Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина. Одним із головних є завдання виховання нової генерації педагогічних кадрів, розробки комплексу теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки педагога до праці. Практика свідчить, що там, де проводиться відповідна робота на діагностичній основі, відбувається зниження педагогічних труднощів щодо самооцінки вчителя та оцінки заступника директора. Тому в практику методичної роботи ДЗОШ № 58 з 2008-2009 навчального року введена діагностика професійної діяльності вчителів, яка забезпечить науковий підхід до організації роботи з педагогічними кадрами, виявлення їх професійного розвитку і саморозвитку. Проведення діагностування та самодіагностування педагогічної діяльності спрямоване на оволодіння кожним учителем навичок самоаналізу, самооцінки, що дозволить перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування, а також реалізувати одну із функцій методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника – аналітично оцінювальну, сутність якої полягає передусім у критичному осмисленні існуючої педагогічної практики та особистого професійного досвіду і їх оцінювання. Результати анкетування заслуховуються на педагогічній, методичній раді школи, засіданнях методичних об’єднань, кафедр, проводяться індивідуальні співбесіди. Діагностування – (від діа – «прозорий» та гнозист – «знання»). Педагогічна діагностика – система технологій, процедур, засобів, методик і методів отримання інформації про стан та розвиток педагогічних систем. В структурі методичної роботи вона виконує дві взаємопов’язані функції: функцію вивчення і оцінювання стану чи рівня та функцію навчальну. Основне призначення діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників – надання необхідної допомоги педагогічним працівникам у професійному розвитку та врахування результатів організації в процесі системи методичної роботи. Критерії оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога: • методичні знання; • наукові знання; • теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні); • технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег). Прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо); • моральна культура педагога, етика, естетична, загальна, духовна, методична, фахова, дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загальнопрофесійні уміння і навички (гностичні, конструктивні, комунікативні, організаційні тощо). ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ Педагогічне спостереження Щоб спостереження було науковим і при цьому психолого-педагогічним, воно має відповідати таким вимогам: а) цілеспрямованості (що спостерігати, що фіксувати); б) об’єктивності (фіксувати не свої припущення, а об’єктивну типову інформацію); в) системності та систематичності; г) упорядкованості та простоті фіксації необхідних результатів.

Аналіз методу: Позитивне Недоліки Висновок – дає змогу одержувати інформацію про вчителя за будь яких ситуацій; – не вимагає складної підготовки, доступний; – дає змогу вивчати вчителя без експериментального дослідження, аналізувати його діяльність, поведінку в звичайних умовах – метод пасивний; – метод досить трудомісткий щодо фіксації інформації можна упустити суттєве; – спостереженню піддаються, як правило, тільки зовнішні прояви; – значні затрати часу Не є самостійним методом в педагогічній діагностиці, реалізується разом з іншими методами як анкетування, бесіди тощо 2 Анкетування За допомогою анкетування можна одержати емпіричний матеріал про вчителів. Будь – яка анкета складається за певними правилами системи запитань, кожне з яких логічно зв’язано з метою дослідження (діагностування). Анкети поділяють за: Змістом Функціями Формою – факти; – характеристика колег, подій та інше; – суджень, намірів; – самооцінювання тощо –– запитання – фільтри із функцією, що відсіває (тобто відповідають не всі); – контрольні чи перевірочні запитання, основна функція яких – перевірити достовірність інформації тощо – відкритті (прямі запитання – вільна відповідь); – закриті, в яких до запитань дані відповіді у формі «так», «ні», «не знаю» і т.п. (вчитель вибирає одну з них) Запитання анкет мають задовольняти ряду вимог, а саме: а) запитання закритих анкет мають передбачати відповідь тільки в одному плані чи один вибір із кількох; б) небажане пропонування запитань, що вимагають моральної чи соціальної оцінки особистих якостей; в) запитання мають бути лаконічними, чіткими, точними та зрозумілими; г) на виявлення однієї характеристики має бути спрямовано кілька запитань, що передбачають відвертість відповідей; д) в анкеті бажано мати запитання як у прямій, так і непрямій формі, особисті, так і безособові; ж) на початку анкети бажано пропонувати нескладні запитання, потім складні (судження, оцінки), на завершення – знову нескладні. Аналіз методу: Позитивне Недоліки Висновок – масовість вивчення; – значна швидкість одержання інформації; – нескладне опрацювання результатів; – можливе використання математичних методів аналізу даних; – можливість фіксування будь-яких питань; – зручні способи фіксування результатів – не дає змогу одержати достовірну інформацію у повному обсязі; – важко розрахувати на повністю відверті відповіді стосовно суттєвих питань; – здобуту інформацію не можна вважати остаточною діагностування може бути допоміжним методом одержання інформації 3. Бесіда – метод одержання інформації досить широкого діапазону в процесі безпосереднього спілкування з вчителем. Може проводитись як у вільній, так і регламентованій формі. Чітка постановка мети бесіди та завчасна підготовка запитань допомагає її найбільш цілеспрямувати і здобути необхідну інформацію. Аналіз методу: Позитивне Недоліки Висновок – прямий контакт з учителем; – можливість враховувати його реакцію, змінювати запитання тощо, тобто широта маневру; – має більш індивідуальний характер. – складність фіксації; – невисока можливість одержання об’єктивної інформації; – розрахунок на відвертість, що не завжди справджується.

Кращий результат – в поєднані бесіди з елементами дискусії. В більшості випадків доцільне поєднання педагогічного спостереження з бесідою. 4. Незалежні характеристики (метод отримання інформації). За його допомогою можна дістати загальну оцінку професіоналізму педагогічного працівника. Вимоги до методу: чіткість, усвідомлення завдань, анонімність, мінімум витрат часу, варіативність. К. М. Старченеко пропонує один із варіантів одержання такої інформації. № п/п Прізвища вчителів Культура Фах Методика Рівень Рівень Рівень В С Н В С Н В С Н Проводиться інструктаж: записати прізвища колег та визначити, поставивши позначку ( ) рівень культури, фахову та методичну компетентності. Опрацювання анкет: визначається середній показник. Наприклад, з фахової підготовки більшість колег оцінили конкретного вчителя як середній рівень. Звичайно, що у наступних індивідуальних бесідах можна вияснити мотиви чи причини даної оцінки. 5. Тестування (як метод) – це фактично усне чи письмове опитування за спеціально підготовленими контрольними запитаннями чи завданнями з метою одержання високого рівня достовірної інформації з важливих аспектів професійної компетентності педагогічних працівників. В сучасному педагогічному діагностуванні нерідко використовуються комплексні самостійні та контрольні роботи, розв’язування педагогічних ситуацій та їх обґрунтування, моделювання чи проектування педагогічних процесів. Анкетування вчителів з основних проблем навчально-виховного процесу варто проводити щорічно в квітні-травні. Після коригування адміністрацією школи та керівниками методичних об’єднань, кафедр діагностичних анкет учителів варто за результатами діагностування скласти діагностичну карту школи. Карта може мати такий вигляд: по вертикалі – прізвища всіх педагогічних працівників, по горизонталі – основні, найбільш актуальні проблеми навчально-виховного процесу, які були вміщені в діагностичних анкетах учителів. Умовними позначками фіксується, що в роботі вчителя добре, що задовільно, з яких питань йому необхідна методична допомога. В останній горизонтальній колонці карти проти прізвища кожного вчителя необхідно вказати колективні форми з підвищення педагогічної майстерності (робота в шкільному, районному методичному об’єднанні, участь у роботі школи передового досвіду, творчій групі, наставництво, робота в психолого-педагогічному семінарі тощо) з урахуванням результатів діагностування. Аналіз кожної колонки діагностичної карти по горизонталі дає змогу адміністрації школи знати можливості педагогічного колективу щодо кожного аспекту навчально-виховного процесу, допомагає спланувати методичну роботу з урахуванням потреб і можливостей даного педагогічного колективу, намічати конкретні шляхи її удосконалення, вибираючи єдину науково-методичну проблему (тему), а також наочно бачити, кому з педагогів потрібна методична допомога і хто з учителів може її надати. Аналізуючи кожну колонку діагностичної карти по вертикалі, можна виявити рівень психолого-педагогічної підготовки та педагогічної майстерності кожного члена педагогічного колективу, спланувати індивідуальну роботу з ним з підвищення рівня педагогічної майстерності.

Народився на Буковин. Деякий час займався педагогчною дяльнстю викладав нмецьку мову. У 19061918 рр. очолював Укранську соцал-демократичну партю на Буковин. У 19081914 рр.  1918 р. редагував партйний друкований орган «Боротьба». У 1918 р.P член Укрансько нацонально ради ЗУНР-30 УНР. У счн 1919 р. брав участь у робот Трудового конгресу Украни. В 19191920 рр.P мнстр прац в урядах УНР. З 1920 р. в емграц у Чехо-Словаччин. 19.06.1945 р. заарештований СМЕРШем 1-го Укранського фронту. Засуджений Особливою нарадою МВС СРСР до заслання на 5 рокв у Джамбульську область. Звльнений 17.06.1950 р. Подальша доля невдома. 463 61.PТемницький Володимир (18791938)P укранський галицький громадсько-полтичний дяч, дипломат, публцист, за фахом правник. Народився в см священика. Навчався в унверситетах Львова, Кракова та Вдня. Активний дяч Укрансько соцал-демократично парт, у 19141921 рр.P голова управи УСДП. У перод Першо свтово вйни член Бойово управи УСС, Головно укрансько ради у Вдн та активний дяч Союзу визволення Украни

1. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

2. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

3. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

4. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

5. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

6. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"
7. Особистісні відносини вчителя і учня
8. Педагогічний такт і особа вчителя

9. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

10. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

11. Сучасний вчитель як педагог та психолог

12. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

13. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

14. Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя

15. Тесты по биологии для школы

16. Тест для охранника

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

17. Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

18. Основные этапы формирования политической карты мира

19. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

20. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

21. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

22. Исторические тесты по эпохе Петра 1
23. Тесты по истории России с древнейших времен до конца XIX века
24. Платежная система на основе смарт-карт

25. Тест по истории

26. Тест на языке программирования Visual Basic

27. Тест по гистологии

28. Тесты по уголовному праву (общая часть)

29. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

30. Сладкие холодные блюда, печенье из песочного теста

31. Овощные блюда: жареные и тушеные. Блинчатое тесто

32. Политическая карта мира. Современный этап международных отношений

Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее

33. Технологическая карта на монтаж сборных железобетонных ферм одноэтажного бескранового промышленного здания

34. Технологическая карта механической обработки зубчатого колеса

35. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

36. История возникновения тестов интеллекта

37. Тест по обществознанию

38. Тест для 5-х классов по гандболу
39. История создания пластиковых карт. Мировой и Российский опыт
40. Организационно-экономические мероприятия банков по стандартизации пластиковых карт (Уральский регион)

41. Итоговый тест по бухгалтерскому учёту

42. Пластиковые карты как форма безналичного расчета

43. Бисквитное тесто

44. Психологический тест для российского кино

45. Проекция инвариантной меры с орбиты коприсоединенного представления на подалгебру Картана

46. Клинико-фармакологическая карта

47. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс

48. Лекции - Педиатрия (Таблица тестов для оценки физического и психического состояния)

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

49. Тесты по общей неврологии 4 курс

50. Тесты по частной неврологии 4 курс

51. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс (2)

52. Когнитивные тесты в оценке персонала

53. Демонстрационный вариант теста по химии Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)

54. Программная система для e-обучения и контроля знаний при помощи закрытых тестов
55. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, итд
56. Параметризуемые Web-тесты, как средство обучения

57. Цветовой тест

58. Психологические тесты

59. Нормы и интерпретация результатов теста

60. Когнитивные карты

61. Эффективность психологических тестов

62. Использование детского теста тревожности (ДТТ) в диагностике эмоциональной сферы дошкольников с нарушениями развития

63. Поцелуй - тест на совместимость

64. Аттестационное задание (тест) для студентов специальности Таможенное дело

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

65. Технологическая карта на монтаж промышленного здания

66. Тест для оценки баллистической координации двигательной деятельности

67. Тесты по финансам предприятия

68. Тест на продажность

69. Задачи и тесты по экономике

70. Система тестов по оценке финансовой устойчивости
71. Система тестов по бизнес-анализу
72. Оценка экономической эффективности системы пластиковых карт банка

73. Учет курсовых разниц при выдаче банковской карты для загранкомандировок

74. Все тесты по русскому языку для 5-6 классов

75. Рынок пластиковых карт в России

76. Карта опасности

77. Жак Картье

78. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

79. Тесты по фармакалогии

80. Тесты по микробиологии, вирусологии и иммунологии

Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита

81. Измерение и ориентирование на местности без карты. Движение по азимутам

82. Топографические карты

83. Политическая карта мира

84. Карты географические

85. Принципы и методы составления ландшафтной карты территории Каменной степи

86. Карта взрываемости горных пород и автоматизация проектирования буровзрывных работ на карьерах
87. Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рель
88. Сравнительная характеристика формирования политической карты Северной и Латинской Америки.

89. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

90. Интеллектуальная карта или интеллектуальная платформа: проблема выбора

91. Тесты по информатике с ответами. Вариант 5

92. Тесты по информатике с ответами. Вариант 4

93. Тесты по информатике с ответами. Вариант 3

94. Развитие рынка смарт-карт

95. Сетевые карты

96. Тест на быстродействие микропроцессора

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

97. Публикация растровых карт

98. Размещение картинки в программе

99. Тесты производительности Windows XP против Win 2000, NT4, 98 и ME


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.