Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Административное право Административное право

Проблема ограничения административных деликтов от преступления

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Запорожский институт государственного и муниципального управления Кафедра уголовного праваРЕФЕРАТ на тему: Проблема отграничения административных деликтов от преступления Выполнил : ст. 4 курса юр. факультета Белоусов А.С. Самчук Т.В. Проверил : ст.преподаватель Бурак Т.В. 1998 г. ПЛАН: 1. Введение; 2. Разграничение преступлений и административных проступков; 2.1 Гуманизация уголовного права; 2.2 Правовые критерии разграничения преступлений и административных проступков; 3. Соотношение административных правонарушений с преступностью; 4. Различие административного правонарушения и преступления.ВВЕДЕНИЕ Розгляд справ про адміпістративіи правопо­рушення На розгляд районних (міських) та окружних судів надійшло 427690 справ про адміністративні правопору­шення (на 3871, або 0,9%, менше). У розглянутих спра­вах визнано винними 381847 осіб, що складає 88,9% від загального числа осіб, щодо яких винесено постанови або рішення (у 1996 р. — 89,7%). Число осіб з розрахун­ку на 100 тис. населення, до яких застосовано судами адміністративні стягнення, дещо зменшилося — 757 проти 780 в 1996 р. Серед адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються судами, переважали: дрібне хуліганство — 37,5%, дрібні розкрадання державного або колективного майгіа — 10,9%, злісна непокора за­конному розпорадженню чи вимозі працівника міліції або його образа — 14,0%, керування транспортними за­собами особами, які перебувають у стані сп'яніння, — 7,7%, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях — 7,5%, торгівля з рук у невстаноадених місцях — 5,1%. Інші ввди адміністративних правопору­шень у загальній їх структурі складають незначну част­ку. Характерним є те, що аналогічні співвщноіиення ма­ли місце й у 1996 р. Значно зросла кількість розтлянуіих судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані із засто­суванням законодавства про працю, зокрема про пору­шення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41 КпАП) — з 13 до 202, невиконання розпо­рядження державного або іншого органу про працевла­штування (ст. 188' КпАП) — з 1 до 19, невиконання за­конних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України (ст. 1886 КлАП) — з 3 до 79. Зільшилось більше як у два рази число осіб, визна­них винними у вчиненні правопорушень, передбаче­них ст. 44 КпАП (незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних за­собів або психотропних речовин без мсти збуту в неве­ликих розмірах) та ст. 126 КпАП (керування транспорт­ними засобами особами, які не мають права керу­вання). Зросла на третину кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за розпивання спиртних на­поїв у громадських місцях (ст. 178 КпАП), за невико­нання обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КпАП), за порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КпАП). Зменшилась вдвічі кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за дрібне розкрадан­ня державного майна (ст. 51 КпАП) та за дрібну спеку­ляцію (ст. 157 КпАП). Зберігається тенденція до зменшення кількості при­тягнутих до відповідальності за ст.

208' КлАП за пору­шення встановленого порядку вивезення за межі Ук­раїни товарів народного споживання та інших ма­теріальних цінностей: накладено адміністративні стяг­нення на 188 осіб, що майже в чотири рази менше у порівнянні з 1996 р., коли їх число становило 728. Продовжує зростати кількість визнаних винними в корупційних діяннях, інших правопорушеннях, пов'яза­них з корупцією, а також у неправомірному викорис­танні державного майна. Так, за ст. 184' КпАП притягну­то до вщповщальносгі 693 посадові особи (на 54,7% більше). За вчинення правопорушень, передбачених статтями 7—11 Закону «Про корупцію», накладено адміністративні стягнення на 1925 осіб (проти 575 у 1996 р.). Винесено постанови про закриття справи щодо 3050 осіб, що складає дві третини вщ загальної кількості осіб, щодо яких винесено постанови (рішення). Передано прокурору, органу попереднього слздства чи дізнання 151 справу з цього числа. Сума накладеного штрафу становила 555,1 тис. грн., стягнуто 300,4 тис. грн. Встановлено матеріальні збитки на суму 79,6 тис. грн., відшкодовано — 63,7 тис. грн. Практика застосування адміністративних стягнень характеризується такими даними: штраф накладено на 199 976 правопорушників (52,4%), арешту пщдано 150180 винних (39,3%), виправні роботи застосовано до 7624 осіб (2,0%), позбавлено спеціального права 7890 правопорушників (2,1%). З числа осіб, винних у порушенні, передбаченому ч. 2 ст. 130 КлАП, позбавлення права керування транс­портними засобами застосовано до 7889 осіб (25,6% проти 17,9% у 1996 р.); сплатне вилучення транспортно­го засобу, передбачене ч. 5 ст. 121 КпАП, — лише до 28 (1,0% прота 1,3% у 1996 р.). Присуджено до стягнення 17 694,9 тис грн. штрафу, стягнуто 9230,3 тис. грн., що становить 52,2% (у 1996 р. — 74,2%). Встановлено матеріальних збитків, завданих правопорушеннями, на суму 3375,2 тис грн., відшкодовано — 689,9 тис грн., що складає 20,4% від суми спричиненої шкоди (в 1996 р. — 30,3%). Управління узагальнення судової практики та аналізу судової статистики Верховного Суду України РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОСТУПКОВ В связи с подготовкой нового уголовного законодательства особую актуаль­ность приобретает проблема разграничения административных проступков и пре­ступлении. Ее научное рассмотрение важно теперь не только с точки зрения вы­яснения общетеоретических критериев отличия проступка от преступления, но и в аспекте непосредственного законодательного ее решения. Речь идет о радикальной реформа действующего уголовного законодательства, с тем чтобы оно в полной мере соответствовало требованиям правового государства, принципам уго­ловной политик и адекватно отражало объем деяний, которые представляют реальную общественную опасность, действительно являются преступными и пото­му диктуют необходимость применения к виновным уголовной репрессии. В ходе реформы намечается значительная гуманизация уголовного права. При этом предполагается перевести целый ряд составов преступлений в разряд админи­стративных проступков, расширить сферу применения материальной ответственно­сти и мер общественного воздействия.

В порядок дня поставлен, в частности, вопрос о том, сохранять ли уголовную ответственность за определенные админи­стративные проступки, совершенные просто повторно или повторно после приме­нения мер административного взыскания или же исключить их из числа преступ­ных и уголовно наказуемых деяний. Такого рода деяния предусмотрены в 25 статьях УК Украины (в УК РСФСР 1926 г. и в действующем УК в редакции 1960 г. было 5 таких статей). В некоторых статьях УК стран СНГ в ка­честве условия признания административных правонарушений преступными дея­ниями предусмотрено альтернативно с административной преюдицией применение мер дисциплинарного или общественного воздействия за предыдущее правонару­шение. В литературе везде поставлен вопрос о правомерности признания уголовно наказуемыми повторных административных правонарушений и об основаниях их декриминализации. Но проблема в целом еще остается неисследованной. В на­стоящей работе также рассматриваются лишь ее отдельные стороны. В советском уголовном законодательстве была установлена и неуклонно рас­ширялась уголовная ответственность за упомянутые деяния, что видно уже из приведенных данных по УК Украины. Эта тенденция сохранилась и после приня­тия в 1980 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об адми­нистративных правонарушениях, а затем и кодексов союзных республик об ад­министративных правонарушениях, хотя законодательство позволяло принципиально по-иному подойти к решению вопроса о соотношении проступков и преступлений, административных и уголовно-правовых запретов. Встает вопрос: имеются ли до­статочно объективные основания для такого решения? Представляется очевидным, что в период господства административно-команд­ной системы гипертрофировались роль и значение уголовной репрессии в борьбе с преступностью и другими антиобщественными явлениями, игнорировались ленин­ские указания о доминирующей роли убеждения, необходимости сочетания убеж­дения и принуждения. Стереотипы сложившейся на этой основе деформированной уголовно-правовой политики и соответствующего ей уголовно-правового мышления неизбежно находили в застойные времена отражение в уголовном законодательстве. Справедливое требование решительной и бескомпромиссной борьбы с преступными проявлениями и правонарушениями, приобретавшими распространенный характер, зачастую воспринималось односторонне, лишь как требование расширения сферы уголовной репрессии. Путь к достижению цели казался довольно простым, быст­рым и вместе с тем эффективным: если лицо повторно совершает правонарушения, не подчиняется административному запрету, то его необходимо подвергнуть более строгой мере государственного принуждения — уголовному показанию, применение которого должно привести к желаемому результату. При практическом осуществлении запретов возникало и углублялось противоречие между поставленной целью и правовыми средствами ее достижения, ограниченными возможностями уголовном репрессии, которая играет хотя и важную, но все же вспомогательную роль в решении сложной задачи преодоления преступности. Уголовная репрессия, не базирующаяся на определенной системе социальных факторов, не опирающаяся на поддержку со стороны широких масс, не может привести к желаемым результатам.

Делегация, ознакомившись с ситуацией и степенью ее напряженности, пришла к выводу, что время скрывать проблему уже прошло. В тот период Азербайджан категорически не был заинтересован в ухудшении отношений с Грузией, поэтому в общественно-политических кругах, можно сказать, доминировало мнение о том, что нельзя открывать «второй фронт» в связи с началом развязанного Арменией конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Несмотря на это, в делегации возобладало мнение, что борчалинская проблема должна быть в центре внимания азербайджанского государства и общественности. Но в тот период коммунистическое руководство Азербайджана не учло мнение побывавшей в регионе делегации. На основании решения Бакинского городского совета от 4 октября 1989 года первым официально предпринятым шагом стало приостановление процесса обмена жилья азербайджанцев, живущих в Грузии, на жилье в Баку. Были ужесточены ограничения выходцам из Грузии, прописывающимся в Баку. Безусловно, к защите прав азербайджанцев, проживавших в Грузии, а также к собственно борчалинской проблеме такие административные меры не имели никакого отношения

1. Ответственность в административном праве

2. Ответственность по административному праву

3. Ответственность по административному праву

4. Применение милицией административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ

5. Административное право

6. Административное право (Контрольная)
7. Административное Право Республики Казахстан
8. Граждане, как субъекты административного права

9. Административное право

10. Предмет, метод, источники Административного права

11. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

12. Природа и система административного права

13. Административное право Украины

14. Особенности норм административного права

15. Особенности административного права и его источников (Великобритания)

16. Административное право как отрасль права

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Административное право как отрасль российского права

18. Административное право

19. Административное право как отрасль права и как наука

20. Административное право

21. Административное право

22. О предмете и системе науки административного права
23. Административное Право
24. Административное право

25. Административное право как отрасль права

26. Контрольная по административному праву ПГУ

27. Курс лекций по административному праву

28. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления - как субъекты административного права

29. Шпоры по административному праву

30. Административное право

31. Административное право Германии

32. Административное право как учебная дисциплина

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Административное право

34. Административное право

35. Административное право

36. Административное право в системе юридических наук

37. Административное право РБ

38. Административный договор как институт административного права
39. Введение в административное право
40. Государственная служба, как институт административного права

41. Исполнительная власть в административном праве

42. Источники административного права

43. Лицензионно-разрешительная система как институт административного права Российской Федерации

44. Методы административного права

45. Нормы административного права в сфере обращения лекарственных средств для животных

46. Основные категории и понятия административного права в Республике Казахстан

47. Основы административного права

48. Особенности административного права Германии

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Понятие и сущность административного права

50. Предмет административного права (области отношений административно-правового регулирования). Государственное регулирование в отраслях культуры

51. Предмет и метод административного права

52. Предмет и система административного права

53. Применение милицией административного законодательства о мелком хулиганстве

54. Субъекты административного права
55. Юридические факты в административном праве. Виды контроля органов исполнительной власти
56. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

57. Ответственность в гражданском праве

58. Основополагающие принципы и проблемы применения международных налоговых соглашений

59. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

60. Проблемы применения новых образовательных технологий в обучении истории

61. Гарантии прав личности при применении принудительных мер медицинского характера

62. Ответственность по гражданскому праву

63. Реализация права. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность

64. Проблемы применения западных моделей социально-психологического тренинга в России

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

65. Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

66. Уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственными половыми преступлениями

67. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

68. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

69. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение

70. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью
71. Проблема административной ответственности юридических лиц
72. Административная ответственность за налоговые правонарушения

73. Административные правонарушения и ответственность за них

74. Административно-процессуальное право РФ

75. Устав Товарищества с Ограниченной Ответственностью

76. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

77. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо

78. Административная ответственность за налоговые правонарушения в Республике Беларусь

79. Общество с ограниченной ответственностью, создание и его реорганизация

80. Общество с ограниченной ответственностью

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Ограниченая материальная ответственность

82. Административная ответственность за экологические правонарушения

83. Пример устава общества с ограниченной ответственностью, 1998 год

84. Организация работы испытательной лаборатории на примере Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Инженерный центр»»

85. Административные правонарушения в области налогового права

86. Административная ответственность юридических лиц
87. Хозяйственные товарищества и их виды. Общество с ограниченной ответственностью
88. Особенности привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц

89. Административно-деликтное право

90. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений

91. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

92. Проект создания общества с ограниченной ответственностью Энергия и его экономическое обоснование

93. Наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

94. Проблемы ограниченности пропускной способности автодорог.

95. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

96. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Административная ответственность в сфере банкротства

98. Административная ответственность

99. Кодекс РФ и РСФСР об административных правонарушениях - Ответственность военнослужащих.

100. Кодекс РФ и РСФСР об административных правонарушениях - Ответственность военнослужащих.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.