Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

1. Аналіз складу і структури працюючих на підприємстві Однією з найважливіших умов виконання плану виробництва, збільшення вироблення продукції на кожного члена трудового колективу, а також раціонального використання трудових ресурсів є ощадливе й ефективне використання робочого часу. Перш ніж розпочати аналіз використання робочого часу, необхідно вивчити укомплектування підприємства необхідними кадрами працівників відповідних спеціальностей і кваліфікації. Раціональне використання робочих кадрів є неодмінною умовою, що забезпечує безперебійність виробничого процесу й успішне виконання виробничих і господарських процесів. Для аналізу забезпеченості й ефективного використання робочої сили застосовується статистична форма 1-Т. Склад працюючих на підприємстві поділяється на дві великі групи: 1. Промислово-виробничий персонал (ПВП) – працівники беруть участь у виробничому процесі. 2. Невиробничий персонал – працівники, зайняті в основному в соціальній сфері. За видом участі у виробничому процесі виділяються наступні категорії ПВП: робітники, інженерно-технічний персонал (ІТП), службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП), учні, охорона. Крім того, за формою залучення до трудової діяльності виділяються наступні групи працюючих на підприємстві: штатні працівники, сумісники і працюючі за договорами цивільно-правового характеру. До основних напрямків аналізу складу і структури працюючих на підприємстві відносяться наступні: 1. Аналіз наявності й зміни чисельності працюючих за основними групами і категоріями ПВП. 2. Визначається показник середньооблікової чисельності працюючих. 3. Аналіз структури ПВП за професіями і категоріями. 4. Аналіз відповідності складу працюючих характеру робіт і їх кваліфікації. У процесі аналізу необхідно вивчити зміну структури персоналу виробничих підрозділів. У результаті такого аналізу може виявитися, що на підприємстві знижується виробничий потенціал. Такий стан спостерігається тоді, коли питома вага робітників фактично нижча аналогічної величини в минулих звітних періодах і нижче, ніж передбачається планом. Зниження чисельності фахівців може бути результатом початої на підприємстві роботи з упровадження заходів інтенсифікації: розширення зон обслуговування персоналом, тобто збільшення коефіцієнта керованості на основі підвищення посадових окладів і ставок, викликаним впровадженням у виробництво нових методів економічного керівництва. Можлива тенденція зростання чисельності керівного персоналу підрозділу. Така тенденція на початковому етапі підприємницької діяльності цілком виправдана. У процесі аналізу вивчається співвідношення між основними і допоміжними робітниками, установлюється тенденція зміни цього співвідношення, і якщо воно не на користь основних робітників, то необхідно здійснити заходу щодо усунення негативної тенденції. Скорочення чисельності допоміжних робітників досягається за рахунок концентрації і спеціалізації допоміжних робіт: з налагодження і ремонту устаткування, підвищення рівня механізації й удосконалення праці цих робітників і т.д. Поряд з кількісним забезпеченням вивчається якісний склад робітників, що характеризується загальноосвітнім, професійно-кваліфікацій-ним рівнями, статево-віковою і внутрішньовиробничою структурами.

Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня робітників здійснюється шляхом зіставлення наявної чисельності за спеціальностями і розрядами з необхідною для виконання кожного виду робіт на ділянках бригадами і на підприємстві в цілому. Відношенням обсягу кожного виду робіт до планового фонду робочого часу одного робітника з урахуванням виконання норм виробітку визначається необхідна чисельність робітників. Отже, показники забезпеченості підприємства (об’єднання) працівниками характеризує ступінь їх використання і не можуть бути факторами, що безпосередньо впливають на обсяг продукції, що випускається. У процесі аналізу використання робочого часу на підприємстві (об’єднанні) варто перевірити обґрунтованість виробничих завдань, вивчити рівень їх виконання, установити доцільність виконання окремих видів робіт, виявити втрати робочого часу, установити їх причини, намітити шляхи подальшого поліпшення використання робочого часу, розробити необхідні заходи. 2. Аналіз плинності кадрів і використання робочого часу Аналіз плинності кадрів пов’язаний з аналізом умов роботи виробничого колективу. Напрямки аналізу плинності кадрів: 1. Визначення зовнішнього і внутрішнього руху робочої сили. Цей рух характеризується системою показників: а) абсолютних – загальним числом вибулих і прибулих працівників на підприємстві усього і за окремими категоріями; б) відносних – для характеристики інтенсивності руху робочої сили. До них належать коефіцієнти обороту прийому, вибуття і плинності кадрів. 2. Характеристика причин звільнення працівників. Причини звільнення поділяються на залежні й незалежні від підприємства. Порядок аналізу плинності кадрів через звільнення: 1. Визначається загальна кількість і питома вага працівників, звільнених за кожною з причин. 2. Порівнюються отримані дані за звітний період з показниками попередніх періодів. 3. Дається характеристика кадрової роботи підприємства і намічаються заходи щодо закріплення кадрів. Використання робочого часу аналізується за наступними напрямками: 1. Визначення основного показника – фонду бюджету робочого часу, що містить кількість людино-днів, відпрацьованих усіма категоріями працюючих за визначений період. 2. Розрахунок змін фактичного фонду робочого часу порівняно з плановим фондом і фондом попереднього періоду. 3. Визначення факторів, що впливають на зміну фонду робочого часу: чисельності працюючих; тривалості робочого періоду; тривалості робочого дня. 4. Визначення ефективності використання робочого часу за наступними показниками: середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за визначений період; середня тривалість робочого дня; середня кількість робочих годин, відпрацьованих одним працівником. Аналізуючи забезпеченість робочою силою виробничого процесу, необхідно звернути увагу на завантаженість окремих працівників. 5. Визначення резервів робочого часу. Основним джерелом резервів є скорочення витрат робочого часу. Конкретні причини витрат робочого часу встановлюється при аналізі балансу робочого часу. При аналізі необхідно враховувати, що збільшення середньої тривалості робочого дня не говорить про поліпшення використання робочого часу.

Збільшення середньої тривалості робочого дня свідчить про збільшення середнього перебування робітників на роботі й нічого не говорить про збільшення власного робочого часу. Вивчаючи в трудовому колективі використання робочого часу, аналіз варто проводити за двома напрямками: з одного боку, визначити зменшення робочого часу внаслідок зменшення чисельного складу трудового колективу, з іншого – виявити втрати робочого часу. Виходячи з фактичної чисельності робітників і планової кількості годин роботи одного робітника, розраховують кількість робочого часу. У процесі аналізу вивчаються втрати робочого часу, у тому числі непродуктивні витрати робочого часу. Непродуктивні витрати робочого часу складаються з утрат робочого часу унаслідок виготовлення забракованих виробів, їх виправлення, а також витрат робочого часу, пов’язаних з відхиленнями від технологічного процесу (додаткові витрати робочого часу). Великі непродуктивні витрати робочого часу викликані насамперед підвищеними вимогами до якості продукції, що випускається, унаслідок конкурентної боротьби на ринках збуту. При аналізі важливо установити, які з причин, що викликали втрати робочого часу, є залежними від трудового колективу (прогули, перестої устаткування з вини робітників і т.д.), а які не обумовлені його діяльністю (відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами, відпуст-ки на час навчання, хвороби і т.д.). Зменшення втрат робочого часу до повного їх усунення з причин, що залежать від трудового колективу, є резервом, що не вимагає капітальних вкладень, але дозволяє швидко одержати віддачу. Велике значення при вивченні використання робочого часу має аналіз організації виробництва з метою розширення зон обслуговування устаткування і машин на підставі поєднання професії і робіт, а також концентрації робіт за наскрізними спеціальностями (наприклад, ремонтні роботи, технічне обслуговування подібного устаткування в різних виробництвах і т.д.). Проведення таких заходів важливе там, де праця пов’язана з активним спостереженням за роботою машин і агрегатів. 6. Організація обліку робочого часу для виявлення витрат і резервів його економії. Способи обліку: ведення спеціальних облікових документів; проведення фотографій (самофотографій) робочого дня; організація миттєвих спостережень. 3. Аналіз динаміки продуктивності праці Продуктивність праці характеризується двома основними показниками, пов’язаними з використанням трудових ресурсів: 1. Виготовлення товарної продукції в розрахунку на одного працівника. 2. Трудомісткість (витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції). Розрізняють річну, місячну, годинну й інші види продуктивності праці. Порядок аналізу продуктивності праці. 1. Визначаються абсолютні й відносні зміни фактичного показника продуктивності праці порівняно з плановим чи розрахунковим показником. 2. Визначається приріст виробництва продукції за рахунок зміни трудомісткості й чисельності працівників. 3. Вивчення факторів, що впливають на зміну продуктивності праці. Основні групи факторів зміни продуктивності праці: 1) підвищення технічного рівня виробництва; 2) удосконалювання управління організацією виробництва і роботи; 3) структурні зрушення виробництва; 4) зміна обсягу виробництва на збільшення продуктивності роботи; 5) інші фактори.

Итак, налицо внутреннее противоречие. Если же подразделение, бюджетируется как отдельная бизнес-единица, ему становится выгодно сокращать свои расходы, чем и достигается общая гармония. В действительности все, разумеется, не так радужно. В нашей стране, насколько мне известно, введение такой системы нередко ведет либо к развалу предприятия (интересы бизнес-подразделений входят в противоречие между собой), а еще чаще просто не прививается из-за недостаточной экономической и менеджерской грамотности руководителей среднего звена. Тем не менее бюджетное управление достаточно мощный властный рычаг, в том числе в руках управляющего трудовыми ресурсами. Бюджет, то есть наличие денег, это очень серьезный инструмент власти. Рассмотрим два варианта, в первом из которых он отсутствует, а во втором вступает в действие. Вариант 1. Никакого бюджета управления трудовыми ресурсами нет. Это значит, что в компании существует некая сумма затрат на оплату труда сотрудников, включая, конечно, отдел кадров, а также затраты на набор персонала (объявления, оплату кадровых агентств и прочее), которые ОК время от времени выпрашивает у руководства

1. Використання трудових ресурсів Західної України

2. Трудовые ресурсы и оплаты труда

3. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

4. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

5. Аналіз продуктивності праці

6. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и оплата труда
7. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности
8. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

9. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

10. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

11. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

12. Управление трудовыми ресурсами

13. Анализ трудовых ресурсов предприятия

14. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

15. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

16. Трудовые ресурсы

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

18. Миграция трудовых ресурсов в Россию

19. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

20. Международное перемещение трудовых ресурсов

21. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

22. Анализ состава, структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
23. Здоровье население как показатель качества трудовых ресурсов
24. Планирование Трудовых Ресурсов

25. Трудовые ресурсы

26. Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

27. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

28. Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами

29. Понятие занятости трудовых ресурсов

30. Воспроизводство, размещение и использование трудовых ресурсов РФ

31. Занятость трудовых ресурсов в рекреационой зоне

32. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов в РСУП "Родина"

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

33. Учет трудовых ресурсов

34. Население и трудовые ресурсы России

35. Моделирование и поддержка решений в управлении трудовыми ресурсами

36. Эмиграция трудовых ресурсов из стран Юго-Восточной Европы

37. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

38. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии
39. Анализ использования трудовых ресурсов ООО "Лукойл - Западная Сибирь"
40. Анализ обеспеченности ООО "Прикладные системы" трудовыми ресурсами

41. Анализ состава трудовых ресурсов

42. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

43. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

44. Организация использования трудовых ресурсов на предприятии (на примере ЗАО "Марийское")

45. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")

46. Трудовые ресурсы

47. Трудовые ресурсы и рабочая сила

48. Управління трудовими ресурсами

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

49. Фактори і резерви росту продуктивності праці

50. Эффективное управление трудовыми ресурсами на предприятии

51. Эффективность использования трудовых ресурсов в Ставропольском крае

52. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ОАО "Нефтекамскшина)

53. Трудовые ресурсы предприятия

54. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів
55. Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России
56. Анализ использования трудовых ресурсов

57. Анализ ликвидности баланса и состава и качества трудовых ресурсов

58. Анализ результатов использования трудовых ресурсов цеха

59. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

60. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

61. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

62. Повышение экономической эффективности трудовых ресурсов

63. Проблемы использования трудовых ресурсов на примере Южного федерального округа

64. Резервы и пути улучшения использования трудовых ресурсов ( на примере цеха пигментной двуокиси титана №1 предприятия ЗАО "Крымский титан"

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

65. Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ

66. Трудовые ресурсы

67. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества

68. Трудовые ресурсы предприятия

69. Учение Оуэна об управлении трудовыми ресурсами

70. Экономико-статистический анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО "Ново-Вятка"
71. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации
72. Анализ трудовых ресурсов

73. Анализ трудовых ресурсов и ФЗП в магазине "Припутник"

74. Анализ трудовых ресурсов предприятия

75. Анализ труда и трудовых ресурсов предприятия

76. Трудовые ресурсы предприятия

77. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

78. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

79. Сучасні форми та системи оплати праці

80. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

81. Організація оплати праці на підприємстві

82. Оплата праці

83. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

84. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

85. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

86. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
87. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
88. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

89. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

90. Облік праці та її оплати

91. Аналіз ефективності використання основних засобів

92. Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда

93. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

94. Оплата праці

95. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

96. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

97. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

98. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

99. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.