Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Необхідність політехнізації навчання визначають три фактори: економічний, основу якого складає закон переміни праці, обумовлений революційною природою технічного базису великої промисловості. « Природа великої промисловості обумовлює переміну праці, рух функцій, усесторонню рухливість робітника сама велика промисловість робить питанням життя і смерті визнання переміни праці, а потім і можливо більшої багатосторонності робітників як питання життя і смерті, ставить задачу часткового робітника, простого носія відомої часткової суспільної функції, замінити всесторонньо розвинутим індивідуумом, для якого різні суспільні функції є змінюючи один одного способи життєдіяльності»; соціальний, що передбачає необхідність подолання вузького професіоналізму з ціллю усестороннього розвитку особистості виконавця. науково-технічний, що вимагає від робітника рухливості трудових функцій на основі знання загальних принципів виробництва. В процесі науково-технічної революції у виробництві об'єктивно виникають і проявляються загальні риси, які мають політехнічний характер. Ця спільність виявляється в однотипності для багатьох провідних галузей виробництва технологічних процесів – механічних, хімічних, енергетичних тощо. Все ширше використовуються типові уніфіковані види механізмів і машин, інструментів, пристроїв, апаратів, систем автоматичного контролю і керування. Розвиток виробничих сил підкоряється закону, зміст якого в тому, що машина все більше і більше замінює працю людей, не витісняючи їх повністю з виробництва. За людиною зберігаються виробничі функції, але праця її поволі звільняється від фізичних зусиль і набуває інтелектуального змісту. Робітник стає «регулятором, наладчиком, програмістом технологічного процесу, а не елементом, безпосередньо включеним у нього». Між засобами праці і кваліфікацією робітника повинно бути співвідношення. Воно виявляється в тому що складність засобів виробництва, засобів транспортування і зв’язку постійно тягне за собою і необхідність підвищення рівня загальнонаукової і професійної підготовки робітників, інженерів і техніків, так як нова складна техніка тільки в умілих руках забезпечить той ефект, на який вона розрахована. Результатом поєднання науки з виробництвом, перетворення її на безпосередню виробничу силу є поступовий, але невпинний зріст ваги елементів творчості у діяльності робітників. Він передбачає формування у робітників творчого відношення до праці, яке легше виховати на основі постійних і глибоких знань в області математичних, технічних і спеціальних наук. Тому об’єктивний хід розвитку людини як головної виробничої сили суспільства і тим самим і самого виробництва спочатку потребує підвищення рівня і якості природничо-наукової і загальної технічної освіти молодих робітників. Виробнича діяльність включає: суб’єкт діяльності (людина, колектив), засоби діяльності (техніка), предмет діяльності (речовина природи, незавершений продукт праці), умови і спосіб діяльності (технологія і організація виробництва та праці). Зростання складності і числа елементів техніки, поява нових, штучних предметів діяльності (полімерів, пластмас та інших матеріалів), швидка зміна технології – все це разом взяте приводить до безперервного і різкого підвищення об’єму та ускладнення інформації, необхідної робітнику для успішної праці.

Збереження термінів навчання і обмежені можливості людини в засвоєнні, переробці знань обумовлюють ряд труднощів. Вирішити їх можна шляхом розвитку самостійної активності учнів в процесі набуття нових знань, створення умов для безперервної самоосвіти, суворого відбору в учбових програмах училищ тільки самої необхідної інформації. Але разом з тим професійно-технічне навчання учнів не можна відокремити знаннями і навиками, які потрібні для виконання робіт тільки по даній професії. Професійно-технічна освіта повинна давати широку основу професії, готувати майбутніх молодих робітників до активного суспільного життя, розвивати їх здібності, творче відношення до своєї праці. Іншим способом подолання надмірної науково-технічної інформації служить відбір для професійно-технічної підготовки майбутніх робочих знань й навиків, які мають найбільшу цінність. Тому скрупульозна розробка системи навчально-виховних цілей училища складає основу для відбору змісту програм. Надмірність наукової і виробничої інформації долаються, як відомо, в процесі інтеграції наук і синтезу науково-технічних знань. Синтез наукових знань знаходить свій вираз у загальних принципах, ідеях і теоріях, які об’єднують в єдине ціле окремі частки різних наук, що сприяє побудові єдиної наукової картини світу і як складових її частин фізичної і технічної картини світу. Синтез науково-технічних знань забезпечує умови для створення систем з меншим, ніж раніше, числом елементів, використання у виробництві уніфікованих вузлів, деталей, пристроїв і апаратів. Ця тенденція уніфікації і зменшення числа елементів технічних систем є одним з проявів НТР, і є всі передумови стверджувати, що ця тенденція в техніці ще з більшою силою буде проявлятися і в майбутньому. Так само і в технології явно проявляється перехід від дискретних до безперервних процесів виробництва, заснованих на використанні природних процесів (хімічних, фізичних, біологічних, біохімічних, тощо), використанні в широких масштабах безвідходної технології, нарощування темпів комплексної механізації й автоматизації виробництва. На процес інтеграції й синтезу знань впливає не тільки техніка і технологія. Логіка розвитку самих наук породжує нові напрями, об’єднаються багато до цього часу ізольованих галузей знань. До таких синтезуючих галузей знань з повним правом можна віднести кібернетику, екологію, теорію інформації. Закони й поняття цих наук мають вельми широке використання у багатьох галузях знань. Один з підходів в аналізі ролі науки у розвитку виробництва зв’язує процес перетворення науки в безпосередню виробничу силу з використанням в якості засобу впливу на предмет праці знову відкритих наукою закономірностей і сил природи, і особливо «немеханічних форм руху матерії, заснованих на енергії міжмолекулярних, атомних й субатомних зв’язків». Ряд авторів пропонують таку послідовність (систему) визначення загальнотрудових умінь і навиків: визначення спільності науково – технічних основ виробництва, спільність професії, спільність трудової підготовки. В якості загально-трудових називають вміння й навики розрахунку, аналізу і контролю, обслуговування, планування, організації тощо.

В цій системі наукові основи виробництва виступають як база об’єднання, групування виробництва. Далі процес такий: аналізується сучасне виробництво, різні його види, області, галузі (тобто воно береться за вихідне), в ньому виявляються загальні науково-технічні основи і на базі цієї сукупності групуються і об’єднуються професії, типізуються вміння й навики щодо його обслуговування. До складу політехнічних умінь й навиків виділяють такі уміння, як конструкторсько-технологічні, контрольно-вимірювальні, обробні, налагоджувальні, зборка й розборка, управління, організації, раціоналізації, а до елементів політехнічної підготовки відносять знання допусків і посадок, уміння читання креслень, знання теорії різань тощо. Зроблений крок щодо класифікації політехнічних умінь на: а) електротехнічні (виділено 55 умінь) і б) механотехнічні (82 уміння). В.М. Заплатін рекомендує віднести до політехнічних наступні вміння: складати з натури технічні малюнки, читати робочі креслення, клепати вручну, свердлити отвори ручними дрилями і на станках, підбирати змінні зубчасті колеса по заданих режимах різання, встановлювати розприділюючий вал на цикл тощо (всього 19). Автори при визначенні політехнічних умінь йдуть, таким чином, шляхом конкретизації цих умінь в якійсь області виробництва, орієнтуючись при цьому на п’ять таких областей: електромеханічну, механотехнічну, автоматотехнічну, економічну й організаційну. Обширний матеріал, вказує на можливість наповнити ідеї політехнічної освіти багатим фактичним змістом, які відносяться до важливих галузей промислового виробництва, відправляючись від аналізу виробництва. Таким чином, в наш час існують дві точки зору на те, як визначити політехнічний учбовий матеріал. Одна розглядає політехнізм насамперед як використання знань основ наук на практиці стосовно до того, чи буде при цьому охоплене все виробництво чи найважливіші його галузі чи ні. У відповідності з другою необхідно вивчити і систематизувати сучасне виробництво і на цій основі змоделювати його і визначити відображаючий цю модель зміст. Необхідно при цьому підкреслити, що диференціація основ наук неадекватна розділенню й класифікації виробництва. Кожна з цих систем складає свою область сутностей, диференційованих у відповідності зі своїми основами. Так, диференціація фізики, наприклад, не дає нам ні окремо машинобудівне чи сільськогосподарське виробництво, ні їх суму, чи суму будь-яких інших виробництв. Об’єднання декількох виробництв чи галузей господарства, наприклад транспорту, будівництва тощо, не дає ні області науки, ні її підрозділів, тобто виробництво і наука створюють дві самостійні області спільнот, диференційованих на основі різних принципів. При цьому зв'язки між структурними підрозділами цих спільнот неоднозначні. Це положення в ході науково-технічного прогресу не має тенденції до перебудови. Так, широкий розвиток, наприклад, сфери обслуговування, в якій реалізуються знання багатьох областей науки, показує той самий приклад неоднозначності переходу від науки до виробництва. Тому опора на науку чи виробництво, підходи «від науки» чи «від виробництва» проводять в кінцевому рахунку до різних результатів у визначенні системи і в диференціації політехнічного учбового матеріалу, у визначенні змісту політехнічної освіти.

Важную роль в биологическом поле организма играет электромагнитная составляющая. Данные фотобиологии и радиобиологии проливают дополнительный свет на этот вопрос. Таким образом, экспериментальные данные, полученные в биофизике, указывают на важную роль биоэлектромагнитной составляющей биологического поля живых систем и помогают разработать квантовую теорию биологического поля, необходимость которой совершенно очевидна. А.П.: Биоэлектромагнитная составляющая биополя раскрывает перед исследователями огромное поле деятельности. Но значит ли это, что останется в руки взять вольтметр и начать измерять потенциалы? В свое время профессор И.М.Коган отметил, что "биологическое поле – поле, создаваемое живым организмом. И ничего больше". "Биополе состоит из множества элементов, которое можно и нужно изучать обычными (а не "потусторонними") физическими методами. Но есть нюанс. Во-первых, возможно, что сложный живой организм создает поля, современной физике неизвестные… Во-вторых, элементы могут взаимодействовать и в результате обнаруживать новые свойства"

1. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

2. Публічно-правовий спір

3. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

4. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

5. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

6. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету
7. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги
8. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

9. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

10. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

11. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

12. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

13. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

14. Профорієнтація в системі освіти

15. Роль систем счисления в истории компьютеров

16. Роль систем отображения информации в процессе принятия решений

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Роль персонала в обеспечении безопасности функционирования технологических систем

18. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

19. Роль добрив у системі землеробства

20. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

21. Підготовка до співробітництва України з НАТО

22. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий
23. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням
24. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

25. Технологія підготовки гіпсокартонної поверхні під облицювання глазурованою керамічною плиткою

26. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

27. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

28. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

29. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

30. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

31. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

32. Роль конкуренции в экосистемах

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

33. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

34. Роль материнского генома в развитии потомка

35. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

36. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

37. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

38. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
39. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья
40. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

41. Роль государства в экономике

42. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

43. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

44. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

45. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

46. Финансовый менеджмент и его роль

47. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

48. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

49. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

50. Страхование и его роль в рыночной экономике

51. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

52. Роль заимствований в английском языке

53. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

54. Роль Саскии в жизни Рембрандта
55. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
56. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

57. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

58. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

59. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

60. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

61. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

62. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

63. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

64. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Роль семьи в жизни Сталина

66. Роль личности в истории. И. Сталин

67. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

68. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

69. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

70. Роль политических субкультур в политической культуре общества
71. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны
72. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

73. Роль Китая во II Мировой войне

74. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

75. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

76. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

77. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

78. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

79. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

80. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

82. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем

83. Моделирование систем

84. Проектирование автоматизированных информационных систем

85. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

86. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)
87. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России
88. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

89. Обзор операционных систем

90. Перспективные разработки Операционных Систем

91. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

92. Критерии устойчивости линейных систем

93. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

94. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

95. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

96. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

98. Теория систем автоматического регулирования

99. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.