Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет Журба Тетяна Олексіївна УДК 612.017.1:616:579 ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ФЛОГОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЕПІТЕЛІОЦИТИ ПІХВИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Луганськ-2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Казімірко Ніла Казімірівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувачка кафедри патофізіології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Непорада Каріне Степанівна, Вищий державний навчальний заклад “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, завідувачка кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії доктор медичних наук, професор Файфура Василь Васильович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри патологічної фізіології Захист відбудеться “04” квітня 2008 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1) Автореферат розісланий “03” березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доцент Шанько В.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Дослідження останніх років свідчать, що 95 % всіх виділень з піхви можуть бути пов’язані з 5 основними станами: бактеріальним вагінозом (БВ), кандидозним вульвовагінітом, цервіцитом (обумовленим Chlamydia rachoma is, вірусом простого герпесу або eisseria go orrhoeae), підвищеною цервікальною секрецією та трихомонадним вагінітом (Анкирская А.С., 1995). В Україні, як і в інших країнах Європи, БВ посідає перше місце серед інфекцій піхви, частота його виявлення під час вагітності складає 6-32 % (Трушкіна С.С., 1999). БВ є вторинним захворюванням, але він здатний суттєво впливати на репродуктивну систему, викликаючи у вагітних передчасний вилив навколоплідних вод внаслідок деструкції плідного пухиря; відома роль БВ в розвитку прееклампсії та жіночого безпліддя (Олійник Н.М., 1998). Незалежно від якісного та кількісного складу мікрофлори, яка ініціює розвиток БВ, основними факторами, які ушкоджують, при цьому є токсини, ферменти, метаболіти мікроорганізмів, а також їх структурні компоненти – тейхоєві кислоти (ТК), пептидоглікани (ПГН) та ліпополісахариди (ЛПС) (Флегонтова В.В. та ін., 2000). Вони вивільняються при деструкції бактеріальних клітин, мають певну біологічну активність та здатні ушкоджувати тканини репродуктивних органів, насамперед, епітелій піхви (Левченко Т.В., Казимирко Н.К., 2006; Fahey J.V. e al., 2005). Механізми дії, що ушкоджує, ТК, ПГН та ЛПС до нинішнього часу вивчені недостатньо (Гайдаш І.С. та ін., 2000). ТК, ПГН та ЛПС є біологічно активними речовинами, які впливають на функціональну активність нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів та інших клітин, а саме – здатні стимулювати секрецію широкого спектру медіаторів – інтерлейкінів (ІЛ), фактора некрозу пухлини (ФНП), простагландинів (ПГ) та ін.

(Хулуп Г.Я. та ін., 2004). Відомий вплив ТК, ПГН та ЛПС на активність процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), системи антиокислювального захисту (АОЗ), циклічних нуклеотидів та експресію рецепторів до маркерів апоптозу у клітинах імунної системи, пухлинних клітинах (Рубан Т.В. та ін., 2001). Таким чином, актуальність роботи пояснюється незадоволеністю результатами вивчення взаємодії бактерій з клітинами макроорганізму при БВ, що потребує додаткового дослідження патогенетичних ланок цього процесу. Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри патофізіології Луганського державного медичного університету (ЛДМУ) № 0198U005713 “Запалення як результат дії бактерій”. Авторка є співвиконавцем комплексної теми. Мета і задачі дослідження: Встановити механізми впливу структурних компонентів бактерій на метаболічний статус епітеліоцитів піхви. Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: Вивчити i vi ro: Біохімічний статус епітеліоцитів піхви здорових жінок та пацієнток з БВ. Вплив ТК, ПГН та ЛПС бактерій – збудників БВ – на секрецію медіаторів епітеліоцитами піхви здорових жінок. Вплив ТК, ПГН та ЛПС бактерій – збудників БВ – на активність ПОЛ та систему АОЗ епітеліоцитів піхви здорових жінок. Вплив ТК, ПГН та ЛПС бактерій – збудників БВ – на систему циклічних нуклеотидів та експресію рецепторів до маркерів апоптозу CD38 та CD95 епітеліоцитами піхви здорових жінок. Об'єкт дослідження: епітеліоцити піхви здорових жінок та пацієнток з БВ. Предмети дослідження: біохімічний статус епітеліоцитів піхви здорових жінок та пацієнток з БВ; вплив i vi ro ТК, ПГН та ЛПС бактерій – збудників БВ – на секрецію медіаторів, активність ПОЛ та систему АОЗ, систему циклічних нуклеотидів та експресію рецепторів до маркерів апоптозу CD38 та CD95 епітеліоцитами піхви здорових жінок. Методи дослідження: біохімічні (визначення ДК, МДА, активності каталази, супероксиддисмутази (СОД), вмісту циклічних нуклеотидів), імунологічні (визначення вмісту інтерлейкінів, кахектину (ФНП-a), гамма-інтерферону (ІФН), простагландину Е2 (ПГ), трансформуючого фактору росту (ТФР), маркерів апоптозу CD38 та CD95), мікробіологічні (виділення ПГН, ТК та ЛПС з клітинних стінок бактерій), статистичні (методи варіаційної статистики). Наукова новизна отриманих результатів. Показана здатність епітеліоцитів піхви продукувати ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12, ФНП-a, ТФР, ПГЕ2 та гамма-ІФН i vi ro. Встановлені рівні секреції медіаторів, активності процесів ПОЛ, ферментів системи АОЗ, вмісту циклічних нуклеотидів, а також рівні експресії рецепторів до моноклональних антитіл CD38 та CD95 епітеліоцитами піхви здорових жінок та жінок, хворих на БВ різного ступеня тяжкості. Встановлений дозо- та часозалежний вплив ТК, ПГН та ЛПС бактерій – етіологічних агентів БВ – на секрецію медіаторів епітеліоцитами піхви здорових жінок i vi ro. Встановлений дозозалежний вплив бактеріальних ТК, ПГН та ЛПС на вміст у епітеліоцитах піхви продуктів ПОЛ (ДК та МДА), на активність ферментів системи АОЗ (каталази та СОД). Показаний дозозалежний та видоспецифічний вплив бактеріальних ТК, ПГН та ЛПС на внутрішньоклітинний вміст в епітеліоцитах піхви цАМФ та ЦГМФ та експресію рецепторів CD38 та CD95.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані дозволяють провести моніторінгову та скринінгову оцінку біохімічного статусу епітеліоцитів піхви здорових жінок та пацієнток з БВ різного ступеня тяжкості; дозволяють проводити корекцію секреторної активності епітеліоцитів піхви, інтенсивності процесів ПОЛ, активності ферментів системи АОЗ, стану системи циклічних нуклеотидів та експресії рецепторів до антитіл CD38 та СD95 шляхом зміни концентрації та тривалості контакту клітин з флогогенними бактеріальними факторами. Отримані дані використовуються в навчальному процесі кафедр патофізіології і мікробіології Луганського державного медичного університету Мінздраву України, що підтверджено відповідними актами впровадження. Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням Т.О. Журби. Вибір теми наукового дослідження, постановка мети, задач і обговорення одержаних результатів, планування роботи були здійснені разом з науковим керівником професором Н.К. Казімірко. Авторкою самостійно проведений: патентно-інформаційний пошук за допомогою бази даних “Medli e”, аналіз літератури за темою дисертації, виконана експериментальна частина роботи, вивчені та узагальнені результати проведених досліджень, обґрунтовані наукові висновки і рекомендації для практичного використання одержаних результатів, написані всі розділи дисертації та автореферат. Апробація роботи. Основні наукові положення дисертації оприлюднені та обговорені на засіданнях: наукової конференції “Четверті читання імені В.В. Підвисоцького” (Одеса, 2005); X міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (Тернопіль, 2006); 101-го щорічного засідання Товариства анатомів Німеччини (Фрайбург, 2006); 23-ї сесії Товариства анатомів Німеччини (Вюрцбург, 2006); Міжміської конференції молодих вчених наукового товариства патофізіологів “Актуальні проблеми патофізіології” (Санкт-Петербург, 2007); Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та інтернів “Актуальні проблеми фундаментальної медицини (англійською мовою)” (Луганськ, 2007), а також на засіданнях Луганського обласного товариства патофізіологів протягом 2004-2007 рр. Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових статей та 5 тез в часописах та збірках, які відповідають вимогам ВАК України та надруковані згідно вимог, викладених в пункті 3 Постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. за № 7-05/1. Обсяг і структура дисертації. Робота написана на 139 сторінках комп'ютерного набору та складається з вступу, огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, аналізу одержаних результатів, висновків, списку літератури. Робота ілюстрована 21 таблицею, 3 рисунками. Список літератури включає 138 джерел вітчизняних та іноземних авторів. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Матеріал і методи дослідження. Епітеліоцити одержували шляхом піхвових лаважей від 25 здорових жінок-добровольців під час профілактичних оглядів, проведених у поліклініці № 10 м.

Дело в том, что, не будучи использованы для предназначенной им цели, упомянутые определенные космические кристаллизации, во время некоторых перемещений их атмосферы, концентрируются в определенных слоях их атмосферы и, время от времени входя в них в зависимости от внешних окружающих условий, а также от внутреннего состояния общих присутствий твоих любимцев, которое, между прочим, возникает у них, главным образом, от характера их взаимоотношений,P прямо в них, как в аппараты, вообще предусмотренные Природой для трансформации необходимых космических веществ, служащих целям Величайшего общекосмического Трогоавтоэгократа, и, не встречая там «почвы», соответствующей требованиям закономерного процесса Джартклом, они, то есть эти космические кристаллизации, во время своих последующих свободно совершаемых эволюций или инволюций для перехода в другие свойственные этой планете кристаллизации и до завершения своих трансформаций, оказывают, вследствие уже других случайных факторов, на планетарные тела то воздействие, которым

1. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

2. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

3. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

4. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

5. Методи психофізіологічних досліджень

6. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень
7. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
8. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

9. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

10. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

11. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

12. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

13. Вивчення епіграфічних колекцій у музеях

14. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

15. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

16. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

17. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

18. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

19. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

20. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

21. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

22. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину
23. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
24. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

25. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

26. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

27. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

28. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

29. Миграция элементов и ее факторы

30. Пространство и время как факторы специфики культуры

31. Марсель Мосс. "Техники тела"

32. Факторы самобытности российской истории

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

34. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

35. Тела вращения

36. Структура аффинного пространства над телом

37. Диктиокаулез у телят

38. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
39. Факторы роста
40. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

41. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

42. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

43. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

44. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

45. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

46. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

47. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

48. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

50. Политический центризм как фактор стабилизации общества

51. Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС

52. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

53. Биологические факторы формирования личности

54. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга
55. Факторы развития агрессивности в детском возрасте
56. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

57. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

58. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

59. Церковь - евхаристическая община, собрание верующих, Тело Христово, Таинство

60. Социальная база и социальные факторы экономических преобразований

61. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

62. Твердое тело

63. Движение тел переменной массы. Основы теоретической космонавтики

64. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

65. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни

66. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды

67. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

68. Уход и защита тела

69. Теплопроводность в сплошных средах и двухфазных, продуваемых и непродуваемых телах (слоях)

70. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека
71. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях
72. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

73. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

74. Реклама (бренд, теле-реклама)

75. Влияние внешнеэкономических факторов на трансформационные процессы в России

76. Факторы инвестиционной привлекательности страны

77. Факторы эффективности управленческих решений

78. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

79. Концепция убывающей производительности факторов производства

80. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Ценообразование на факторы производства

82. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

83. Прибыль и факторы на неё влияющие

84. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

85. Факторы, влияющие на экономическую политику государства

86. Факторы экономического роста
87. Релігійний фактор в історії Росії
88. Факторы самобытности российской истории

89. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее

90. Национальные и культурные ценности народов карачаевочеркесии как фактор воспитания межэтнической толерантности

91. Музыкальный инструмент и человеческое тело (на материале русского фольклора)

92. Шестов vs Ницше: Трагическое тело

93. Тело текста. Заметки о прозе Владимира Сорокина

94. Ключевые факторы успеха торговых марок на российском рынке

95. Анализ конкурентов. Факторы, влияющие на выбор охвата рынка

96. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

97. Правильные многогранники или тела Платона

98. Движение тел переменной массы

99. Сила трения и движение тела


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.