Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА БЕСЕДІНА Анна Сергіївна УДК 616.36 616.61)-008.64-036-06:616.12-008.46]-08 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 14.01.02 – внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ЗАРЕМБА Євгенія Хомівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, факультет післядипломної освіти, кафедра сімейної медицини, професор кафедри. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ЧОПЕЙ Іван Васильович, Ужгородський національнийний університет МОН України, факультет післядипломної освіти, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор ШВЕД Микола Іванович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини, Заслужений діяч науки і техніки України. Захист відбудеться “20” травня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий “ 18 “ квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцентТ.М. Бенца ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Середня тривалість життя та стан здоров’я населення викликають за останні роки все більшу тривогу. Особливої уваги заслуговує хронічна серцева недостатність (ХСН) – медико-соціальна проблема в Україні, внаслідок своєї поширеності, важкості, прогресуючого перебігу та несприятливого прогнозу. За даними епідеміологічних досліджень, поширеність ХСН серед дорослого населення становить 1-5%, а в осіб старше 65 років – до 10%. Близько половини пацієнтів з даною патологією помирає протягом 5 років, а при тяжкій стадії ХСН смертність становить 50% протягом найближчого року (Л.Г. Воронков, 2004; Ю.Н. Беленков и соавт., 2005; Г.В. Яновский, Л.В. Паращенюк, О.И. Семененко, 2006). Соціальне значення ХСН визначається значними витратами – до 2% від загальних коштів, призначених для системи охорони здоров’я. Дві третини цієї суми припадають на стаціонарне лікування пацієнтів, госпіталізованих з приводу декомпенсації кровообігу. Інвалідність, спричинена ішемічною хворобою серця (ІХС), посідає серед хворих працездатного віку друге місце у структурі первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу і становила у 2005 році 32,1% загальної первинної інвалідності. Однією з причин інвалідності при ІХС є серцева недостатність .

Прогресування ХСН найчастіше зумовлене недостатністю заходів вторинної профілактики. Пацієнти з ХСН ІІБ-ІІІ стадії, за класифікацією Стражеско-Василенко, ІІІ-ІV функціонального класу за YHA потребують тривалого лікування комбінацією 4-х і більше препаратів, що може спричинити шкідливий вплив на інші органи, особливо на функцію шлунково-кишкового тракту та нирок . Усе вищевикладене вказує на необхідність розробки нових методів лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом. Спрямований вплив на генерацію О може бути перспективним засобом профілактики негативних наслідків гіпоксичних станів, зокрема інтенсифікації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (Н.М. Кургалюк, Т.М. Мишуніна, 2003; С.С. Паршина и соавт., 2006). З оксидом азоту (II), що міститься в лікарських засобах і вивільняється в процесі їх метаболізму, пов'язують механізм дії деяких кардіоваскулярних препаратів, зокрема органічних нітратів. Фармакологічна корекція дефіциту O досягається застосуванням вазодилататорів типу нітрогліцерину в якості донорів оксид азоту або L-аргініну як вихідної сполуки, в процесі метаболізму якої в організмі утворюється O (О.В. Геруш, О.Ю. Дудчак, І.І. Геруш, 2004; Т.А. Золотарева, 2004). Магнітне поле невеликої індукції стимулює процеси тканинного дихання, змінюючи співвідношення вільного та фосфорильованого окислення в дихальному ланцюгу (С.М. Зубкова, 2006). Магнітні поля виконують роль структурних антиоксидантів і попереджають пошкодження клітинних структур активними формами кисню і розвиток оксидативного стресу. Магнітотерапія відзначається безпечністю, ефективністю, економічністю, характеризується широким спектром дії (регенераційною, гемодинамічною, імуномодулюючою) (О.Ю. Молчко, 1997; Г.А. Тимченко, 2004; П.В. Лужков и соавт., 2006). Усе вищевикладене обґрунтовує мету і завдання дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького «Вплив професійних шкідливостей на клінічний перебіг, систему імунітету, зсідання крові та фібриноліз у хворих з гострими формами ІХС працездатного віку» (№ держ. реєстрації 0101U009230). Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом шляхом застосування комплексної терапії з використанням гепатопротектора глутаргіну і проведенням магнітотерапії на основі дослідження системи гемостазу, імунної реактивності організму, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в пацієнтів з різними стадіями важкості захворювання. Завдання дослідження: Вивчити клініко-патогенетичні особливості формування хронічної серцевої недостатності із гепаторенальним синдромом на основі клініко-лабораторних та інструментальних досліджень в залежності від тяжкості перебігу захворювання та віку хворих. Дослідити показники ліпідного спектру крові, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, імунологічної реактивності організму, системи зсідання крові та патогенетичну роль ендотеліальної дисфункції на основі вивчення показників ендотеліну-1 у хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом.

Розробити методику комплексного лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом з використанням гепатопротектора глутаргіну та магнітотерапії, направлену на покращання клінічного стану з корекцією антиоксидантних, імунологічних і гемокоагуляційних порушень. Оцінити клінічну ефективність комплексного лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом з використанням глутаргіну та магнітотерапії в залежності від важкості перебігу захворювання. Визначити особливості ліпідного спектру крові, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, імунну реактивність організму та активності зсідання крові у хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом при комплексному лікуванні з використанням глутаргіну і проведенням магнітотерапії в залежності від тяжкості перебігу захворювання. Об’єкт дослідження. Хворі на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом (115) віком від 39 до 84 років, серед яких було 83 чоловіки та 32 жінки, і 25 практично здорових осіб. Предмет дослідження. Динаміка клініко-анамнестичних даних, результатів клінічних і біохімічних лабораторних, а також інструментальних (ЕКГ та ЕхоКГ) досліджень, показників ліпідного спектру крові, перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, системи зсідання крові та імунної реактивності організму в хворих на хронічну серцеву недостатність із гепаторенальним синдромом під впливом різних програм лікування. Методи дослідження. Хворим проводили клінічні дослідження крові та сечі, біохімічне дослідження крові, ЕКГ, ЕхоКГ за загальноприйнятими методиками. Показники ліпідного обміну оцінювали за рівнем загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) та коефіцієнта атерогенності (КА). Вміст ХС ЛПНЩ вираховували за формулою W. . Friedewald, КА - за формулою А.М. Климова. Стан системи вільнорадикальних окислювальних реакцій у сироватці крові вивчали за ступенем інтенсивності ПОЛ; вмістом малонового диальдегіду (МДА); системи антиоксидантного захисту організму - за активністю каталази та СОД. Показники системи гемостазу вивчали за автокоагуляційним тестом (Беркард та ін., 1937). Стан системи імунітету оцінювали на основі кількісного визначення субпопуляцій лімфоцитів непрямим флюоресцентним методом (В.В. Пінчук, 1990), використовуючи моноклональні антитіла до CD3, СD4, CD8, CD19, CD16 антигенів лімфоцитів; вміст імуноглобулінів (Ig A, M, G) визначали методом радіальної імунодифузії в гелі (І. Ma ci i e al., 1965), визначали циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) (Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферова, 1981). Визначення ендотеліну-1 проводили імуноферментним методом. Статистичну обробку результатів досліджень проводили на пер­сональному комп'ютері за допомогою програми Microsof Excel 2000, достовірність статистичних показників визначали за допомогою -критерію Стьюдента. Взаємозв'язок між показниками встановлювали за коефіцієнтом кореляції Пірсона. Наукова новизна отриманих результатів.

Противопоказания: беременность (первые 3 мес), тяжелая артериальная гипертония; диабет (тяжелая форма), остеопороз, психозы, острый эндокардит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Пропранолол (индерал, анаприлин, обзидан). Блокатор адренергических В-рецепторов. Уменьшает стимуляцию миокарда, осуществляющуюся через В-рецепторы, снижает возбудимость эктопических очагов ритма в сердце и АД. Выпускается в таблетках по 0,01 или 0,04 г и в ампулах (индерал) по 1 или 5 мл 0,1% раствора. 55 внутрь взрослые по 0,01-0,4 г, вводят внутривенно по 1 мл (медленно в течение 1-2 мин) с интервалами 2 мин до достижения эффекта (максимальная доза 10 мл; для оольных находящихся в состоянии наркоза, 5 мл). В случаях, когда введение препарата сопровождается резко выраженной брадикардией или резким снижением АД, следует ввести внутривенно 1 мл 0,1% раствора атропина, а затем при необходимости 1 мл 1% раствора мезатона или 1 мл 0,1% раствора адреналина. Показания: гепаторенальный синдром; гипертонический криз; инфаркт миокарда; отравление адреналином, аконитином; приступы мерцания и трепетания предсердий, наджелудочковой тахикардии; реанимация при фибрилляции желудочков (профилактика повторной фибрилляции)

1. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

2. Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом ІІ типу

3. Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування

4. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

5. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин

6. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
7. Психосоматичні особливості перебігу хвороб органів дихання
8. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

9. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

10. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

11. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

12. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

13. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

14. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

15. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

16. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

18. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

19. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

20. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

21. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

22. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом
23. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією
24. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

25. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

26. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

27. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

28. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

29. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

30. Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром

31. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

32. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Одеяло байковое жаккардовое "Карапуз" (цвет: бежевый).
Жаккардовое одеяло для новорожденных и детей изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка). Двухсторонняя расцветка. Одеяло имеет мягкую
565 руб
Раздел: Одеяла для детей
На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

34. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

35. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

36. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

37. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

38. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю
39. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
40. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

41. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

42. "Конармия". Анализ новеллы Бабеля "Мой первый гусь"

43. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

44. Синдром красного глаза

45. Синдром слабости синусового узла и мерцательная аритмия

46. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

47. Предменструальный синдром

48. Суставной синдром при деформирующем остеоартрозе

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

50. Философия (аспирантура ГУУ)

51. Вьетнамский синдром во внешней политике США. Краткий обзор

52. Особливості реформації в Англії

53. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

54. Особливості маркетингу послуг
55. Поствакцинальный синдром, диагностика, лечение, профилактика
56. Конфронтационный синдром в диагностике и коррекции органно-мышечных дисфункций

57. Синдром печеночной недостаточности

58. Посткастрационный синдром

59. Гипертермический синдром

60. Повреждение сосудов кровотечение и кровопотеря. Шок и синдром длительного сдавливания

61. Адреногенитальный синдром

62. Синдром апноэ во сне

63. Синдром зависимости от опиатов

64. Гемолитико - уремический синдром

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

65. Гудпасчера синдром

66. История болезни - Неврология (гипокинетический-гипертонический синдром)

67. Литература - Акушерство (геморрагический шок и синдром ДВС)

68. Литература - Офтальмология (синдром белого глаза со снижением зрительных

69. Литература - Терапия (НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ)

70. Менингоэнцефалитический синдром
71. Постхолецистэктомический синдром
72. Респираторный дистресс синдром

73. Синдром Золлингера-Эллисона

74. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания

75. Эндокринология (вирильный синдром)

76. Как предотвратить синдром диабетической стопы

77. Золлингера-Эллисона синдром

78. Вирильный синдром. Врожденные нарушения половой дифференцировки

79. Педиатрия (Гемолитико-уремический синдром)

80. ДВС - синдром

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Респираторный дистресс синдром

82. Синдром поликистозных яичников

83. Диарейный синдром: о чем нужно помнить при подборе препарата

84. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

85. Психологический портрет. Синдром неудачника

86. Психологический синдром
87. Синдром профессионального выгорания
88. Злокачественный нейролептический синдром

89. Психологический синдром

90. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи и характеристика расстройств эрекции

91. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

92. КЗ Микроэкономика Вариант 8 (ГУУ)

93. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

94. Синдром гибридного дисгенеза у Drosophila melanogaster

95. Синдром Хорнера у собак

96. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

97. Гуам

98. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

99. Особливості українського комп`ютерного жаргону


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.