Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК На правах рукопису ЛЕГЕЗА Дар‘я Георгіївна УДК338.43:332.155:634 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік УААН Месель-Веселяк В.Я. Київ – 2005 Зміст Вступ4 Розділ 1. Теоретичні основи, організаційно-економічні особливості та методичні засади дослідження ефективності виробництва плодово-ягідної продукції9 Теоретичні основи ефективності виробництва плодово-ягідної продукції .9 Особливості розвитку і розміщення виробництва плодово-ягідної продукції в умовах ринкових відносин18 Методика досліджень і система показників ефективності виробництва38 Розділ 2. Оцінка сучасного стану та ефективності виробництва плодово-ягідної продукції48 Розміщення і породно-сортовий склад насаджень48 Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції60 Ефективність реалізації плодово-ягідної продукції82 Забезпеченість населення плодово-ягідною продукцією95 Висновки до розділу 2 105 Розділ 3. Напрями підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції в ринкових умовах 108 Перспективи розвитку садівництва в Запорізькій області .108 Технологічне забезпечення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції .121 Удосконалення ринкового механізму та системи реалізації плодово-ягідної продукції .134 Підвищення якості плодово-ягідної продукції .154 Висновки до розділу 3 164 Висновки .166 Список використаних джерел .170 ВСТУП Актуальність теми. Підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції є одним із важливих завдань розвитку аграрного сектору економіки України. У період ринкової трансформації економічних відносин у сільському господарстві розв’язанню цієї проблеми не приділялося належної уваги. Незважаючи на найбільш сприятливі грунтово-кліматичні умови Південного Степу, урожайність плодово-ягідних культур і прибутковість виробництва залишаються низькими. Скоротились обсяги закладання молодих насаджень, внесення добрив, захисту плодово-ягідних насаджень від шкідників і хвороб, уповільнився процес сортооновлення, що зумовило істотне зменшення обсягів виробництва плодово-ягідної продукції. Зростання цін на ресурси, що споживаються у виробництві, не супроводжувалося відповідною зміною цін на плоди та ягоди, що зумовило зниження прибутковості їх виробництва. Тому подальший розвиток виробництва плодово-ягідної продукції потребує здійснення комплексу заходів щодо підвищення його ефективності. У процесі аграрної реформи держава і товаровиробники здійснили ряд заходів щодо стабілізації виробництва плодово-ягідної продукції та підвищення його ефективності. Однак ряд питань, пов’язаних з розв’язанням цієї проблеми, нині не вирішено, зокрема не повністю врегульовані відносини власності на землю та майно, відсутнє ефективне управління виробництвом, недостатньо використовуються зональні переваги розміщення виробництва, не впроваджуються прогресивні технології виробництва і системи ефективного збуту плодово-ягідної продукції, а її якість не завжди відповідає вимогам ринку.

Питання теорії, методології і практики ефективності садівництва досліджували вітчизняні економісти О.Ю Єрмаков, О.В. Кравець, В.В Лазня, Т.А. Маркіна, О.А. Полюхович, І.Н. Прімишев, В.А. Рульєв, О.М.Шестопаль, А.І. Шумейко та інші. Проблеми, пов’язані з адаптацією сільськогосподарських підприємств до умов ринку, досліджували В.І. Бойко, Ю.С. Коваленко, В.І. Криворучко, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин. Проте значна частина питань, пов’язаних з розвитком та підвищенням рівня ефективності виробництва плодово-ягідної продукції з урахуванням особливостей Південного Степу України, обґрунтуванням раціональних параметрів розвитку, технологічних рішень, за ринкових умов потребують подальших досліджень. Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження стосовно засад ринкової економіки, наявність невирішених дискусійних питань зумовили вибір теми, завдання і мету дисертаційної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукових розробок Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН з теми “Розробити пропозиції по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу” (номер держреєстрації 0102U000259), а також частиною науково-дослідних робіт Таврійської державної агротехнічної академії з теми „Обґрунтування особливостей реформування спеціалізованих господарств, які займаються вирощуванням продукції багаторічних насаджень” (номер держреєстрації 0101U007478). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції в умовах Південного Степу. Відповідно до мети у дисертаційній роботі передбачено вирішення наступних завдань: розкрити теоретичні та методичні засади формування ефективності виробництва плодово-ягідної продукції та його особливості в ринкових умовах; здійснити оцінку сучасних умов виробництва плодово-ягідної продукції, розміщення і породно-сортового складу насаджень; проаналізувати ефективність виробництва і реалізації плодово-ягідної продукції та визначити напрями її зростання в умовах Південного Степу; визначити ефективність застосування інтенсивних технологій виробництва плодово-ягідної продукції та розробити пропозиції щодо їх впровадження в умовах Південного Степу; обґрунтувати пропозиції щодо побудови системи ефективного збуту плодово-ягідної продукції та формування відповідної ринкової інфраструктури; розробити пропозиції щодо підвищення якості плодово-ягідної продукції; обґрунтувати основні напрями розвитку та прогнозні показники виробництва і збуту плодово-ягідної продукції. Об’єктом дослідження є економічні умови та механізм формування ефективності виробництва плодово-ягідної продукції у Південному Степу України. Поглиблені дослідження здійснено на матеріалах сільськогосподарських підприємств Запорізької області. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань забезпечення ефективного виробництва плодово-ягідної продукції з урахуванням зональних особливостей.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є процес ефективного поділу праці на основі природноекономічних умов регіонів, підтвердженого вітчизняним і зарубіжним досвідом з питань розвитку садівництва, розміщення, концентрації і спеціалізації виробництва плодово-ягідної продукції, що є основою підвищення його ефективності. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дозволило комплексно дослідити ефективність виробництва плодово-ягідної продукції й обґрунтувати напрями її підвищення в ринкових умовах, наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених, нормативні та законодавчі акти державних органів з досліджуваних питань. При дослідженні теоретичних і методологічних засад ефективності виробництва використовувались абстрактно-логічні методи пізнання, а саме: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії і порівняння. У дослідженнях залежності між показниками і факторами ефективності виробництва використовувався метод групувань і метод аналізу трендових рядів з використанням лінійних і степеневих функцій. При підготовці інформаційної бази для розробки пропозицій щодо забезпечення раціонального споживання плодово-ягідної продукції використано метод анкетування. У дослідженні основних напрямів і перспектив розвитку виробництва плодово-ягідної продукції використовувалися балансовий та програмно-цільовий методи. Розрахунок економічної оцінки технологічних рішень базувався на застосуванні нормативного методу. Пропозиції щодо удосконалення ринкового механізму та системи реалізації продукції опрацьовані за допомогою абстрактно-логічного методу та порівняння. Для визначення впливу споживчого попиту на рівень виробництва і якість плодово-ягідної продукції використаний метод економічного моделювання. Інформаційною базою дослідження є матеріали Держкомстату України, Держсадвинпрому України, Запорізького обласного управління статистики, річних звітів сільськогосподарських підприємств, наукових звітів Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка УААН, анкетних обстежень автора, методичні розробки та рекомендації Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН, законодавчі та нормативні акти. Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів, що характеризують наукову новизну та розкривають основний зміст дисертаційного дослідження належать такі положення: Вперше: запропоновано модель оцінки якості плодово-ягідної продукції на стадіях виробництва, зберігання, переробки, транспортування та реалізації на основі технологічних вимог щодо її якості з урахуванням споживчого попиту; обгрунтовано напрями реалізації плодово-ягідної продукції через електронну мережу та нормативні витрати на створення електронних магазинів, що реалізують продукцію через систему I er e і поза цією мережею. Дістали подальший розвиток: методичні підходи щодо обґрунтування зональної спеціалізації й прогнозних показників виробництва плодів і ягід шляхом урахування регіональних природно-економічних особливостей виробництва кожного виду плодово-ягідної продукції, щомісячної потреби населення регіону та її забезпечення, а також напрямів розвитку внутрішніх і зовнішніх ринків збуту; методика оцінки ефективності виробництва плодово-ягідної продукції на основі норми прибутку з урахуванням вартості основних і оборотних засобів, які прямо або опосередковано використовуються у плодово-ягідному виробництві, включаючи вартість землі під плодово-ягідними насадженнями; методичні підходи до дослідження ефективності виробництва з урахуванням таких факторів як зональне розміщення та рівень забезпеченості населення плодово-ягідною продукцією і зростання його купівельної спроможності.

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Економічна ефективність виробництва

2. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

5. Виробництво зерна, його економічна ефективність

6. Ефективність виробництва та фактори її зростання
7. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
8. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

9. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

10. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

11. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

12. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

13. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

14. Технологія виробництва біойогурту

15. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

16. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

17. Технологія виробництва печива цукрового на прикладі Харківської бісквітної фабрики

18. Технологія виробництва рибних пресервів на прикладі фірми

19. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

20. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

21. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

22. Технологія виробництва азотної кислоти
23. Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"
24. Історія виникнення технології виробництва коньяку

25. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

26. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

27. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

28. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

29. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

30. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

31. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

32. Умови праці на виробництві

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

34. Нещасні випадки на виробництві

35. Організація охорони праці на виробництві

36. Виробництво свинини – прибуткова галузь тваринництва

37. Виробництво товарної риби

38. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області
39. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
40. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

41. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

42. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

43. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

44. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

45. Народногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

46. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

47. Облік виробництва паперу

48. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

49. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

50. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

51. Аналіз обліку витрат виробництва

52. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

53. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

54. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів
55. Сировина хлібопекарського виробництва
56. Технологія виготовлення мочених плодів та ягід

57. Цукрове виробництво

58. Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

59. Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу

60. Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

61. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

62. Асептика в аптечному виробництві

63. Виробництво лікарських препаратів, що знаходяться під тиском

64. Виробництво очних лікарських форм

Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Міжнародний поділ факторів виробництва

66. Ефективне управління виробництвом

67. Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

68. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

69. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

70. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
71. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
72. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

73. Виробництво хлібобулочних виробів ЗАТ "Пролісок"

74. Організація виробництва

75. Виробництво двоокису цирконію

76. Виробництво купажованого соку

77. Виробництво макаронних борошнистих кондитерських виробів та рослинної олії

78. Виробництво тарного скла

79. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

80. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

82. Проект цеху з виробництва казеїну знежиреного

83. Проект цеху по виробництву сичужних сирів з чеддеризацією

84. Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв

85. Керамічна цегла: добування і обробка сировини, виробництво

86. Переваги спеціалізованих виробництв з обслуговування і ремонту автомобілів
87. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції
88. Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

89. Вплив фінансів на суспільне виробництво

90. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

91. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

92. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

93. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

94. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

95. Аналіз витрат на виробництво продукції

96. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

98. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

99. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.