Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. Проблеми лінгвістичного дослідження термінології та термінотворення 1.1 Основні напрямки вивчення терміна та термінології в сучасній лінгвістиці 1.2 Сучасна англійська економічна терміносистема та її специфіка 1.3 Словотвір та термінотворення: аспекти та шляхи дослідження 1.4 Префіксація як спосіб слово- та термінотворення РОЗДІЛ 2. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.1 Структурно-семантичні особливості префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.1.1 Семантична та прагматична характеристика префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.1.2 Словотворча структура основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.1.3 Словотворчі моделі префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.2 Особливості структури та семантики вершин словотворчих ланцюжків, що містять основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами 2.2.1 Семантика вершин словотворчих ланцюжків 2.2.2 Структурна характеристика твірних основ вершин словотворчих ланцюжків 2.3 Словотворчі функції основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у віддієслівному термінотворенні 2.4 Словотворчі моделі віддієслівних основ економічних термінів Висновки Список використаної літератури ДодатОК А ДодатОК Б ДодатОК В ДодатОК Г ДодатОК Ж ВСТУП Актуальність теми. На сучасному етапі інтенсивного розвитку науки і техніки, тісного міжнародного наукового та економічного співробітництва, глобалізації та інформатизації суспільства зростає інтерес до виявлення специфіки та закономірностей функціонування англійської мови – однієї з мов світу, яка набула статусу мови міжнародних наукових зв’язків та стала єдиним глобальним мовним кодом , «есперанто ХХ століття» (moder -dау Еsреrа о) . Своєрідність розвитку лексики англійської мови полягає у зростанні ролі термінів у різних сферах спілкування, що відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації шляхом поглиблення базових наукових понять та утворення нових термінів для позначення сучасних науково-технічних реалій. Нова лексика, яка співвідноситься з економічними поняттями, утворює найбільшу соціофункціональну групу інновацій останніх десятиліть в англійській мові . Інтенсивне поповнення англійської економічної терміносистеми, яка є однією з розвинутих систем термінів, що обслуговує сучасний комплекс економічних наук, викликане бурхливими соціально-економічними змінами в житті суспільства. Як зазначають дослідники, у 90-роки в сфері економіки і бізнесу відбувалася революція, і навіть не одна, а цілих чотири. Перша пов’язана з «глобалізацією» ринків і бізнесу, друга – з комп’ютерами, третя – це революція в управлінні економікою і четверта революція пов’язана із впровадженням інформаційної техніки . З одного боку, поява значної кількості новоутворень в сучасній англійській економічній терміносистемі роблять актуальним визначення ресурсів та шляхів поповнення термінологічного фонду, яке необхідне для його упорядкування та систематизації.

Правильно побудована та упорядкована термінологія потребує визначення оптимальних мовних засобів для вираження спеціального поняття та такої структурно-семантичної організації термінів, яка б орієнтувала на адекватне сприйняття об’єкта чи явища та надавала установку на конкретну дію. З іншого боку, реструктуризація економіки України та розширення її економічних зв’язків з іншими країнами потребує створення термінологічних словників та покращення мовної підготовки українських спеціалістів в області економіки з метою оптимізації наукової комунікації. Знання особливостей творення економічних термінів сприяє раціональному відбору словотворчого інвентарю та словотворчих моделей, полегшує процес засвоєння термінів та дає можливість відтворювати їх у мовленні. Потреба у вивченні особливостей англійської економічної термінолексики також викликана рухомістю та збільшенням її впливу на розвиток словникового складу та фразеологічного фонду сучасних мов, про що свідчать результати досліджень . Спілкування становить основу бізнесу, який вважається прикладним аспектом економіки. Ефективне спілкування можливе за умови, коли у різних сферах економіки вміють користуватися словами для вираження своїх інтересів та потреб . Найважливішою частиною мови в акті комунікації є дієслово, яке називають «глобальним найменуванням процесуальної ситуації» . Значення дієслова задається стосунками двох предметних сфер – сфери суб’єкта та сфери об’єкта, що перетворює його на своєрідний макет майбутнього речення. Для системи дієслова найбільш характерною в англійській мові є префіксація як спосіб слово- та термінотворення . Аналіз сучасних досліджень в галузі англійської термінолексики свідчить про відсутність спеціальних праць, присвячених вивченню особливостей дієслівної префіксації в сучасній англійській економічній терміносистемі. Таким чином, актуальність теми визначається: по-перше, необхідністю упорядкування та систематизації англійської економічної терміносистеми, яке потребує визначення оптимальних мовних ресурсів та засобів для вираження економічних понять; по-друге, – потребою оптимізації наукової комунікації українських спеціалістів в області економіки шляхом раціонального відбору словотворчого інвентарю; по-третє, зростанням впливу англійської економічної термінолексики на розвиток словникового складу сучасних мов; по-четверте, відсутністю комплексного дослідження дієслівної префіксації в сучасній англійській субмові економіки. Метою дослідження є розкриття механізмів творення основ префіксальних дієслів та співвідносних з ними за структурою та семантикою основ похідних термінів; виявлення їх синтагматичних взаємостосунків та факторів, що їх визначають; встановлення деяких тенденцій термінотворення у сучасній англійській субмові економіки. Мета роботи визначила необхідність розв’язання конкретних завдань дослідження: 1. Вибір корпусу префіксальних дієслів у функції економічних термінів та співвідносних з ними за структурою та семантикою похідних термінів. 2. Визначення семантичних та прагматичних особливостей відібраних префіксальних дієслівних потенцій; 3.

Установлення валентних зв’язків основ різних структурних типів з дієслівними префіксами, визначення словотвірної структури основ префіксальних дієслів, здійснення її моделювання та описання. 4. Виявлення вершин словотворчих ланцюжків, складовими частинами яких є основи префіксальних дієслів; визначення особливостей їх структури та семантики. 5. Визначення напрямків реалізації словотворчих потенцій твірних основ префіксальних дієслів у віддієслівному термінотворенні; виявлення їх валентних зв’язків у процесі реалізації словотворчих потенцій; здійснення моделювання структури основ віддієслівних термінів та її описання. 6. Виявлення особливостей словотворчих потенцій твірних основ віддієслівних деривантів. 7. Визначення структурних особливостей словотворчих ланцюжків, які містять основи префіксальних дієслів. 8. Виявлення спільних та відмінних рис у структурі, семантиці та словотворчих основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у сучасній англійській економіки. Об’єктом дослідження були основи дієслів з префіксами та співвідносні з ними за структурою і семантикою похідні основи іменників, прикметників та прислівників, що функціонують у сучасній англійській економічній терміносистемі (l932 терміна). Аналізу підлягали також 582 іменні та дієслівні основи, що є вершинами словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів у функції економічних термінів. Основними джерелами дослідження стали одномовні та двомовні тлумачні та двомовні словники англійської економічної термінолексики, у тому числі їх електронні версії (72), а також журнали « he eco omis » та « ewsweek» за 1997-2001 рр. Предметом дослідження є структура, семантика та словотворчі потенції основ префіксальних дієслів, співвідносних з ними похідних основ термінів та основ, що є вершинами словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів. Методи дослідження. Дослідження об’єкту здійснюється з урахуванням системного характеру мови шляхом поєднання словотворчого аналізу та синтезу, які передбачають вивчення мотивованих одиниць у комплексі з формально і семантично спорідненими з ними лексемами. Словотворчий аналіз основ префіксальних дієслів та співвідносних з ними за структурою та семантикою основ похідних термінів шляхом членування їх на максимальні словотворчі компоненти має за мету виявлення їх структурної організації та визначення твірних основ вершин словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів. Словотворчий синтез використовується для визначення напрямків реалізації словотворчих потенцій основ префіксальних дієслів у подальшому термінотворенні. Аналіз та синтез супроводжуються такими сучасними методами та прийомами лінгвістичного аналізу як: - методом моделювання структури основ префіксальних дієслів та співвідносних з ними за структурою та семантикою похідних основ похідних термінів; - морфемним аналізом у випадку, коли спостерігається невідповідність рівня похідності основи в синхронії та діахронії; - дистрибутивним методом з домінуючою роллю валентнісного аналізу, необхідного для виявлення валентних зв’язків дієслівних префіксів, основ префіксальних дієслів та їх віддієслівних дериватів; - кількісними підрахунками для визначення активності основ та продуктивності моделей, за якими вони утворюються; - методами описового та порівняльного вивчення термінологічних одиниць, які дозволяють виявити та пояснити спільні та відмінні риси у структурносемантичній організації префіксальних дієслів з германськими префіксами та напрямках реалізації словотворчих потенцій їх основ.

Рано утром пила мочу своего ребенка и сразу после этого шла доить корову и пила парное молоко. Через год анализы никаких признаков диабета не обнаружили. Вскоре сняли с учета". О таком комплексном лечении - молоком и мочой - упоминал и Авиценна. Вот строки из его "Канона врачебной науки": "Моча человека и моча верблюдицы, особенно с молоком дойной верблюдицы, помогает от водянки и затвердения селезенки. Передают со слов Пророка: "Если бы вы пили молоко и мочу... то, наверное, были бы здоровы". Комментарии. Такое лечение подходит тем людям, которые могут усваивать молоко. Урина способствует стимуляции функций поджелудочной железы, активируя ее ферменты. Парное молоко - идеальная пища (в небольшом количестве), которое переваривается во многом за счет собственных ферментов. К тому же самое цельное, наисвежайшее молоко особой энергетикой, содержащейся в нем, способствует восстановлению структуры, а следовательно, и функций поджелудочной железы. УРИНОТЕРАПИЯ И БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ Для того чтобы нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, необходимо очистить кровь и удалить всеозможные закупорки из кровяного русла

1. Банки та їх функції

2. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

3. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

4. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

5. Міжнародні валютні ринки та їх функції

6. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
7. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

10. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

11. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

12. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

13. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

14. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

15. Закон вартості: сутність та основні функції

16. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

17. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

18. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

19. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

20. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

21. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

22. Структура та функції умовиводу
23. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
24. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

25. Структура и функции клеточного ядра

26. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

27. Структура и функции государственного аппарата

28. Синапсы (строение, структура, функции)

29. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

30. Структура и функции семьи

31. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

32. Функции и структура валютного рынка

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Рынок его функции и структура

34. Лекції з української та зарубіжної культури

35. Печінка. Її будова, функції та хвороби

36. Аналіз та удосконалення оперативного управління

37. Администрация президента: структура и функции

38. Сущность, функция и структура эзотерической психологии
39. Общее понятие о психике человека, ее структуре и функциях
40. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

41. Структура и функция мифа

42. Функция, структура и метод социологии

43. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

44. Сущность, структура и функции семьи

45. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

46. Предмет, структура, методология и функции экономической теории

47. Государственный бюджет. Функции и структура

48. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Поняття та структура світового ринку

50. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

51. Роль и функции структур МЧС

52. Товарные биржи: функции, принципы, структура

53. Баланс его будова та структура задача

54. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів
55. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
56. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

57. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

58. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

59. Процентні ставки та їх структура

60. Коммерческие банки, их структуры и функции

61. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

62. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

63. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

64. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

66. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

67. Строение и функции субклеточных структур растительной клетки: клеточная стенка и цитоскелет (микротрубочки и микрофиламенты)

68. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

69. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

70. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
71. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність
72. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

73. Контроль та ревізія використання основних засобів

74. Мета та функції контролінгу

75. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

76. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

77. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

78. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

79. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

80. Аналіз та аудит фінансового стану

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

82. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

83. Боротьба з лісовими та торф’яними пожежами

84. Знайомство з Ефіопією та Кенією

85. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

86. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
87. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
88. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

89. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

90. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

91. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

92. Поняття, функції та система трудового права України

93. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

94. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

95. Функції та принципи державного управління

96. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Риторика как наука. Предмет, структура и функции

98. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

99. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.