Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Феномен документа починає вивчатися тільки у ХХ ст. Різноаспектний науковий аналіз його складових – інформації та матеріального носія – є прерогативою ряду наук, що проголошують документ об'єктом свого дослідження. Інформаційні документи є важливою складовою інформаційних ресурсів. Вони можуть бути частиною фондів інформаційних установ, елементом їх довідково-пошукового апарату або готуватися у відповідь на інформаційні запити. Інформаційний документ – це документ систематизованих або узагальнених відомостей про опубліковані чи неопубліковані дані з першоджерел, виготовлений організаціями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність. Головна ознака вирізнення інформаційних документів – це аналітико-синтетична обробка первинної інформації в процесі їх підготовки. Під інформаційним документом ми розуміємо документ, який призначений для оперативного ознайомлення із масивом опублікованих первинних документів. На сьогоднішній день «Інформаційний документ» застосовується майже у всіх сферах життя суспільства, по всьому світі в цілому. Виходячи із актуальності цього феномену під назвою «Інформаційний документ» я вибрала об'єктом курсової роботи «Управління, як користувач інформаційно-аналітичної діяльності». Предметом дослідження є інформаційно-аналітичний документ в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління. В процесі написання курсової роботи були використані праці різних науковців, саме: Сілкова Г.В., Кулешов С.Г., Митяєв К.Г., Илюшенко М.П., Литвак Б.Г., Каштанов С.М., та ін. Мета дослідження: дослідити інформаційно-аналітичні документи в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління. Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання: розглянути й охарактеризувати основні чинники виникнення й розвитку інформаційного документа; розглянути й охарактеризувати поняття «Інформаційний документ»; дослідити види інформаційних документів в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління; ознайомитись із основними рисами інформаційних документів; визначити методику створення інформаційного документа; визначити завдання інформаційного документа; проаналізувати види інформаційного документа. Курсова робота поділена на 2 розділи, кожен розділ в свою чергу, поділяється на підрозділи. Перший розділ містить інформацію про «Інформаційний документ», в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління, другий – про види інформаційних документів та їх аналіз. 1. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток 1.1 Історія виникнення й поняття про документ Становлення документознавства пов’язано з історією накопичення знань про документ. Безперечно, тут необхідна конкретизація самого поняття документа. Формулювання документа, викладені у статті В.Д. Банасюкевича та А.М. Сокової: а) документ як матеріальний об’єкт повинен містити інформацію, зафіксовану будь-яким способом (письмо, графіка, зображення, звукозапис); б) носій інформації повинен бути спеціально призначеним для фіксації інформації; в) зафіксована інформація повинна мати вербальну ідентифікацію (пояснення природною мовою); г) мета фіксації інформації – її зберігання та передавання (1, с. 

15). Виходячи з даних вимог до матеріального об’єкта, який може вважатися документом, поставимо питання: коли і що зумовило появу таких об’єктів як типових, котрі винятково виконували функції зберігання і передавання інформації у просторі та часі? Слід відзначити, що з приводу причин генезису документа висловлено багато думок фахівцями традиційного документознавства або суміжних з ним наук. Наведемо деякі з них. Так, К.Г. Мітяєв вважав, що виникнення документа було зумовлено потребами у нових носіях інформації, що компенсували недоліки живого слова як засобу її передачі (10, с. 122). Причому поява писемності і документа, на його думку, є синхронними подіями. Майже так само пояснюються причини виникнення документа у першому радянському посібнику з документознавства, однак тут зауважується, що такі матеріальні предмети, на яких фіксувалася інформація, виконували у давнину, в основному, функцію свідчення, що у подальшому і дало підстави для назви цих об’єктів латиною «документум» (тобто «доказ», «свідчення») (3, с. 10). Фахівець з історичного джерелознавства масової документації Б.Г. Литвак висловлює припущення, що документ виник як фіксатор незвичайного у буденному житті (8, с. 51). Він ілюструє це прикладом зміни правових норм документальної фіксації, але такий висновок може бути справедливим для будь-яких подій у соціумі. Відомий дослідник у галузі дипломатики С.М. Каштанов пов’язує появу документів із створенням писемного права у різних його формах в процесі утворення державної влади (4, с. 16). Така позиція є цілком зрозумілою, оскільки об’єктом дослідження дипломатики є стародавні акти – юридичні документи переважно періоду феодалізму. Свого часу дослідники вже аналізували історичні витоки документальної фіксації інформації (6, с 83–88). Було зроблено висновок, що з самого початку документальної фіксації інформації вона мала певні жанрові характеристики, а дискретний носій – конкретну орієнтацію на використання його як об’єкта, що призначений тільки для зберігання і передавання цієї інформації. Документ – це не тільки об’єкт, виріб. Це – явище. Явище оформлення нового способу фіксації інформації, каналу комунікації. І саме головним моментом виникнення документа, формування його як явища є ознака типовості такого роду об’єктів з уніфікованим способом фіксації інформації і зовнішньою формою. Така уніфікованість дозволяла чітко ідентифікувати ці об’єкти як справжні, що підтверджувало, кажучи сучасною мовою, їхню юридичну силу. У цьому плані значну роль відіграла і печатка власника. Такі зауваги дуже важливі, зважаючи на те, до якої сфери належали перші документи, бо це були не тільки правові відносини. Генезис документальної форми фіксації інформації припадає на V–IV тис до н. є. і пов’язується з потребами економічного життя народжуваної у ті часи чи не найдавнішої держави у світі – Шумеру. Ці прадокументи мали вигляд глиняних бирок (чи етикеток) зі знаками, що позначали предмети та їх кількість, котра пересилалася з одного населеного пункту в інший. Розвиток шумерської державності привів до формування у III тис.

до н.е. різних напрямів документальної фіксації інформації, яка відбивала майже всі сфери діяльності життя шумерського суспільства. Кількість текстів, котрі залишила шумерська бюрократія, вражаюча (їх більше ста тисяч) і це тільки поверхня айсберга, оскільки, на думку фахівців, зараз археологами розкопано не більше десяти відсотків території міст-держав Шумеру. З накопиченням юридичних та господарських документів виникла необхідність їхнього спеціального зберігання в державних установах та храмах (котрі також часто виконували функції перших). Можливо в Шумері існувало архівне зберігання офіційних документів, що відокремлювалися від «оповідних» текстів. Так, найдавніші реєстри останніх – це дві шумерські глиняні таблички III тис. до н.е. з переліком назв літературних творів. Самюель Крамер – вчений, який прочитав їх, звернув увагу на досить цікаві факти. По-перше, у сумі таблички включають назви 130 творів, з яких 43 в обох табличках збігаються. По-друге, написані вони однією особою, але послідовність творів була різною. Називаючи умовно ці документи «бібліотечними каталогами», він висловлює думку, що списки були створені перед тим, як сховати таблички з текстами творів в якесь сховище чи, навпаки, для розстановки їх на полицях в «будинку табличок», а особливості розташування назв у списках, можливо, були пов’язані з розмірами табличок (5, с. 246–250). Без сумніву, ці документи були прадавніми прототипами сучасних бібліотечних каталогів та бібліографічних покажчиків, але навряд чи тут реалізовувався інформаційний пошук за якоюсь пошуковою ознакою, крім фіксації факту наявності таблички з певною назвою. Вони скоріше нагадують інвентарні книги (до скринь чи корзин з табличками) і така їхня роль відповідає загальному намаганню шумерів проводити облік усіх своїх матеріальних ресурсів. Первісна внутрішня форма шумерських юридичних документів певною мірою була оповідною, тому що описувала хід судового процесу і тільки як додаток зазначалися окремі види рішень суду за якісь злочини. Існування зведень законів, система судочинства з подачею документів й іноді фіксацією ходу судового засідання створює окремішність сукупності видів юридичних документів. Слід зауважити, що чи не з самого початку зародження документальної форми фіксації інформації вона мала вже ознаки підтвердження справжності, офіційності, відповідної юридичної сили за наявності відбитку на бирці (а згодом – табличці) печатки власника. Печатки на глиняних документах в шумеро-вавилонському суспільстві були настільки розповсюдженим явищем, що і це дало підставу фахівцям зробити висновок, що тільки найбідніші верстви населення їх не мали (ставили відбиток пальця на документі). Процедура затвердження документа печаткою була розповсюджена чи не на всьому Стародавньому Сході, що створювало прецедент офіційності, справжності, власницької ознаки як характеристики будь-якого документа. (6, с. 5–11). Отже, ми приділили початковому періоду формування сукупностей документів значну увагу саме тому, що з тих часів починається перша диференціація знань про документ, і її напрями фактично зберігаються і понині.

загону; Гранковський, вйськовий льотчик, льотчик винищувального загону, 1.09.1918 звльнений з посади через хворобу; Остахнович, значковий, дозорець винищувального авацйного загону; Цамая Григорй, льотчик-дозорець, дозорець розвдувального загону, 1.09.1918 звльнений з посади; Каймовський, вйськовий старшина, вйськовий льотчик, командир 1-го гарматного загону; Кстяковський Олександр, вйськовий льотчик, льотчик 1-го гарматного загону; Крилов, вйськовий льотчик, льотчик 1-го гарматного загону; Камнв Григорй, вйськовий льотчик, льотчик 1-го гарматного загону, 1.08.1918 звльнений з посади; Самуйлов, сотник, вйськовий льотчик, льотчик 1-го гарматного загону; Гричишкн, вйськовий льотчик, льотчик 1-го гарматного загону, 1.09.1918 звльнений з посади; ґрмолинський, сотник, льотчик-дозорець, дозорець 1-го гарматного загону; Марков, сотник, вйськовий льотчик, командир 2-го гарматного загону. 5-й Чернгвський авацйний дивзон (управлння, 25-й та 27-й авазагони Кив; 26-й та 28-й авазагони Нжин

1. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

2. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

3. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

4. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

5. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

6. Аналіз та удосконалення оперативного управління
7. Рішення в системі управління
8. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

9. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Валютні ризики: економічна природа та управління

12. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

13. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

14. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

15. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

16. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

18. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

19. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

20. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

21. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

22. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

25. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

26. Конфлікти та методи управління ними

27. Менеджмент та система управління

28. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

29. Поняття та сутність ефективності управління

30. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

31. Сутність лідерства та управління

32. Управління ресурсами та запасами

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

34. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

35. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

36. Роль контролінгу в системі управління підприємством

37. Ділові взаємовідносини в апараті управління

38. Методи управління підприємством
39. Управління запасами
40. Управління проектами

41. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

44. Управління утворенням прибутку підприємства

45. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

46. Акти державного управління

47. Методи управління банківськими ризиками

48. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

50. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

51. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

52. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

53. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

54. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
55. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
56. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

57. Сутність і сфера міжгалузевого управління

58. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

59. Управління духовними процесами суспільства

60. Форми державного управління

61. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

62. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

63. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

64. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

65. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

66. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

67. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

68. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

69. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

70. Управління ціновою політикою підприємства
71. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
72. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

73. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

74. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

75. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

76. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

77. Діяльність органів управління освітою

78. Ефективне управління виробництвом

79. Закономірності формування корпоративного управління

80. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Методологія системи управління персоналом

84. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

85. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

86. Організаційна структура управління персоналу підприємства
87. Організаційна структура управління підприємством
88. Організація управління персоналом підприємства

89. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

90. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

91. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

92. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

93. Персонал як об’єкт управління організації

94. Проблема управління прибутком на підприємстві

95. Психологія управління

96. Система управління персоналом

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

97. Стратегічне планування і управління на підприємстві

98. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

99. Стратегія управління як основа менеджменту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.