Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі" Національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Реферат на тему: Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі. Виконав: Студент І курсу МВ, 2група Яременко ОлексійПлан: 1. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. 2. Загальні основи соціально-економічного розвитку. 3. Проблема вибору національної економічної політики України. 4. Етнічність як фактор економічного розвитку. 5. Релігійність як фактор економічного розвитку. 6. Економічна політика української держави. 7. Криза економічної влади в Україні. 8. Ставлення населення України до економічних перетворень. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. Для пізнання соціально-економічних процесів використовують загальнонаукові та спеціальні для економічної теорії методи. Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов’язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, за цим методом можна визначити склад сучасних продуктивних сил будь якої держави, простежити зміни які в ній відбуваються, визначити роль і місце кожного елемента цих продуктивних сил. Одним із засобів пізнання соціально-економічних процесів є поєднання якісного та кількісного аналізу і визначення на цій основі математичних методів в економічних дослідженнях. Кількісні характеристики є невідемною частиною будь-якого економічного дослідження. Необхідність володіння прийомами математичного аналізу зумовлена розвитком об’єкта досліджень – багатовимірного світу економіки. До спеціальних прийомів дослідження економічної теорії виділяють метод наукової абстракції. Він полягає у виділенні найсуттєвіших характеристик процесу, що вивчається. Також до спеціальних методів дослідження відносять соціально- економічний експеримент, кількісний метод та ін.Загальні основи соціально-економічного розвитку. 1. Поєднання факторів виробництва. Функціонуванню і взаємодії факторів виробництва передує їхнє поєднання. Процес виробництва передбачає об’єднання людей певним чином між собою та з відповідними речовими факторами виробництва. У характері поєднання факторів виробництва відображається сукупність важливих соціально-економічних рис тієї чи іншої економічної системи, її виробничих відносин. У характері відбивається соціально-економічне, а у способі – організаційно-трудове поєднання факторів виробництва. Поєднання факторів виробництва – це не стигла система, а динамічне явище. Серед проблем, які виникають у процесі поєднання факторів виробництва, виділяють такі: забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і трудових ресурсів, їхньої взаємної якісної та кількісної відповідності; формування і підтримка мотивації до впровадження більш прогресивних засобів виробництва; забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на технічно та технологічно оснащену, що дає змогу значно зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту; досягнення доцільних пропозицій при формуванні техніко-технологічної бази виробництва і підготовці сучасного працівника; пошук і впровадження нових, прогресивних форм включення працівників у виробничий процес; створення і утримання на належному рівні механізму економічного управління процесом поєднання і використання факторів виробництва, за якого б досягався найбільший результат при найменших витратах.

2. Результативність виробництва. Результативність використання речових та особистих факторів виробництва може бути відображена категорію ефективності виробництва, яка може бути підвищена за рахунок як збільшення використаних факторів, так і повнішого їх використання, тобто екстенсивним або інтенсивним шляхом. У реальному процесі виробництва обидва шляхи переплітаються при переважній ролі одного із них. Практика засвідчує, що інтенсифікація факторів виробництва залежить від змін у характері їхнього поєднання. Більшість економістів світу вважають, що приватизація виробництва не може тотальною. Важливо активізувати і державні його фактори через корпоратизацію та комерціалізацію їхнього використання. Водночас слід невпинно поширювати масштаби поєднання працівників з приватними, орендованими, акціонерними та змішаними видами використання засобів виробництва. Найбільший виробничий ефект досягається тоді, коли користувачі факторів водночас є їх власниками. Однак таке поєднання навряд чи може бути загальним або навіть широкомасштабним, оскільки це означає, що всі члени суспільства повинні бути не тільки номінальними, а й функціонуючими власниками, тобто виконавцями оперативних розпорядчих функцій. 3. Ефективність суспільної праці. Умовою соціально-економічного прогресу в будь-якому суспільстві є підвищення результативності витрат живої і уречевленої в засобах виробництва праці. Для визначення застосування у виробництві суспільної праці важливого значення набув узагальнюючий показник ефективності використання всієї, яка застосовується у виробництві, праці – як живої, так і уречевленої, що повніше відображає ступінь економічного процесу. Крім економічного від застосування суспільної праці, результатом чого є зростання сукупного суспільного продукту, національного доходу, необхідно враховувати і соціальний ефект. Він полягає у тому, що витрати праці в галузях нематеріального виробництва сприяють підвищенню її результативності в матеріальному виробництві через всебічний розвиток особи, підвищення рівня знань і культури, зміцнення здоров’я, зростання вільного часу тощо. Розвиток сфери послуг, поліпшення постачання розширюють можливості для підвищення кваліфікації, виховання дітей і впливають на ефективність використання живої та уречевленої праці. На підвищення продуктивності праці впливають також матеріальні умови життя населення: комфортність житла, транспорт, повноцінний відпочинок. Відображення економічного та соціального ефекту може не збігатися в часі. Наприклад, витрати праці на освіту, поліпшення житлових умов впливають на підвищення продуктивності через певний проміжок часу. Оскільки ресурси праці в кожній певний момент обмежені, можуть виникати суперечності між соціальними та економічними критеріями ефективності праці. Проблема вибору національної економічної політики України. Підвищення національної свідомості посилює роль національних традицій та цінностей, які відіграють важливу роль при виборі моделі соціально економічного розвитку України. Величезною мірою темпи та глибина суспільно – економічного прогресу України буде залежати від того, по якому шляху піде українська нація, що відроджується.

Слід усвідомити, що наша держава не може просто перейняти і повторити чужий історичний досвід. Соціально – економічні системи є типологічними, а економічні закони – універсальними. Проте це не означає, що загальні економічні закономірності та тенденції не мають особливих специфічних форм свого прояву. Причому останні багато в чому обумовлені національною специфікою тієї чи іншої країни. Тільки на основі власної національної економічної моделі Україна зможе знайти своє місце в світовій спільноті. Використовуючи досвіт інших країн слід врахувати конкретну суспільно – економічну ситуацію. При виборі національної економічної моделі слід враховувати, що Україна є складовою частиною європейської цивілізації як певної соціально – економічної та культурно – історичної цілісності. Безперечним є те, що відмежування національної української економіки від тенденцій розвитку всесвітнього господарства буде призводити до відставання від поступу світової цивілізації. Етнічність як фактор економічного розвитку. У нинішній кризовій ситуації економічного занепаду етнічна солідарність набуває для кожної людини особливої привабливості. Індивід для досягнення певних життєвих цілей використовує етнічну належність як основу для спільних колективних дій представників однієї національності. Етнічний фактор економічного розвитку має велике значення в сучасних умовах. Разом з тим, було б невірним абсолютизувати національні фактори як основу ринкової економіки. Бачення економіки крізь призму етнічних інтересів - це далеко не єдиний спосіб адекватного відображення всієї багатоманітності економічного життя суспільства. У ході реформ слід взяти все краще, що є у світовій практиці, і поєднати світові економічні моделі з найбільш життєздатними національними формами економічного життя. Важливо використати всі національні традиції, які відповідають потребам соціально-економічного прогресу. Релігійність як фактор економічного розвитку. Проведення економічних реформ неможливе без урахування факторів розвитку економіки. Релігійні фактори економічного розвитку – це рушійні сили, які сприяють розвитку економіки і пов’язані з впливом на економічне життя релігійних цінностей. Релігія безпосередньо впливає на формування суспільної думки про роль і місце людини в соціально-економічному житті. Економічна політика української держави. Діяльність держави в економіці ґрунтується на певній економічній політиці. Спонтанні, стихійні дії держави без чітко визначеної економічної політики породжують надзвичайно великі економічні, соціальні і політичні витрати. Суть сучасної української політики полягає в курсі на економічне відродження України. Для реалізації цієї мети ставиться завдання активізувати наявний в країні науковий та виробничий потенціал, домогтися переходу до ринкового зросту, підняти інвестиційну та інноваційну активність, розгорнути структурну перебудову. Програма економічного відродження України має включати заходи по стимулюванню кінцевого попиту, захисту національних товаровиробників, проведення податкової реформи з метою стимулювання ділової активності, наведенню порядку в управлінні державним майном і фінансами, зменшенню інфляції тощо.

Нацократя обира останн. Вже самий  виплива]ючий з деолог нацоналзму суспльно-флософський змст, що визна волю, творчсть  яксн прикмети людсько ндивдуальност за виршальн фактори громадсько-пол]тичного життя,не годиться з принципоммеханчного пра]ва дано людини на зверхнсть, обумовленого лише самим випадковим фактом  народження (ддичнсть влади). Соцальнй морал нацократ чужа також родова кастовсть  упривлейовансть;  критерм конструктивна, продукую]ча цннсть громадянина, що дина зумовлю його провдну роль в суспльств, без огляду на вище чи нижче фамльне походження Самий монархзм для укранських сторичних умов завжди був чужий  неорганчний; в нашй же сучасност й будучност вн просто ста абсурдом.. Монархчн теор наших гетьманцв лишилися наскрзь штучним компльованням чужих, захдновропейських роялстичних дей, густо при]правлених соусом московсько-польських консервативних анахронзмв. Це перетворило гетьманську течю в звичай]ну соцальну реакцю, що всупереч логц та нтересам Укрансько Нац  в згод з московсько-польськими реак]цйними елементами змага до реставрац капталстично-помщицького ладу на баз федеративного Союзу Трьох Русей

1. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

5. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

6. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
7. Основні риси перехідної економіки України
8. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

9. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

10. Національний банк України

11. Національний банк України та особливості його функціонування

12. Функції Національного банку України

13. Регіональна економіка промисловості України

14. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

15. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

16. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные

17. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

18. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

19. Особливості національної економіки Тунісу

20. Конкурентоспроможність національної економіки

21. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

22. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
23. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
24. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

25. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

26. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

27. Концептуальні основи аналізу національної економіки

28. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

29. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

30. Українська національна революція 1649-1657рр

31. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

32. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

34. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

35. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

36. Генеза української національної мови

37. Національна депозитарна система в Україні

38. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
39. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
40. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

41. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

42. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

43. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

44. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

45. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

46. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

47. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

48. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

49. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

50. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

51. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

52. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

53. Українське національне відродження ХІХ ст.

54. Формування українського національного руху
55. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
56. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

57. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

58. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

59. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

60. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

61. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

62. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

63. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

64. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

66. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

67. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

68. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

69. Перспективи соціального розвитку України

70. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
71. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.
72. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

73. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

74. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

75. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

76. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

77. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

78. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

79. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

80. Економіка України на початку ХХІ століття

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

82. Концесія як механізм розвитку економіки держави

83. Основні показники економічного стану України

84. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

85. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

86. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
87. Атомна енергетика України і РПС
88. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

89. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

90. Політичні права і свободи громадян України

91. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

92. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

93. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

94. Історія України

95. Історія соборності України

96. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Господарство України періоду утвердження капіталізму

98. Національна політика СРСР в роки перебудови

99. Період гетьманщини України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.