Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Перехід до ринкових відносин у сфері праці й зайнятості в умовах структурної перебудови економіки привів до виникнення принципово нової ситуації в соціально-трудових відносинах. Особливо важка й хворобливої дана ситуація виявилася для молоді, яка у силу специфіки своїх соціально-психологічних характеристик виявляється недостатньо підготовленою до сучасних реалій ринку праці. Це робить молодь групою населення зі зниженою конкурентоспроможністю на ринку праці, що вимагає від держави розробки й реалізації особливої системи засобів, що забезпечують не тільки надання тих або інших гарантій зайнятості для молоді, але й надання підтримки в адаптації даної групи населення до сучасної економічної системи суспільства. При цьому представляється можливим забезпечити участь в адаптаційних програмах молоді до ринку праці не тільки державних органів, які регулюють зайнятість населення, але й освітніх установ (державних і недержавних), підприємців і роботодавців, органів місцевого самоврядування. Розробка механізму взаємодії всіх учасників соціально-трудових відносин (держави, роботодавців, органів місцевої влади, громадських організацій) по питанню стабілізації зайнятості молоді, надання їй допомоги в адаптації до ринку праці та вивчення питань повўязаних з проблемами працевлаштування молоді є надзвичайно актуальним й суспільно значимим. Це пов'язано з наростанням негативних тенденцій у сфері молодіжної зайнятості (ріст чисельності безробітних у віці до 29 років, збільшення в їхньому складі частки осіб із середньою спеціальною і вищою професійною освітою, частки довгостроково безробітних), а також з негативними наслідками молодіжного безробіття (ріст числа правопорушень серед підлітків і молоді, широке поширення в молодіжному середовищі алкоголізму, наркоманії, проституції й інших антигромадських явищ). Одним з найбільш небажаних наслідків молодіжного безробіття є зниження трудової мотивації, затримки у формуванні способу життя працюючої людини в тих молодих людей, чиє трудове життя починається з безробіття. У зв'язку із цим держава й суспільство не повинні пасивно очікувати самонастроювання молодіжного ринку праці: потрібно науково обґрунтована політика регулювання молодіжної зайнятості. Всі перераховані аргументи й обумовили вибір теми даного дослідження. Метою курсового дослідження є виявлення основних проблем молоді у сфері праці і зайнятості, а також причин зниженої конкурентоспроможності населення у віці 14–29 років. Відповідно до поставленої мети визначені наступні основні завдання дослідження: уточнити, через розкриття специфіки робочої сили молоді, поняття зайнятості молоді як соціально-економічної категорії; провести більше глибоку диференціацію молоді в розрізі вікових границь; проаналізувати тенденції молодіжної зайнятості в сучасній Україні. Об'єктом дослідження є молодіжний ринок праці. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають у процесі функціонування молодіжного ринку праці. Методи дослідження. В курсовій роботі застосовувались такі наукові методи: метод аналізу – для аналізу соціально-економічної сутності молодіжного ринку праці, обґрунтування методологічних основ оцінки його інтегрованості в сучасний соціально-економічний простір; метод узагальнення та описовий метод – для узагальнення основних наукових досліджень з питань даної проблематики.

Практичне значення одержаних результатів. Результати курсового дослідження створюють підґрунтя для теоретико-методологічного обґрунтування процесів формування і розвитку молодіжного ринку праці, а також можуть бути використані для подальших наукових розробок даної теми. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. 1. Теоретико-методологічні основи зайнятості молоді 1.1 Зайнятість молоді як соціально-економічна категорія Теоретичне обґрунтування проблем зайнятості населення має досить широке висвітлення в сучасній українській економічній та соціологічній літературі. Зайнятість визначається як « діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству України і приносить, як правило, ним заробіток, трудовий дохід».1 Це визначення зайнятості описує її призначення в системі суспільних відносин суспільства, містить у собі не тільки економічні, але і юридичні характеристики такого явища як зайнятість. На погляд Горелова Н.А, у концептуальному визначенні зайнятості як найважливішої характеристики ринку праці повинно бути відбито, що це – суспільні відносини, що міра праці й міра споживання залежно від специфіки відносин зайнятості в суспільстві диференційовані, що в рамках відносин зайнятості відбувається пов'язування суспільних і особистих інтересів. Виділення молоді в складі трудових ресурсів суспільства обумовлено специфікою її положення в сфері праці, а також особливою соціальною роллю молоді, що проявляється у власній системі норм поводження, яка відрізняється від такої в рамках суспільства в цілому. Практика виділення молоді в окрему групу й розробка специфічних методів управління її працею була характерна й для планової системи керування трудовими ресурсами в СРСР. Статево-віковий розріз балансу трудових ресурсів забезпечував розробку балансових розрахунків залучення молоді на навчання й роботу в народному господарстві, у тому числі – розрахунків чисельності молоді, що направляється на роботу в суспільне виробництво після закінчення: загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, середніх спеціальних навчальних закладів, вищих навчальних закладів. Це говорить про те, що особливе положення молоді на ринку праці не є специфічною особливістю сучасного стану соціально-трудової сфери України, воно обумовлено специфікою молоді як соціально-вікової групи. Слід зазначити, що існування названої специфіки приводить не тільки до диференціювання підходів до управління молодіжною зайнятістю з боку держави, але й до формування стійких стереотипів уявлення роботодавців про молодого працівника, що негативно позначається на можливостях реального працевлаштування молоді, прискорення процесу її адаптації до трудового життя, заняття гідного місця в трудовому колективі. У той же час відзначається явне недовикористання трудового потенціалу молоді, як у рамках усього суспільства, так і на рівні окремих підприємств і організацій. Все це вимагає обґрунтування диференційованого підходу до визначення зайнятості молоді як особливої соціально-економічної категорії.

1.2 Категорія «молодь» – соціологічний підхід Тарабукін Ю.О., в досліджені «Соціологія молоді» пише, що молодь може бути визначена як соціально-демографічна вікова група суспільства, що характеризується насамперед тим, що перебуває в стадії трудового й соціального самовизначення й володіє рядом специфічних ознак, що відрізняють її від інших поколінь. Визначення вікових границь поняття «молодь» з погляду відносин у сфері праці пов'язане з визначенням нижчої границі робочого віку. У світовій практиці нижча границя робочого віку коливається від 12–14 до 16–17 років, що пов'язано з особливостями соціально-економічного розвитку конкретних країн. Тарабукін Ю.О., вказує, що у самому загальному виді закономірності встановлення нижньої границі працездатності обумовлені: особливостями фізичного розвитку населення, тобто до якого віку в даній країні людина досягає мінімально необхідного рівня фізичного розвитку, щоб без небажаних наслідків для здоров'я брати участь у посильних видах трудової діяльності; рівнем соціально-економічного розвитку країни, що забезпечує розвиток системи доступної загальної й професійної освіти, яка поширюється на ті або інші контингенти дітей і молоді, що забезпечує необхідний рівень розумового й культурного розвитку, придбання основ професійних знань до вступу в трудове життя; ступенем соціально-майнової диференціації населення, поширеністю в суспільстві бідності й убогості, що змушують родини розглядати працю дітей і підлітків як важливу частину загального доходу домогосподарства, що спонукує державу до зниження нижчої границі робочого віку. У результаті дії виділених факторів слід зазначити, що границя робочого віку найбільше низка в найбідніших країнах миру, з масовим поширенням убогості, і, як слідством цього – масовим же використанням дитячої праці. Чим вище рівень соціально-економічного розвитку суспільства, тим вище піднімається рівень нижчої границі робочого віку, досягаючи свого максимуму в тих країнах, у яких законодавчо закріплене обов'язкове одержання певного рівня освіти (частіше загальної, але іноді й професійної) до вступу в робочий вік. Визначення верхньої границі категорії «молодь» пов'язано із суспільними умовами, які забезпечують досягнення соціалізації людини в суспільстві, що виражається в придбанні професії, завершенні періоду трудової адаптації, створенні родини, народженні дітей, придбанні економічної самостійності. Основна маса молоді повністю соціалізується до 30 років, тому традиційно границі поняття «молодь» 16–29 років. У ряді сучасних досліджень, у зв'язку зі збільшенням масштабів підліткової зайнятості, що обумовлено специфікою становлення ринку праці в Україні, вікові границі молоді встановлюються в рамках 14–29 років. Очевидно, що в рамках установлених границь спостерігається сильна диференціація груп молоді практично по всіх соціальних показниках, тому додатково виділяються групи: 14–15 років, 16–17 років, 18–20 років, 21–24 роки, 25–29 років. У рамках кожної з виділених підгруп існують свої специфічні проблеми соціальної й трудової адаптації. Необхідно підкреслити, що в сучасних українських умовах відбувається скорочення чисельності й частки молоді, що виходить на ринок праці із уже наявною професією (спеціальністю) і одночасно росте чисельність і частка тих, хто шукає роботу, не маючи не тільки професійної, але й закінченої загальної освіти.

В ее рядах моим делом сначала заинтересовались было некоторые молодые "рабочедельцы", но их сковывала боязнь, как бы ветераны Группы Освобождения Труда, с Г. В. Плехановым во главе, не обрушились на них за возврат к "ереси народничества". Из самих же этих ветеранов мне оказал многообещающий прием П. Б. Аксельрод; но и он после моей встречи с Плехановым {112} отдалился от меня. Сочувственный отклик я нашел только у X. О. Житловского в его Союзе русских социал-революционеров заграницей. Но дела в Союзе шли через пень колоду: очередной номер издаваемого им журнальчика "Русский Рабочий" (там должен был появиться мой "устав", а кстати и общая оценка грядущего выхода крестьянства на авансцену политической жизни) никак не мог выйти в свет; по поводу же отданной Союзу рукописи моей об основных проблемах нашей тактики в городе и деревне - в редакционной коллегии Союза возникли бесконечные прения. Мое разочарование росло: казалось, я попал не туда, куда надо. В этот момент пришли мне на помощь друзья; на выручку и был ими выписан неведомый мне дотоле "Семен Акимович"

1. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

2. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

3. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

4. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

5. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе

6. Основные проблемы философии Ф.Ницше
7. Основные проблемы истории народа Израиля в изгнании
8. Проблема «лица» и «маски» в «Максимах» Ларошфуко (к проблеме игровой поэтики)

9. Лекции - Акушерство (основные проблемы пренатальной диагностики)

10. Основные проблемы современной школы

11. Основные проблемы современного образования

12. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

13. Основные проблемы философии Ф. Ницше как «философии жизни и нигилизма»

14. Об основной проблеме экологического образования населения Ярославской области, ее причинах и возможных путях решения

15. Основные проблемы и задачи планирования

16. Основные проблемы теории морали

Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Традиция или идеология: основная проблема современного образования

18. Предмет и основные проблемы философии науки

19. Основные проблемы и пути развития банковской системы России

20. Основные проблемы цитологии и роль клетки в развитии живого

21. Основные проблемы законодательной регламентации организации и проведения публичных мероприятий в России

22. Основные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации
23. Анализ механизма проведения аграрных реформ, основные проблемы их функционирования и реализации
24. Основные проблемы взаимоотношений стран антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах

25. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

26. Основные проблемы и направления адаптации персонала предприятия к работе в условиях рынка

27. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

28. Основні проблеми педагогічної психології

29. Основные проблемы психологии управления командира

30. Основные проблемы и методы исследования военной демографии

31. Состояние и основные проблемы функционирования и развития инвестиционно-строительного сектора экономики города Мирный

32. Античная философия: основные проблемы, понятия и школы

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

33. Основные проблемы философии

34. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей легкой промышленности Украины

35. Основные проблемы современного предпринимательства в Республике Казахстан

36. Роль предприятий в современной экономике России и основные проблемы их развития

37. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

38. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
39. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах
40. Проблемы молодости /english/

41. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

42. Регіональний ринок праці

43. Аналіз та прогнозування ринку праці

44. Ринок праці

45. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

46. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

47. Проблемы молодой семьи

48. Проблема отсутствия жилья при создании молодой семьи

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Проблемы молодых семей и пути их решения

50. Социальные проблемы молодых семей в современном обществе

51. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

52. Закордонні моделі ринку праці

53. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

54. Ринок праці та капіталу
55. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України
56. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

57. Проблемы изучения космоса

58. Проблемы существования внеземных цивилизаций

59. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

60. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

61. Глобальна продовольча проблема

62. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

63. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

64. Проблемы добычи алмазов в Якутии

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

65. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

66. Сырьевая и энергетическая проблема мира

67. Проблема ресурсообеспечения

68. Территориальная проблема Курильских островов

69. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

70. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы
71. Рост населения, проблема продовольствия
72. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

73. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

76. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

77. Проблемы налогообложения в Российской экономике

78. Проблемы реформирования налоговой системы в России

79. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

80. Государственный долг России: проблемы и решения

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

81. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

82. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

83. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

84. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

85. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

86. Детство и первая молодость Иоанна IV
87. Государство и проблемы монополий
88. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

89. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

90. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

91. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

92. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

93. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

94. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

95. Проблема пользования нелицензионными товарами

96. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

97. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

98. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

99. Проблема происхождения государства и права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.