Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Кафедра німецької мови Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання Курсова робота Виконавець студентка ІV курсу (462 група) денної форми навчання ПМСО. Англійська мова та література. Німецька мова та література. Науковий керівник роботи Зміст Вступ . .3 Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології . .5 1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження. .5 1.2.Класифікація фразеологічних одиниць . .8 Розділ 2. Фразеологічна синонімія як засіб збагачення словникового складу мови . .14 2.1. Явище фразеологічної синонімії .14 2.2. Види фразеологічних синонімів .17 Розділ 3. Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх Висновки . . 32 Список використаної літератури . .35 Додаток А . .37 Додаток Б . .39 Вступ Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття, тому на даний момент фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває ще в стадії становлення. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д. Поливанов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П. Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як А.А. Шахманов, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинський досліджували фразеологію німецької мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства. Донині фразеологічна синонімія , а також і полісемія німецької мови найчастіше просто фіксувалися більшістю фразеологічних та стилістичних словників. На даному етапі робляться перші спроби проник­нути у сутність цих явищ. Насамперед це відноситься до фразеологічної синонімії. Фразеологічні синоніми - це одиниці, які мають тотожне або близьке значення, різний лексичний склад і різну образність при однаковій чи неоднаковій синтаксичній структурі. Фразеологічна синонімія є досить поширеним явищем у німецькій мові, зважаючи на те, що збагачення будь-якої мови відбувається значним чином за рахунок ії фразеологічних ресурсів. Труднощі оволодіння іноземною мовою великим чином полягають у засвоєнні її лексичного запасу, а німецька мова за словами Логана П. Сміта «очевидно більше за інші європейські мови багата поетичними і образними словами фольклорного походження». Як відомо, в акті комунікації суттєве значення відіграють фразеологічні одиниці. Оволодіти фразеологією іноземної мови – означає мати високий рівень оволодіння мовою, тобто фразеологія є одним з найбільш важливих аспектів вивчення іноземної мови.

Об’єкт курсової роботи: Фразеологізми сучасної німецької мови тематичної групи «старанно працювати». Предмет: Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання Мета: Завдання: Всебічно вивчити та проаналізувати науково-педагогічну літературу з даної проблеми. Розкрити сутність фразеології як науки. Визначити основні проблеми дослідження фразеологічних одиниць. Надати визначення фразеологічної синонімії Розглянути класифікацію фразеологічних синонімів Дослідити особливості функціонування фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати» Навести систему вправ на засвоєння фразеологічних синонімів німецької мови тематичної групи «старанно працювати» Зробити висновки на основі виконаної роботи. Структура: Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Розділ 1.Основні теоретичні аспекти фразеології 1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження Фразеологія будь-якої мови - це цінна лінгвістична спадщина, в якій відбивається бачення світу , національна культура, звичаї і вірування , фантазія і історія народу, що говорить на цій мові. Фразеологія кожної мови вносить вирішальний вклад до формування образної картини миру світу . Способи бачення світу через мовні образи , відображені в системі фразеологізму , які, будучи глибоко національними , базуються , проте , на спільних для всіх людей (тобто універсальних) логіко - психологічних і власне лінгвістичних підставах . Спірнім залишається питання про час, коли зародилася фразеологія . Одні схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста французького походження Ш. Баллі. Відомо, що в своїх роботах з французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів . Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології , бо ФО еквівалентні слову. На думання інших, наука про фразеологізми зародилася тоді , коли В.В. Виноградов дав визначення основних понять , обсягу і завдань фразеології. Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів «фразеологія» та “фразеологізм ”. А ті , що існують, можуть суперечити одне одному. Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр. phrasis – “вираз , зворот ”, logos – “слово, вчення ”): це 1) сукупність фразеологізмів певної мови ; 2) розділ мовознавства , який вивчає фразеологічний склад мови. Термін «фразеологія» є багатозначним . В широкому плані він позначає сукупність всіх видів стійких поєднань слів тієї або іншої мови. У більш вужчому сенсі цей термін уживається для позначення лише таких стійких з'єднань слів, які характеризуються певною експресивністю і емоційністю, мають оціночний характер. Такі, наприклад, Hals iiber Kopf стрімголов, похапки, абияк; j-m ei e Floh i s Ohr se ze розбурхати, стурбувати когось повідомленням; gleiche Briider, gleiche Kappe два чоботи — пара. Нарешті, фразеологією називається лінгвістична дисципліна, що вивчає стійкі поєднання слів мови. Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії становлення .

Передумови її булі підготовлені російськими і зарубіжними лінгвістами . Російські лінгвісти — акад . А.А. Шахматов, акад . Ф. Ф. Фортунатов, проф . В. К Порзежинський зробили значний вклад внесок в розробку словосполучень з синтаксичної точки зору. Візначення типів поєднань фразеологізмів в стилистико-семантичному плані було дане Шарлем Баллі і Альбером Сеше. Період інтенсивного розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни настав в радянській лінгвістиці після появи відомих робіт акад. В.В Виноградова. На даний момент фразеологія як область мовознавства у філологічній літературі біля в загальному сенсі визначається як самостійна лінгвістична дисципліна, специфіка якої полягає біля в встановленні складу стійких або фразеологічних словосполук даної мови, вивченні закономірностей виникнення і розвитку цих одиниць, а також у визначенні груп стійких словосполучень даної мови в залежності від їх структурних і семантичних особливостей. Фразеологічний склад німецької мови має ряд специфічних, властивих тільки йому особливостей . Проте ця специфіка може бути виділена лише на тлі тих рис, які визначають лінгвістичну природу стійких словосполук взагалі і є спільними для одиниць фразеологізмів цілого ряду інших європейських мов . Фразеологізми або стійкі словосполучення (phraseo-logische oder s ehe de Wor verbi du ge ) відрізняються від вільних синтаксичних словосполук, перш за все, тим, що вони в семантичному плані є єдністю і виражають, як правило, одне (єдине або розчленоване) поняття, напр.: e w. zum Ausdruck bri ge виражати, виразити щось, mi Hau u d Haar цілком, sich aufs hohe Pferd se ze розхвастатися, запишатися. Різніця в понятті, що виражається вільними і фразеологічними поєднаннями слів, виступає особливо яскраво в таких випадках, коли є можливість порівняти омонімічні вільні і фразеологічні словосполучення, наприклад: blauer Brief — блакитний лист (вільне словосполучення) і blauer Brief - - повідомлення про відставку (фразеологічне словосполучення); ju ges Gemьse — молоді овочі (вільне словосполучення) і ju ges Gemьse (розм.) — дітвора, молодь (фразеологічне словосполучення). Стійкі словосполучення лише зовні зовнішньо нагадують вільні. Вони можуть збігатися з ними по синтаксичній структурі, але не ідентичні їм по семантиці. Стійкі або фразеологічні словосполучення служать, подібно до слів, для вираження поняття. Від слів вони відрізняються своєю різнооформленістю. Другою відмітною властивістю фразеологічних одиниць є їх стійка або стабільна форма, внаслідок чого вони існують в мові як готове ціле. Фразеологічні одиниці лише відтворюються в мові, а не створюються в ній знову. Ця обставина також зближує фразеологічні одиниці зі словом і відрізняє їх від вільних словосполучень. Таким чином, семантичну єдність стійкого словосполучення і функціонування такого словосполучення як єдиного цілого уподібнюють фразеологічній одиниці і включають їх в словарний склад мови. Ми можемо визначити фразеологічні одиниці таким чином: Фразеологічними одиницями є такі стійкі словосполучення , які, незалежно від кількості слів-компонентів , утворюють семантичну єдність і виконують в мові називну або експресивну функцію.

Ой кувала зозулиця раненько в суботу, Збрав Довбуш в полонин легникв роту; г)PPPPPP емгрантськ: Гори мо висок, мушу вас лишити, Волв би-м був у вас гнити, як в чужин жити. Монтобо, Монтобо, яка ти недобра, Через тебе нард гине, як тая худоба; та нш. За цими тематичними групами стоть певна еволюця жанру. З танкових псень коломийки, наповнюючись новим змстом, розвинулись у самостйний лричний жанр, що тематично охоплю вс гран життя народу, риси нацонального побуту  колориту, елементи нших видв народно культури. Як вказував ¶. Франко, «...коломийковим розмром зложено протягом XIX в. досить значне число епчних псень сторичного та побутового змсту, в тм числ досить значн групи псень рекрутських та вйськових про важнш приго ди деяких полкв, про под 1848 р. та про вйну з Кошутом, про панщину та  знесення, про опришкв та про рзн незвичайн пригоди по селах, так як убйство мужа жнкою або жнки мужем, отруння парубка двкою або вдовою. Поза обсяг галицько-русько територ  в дальшу минувшину поза XIX в. сягають зложен коломийковим розмром псн про смерть Нечая в р. 1650, про вбйство Бондарвни паном Каньовським при кнц XVIII в. та про чумака

1. Фразеологічні поетизми

2. Фразеологічні звороти з морською термінологією у морських оповіданнях Джека Лондона

3. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

4. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

5. Прикметникова синоніміка у поезії В. Симоненка

6. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
7. Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської
8. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

9. Фразеология на страницах газет

10. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

11. Изучение русской сибирской диалектной фразеологии

12. Фразеология

13. Слово и фразеология в современной сибирской диалектной речи

14. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

15. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

16. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

18. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

19. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

20. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

21. Фразеология

22. Фразеология
23. Жаргон офицеров и слушателей Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск): лексика и фразеология
24. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

25. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

26. Миль Ми-24

27. Словарная разработка русской фразеологии

28. Метеорологічні дослідження

29. Технічні засоби пожежегасіння

30. Гігієнічні норми житла

31. Економічні і законодавчі питання охорони праці

32. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

34. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

35. Тропічні та субтропічні плодові рослини

36. Людина: біологія й соціологічні проблеми

37. Біологічні ритми

38. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
39. Екологічні особливості ампельних рослин
40. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

41. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

42. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

43. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

44. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

45. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

46. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

47. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

48. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

50. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

51. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

52. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

53. Морфологічні засоби виразності мови

54. Особливості компаративних фразеологізмів
55. Русская фразеология и выразительность речи
56. Спортивні фразеологізми

57. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

58. Фразеология в английском языке

59. Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка

60. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии

61. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

62. Американські фразеологізми

63. Алгоритмічні мови програмування

64. Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

66. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

67. Адміністративні і економічні реформи Петра I

68. Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

69. Великі географічні відкриття

70. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
71. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році
72. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

73. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

74. Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

75. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

76. Бібліографічні класифікації

77. Методологічні засади розуміння національної культури

78. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

79. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

80. Методологічні основи міжнародного маркетингу

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

81. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

82. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

83. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

84. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

85. Геморагічні захворювання

86. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень
87. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
88. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

89. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

90. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

91. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

92. Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця

93. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

94. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

95. Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу

96. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

98. Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом

99. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.