Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Національний університет &quo ;Львівська політехніка&quo ; Федорчук–Мороз Валентина Іванівна УДК 66.061.3:665.12 Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту 05.17.08 – процеси й обладнання хімічної технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної та біологічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, м. Луцьк. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Семенишин Євген Михайлович, Національний університет &quo ;Львівська політехніка&quo ;, професор кафедри хімічної інженерії Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Малежик Іван Федорович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович, Національний університет &quo ;Львівська політехніка&quo ;, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Захист відбудеться 15 квітня 2008 р. о 12-й год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.09 при Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України за адресою: 79013, м. Львів - 13, пл. Св. Юра, 9, корпус 9, ауд. 214. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Національного університету &quo ;Львівська політехніка&quo ; (м. Львів - 13, вул. Професорська, 1). Автореферат розісланий 13 березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук Атаманюк В.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Найгострішою проблемою сьогодення, від вирішення якої залежить економічне виживання України, є стабільне забезпечення її енергоресурсами. Потреба нашої країни в нафтопродуктах, за різними оцінками, складає 24–28 млн тонн у рік, тож забезпечити себе такою кількістю держава може в основному за рахунок імпорту (80–90 %). Один із напрямів розв’язання цієї проблеми – освоєння альтернативних джерел енергії. Найперспективнішим нетрадиційним джерелом енергії є рослинні олії та тваринні жири, які можуть застосовуватися в різних галузях промисловості: хімічній, фармацевтичній, харчовій, у медицині, парфумерії. Понад 150 видів олієвмісних рослин в усьому світі – це єдиний шанс, який дає змогу регіонам самостійно, на місцевому рівні, вирішувати енергетичні питання. Використанню традиційних і нових нетрадиційних рослин як джерел одержання олій для хімічної промисловості й біологічно активних речовин для фармації та харчової промисловості присвячено низку наукових публікацій. Однією з таких рослин є амарант, властивості якого протягом останніх двадцяти років досліджувалися у багатьох роботах. Особливу увагу привертає використання олій із рослинної сировини для виготовлення біодизельного палива. Процеси екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини, з точки зору механізму та кінетики процесу, є досить складними, оскільки включають як внутрішню, так і зовнішню дифузії.

Внутрішня дифузія є найповільнішою (лімітуючою) стадією процесу, тому розрахунок процесів екстрагування пов’язаний із труднощами, які виникають під час визначення кінетичних констант. Беручи до уваги перспективу розробки безвідходної технології для вилучення олії з насіння амаранту в промислових масштабах, важливим завданням є визначення оптимальних умов процесів екстрагування для одержання максимальної кількості вилучених цільових компонентів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри промислової екології Національного університету “Львівська політехніка” з проблеми “Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології” відповідно до науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України (№ держ. реєстрації 0194U0295586); плану науково-дослідної роботи кафедри органічної та біологічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки з проблеми “Виділення та встановлення будови фізіологічно-активних природних сполук”; плану науково-дослідної роботи кафедри хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка” з проблеми “Тепло- та масообмін в системі тверде тіло – рідина – газ”. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчення механізму та кінетики процесу екстрагування цільових компонентів (олії) з насіння амарантів для розробки теоретичних основ процесу екстрагування. Для досягнення цього необхідно вирішити такі основні завдання: проаналізувати літературні дані, встановити фізико-хімічні характеристики цільових компонентів, дослідити механізм вилучення цільових компонентів з метою визначення лімітуючої стадії процесу, вивчити кінетичні закономірності процесу екстрагування, розробити математичні моделі процесу екстрагування, які б дали можливість прогнозувати процес у реальних умовах, запропонувати технологічну схему процесу. Об’єкт дослідження: насіння амаранту мітлистого (Amara hus crue us L.), амаранту хвостатого (Amara hus cauda us L.), а також насіння щириці звичайної (Amara hus Re roflexus L.). Предмет дослідження: механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини. Методи дослідження: визначаючи фізико-хімічні характеристики олій, використовували процес екстрагування під час занурення, об’ємний і гравіметричний аналіз, газорідинну та тонкошарову хроматографію; досліджуючи процеси екстрагування, механізму та кінетики процесу, використовували математичне моделювання. Наукова новизна одержаних результатів. Визначено склад цільових компонентів та хімічні характеристики амарантової та щирицевої олій; уточнено механізм екстрагування (лімітуючу стадію) та кінетичні закономірності процесу; розроблено математичні моделі процесу екстрагування на основі фізичних моделей зерна, перевірено їх на адекватність; встановлено умови найбільш ефективного вилучення цільових компонентів (температурний режим, діаметр частинок зерна, екстрагент та ін.); визначено константи екстрагування, знання яких необхідне для прогнозування процесу екстрагування в умовах виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. Під час теоретичних та експериментальних досліджень розроблено та запропоновано технологічні схеми одержання олії з насіння амаранту в умовах безперервного та періодичного процесів. Удосконалено методики для визначення фізико-хімічних характеристик та складу цільових компонентів із рослинної сировини. Запропоновано новий спосіб отримання олії, захищений деклараційним патентом України на корисну модель. Особистий внесок здобувача. Вивчення літературних джерел, розробку методик досліджень, аналіз і обговорення отриманих результатів виконано автором спільно з науковим керівником, доктором технічних наук, професором Є.М. Семенишиним. Експериментальні дослідження з визначення фізико-хімічних характеристик амарантової та щирицевої олій і складу основних цільових компонентів проведено здобувачем самостійно під керівництвом кандидата хімічних наук, доцента Д.І. Проца. Експериментальні дослідження процесу екстрагування рослинних олій з метою встановлення лімітуючої стадії та кінетичних закономірностей процесу виконано автором самостійно. Технологічні схеми одержання амарантових олій в умовах періодичного та безперервного процесів розроблено здобувачем спільно з кандидатом технічних наук, доцентом В.І. Троцьким. Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Волинського державного університету імені Лесі Українки у 2001–2005 рр., на другій Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, м. Київ, 2001 р., на ХІХ Українській конференції з органічної хімії, м. Львів, 2001 р., на Українській конференції з неорганічної хімії за участю зарубіжних учених, м. Ужгород, 2004 р., на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Біотехнологія. Освіта. Наука”, м. Львів, 2004 р., на ХІ Міжнародній науковій конференції „Удосконалення процесів та обладнання харчових і хімічних виробництв”, м. Одеса, 2006 р., на Міжнародній науково-практичній конференції школи-семінару “Підвищення енергетичної ефективності харчових і хімічних виробництв”, м. Одеса, 2007 р., ІV науково-технічній конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”, м. Львів, 2007 р. Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 статей у фахових журналах, 5 тез доповідей на наукових конференціях, одержано деклараційний патент України на корисну модель. Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 120 джерел, та трьох додатків. Вона викладена на 140 сторінках тексту (з них 11 – у додатках) і містить 42 рисунки, 29 таблиць і 2 фото (у додатках). ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання досліджень, відображено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. У першому розділі “Огляд літератури” наведено літературні дані з теоретичних основ та особливостей екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини порівняно з мінеральною сировиною, зі шляхів інтенсифікації процесу екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини, описано об’єкт дослідження.

Облпиха крушиноподбна (Hippophae rhamnoides L.) Родина маслинков (Elaeagnaceae) У стародавнй Грец облпиха була вдома як лкувальний засб для коней. Використовували листя, вд яких кон швидко набирали масу, а шерсть х ставала коротшою  блискучою. Звдси латинська назва "гпофе" ("гпос"P кнь, «фаос» блискучий). Це невелике (до 4Pм заввишки) деревце або кущ з родини маслинкових, з колючими глками, вкритими срою корою. Молод пагони з дрбними кулястими бруньками, вкрит срблястими, а пзнше ржаво-бурими лусочками. Листки лнйно-ланцетн (28 см завдовжки), цлокра, зверху зелен, зсподу бурувато-србляст, сидять зближено. Квтки одностатев. Рослинна дводомна. Тичинков квтки буруват, в коротких колосках, маточков зеленуват малопомтн, сидять у пазухах листкв. Маточка одна, зав'язь верхня. Плд овальна кстянка (78 мм завдовжки), жовтувата або оранжево-червона. Плоди сидять густо, нби облплюючи стебло. Насння (до 5 мм завдовжки) чорне, блискуче з рвчачком. У природному стан на Укран росте в дельт р

1. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

4. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

5. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

6. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
7. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності
8. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

9. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

10. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

11. Постмодернізм та українська історична наука

12. Господарський механізм

13. Механізм кредитування банками України

14. Механізм реалізації форфейтингу

15. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

16. Планування та фінансування заходів з охорони праці

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

18. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

19. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

20. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

21. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

22. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту
23. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони
24. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

25. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

26. Механізм прийняття рішень в менеджменті

27. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

28. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

29. Лобізм та його регулювання

30. Механізм важіля

31. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

32. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

34. Фінансовий механізм підприємства

35. Економічний механізм природокористування

36. Капітал і праця: механізм взаємодії

37. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

38. Механізм фіскальної політики держави
39. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
40. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

41. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

42. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

43. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

44. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

45. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

46. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

47. Лекції з української та зарубіжної культури

48. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

50. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

51. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

52. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

53. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

54. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
55. Зміст та завдання професійної етики юриста
56. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

57. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

58. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

59. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

60. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

61. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

62. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

63. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

64. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

66. Контроль та ревізія використання основних засобів

67. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

68. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

69. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

70. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
71. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням
72. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

73. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

74. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

75. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

76. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

77. Знайомство з Ефіопією та Кенією

78. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

79. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

80. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

82. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

83. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

84. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

85. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

86. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
87. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
88. Юридичні колізії та способи їх розв’язання

89. Війна в Іраку та ЗМІ

90. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

91. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

92. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

93. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

94. Інтеграли зі змінними границями

95. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

96. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

97. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

98. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

99. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.