочем и социалистическом движении в конце Х1Х – начале ХХ в.”, Овчаренко А. „Новая история. 1871-1917”, Попова Е.И., Татаринова К. И. „Новая и новейшая история 1870-1976”, Юровский К. „Новая история стран Европы и Америки”. Серед сучасних досліджень представлені: Б. Гончар, М. Козицький, В. Мордвінцева, А. Слісаренко - „Всесвітня історія”, Крип’якевич І. „Всесвітня історія”, Григорьева И. „Новая история стран Европы и Америки”, Кривогус І. „Новая история стран Европы и Америки” та ін. Джерельну базу дослідження складають різноманітні історичні джерела присвячені економічному положенню Англії в цілому і окремо діяльності урядів і кабінетів. Першу групу джерел складають звернення, резолюції, виступи, заяви які нерідко набували силу закону. Другу групу джерел складають статистичні відомості про економічне становище країни в І пол. ХХ ст. Практичне значення курсової роботи визначається тим, що теоретичні розробки, що викладені в роботі можуть бути використані учнями і студентами для підготовки до практичних завдань. Також зміст роботи може стати основою для написання доповідей , рефератів. Розділ 1. Історія виникнення та основні ідеологічні засади лейбористської партії Великобританії Лейбористська партія Великобританії, - одна з двох провідних партій країни і найвпливовіша партія Соціалістичного Інтернаціоналу; по складу - переважно робоча партія; очолюється правими реформістами; проводить політику, яка відповідає інтересам англійської буржуазії.

Лейбористська партія виникла в 1900 році під назвою Комітет робочого представництва як федерація профспілок і соціалістичних організацій. Створення Лейбористської партії відображало прагнення робітників до незалежної класової політики. Проте біля керівництва Лейбористської партії опинилися праві діячі, що спиралися на робочу аристократію. До 1918 Лейбористська партія не мала оформленої програми і парламенті слідував, головним чином за Ліберальною партією . В період 1 світової війни більшість керівництва зайняла шовіністські позиції; декілька лідерів Лейбористської партії увійшли до коаліції керівництва. В умовах підйому робочого руху, що почався, у Великобританії Лейбористська партія в 1918 проголосила своєю кінцевою метою побудови соціалізму. В основу Лейбористської партії були реформи концепції соціалізму до - &quo ;Фабіанське суспільство&quo ; і Незалежної робочої партії. Теоретики Лейбористської партії заперечували класичну боротьбу і відстоювали вчення про поступове, повільне реформування капіталістичного суспільства за допомогою буржуазної держави при співпраці всіх класів. В 1921-1922 Лейбористська партія стала самою опозиційною партією парламенті, а в 1924 її лідер ДЖ. Р. Макдональд сформував перший Лейбористський уряд, який проіснував 10 місяців і прагнув проводити буржуазну політику дещо більш гнучкими методами. В 1929 Макдональд очолив другий лейбористський уряд, який існував два роки. Воно, теж як і перше Лейбористський уряд в області зовнішньої політики проводило політику придушення антиімперіалістичних виступив в Індії і інших колоніях. Проте з друг половин 1930, у зв'язку з світовою економічною кризою, воно перейшло на економічні і соціальні права трудящих. В серпні 1931 року уряд був вимушений піти у відставку. Частина лідерів Лейбористської партії (Макдональд, Сноуден,Томас) увійшла до складу національно коалістичного уряду, блокувалася з консерваторами створила Національно-лейбористську партію. В 1932 році з Лейбористської партії вийшла що стояла тоді на лівих позиціях Незалежна робоча партія. В рядах Лейбористської партії було утворено ліве угрупування - Соціалістична ліга. Боротьба в подальші роки з програмних питань принесла лівій течії усередині Лейбористської партії деякі успіхи; це знайшло віддзеркалення в програмі Лейбористської партії &quo ;За соціалізм і мир&quo ; (1934). Перед другою світовою війною лейбористська партія не прийняла ніяких реальних заходів проти політики &quo ;заспокоєння&quo ; фашистських агресорів, яку проводила Консервативною партією, а деякі її лідери активно підтримували цю політику. Лібералізм формувався, підтверджувався в різних соціально-політичних і національно-культурних умовах. Як правило, виділяють дві історичні ліберальні традиції, що склалися: англо-саксонську і контентально-європейську. В XIX в перша асоціювалась з вільною торгівлею інтернаціоналізмом, розвитком конституційних норм і зміцненням демократичних цінностей Великобританії. З самого свого виникнення вона поступово знаходила підтримку з боку виборців і вплив в суспільстві, поки в другій половині XIX в не перетворилася на одну з двох ведучих політичних партій країни.

Не можна для само механчно дности, щоб не було розходжень  подлу в укранському полтичному житт, вдступити вд нашо визвольно концепц, припиняти нашу безкомпромсову боротьбу з ворогами укрансько державно незалежности, сходити на шлях тих, що вдходять вд боротьби, шукають примирення з ворогом чи вибирають лню пасивности. У найтяжч сторичн моменти мусять тримати фронт  прапор безкомпромсово боротьби з ворогом т сили, як на те спроможн. Зрештою, постава рзних органзованих полтичних чинникв ще не вддзеркалю постави народнх мас. У нашй дйсност полтичн органзац  парт охоплюють своми членськими кадрами дуже незначну частину народу. Широк народн маси виявляють сво наставлення прямою участю в полтичних акцях, свою пдтримкою, байдужстю чи неприхильнстю до починв поодиноких органзованих полтичних середовищ. Часом за одним рухом може йти переважна бльшсть народу, ввесь актив, а нш угруповання можуть залишатися самотн. Отож  в нашй д звертамо увагу головно на народн маси, х активзумо, приднумо до наших акцй, до боротьби, на них ставимо, бо тльки активна участь мас може дати визвольному рухов потрбну для перемоги динамку

1. Cучасні політичні партії в Україні

2. Роль політичних партій у розвитку демократії

3. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

4. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

5. Політичні партії, організації и рухи

6. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем
7. Політичні конфлікти і кризи
8. Політичні партії в Україні

9. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

10. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

11. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

12. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

13. Нестор Махно: історично-політичний портрет

14. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

15. Політичний режим

16. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Утворення Скіфії та її політична історія

18. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

19. Політичний портрет М. Грушевського

20. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

21. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

22. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
23. Держава і політична система суспільства
24. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

25. Політична система Великовританії

26. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

27. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

28. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

29. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

30. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

31. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

32. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

34. Історія України. Соціально-політичні аспекти

35. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

36. Політична діяльність Лазара Кагановича

37. Політична історія Галицько-Волинського князівства

38. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
39. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
40. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

41. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

42. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

48. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

50. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

51. Симон Петлюра – політичний діяч

52. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

53. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

54. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
55. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
56. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

57. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

58. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

59. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

60. Економічна та торгово-політична роль митного збору

61. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

62. Вибори та їх роль у політичному житті України

63. Етапи розвитку політичної думи в Україні

64. Ідейно-політичні течії в Україні

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

66. Міжнародна політика і світовий політичний процес

67. Основні етапи становлення світової політичної думки

68. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

69. Політичні погляди Липинського

70. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
71. Політичні режими
72. Політичні технології

73. Політологія. Політичні системи в Україні

74. Розвиток політичної думки України

75. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

76. Структура політичної влади

77. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

78. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

79. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

80. Формування етосфери в політичному житті суспільства

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

81. Політик і політичний режим

82. Політична влада

83. Політична влада

84. Політична влада у світі та в Україні

85. Політична діяльність і політичні відносини

86. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
87. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
88. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

89. Політична культура

90. Політична опозиція в Україні

91. Політична система Індонезії

92. Політичне лідерство

93. Політичне лідерство

94. Політичне прогнозування

95. Політичний PR

96. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

98. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

99. Політичні еліти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.