Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютний ринок Украіни

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Формування валютного ринку в Україні безпосеред­ньо пов'язане з процесами розбудови української держави та рефор­муванням її економіки. В умовах колишнього СРСР в Україні існу­вала державна монополія на зовнішньоторговельну діяльність і дер­жавна валютна монополія. Валютний ринок був представлений Держбанком та Зовнішекономбанком (ЗЕБ) СРСР. Функції регулю­вання валютних надходжень від реалізації продукції виконували та­кі державні органи, як Держплан, Держбанк, Міністерство фінансів. Готівкову емісію рубля виконував виключно Держбанк СРСР. Після розпаду СРСР весь обсяг готівкових грошей друкувався Центробанком (ЦБ) Росії. В умовах інфляційних процесів, коли економі­ка України потребувала дедалі більше готівкових рублів, загострю­валася проблема їх власної емісії в Україні. З цією метою, а також з метою захисту внутрішнього споживчого ринку з 10 січня 1992 р. до обігу вводяться так звані «купони багаторазового використання», які разом з рублем виконують функцію обігу та платежу. Встановлений в січні офіційний валютний курс купона до рубля (1 купон за 10 руб­лів, та 10 купонів за 1 дол. США) не витримав і двох тижнів. Офіційно купон розглядався не як національна валюта, а як своєрідна заміна готівкового рубля. У зв'язку з цим весь облік в Укра­їні, виплати населенню проводилися за курсом 1:1. НБУ не встанов­лював співвідношення між рублем та купоном. Тільки на чорному ринку виникла курсова різниця між купоном, емітованим НБУ, та рублями, готівкову емісію яких здійснював ЦБ Російської Федерації. Ознакою валютного ринку на перехідному етапі була також від­сутність національної системи валютного регулювання в Україні. Хронічно неурівноважена грошова система фактично перебувала в «рублевій зоні»: курс відносно інших іноземних валют визначався через крос-курс стосовно до російського рубля, та рубль відігравав роль ключової резервної валюти. Серед негативних явищ у валютній сфері, які були характерні для цього етапу розвитку валютного ринку в Україні, слід назвати: організаційну слабкість банківської системи; низький рівень державних валютних резервів; кризу неплатежів у безготівковому обігу з країнами СНД, в першу чергу з Росією; відсутність заборони на проведення будь-яких обмежень на продаж іноземної валюти юридичним особам та системи обов'язко­вого продажу іноземної валюти; нерозробленість системи контролю за проведенням валютних операцій та порядку переміщення валюти через кордон України; широке використання іноземних валют у внутрішньому обігу, яке істотно підірвало стабільність і без того слабкої «ерзац» - грошової одиниці - купона; постійний дефіцит платіжного балансу у відносинах з країна­ми СНД та загострення економічної та енергетичної кризи. Фактичне відокремлення систем безготівкового грошового обігу почалося з впровадженням Центробанком Росії нового розрахунко­вого порядку з країнами колишнього СРСР, відповідно до якого всі розрахунки проводилися лише через спеціально відкриті для цього кореспондентські рахунки центральних банків. З липня 1992 р. пере­рахування на користь резидентів Росії приймалися лише за умови кредитового сальдо за цим рахунком.

Внаслідок цих дій фактично припинилися міждержавні розрахунки України з Росією. Таким чином, наступний крок щодо проведення грошової та ва­лютної реформи в Україні, який було зроблено 16 листопада 1992 р. згідно з Указом Президента України, частково був вимушений станом розрахунків з країнами СНД 3 цього часу український карбованець стає єдиним законним засобом платежу на території України. Офіцій­ний курс карбованця установлено 1,45 укр. крб. за 1 російський рубль. Передумовою виходу України з так званої «рублевої зони» стало про­ведення взаємозаліку заборгованості між Україною та Росією в грудні (з 3.12 по 31.12) 1992 р. за станом на 16 листопада 1992 р. В умовах кризи системи міждержавних розрахунків неплатежі за продукцію, експортовану з України, на початок жовтня 1992 р. стано­вили майже 300 млрд. крб. Тому згідно з рішенням уряду, а також НБУ 3 грудня 1992 р. експортери України при укладанні контрактів з підприємствами країн, які використовують рубль як засіб платежу, за­стосовують акредитивну форму розрахунків, або попередаю оплату. Ще у 1992 р. за пропозицією НБУ почалися створення резервів та розробка механізму для підтримки валютного курсу національної ва­люти. Характерною рисою цього періоду становлення валютного ринку незалежної держави буде прийняття Постанови Верховної Ра­ди України «Про формування валютних фондів України у 1992 р.» від 5 лютого 1992р. та створення у жовтні 1992 року валютної біржі при НБУ. Перші торги на біржі, засновниками якої стали більш ніж 40 комерційних банків, почалися в листопаді 1992 р. Порядок формування валютних фондів передбачав, що суб'єкти підприємницької діяльності, розташовані в Україні, незалежно від місця реєстрації та форм власності, сплачують податок на валютну виручку від експорту продукції (робіт, послуг) за всіма видами іноземної валюти. Введення податку на валютну виручку супроводжувалося певни­ми додатковими умовами. 1. До суми виручки, що підлягала оподаткуванню, не зараховувалися транспортні, страхові та накладні витрати в іноземній валюті. 2. Від податку на валютну виручку звільнялися: а) підприємства з участю іноземного капіталу, частка якого у ста­тутному фонді становила не менше 30%; б) кошти на благодійні цілі за умови використання їх на зазначе­ні цілі в повному обсязі; в) частина валютної виручки, яка спрямовувалася на погашення заборгованості за іноземними кредитами; г) кошти від продажу сільськогосподарської продукції (зерна, зернобобових). 3. Ставка податку у межах держзамовлення зменшувалася на 5% за умови виконання державного замовлення на експорт у повному обсязі 4. З метою запобігання подвійному оподаткуванню було встанов­лено, що доход підприємств зменшувався на суму валютних надход­жень, з яких сплачено податок на валютну виручку. 5. Валютна виручка від експорту продукції, робіт, послуг піддя­гала обов'язковому зарахуванню на їхні рахунки в уповноважених банках. Таким чином, було заборонено переведення та переуступка боргових зобов'язань між резидентами та нерезидентами. Зазначений порядок тривав до прийняття національного законо­давства з питань валютного регулювання.

Головною ознакою розвину валютного ринку в України у 1993 р. ста­ло запровадження елементів системи його регулювання. З прийняттям низ­ки декретів Кабінету Міністрів щодо валютного регулювання в Україні бу­ла створена юридична основа для подальшого розвитку валютного ринку Водночас інфляційні процеси в економіці України внаслідок неконтрольованої кредитної емісії, подальшого спаду виробництва, зростання цін на енергоносії, відсутність як зовнішньої, так і внут­рішньої рівноваги грошового обігу, проблеми, пов'язані з викорис­танням «тимчасової» валюти — карбованця, призвели до різкого па­діння курсу карбованця відносно іноземних валют. Внаслідок цього урядова політика протягом з 12 серпня 1993 р. по сер­пень 1994 р. була переорієнтовано на спробу відновлення зовнішньотор­говельної та валютної монополії. Така політика знайшла відображення: по-перше, у введенні режиму так званих «спецекспортерів»; по-друге, у впровадженні фіксованого валютного курсу на рівні 5970 крб. за 1 дол. США (пізніше — 12610 крб. за 1 дол. США). по-третє, в різкому зменшенні обсягів операцій на валютній бір­жі, а згодом взагалі адміністративне припинення її діяльності; по-четверте, у впровадженні так званого аукціонного продажу іноземної валюти за адміністративне встановленим курсом до іно­земних валют через «тендерний комітет»; по-п'яте, у зменшенні з 90 до 30 днів терміну повернення в кра­їну валютної виручки експортерів та збільшення від 0,3 % до 1 % пе­ні за кожний день просрочки при порушенні цих термінів. Слід підкреслити, що в результаті зазначених заходів гальмував­ся експорт з України та стимулювався імпорт, що, у свою чергу, при­звело до зменшення валютних надходжень у країну разом з різким зростанням попиту на іноземну валюту. Розуміння безперспективності політики адміністративного регулю­вання зовнішньоекономічних та валютних відносин знайшло відобра­ження в поверненні до ринкових методів. Указом Президента від 22 серпня 1994 р. «Про вдосконалення валютного регулювання», який пе­редбачав рад заходів щодо лібералізації валютного ринку в Україні, на­самперед передбачалося з 1 жовтня 1994 р. відновити роботу Валютної біржі НБУ, розробити систему заходів для наближення та уніфікації офіційного та ринкового курсів, встановлення валютного курсу карбо­ванця за результатами торгів на валютній біржі. Ці заходи були спря­мовані на децентралізацію валютного ринку, стабілізацію курсу карбо­ванця, створення передумов для проведення грошової реформи. Таким чином, перехідний етап розвитку валютного ринку в Україні можна поділити на декілька періодів: 1) попередній — з прийняття Декларації про Державний Сувере­нітет України до виходу України з «рублевої зони»; 2) період упровадження власної грошової одиниці та прийняття національного валютного законодавства; 3) період спроби відновлення державної валютної монополії; 4) період лібералізації валютного ринку та відносної стабілізації валютного курсу карбованця, який закінчився запровадженням на­ціональної валюти — гривні. Удосконалення системи заходів щодо валютного регулювання протягом останнього періоду (кінець 1994 — серпень 1996 р.)

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовно давностi згiдно iз законодавством Украни. 9617 А Списана у збиток заборгованiсть банкiв за iншими активами 9618 А Списана у збиток заборгованiсть клiнтiв за iншими активами Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi за iншими активами, що списанi з балансу. За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за iншими активами, що списанi з балансу. За кредитом рахункупроводяться суми, що надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовно давностi згiдно iз законодавством Украни. 962 Кошти до повернення 9620 А Валютнi кошти пiдпримств, органiзацiй, мiнiстерств, вiдомств i Кабiнету Мiнiстрiв Украни, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росi Призначення рахунку: облiк валютних коштiв пiдпримств i органiзацiй. За дебетом рахункупроводяться суми валютних коштiв пiдпримств та органiзацiй. За кредитом рахункупроводяться суми повернених коштiв. 9621 А Валютнi кошти фiзичних осiб, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росi Призначення рахунку: облiк валютних коштiв фiзичних осiб, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росi та кореспондентських рахунках банкiв, якi здiйснювали розрахунки через Зовнiшекономбанк Росi

1. Банки на валютному ринку України

2. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

3. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

4. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

5. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

6. Фармацевтичний ринок України
7. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
8. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

9. Міжнародний ринок туристичних послуг України

10. Ринок цінних паперів України

11. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

12. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

13. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

14. Фінансовий ринок (фондовий) України

15. Вплив валютних курсів на економіку України

16. Ринок праці України

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Атомна енергетика України і РПС

18. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

19. Громадянство України

20. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

21. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

22. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку
23. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
24. Історія України

25. Історія соборності України

26. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

27. Господарство України періоду утвердження капіталізму

28. Походження людини та її поява на території України

29. Історія держави та права України

30. Культура України в 30-х рока

31. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

32. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

33. Податкова політика України

34. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

35. Загальна характеристика конституції України

36. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

37. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

38. Поняття, форма та функції Конституції України
39. Суверенітет України
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Проект кримінального кодекса України

42. Бюджетна ситема України

43. Державний бюджет України і бюджетне право

44. Сбалансованість бюджета України

45. Фінансова система України

46. Організаційна система управління природокористуванням України

47. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

48. Машинобудування України

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Бідність в України

50. Вплив російської кризи на економіку України

51. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

52. Особливості перехідної економіки України

53. Роль і значення АПК для господарства України

54. Авіаційний транспорт України
55. Чорна металургія України
56. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

57. Банківська система України

58. Механізм кредитування банками України

59. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

60. Інформаційна політика України

61. Конституційні засади виконавчої влади України

62. Судова система України

63. Грошова система України

64. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

65. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

66. Хімічна промисловість України

67. Чорна i кольорова металургія України

68. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

69. Законодавство України про військову службу

70. Діяльність уряду України в галузі екології
71. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький
72. Легка промисловість України укр

73. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

74. Аграрне право України

75. М.О. Скрипник - видатний діяч України

76. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

77. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

78. Ліквідність банківської системи України

79. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

80. Національний банк України

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

81. Національний банк України та особливості його функціонування

82. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

83. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

84. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

85. Формування та розвиток банківської системи України

86. Банківська система України
87. Банківська система України та проблеми її реформування
88. Державний ощадний банк України

89. Негативні фактори, що впливають на населення України

90. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

91. Геоботанічне районування України

92. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

93. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

94. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

95. Сільськогосподарські регіони України

96. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

97. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

98. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

99. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

100. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.