Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Західноєвропейська філософія Нового часу

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План Вступ 1.Визначальні фактори Нового часу (наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства). 2.Основні протилежні напрями у філософії Нового часу ( емпіризм і раціоналізм; матеріалізм і ідеалізм; раціоналізм і ірраціоналізм). Висновок Вступ Філософія — особлива форма духовної діяльності людини, що чутливо реагує на умови навколишньої дійсності. Західноєвропейська епоха Нового часу характеризується напруженими духовними і інтелектуальними шуканнями, внаслідок чого філософія цього періоду переживає очевидний зліт, що виразився в багатстві виниклих філософських напрямів і широті проблематики, що торкнулася. У свою чергу цей зліт був обумовлений корінною перебудовою суспільного перевлаштування і складанням наукової картини миру. 1. Визначальні фактори Новогочасу(наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства) Хронологічні рамки Нового часу, що звичайно обкреслюються істориками, це XVII — нач. XX вв., тобто період від перших буржуазних революцій до перших соціалістичних. Проте новітній період у філософії починається вже з середини XIX століття. Таким чином, західноєвропейська історія філософії Нового часу займає два з половиною сторіччя, протягом яких філософська думка проходить декілька найважливіших етапів. Перший з них — це західноєвропейська філософія XVII в. У останній третині XVI — початку XVII в. відбувається буржуазна революція в Нідерландах, що зіграла важливу роль в розвитку капіталістичних відносин в буржуазних країнах. З середини XVII в. (1640—1688) буржуазна революція розгортається в Англії, найбільш розвиненій в промисловому відношенні європейській країні. Ці ранні буржуазні революції були підготовлені розвитком мануфактурного виробництва, що прийшло на зміну ремісничій праці. Перехід до мануфактури сприяв швидкому зростанню продуктивності праці, оскільки мануфактура базувалася на кооперації працівників, кожний з яких виконував окрему функцію в розчленованому на дрібні часткові операції процесі виробництва. Розвиток нового — буржуазного — суспільства породжує зміна не тільки в економіці, політиці і соціальних відносинах, воно міняє і свідомість людей. Найважливішим чинником такої зміни суспільної свідомості виявляється наука, і, перш за все, експериментально-математичне природознавство, яке якраз в XVII в. переживає період свого становлення: не випадково XVII в. звичайно називають епохою наукової революції. У XVII в. розподіл праці у виробництві викликає потребу в раціоналізації виробничих процесів, а тим самим — в розвитку науки, яка могла б цю раціоналізацію стимулювати. Розвиток науки Нового часу, як і соціальні перетворення, пов'язані з розкладанням феодальних громадських порядків і ослабленням впливу церкви, викликали до життя нову орієнтацію філософії. Якщо в середні віки вона виступала в союзі з богослів'ям, а в епоху Відродження — з мистецтвом і гуманітарним знанням, то тепер вона спирається головним чином на науку. Тому для розуміння проблем, які стояли перед філософією XVII століття, треба враховувати: по-перше, специфіку нового типа науки — експериментально-математичного природознавства, основи якого закладаються саме в цей період; і, по-друге, оскільки наука займає провідне місце в світогляді цієї епохи, то і у філософії на перший план виходять проблеми теорії пізнання — гносеологія.

Вже в епоху Відродження середньовічна схоластична утворена була одним з предметів постійної критики. Ця критика ще гостріше ведеться в XVII в. Проте при цьому, хоч і в новій формі, продовжується стара, така, що йде ще від середніх століть полеміка між двома напрямами у філософії: номиналистическим, що спирається на досвід, і раціоналістичним, висуваючим як найбільш достовірне пізнання за допомогою розуму. Ці два напрями в XVII в. предстають як емпіризм і раціоналізм. В кінці XVI—XVII вв. європейська наука пережила революцію, тобто якісний стрибок в своєму розвитку, а саме: — здійснився перехід науки з емпіричного рівня розвитку на теоретичний: від «збирання фактів», від фрагментарних знань про світ наука перейшла до створення фундаментальної наукової теорії — механіки, яка на основі нечисленних початкових принципів охоплювала фактично всю природу, описуючи рух матеріальних тіл від атомів до планет; — відбулася математизація природознавства (без чого був би неможливий вихід науки на теоретичний рівень); — наука стала спиратися на принципово нову методологію — емпіричну, таку, що припускає досвідчене, експериментальне обгрунтування знання; — наукові знання, наукові відкриття стали широко застосовуватися на практиці. Результати наукових досліджень були затребувані машинним виробництвом, що швидко розвивається. Наука поступово ставала продуктивною силою індустріального суспільства; — наука стала найважливішим соціальним інститутом: раніше вона була заняттям самотніх мислителів, тепер учені об'єдналися в наукові співтовариства, з'явилися перші Академії наук, почали виходити наукові періодичні видання, значно збільшилося число університетів. Всі ці якісні зміни привели до формування науки в її сучасному вигляді. Якщо до цього, з моменту свого виникнення в Стародавній Греції в VI—V вв. до н. э., під наукою малася на увазі система логічно обгрунтованих знань, то тепер наука стала виробництвом нових знань про світ, що мають досвідчене обгрунтування і практичне застосування, продуктивною силою суспільства і його соціальним інститутом. Найважливіша відмінна риса філософії Нового часу в порівнянні з схоластикою — це новаторство. Але слід особливо підкреслити, що перші філософи Нового часу були учнями неосхоластов. Проте вони зі всією силою свого розуму, і душі прагнули переглянути, перевірити на істинність і міцність успадковані знання. Критика &quo ;ідолів&quo ; у Ф. Бекона і методу сумніву Р. Декарта в цьому сенсі не просто інтелектуальні винаходи, а особливості епох: переглядалося старе знання, для нового звання відшукувалися міцні раціональні основи. Пошук раціонально обгрунтовуваних і доказових істин філософії, порівнянних з істинами науки, — інша межа філософії Нового часу. 2. Основний філософський перебіг західноєвропейської філософії Нового часу Емпіризм і раціоналізм Бурхливий розвиток науки в XVII в. зробило однією з ключових філософських проблем питання про можливість пізнання навколишньої дійсності. При рішенні цього питання філософи Нового часу розділилися на два основні напрями: емпіризм і раціоналізм. Емпіризм як течія в гносеології, пов'язана з досягненнями природних наук, зароджується в Італії і Нідерландах, але остаточне оформлення одержує в Англії.

Раціоналізм, пов'язаний головним чином з розвитком математики, зародився ще в Стародавній Греції у філософських системах Сократа і Платона. Проте остаточно він оформився як самостійна течія в гносеології тільки в XVII в. Представники емпіризму, будучи прихильниками експериментально-досвідчених наук і спираючись більше на конкретні досягнення тодішньої фізики, хімії, ботаніки, зоології, що знаходилися в основному на стадії збирання і узагальнення досить обмеженого матеріалу, зводили в ранг загального філософського методу індуктивний метод. Вони вважали, що знання походить з плотського досвіду, безпосереднього спостереження і експерименту. Істини загальні і необхідні походять тільки з досвіду, а не з інтелекту. Яскравим представником емпіризму був англійський філософ Ф. Бекон (1561—1626). Для реформи науки і розвитку природознавства необхідно, на думку Бекона, навчитися правильному мисленню. Це, у свою чергу, вимагає очищення розуму від помилок, виступаючих перешкодою на шляху пізнання природи. Бекон виділяє чотири роди помилок, які він називає ідолами або примарами: 1) ідоли роду, обгрунтовані «в самій природі людини, племені або в самому роді людей, бо помилково стверджувати, що відчуттів людини є міра речей»; 2) ідоли печери є «помилки окремої людини», обумовлені «малим світом», «печерою» індивіда; 3) ідоли площі виникають з взаємного спілкування людей; 4) ідоли театру, які вселилися в душі людей з різних догматів філософії, а також з початків і аксіом наук. Загальний сенс вчення про ідоли визначається його виховною функцією. Проте перелік ідолів ще не дає гарантії руху до істини. Такою гарантією є ретельно розроблене вчення про метод. Бекон не тільки заклав основи матеріалістичного розуміння природи, але і дав обгрунтування індуктивному методу як руху думки від приватного до загального. Проблему вибору дійсного методу і її рішення Бекон висловлює алегоричним способом. На його думку, існують три основні шляхи пізнання — павука, мурашки і бджоли. «Шлях павука» є спробою виведення істин з самої свідомості при щонайповнішій зневазі до фактів. «Шлях мурашки» — це вузький шлях, представники якого збирають розрізнені факти, але не уміють їх узагальнювати. Істинним є «шлях бджоли», який сполучає в собі достоїнства названих «шляхів» і вільний від недоліків кожного з них. Таким чином, єдність плотського досвіду і роздумів може бути вірним керівником на дорозі до істини. Бекон вважав, що метод «бджоли» допомагає виявити матеріальні причини і забезпечує вивчення самої матерії і законів її дії. Матерія многокачественна, їй властиві різні форми руху: коливання, опір, інерція, прагнення, напруга, життєвий дух, мука і т.д. Ці форми були фактично характеристиками механічної форми руху матерії, яка у той час була якнайповніші вивчена. Люди, на думку Бекона, можуть бути панам і господарями природи. Проте ступінь панування людини над природою залежить від рівня розвитку його знань. Звідси витікає, що «знання і могутність людини співпадають». Бекону належить знаменитий афоризм: «Знання — сила», в якому виражена практична спрямованість науки.

Звдцля вийшли й назви: большевикв, себто тих, то заступали непримири]му максимальну програму марксизму,  меншовикв, що схи]лялися до угодовсько мнмально програми. Леннов год було вдмовити в прозорливост й у пра]вильному вдчутт моторичннх двигунв життя Коли захдновропейськ, а пд х впливом  московсько-меншовицьк провдники соцалзму потопали в хаос мертво, безчинно й бездушно матералстично схоластики, вн вдчував, що пе]ремога комуно-соцалзму залежить  вд духо-волевого нап]руження його акц. Фанатик марксизму, Ленн водночас у са]мй свой стот парадоксально сполучав сторичний матералзм з волюнтаризмом, далектику з певними психологчними проявами деалзму. Такими внутршнми прикметами визначалася зрештою бльшсть московських соцалств, вдрзняючись цим вд захдновропейських, хоч  виходила з однаково з ними док]трини. На це склалися особлив причини. В ґвроп соцалстичний рух викликався реальними соцально-економчними умовами, що х тут створював уже розвинений промисловий  ф]нансовий каптал

1. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

2. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

3. Архітектура Західноєвропейського класицизму

4. Філософія нового часу

5. Матеріалістична філософія Нового часу

6. Філософія Нового часу
7. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час
8. Держава і право Франції у Новий час

9. Лицарство в історії західної і центральної Європи

10. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

11. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

12. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

13. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть

14. Туризм в новий час

15. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

16. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

18. Новый подход в понимании преадаптации

19. Два часа, которые потрясли мир

20. Страны НИС (новые индустриальные страны)

21. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

22. Новые индустриальные страны: Южная Корея
23. Налоговая система России в новом правовом поле
24. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

25. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

26. Япония в новое время (19 век)

27. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси

28. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

29. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

30. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

31. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

32. Новый взгляд на Библию

Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

34. Европейская культура нового времени

35. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

36. Новое поэтическое течение Серебряного века

37. Творчество Чехова. Истоки "новой драмы"

38. Новые тенденции в современной популярной музыке
39. Некоторые аспекты новейшей истории Франции
40. Новая Экономическая Политика

41. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

42. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

43. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

44. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

45. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

46. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

47. Новые страницы истории гражданской войны в Прикамье

48. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

49. Новая экономическая политика и командно-административная система

50. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

51. Новейшие достижения в информатике

52. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

53. Новые информационные технологии обучения в математике

54. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению
55. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи
56. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

57. Новые информационные технологии обучения в математике

58. Проблемы нового мира

59. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны

60. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

61. Новое информационное общество

62. Секты и методы вовлечения новых членов

63. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

64. Новый завет

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

66. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

67. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни

68. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

69. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

70. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР
71. Український мандрівний філософ Г. Сковорода
72. Философия Нового времени

73. Новый этап существования человечества – информационное общество

74. Философия нового времени (Р. Декарт)

75. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

76. Перспективы развития новых форм кредитования в России

77. Анализ собственных оборотных средств в новых экономических условиях

78. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

79. Джон Гэлбрейт. Новое индустриальное общество

80. Анализ целесообразности расширения рынка (выход на новые сегменты рынка) сбыта организации.

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

81. Роль и место Индонезии среди новых индустриальных стран

82. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии в мировой экономике

83. Евро - новая единая европейская валюта

84. Развитие управленческой предприимчивости в новых условиях хозяйствования на примере ОАО "Курганмолпром"

85. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

86. Реинжиниринговый подход к управлению организационным развитием. Новый взгляд на антикризисное управление
87. Источники формирования собственных оборотных средств предприятия и пути ускорения их оборачиваемости в новых условиях хозяйствования (Контрольная)
88. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия

89. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

90. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

91. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

92. Ново-Вавилонское царство

93. Египет в период XX династии и конец Нового царства

94. О старом и новом календарном стиле

95. Византия XI и XII вв.: новое против старого

96. Россия и новый мировой порядок

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

97. История еврейства западной и восточной Европы в новое время

98. Дивный Новый Мир и его катастрофа (1923 -1933)

99. Английские колонии в Новом Свете. Порядок управления колониями

100. Исламская революция и курс на создание армии нового типа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.