Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Краматорський економіко-гуманітарний інститут Кафедра психології КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу Студентки групи Пс – 07 -1д Ткаченко А.С. Краматорськ, 2010 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретична основа формування творчого потенціалу у студентів 1.1 Визначення поняття творчості. Основні показники творчих здібностей, загальні проблеми дослідження механізмів творчості. Структура творчої діяльності 1.2 Взаємозв'язок мислення та креативних здібностей, взаємодія інтелекту та творчих спроможностей, концепція редукції творчих здібностей до інтелекту 1.3 Психологічна характеристика вікових особливостей студентів (18-23 років); 1.4 Особливості формування творчого потенціалу у студентів Висновок Розділ 2. Методики дослідження творчого потенціалу студентів 2.1 Загальна характеристика методів та методик дослідження творчого потенціалу студентів; 2.2 Методики для діагностики творчого потенціалу студентів 2.3 Формуючі методики Висновок Розділ 3.Експериментальне дослідження творчого потенціалу студентів гуманітарного факультету 3.1 Організація експериментального дослідження 3.2 Експериментальне дослідження 3.1.1 Констатуючий експерімент 3.1.2 Формуючий експерімент 3.1.3 Контрольний зріз 3.3 Аналіз експериментальної роботи за допомогою математичної статистики Висновок Література Додатки Вступ Актуальність проблеми викликана потребою психологів та викладачів у досконалих методах психолого-педагогічного впливу на особистість студента з метою розвитку творчого потенціалу. В молодості людина найбільш здібна до творчої діяльності, формулювання евристичних гіпотез, максимально працездатна, тому прогрес в різних областях наукового знання багато в чому пов'язаний з діяльністю молоді. Проблема творчості стала в наші дні настільки актуальною, що по праву вважається «проблемою століття». Творчість далеко не новий предмет дослідження. Вона завжди цікавила мислителів всіх епох і викликала прагнення створити «теорію творчості». З. Фрейд вважав творчу активність результатом сублімаціі (зміщення) статевого потягу на іншу сферу діяльності. А. Адлер вважав творчість способом компенсації комплексу неповноцінності. Найбільшу увагу феномену творчості приділив К. Юнг, бачила в ньому прояв архетипів колективного неосознанного. Р. Ассаджіолі вважав творчість процесом сходження особистості до «ідеального Я», у спосіб її самораскриття . Творчість - це &quo ;здатність створювати будь-яку принципово нову можливість&quo ; (Г.С. Батіщев). Головну роль у детермінації творчої поведінки відіграють мотивації, цінності, особистісні риси (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу та інші) Психологи гуманістичного спрямування (Г. Олпорт та А. Маслоу) вважали, що початкове джерело творчості - мотивація особистісного росту, не підкоряється гомеостатичному принципу задоволення; по Маслоу - це потреба в самоактуалізації, повної та вільної реалізації своїх здібностей і життєвих можливостей. Уоллес (1926) описав чотири послідовних етапи творчого процесу: 1. Підготовка: Формулювання завдання та початкові спроби її вирішення.

2. Інкубація: Відволікання від завдання і переключення на інший предмет. 3. Просвітлення: Інтуїтивне проникнення у суть завдання. 4. Перевірка: Випробування, або реалізація рішення. На рубежі XIX - XX століть, як спеціальна галузь досліджень, почала складатися «наука про творчість», «теорія творчості» або «психологія творчості». Ситуація науково-технічної революції другої половини ХХ – початку ХХІ століття створила умови, що відкривають новий етап розвитку досліджень творчості (Петровський, Ярошевський). Актуальність вивчення психології творчості і наукової творчості, зокрема, виникли у зв'язку з потребою оптимізації та інтенсифікації принципів організації наукової діяльності та управління нею. Творчість визначається як діяльність людини, що створює нові матеріальні і духовні цінності, що володіють новизною та громадською значимістю, тобто в результаті творчості створюється щось нове, до цього ще не існуюче. Творчі здібності або креативність (від лат. &quo ;Crea io&quo ; - творення) - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду (по Е. Фромму). Існує безліч наукових підходів до проблеми дослідження творчих здібностей. Творчість - це &quo ;здатність створювати будь-яку принципово нову можливість&quo ; . У тому числі відмінною ознакою інтелектуальної творчості є удосконалення способів вирішення вже відомих проблем. У дослідженні А.Г. Виноградова було показано, що здатність відкривати способи власної діяльності в різних типах проблемних ситуацій є наслідком організації індивідуального понятійного знання, яке може виступати в якості одного з джерел індивідуальних розходжень у здатності до творчості (Виноградів, 1990 ). За Г.С Батіщєвим важливу роль в інтелектуальній творчості відіграє можливість трансформувати інтуїтивні, виражені в незвичайному, часто досить смутному вигляді, суб'єктивні представлення у придатній для людського спілкування форми (словесно-мовній, категоріальні, комунікативні) Поняття природи творчості пов'язане з питанням про критерії творчої діяльності. Творчість може бути розглянута в різних аспектах: продукт творчості - це те, що створено! Процес творчості - як створено! Процес підготовки до творчості - як розвивати творчість . Продукти творчості - це не тільки матеріальні продукти - будівлі, машини і т. д., але й нові думки, ідеї, рішення, які можуть і не знайти відразу ж матеріального втілення. Іншими словами, творчість-це створення нового в різних планах і масштабах. При характеристиці сутності творчості важливо враховувати різноманітні фактори, які притаманні процесу створення. Творчість має такі ознаки: Технічні; Економічні (підвищення рентабельності); Соціальні (забезпечення умов праці); Психолого-педагогічні (розвиток в творчому процесі психічні та моральні якості, естетичні почуття, інтелектуальні здібності людини, придбання знань). Творчість є цілеспрямованою, завзятою, напруженою працею. Вона вимагає розумову активності, інтелектуальних здібностей, вольових, емоційних рис і високої працездатності.

Творчість характеризується як вища форма діяльності особистості, що вимагає тривалої підготовки, ерудиції та інтелектуальних здібностей. Творчість є основою людського життя, джерелом всіх матеріальних і духовних благ . Інтелектуальна обдарованість є лише однією з умов для творчої активності особистості, де основну роль в активації творчої діяльності відіграють мотивація, цінності та особистісні риси (так званий &quo ;креативний тип особистості). Творчий потенціал є незалежним від інтелекту фактором. Зокрема, Е. Торренс в теорії &quo ;інтелектуального порогу&quo ; співвідносить ці фактори в такий спосіб: якщо IQ нижче 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, якщо IQ вище 120, творча здатність стає незалежною величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, але є інтелектуали з низькою креативністю . Об'єкт дослідження – творчий потенціал студентів з 1 по 4 курс (18- 23р.). Предмет дослідження – методи формування творчого потенціалу студентів з1 по 4 курс. Задачі дослідження: Теоретичний огляд актуальної проблемі розвитку творчого потенціалу студентів; 2. Підбір методів та методик діагностики та корекції творчого потенціалу студентів; 3. Організація та проведення експериментального дослідження серед студентів; 4. Аналіз експериментальної роботи; 5. Формування висновків та рекомендацій. Мета дослідження – вивчити проблеми формування творчого потенціалу студентів 1-4 курсу та поліпшити показники. Методи дослідження - у дослідженні проведені констатуючий, формуючий та контрольний експерименти. Для діагностики творчих здібностей студентів гуманітарних факультетів застосовувалися такі методики: «Діагностика рівня креативності» (П. Торренса), «Діагностика креативності особистості» (Е.Е. Туніка), «Діагностика соціальної креативності» (В.Н. Дружинін), «Самооцінка творчого потенціалу» (Н.П. Фетискин), «Оцінка рівня творчого потенціалу особистості» (Є.І. Рогов), «Діагностика вербальної креативності» (С. Медніка), «Методика діагностики обдарованості» (А.А. Лосев). Для корекційно-формуючої програми був проведений тренінг на розвиток творчого потенціалу студентів який складався з вправ та ігор Рогова Є.І. Також застосовувався такий метод як бесіда для налаштування стосунків з респондентами. Експериментальна база – дослідження проведені у Краматорському Економіко-Гуманітарному Інституті та у Слав’янському Педагогічному Інституті серед студентів 1-4 курсу (18–23 роки) у кількості 40 чоловік. Студенти були поділенні на 2 групи: контрольна (20 чоловік) та експериментальна (20 чоловік). Практична значимість – визначається тим, що на основі дослідження розроблені рекомендації для практичних викладачів та батьків. Методологічною основою дослідження є ведучі принципи вітчизняної та зарубіжної психології: єдність свідомості і діяльності, принцип розвитку через навчання і діяльність. РОЗДІЛ 1. Теоретична основа діагностики творчих здібностей студентів 1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТВОРЧОСТІ. СТРУКТУРА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Творчість - це процес створення суб'єктивно нового, що базується на здатності породжувати оригінальні ідеї та використовувати нестандартні способи діяльності.

Ломоносовым , который в 1752–53 читал для студентов курс «Введение в истинную физическую химию». Им был установлен один из основных законов, на котором базируется Ф. х., – закон постоянства массы при химических превращениях. В 1840 Г. И. Гессом был открыт закон постоянства сумм тепла при химических превращениях, также явившийся одним из фундаментальных законов Ф. х. Существенный вклад в развитие Ф. х. в середине 19 в. был внесён П. Бертло и Х. Томсеном благодаря их фундаментальным термохимическим исследованиям, введению представлений о теплотах реакции как мере химического сродства реагирующих веществ, установлению связи между теплотами образования и составом веществ. Первую кафедру Ф. х. организовал в 1887 в Лейпцигском университете В. Оствальд , он же основал первый физико-химический журнал.   Выделение Ф. х. в самостоятельную отрасль науки произошло лишь в конце 19 в. Этому способствовал общий рост разнообразных химических производств и создание химической промышленности, выдвинувшей множество проблем, для успешного разрешения которых было недостаточно эмпирических правил и знания качественных соотношений.   Для развития Ф. х. во 2-й половине 19 и начале 20 вв. характерно применение главным образом термодинамических методов, изучение макроскопических, т. е. непосредственно наблюдаемых, характеристик систем и процессов, использование представлений классической физики и классической химического строения теории при исследовании связи свойств и строения молекул

1. Шпаргалка по физике для студентов 1-го курса (по билетам)

2. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

3. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

4. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

5. Процессор для ограниченного набора команд /1 (4)

6. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))
7. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)
8. Лабораторная работа по экономике N2. ЛЭТИ 4 курс

9. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

10. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

11. Тесты по общей неврологии 4 курс

12. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

13. Экзаменационные тесты по хирургии 4 курс

14. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

15. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

16. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

17. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

18. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

19. Текстовий потенціал українських прийменників

20. Творчая спадчына Алеся Пісьмянкова

21. Науково-технічний потенціал України

22. Трудовий потенціал промислового підприємства
23. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа
24. Методика воспитания толерантности у учащихся 1–4-х классов

25. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

26. Формування творчої особистості як наукова проблема

27. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

28. Доработка конструкции главного сцепления трактора класса 1.4 с целью улучшения разгонных показателей агрегатов

29. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

30. Твердофазная полимеризация 1,4-бис-(л-ацетиламинофенил)бутадиина, оптические и фотоэлектрические свойства образующегося полимера

31. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

32. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Експортний потенціал України та її регіонів

34. Науковий потенціал незалежної України

35. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

36. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

37. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

38. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)
39. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета
40. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

41. Общая социология для 1 курса

42. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

43. Преддипломная практика для студентов 5 курса специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

44. Изучение физического развития и состояния здоровья студенток 1 курса естественно-географического факультета по специальности биология

45. Технический отчет по учебной практике за 1 курс

46. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

47. Экспериментальное исследование особенностей психических состояний специалистов Бухгалтерский учет и аудит студентов 3 курса

48. Контрольная работа по физкультуре 1 курс 1 юнита

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

49. Шпоры по экономике предприятия 1 курс

50. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

51. Возможности курса "Компьютерная графика" для студентов педагогических вузов

52. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

53. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

54. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
55. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
56. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

57. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

58. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

59. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

60. Шляхи формування потенціального словника в школі

61. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

62. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

63. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

64. Курс биологии за 11 класс

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

65. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

66. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

67. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

68. Геодезия и картография. Обновление топокарт масштаба 1:50000

69. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

70. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)
71. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
72. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

73. Александр 1

74. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

75. Правоведение - курс лекций

76. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

77. Контрольная работа по курсу экологического права

78. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка

79. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

80. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

82. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

83. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

84. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

85. 4 статьи о Лермонтове

86. Николай 1
87. Лжедимитрий 1
88. 4 крестовый поход и завоевание Константинополя по хронике Робера де Клари "завоевание Константинополя"

89. Древневосточные цивилизации (по курсу "Россия в мировой истории")

90. Исторические тесты по эпохе Петра 1

91. Лекции по курсу Истории Отечества

92. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

93. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

94. Петр 1

95. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

96. Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

97. ЭВМ 1-3 поколений

98. Процессор для ограниченного набора команд /3 (4)

99. Процессор для ограниченного набора команд /часть 1 (7)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.