Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВступ Розділ I Науково-технічний прогрес та його значення 1.1 Поняття науково-технічного прогресу 1.2Основні заходи науково-технічного прогресу, об'єкти та суб'єкти 1.3 Етапи науково-технічного прогресу 1.4 Роль і значення НТП в економіці і суспільстві Розділ II Напрями і оцінка науково - технічного прогресу, роль держави 2.1 Основні напрями науково-технічного прогресу 2.1.1 Механізація виробництва 2.1.2 Автоматизація виробництва 2.1.3 Комп’ютеризація виробництва 2.1.4 Електрифікація та енергозберігаючі технології 2.1.5 Хімізація виробництва 2.2 Методи управління і стимулювання НТП 2.3 Оцінка науково-технічного прогресу 2.3.1 Оцінка економічної ефективності НТП 2.3.2 Оцінка економічної ефективності нової техніки в промисловості Розділ III Практична частина 3.1 Аналіз та пропозиції щодо технічного прогресу та інноваційної діяльності України 3.2 Розробка заходів, спрямованих на розвиток холоднопрокатного цеху металургійного комбінату за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів Вступ Вирішальним засобом підвищення ефективності суспільного виробництва, удосконалення структури економіки, забезпечення економічного зростання і вирішення соціальних задач є науково-технічний прогрес (НТП). Саме про науково-технічний прогрес, його роль і значення в економіці і суспільстві, методи управління і стимулювання і буде йти мова у даній роботі. Поставлено на меті розглянути його основні напрями і оцінку економічної ефективності, охарактеризувати технічний рівень виробництва в Україні, його проблеми та перспективи, роль держави в підтримці науково-технічної діяльності підприємства, викласти пропозиції стосовно повноцінного розвитку інноваційної діяльності та НТП на підприємствах України. На прикладі буде розглянуте визначення ефективності від розробки заходів, спрямованих на розвиток холоднопрокатного цеху металургійного комбінату за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів. Розділ I Науково-технічний прогрес та його значення Поняття науково-технічного прогресу «С него всё начиналось, и им же нужно спасаться: обратно в пещеру пути нет. Никто не будет оспаривать такую цепь причин-следствий: наука – техника – экономика - повышение материального уровня жизни всех граждан – общий рост образованности и информированности – изменения труда от физического к интеллектуальному – смещение соотношения социальных групп. Теперь разница между странами больше определяется не идеологиями, а технологией, ВВП на душу населения. Наука и техника уже сейчас могут решать почти все глобальные проблемы. Наука подвела мир к смертельной черте. Она же может и отвести.» Амосов Н.М. Під науково-технічним прогресом (НТП) розуміється вдосконалення і оновлення знарядь праці, предметів праці і технологічних процесів на основі наукових досягнень (відкриттів, розробок). НТП диференціюється також в розрізі кожного з елементів техніки, тобто виділяються: прогрес у сфері знарядь праці, прогрес у сфері предметів праці (матеріалів), прогрес у сфері технології. Зважаючи на зростання значення способів і методів переробки сировини і матеріалів для забезпечення високих споживних властивостей готової продукції особлива увага надається зараз технологічному прогресу.

На думку вчених, НТП бере початок у середині 50-х років XX ст. з впровадженням комплексної механізації, з космізацією, оволодіння ядерною енергією, винайдення електронно-обчислювальної машини. НТП може здійснюватися шляхом поступових, невеликих змін техніки на основі часткових, локальних наукових розробок, тобто еволюційно, або шляхом радикальних, великомасштабних змін в технології, у складі знарядь і предметів праці на основі крупних, глибинних відкриттів щодо властивостей матерії, законів її організації та існування. У другому випадку НТП називається науково-технічною революцією (НТР). Важливість вивчення науково-технічного прогресу обумовлюється тим, що техніка є однією з складових частин продуктивних сил, і рівень її розвитку характеризує рівень розвитку продуктивних сил країни. Під технікою розуміється сукупність трьох елементів: знарядь праці (машини, устаткування), предметів праці (сировина, матеріали) і технології, що є способами і методами дії знарядь праці на предмети праці з метою зміни і поліпшення їх споживних властивостей. Слід звернути увагу, що результати наукових досліджень втілюються і в техніці, технології, у матеріальному виробництві взагалі, і в самих виробниках, у людях, їхніх світоглядах, творчих здібностях. Без інтелектуального розвитку людини-робітника, інженера, техніка, організатора виробництва неможливий і успішний розвиток техніки, технології, їхнє використання у виробництві. 1.2 Основні заходи науково-технічного прогресу, об'єкти та суб'єкти До заходів НТП відносяться: створення нових видів і удосконалення конструкцій машин, що випускаються, механізмів і приладів, їх упровадження і застосування; комплексна заміна устаткування більш досконалим з повною або частковою перебудовою технологічного процесу; модернізація вживаного устаткування; створення нових видів матеріалів, палива і енергії, їх упровадження і застосування; поліпшення фізичних і хімічних властивостей, параметрів і асортименту продукції; уніфікація типів, вузлів і деталей продукції відповідно до нормативів; розробка нових і удосконалення діючих технологічних процесів; механізація і автоматизація робіт і виробничих процесів; розробка нових і удосконалення діючих методів організації праці і виробництва, спеціалізації і кооперації виробництва; усунення професійних шкідливостей для здоров'я робітників і службовців; поліпшення техніки безпеки праці; поліпшення охорони навколишнього середовища. Заходи НТП є об'єктами НТП. Суб'єктами НТП виступають: наукові і конструкторські організації, експериментальні (дослідні) підприємства, виготовлювачі, споживачі нової техніки. 1.3 Етапи науково-технічного прогресу Процес НТП двосторонній: з одного боку створення і виробництво нової техніки, з іншого — споживання (використовування) нової техніки. З боку виготовлювача нової техніки повинні бути здійснені такі етапи: наука (наукові дослідження) — техніка (наукові розробки) — виробництво — збут — сервіс (обслуговування). На першому етапі проводяться наукові дослідження з метою виявлення, відкриття нових фізичних, хімічних або біологічних законів, нових принципів створення знарядь праці, предметів праці, побудови технологічних процесів.

На другому етапі здійснюються наукові і конструкторські розробки з метою створення дослідного зразка нової техніки, його випробування і доведення. Наукові дослідження і наукові розробки прийнято об'єднувати в одному понятті — науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НІОКР). На третьому етапі («виробництво») здійснюється підготовка підприємства, цеху, ділянки до виготовлення нової продукції, а також освоєння, наладка нового виробництва. В сучасних умовах особливе значення набувають четвертий і п'ятий етапи НТП, на яких виконуються функції збуту і обслуговування своєї продукції підприємствами-виготівниками. Ці етапи НТП забезпечують покупцям нової техніки право вибору продукції, при цьому вони керуються прагненням придбати високопродуктивну, високоякісну техніку, щоб на її основі добитися високої ефективності виробництва. На підприємствах, що використовують нову техніку, можна виділити такі етапи НТП: установка нового устаткування — його освоєння — експлуатація нової техніки. Ці етапи мають місце як у разі застосування нових знарядь праці, так і у випадках застосування нової технології або виробництва нового матеріалу. В цілому всі етапи НТП у виготівника і споживача нової техніки можна представити укрупненою схемою: наука — виробництво — споживання. Тут перший укрупнений етап включає стадії «наука — техніка», другий - «виробництво - збут - сервіс», третій - всі стадії НТП у споживача. Повний процес НТП можна також представляти у вигляді двох циклів: відтворювального (у виробника нової техніки) й інноваційного (у споживача нової техніки). Етап «наука — техніка» відповідно складу виконуваних робіт прийнято називати етапом науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Багато промислових підприємств одночасно виступають в ролі виготовлювача нової техніки і в ролі споживача результатів НТП . 1.4 Роль і значення НТП в економіці і суспільстві Вирішальний вплив НТП на економічний і соціальний розвиток пояснюється передовсім такими обставинами: 1. Використання в промисловому виробництві нової техніки, технології та інформаційних систем, що стає провідним фактором зростання продуктивності економічних ресурсів. Оскільки нова техніка й нові технології (у тому числі інформаційні) мають ліпші показники продуктивності, потужності, швидкості, енергоємності тощо, відбувається зниження витрат економічних ресурсів у розрахунку на одиницю промислової продукції. Так, проведений у США статистичний аналіз впливу трьох головних факторів — капіталу, праці й науково-технічного прогресу — показав, що нині внесок НТП в економічне зростання США досягає 70%. 2. НТП суттєво впливає на структуру економіки. Під впливом НТП зменшується питома вага живої праці в складі витрат на виробництво з одночасним збільшенням питомої ваги зношених в процесі виробництва засобів праці та спожитих предметів праці. Усе більшого значення набуває інфраструктура: зв’язок, транспорт, шляхове господарство, інформаційні системи, енерго-, водо- та газопостачання, загальна й професійна освіта, охорона здоров’я та ін. Завдяки безперервному розвитку науки і техніки з’являються нові виробництва та галузі.

Hедолком в pобот УВО на початковому етап  снуваня була вдсутнсть pегуляpного пpопагандивного оpгану, де б нфоpмувалось пpо дяльнсть  завдання Оpганзац. Такий всник з'явився лише у 1927p. Це був щомсячник "Суpма", який дpукувався спочатку в Hмеччин, потм в Чехо-Словаччин  Литв тиpажем 10 тисяч пpимpникв. Пеpший його номеp пдготував ¶. Гижа. Hадал "Суpму" видавала pедакцйна колегя, в якй вддлами вдали: ґ. Коновалець деологя  пpогpама УВО; Р. Яpий вйськов спpави; С. Чучман полтика; О. Сеник визвольний pух нших наpодв; В. Маpтинець хpонка; технчною частиною  pозповсюдженням займався О. Сеник, пзнше ¶. Рев'юк ("Баpтович") кеpвник станиц УВО в Литв. Польська влада з величезною енеpгю пеpешкоджала pозповсюдженню цього "пдpивного" видання, pозумючи його значення  вплив на населення. Пpоте, незважаючи на пеpеслдування, "Суpму" пеpедають з pук в pуки, вд хати до хати. Так, вже на сеpедну 20-х pp. Укpанська Вйськова Оpганзаця, очолювана ґ. Коновальцем, пеpетвоpилася на впливову, з шиpокою  надйною пдтpимкою в наpод, полтичну силу в укpанському суспльств, з нею pахуються на мжнаpодному pвн

1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

2. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

3. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

4. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

5. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

6. Економічное районуванне, його суть та значення
7. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток
8. Психологія людини в епоху технічного прогресу

9. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

10. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

11. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

12. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

13. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

14. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

15. Ревізія як елемент методу економічного контролю

16. Історія соціально-економічної географії світу

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

17. Автоматизована обробка економічної інформації

18. Інформаційні ресурси економічної діяльності

19. Структура й оцінка економічної інформації

20. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

21. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування

22. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена
23. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
24. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

25. Методи економічної оцінки інновацій

26. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

27. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

28. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

29. Визначення технічного стану дизельних двигунів

30. Вимоги до експлуатації і технічного обслуговування машин

31. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

32. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

34. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

35. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

36. Аналіз економічної нестабільності в Україні

37. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

38. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
39. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
40. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

41. Основи економічної теорії

42. Основні показники економічної статистики

43. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

44. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

45. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

46. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

47. Предмет, функції і методи економічної теорії

48. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

49. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

50. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

51. Державне регулювання ринкової економіки

52. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

53. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

54. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою
55. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
56. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

57. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

58. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

59. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

60. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

61. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

62. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

63. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

64. Основи ринкової економіки

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Ринкова економіка в Україні

66. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

67. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

68. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

69. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

70. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
71. Організація і проведення науково-технічної експертизи
72. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

73. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

74. Науково-технічний потенціал України

75. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

76. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

77. Особливості економічного розвитку Київської Русі

78. Рушійні сили єкономічного прогресу

79. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

80. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

81. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

82. Поняття системи як наукового терміну

83. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

84. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

85. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

86. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу
87. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
88. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

89. Найважливіші ознаки і характеристика наукового стилю мовлення

90. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

91. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

92. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

93. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

94. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

95. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

96. Організація науково-інформаційної діяльності

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

97. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

98. Наукова фантастика в новелах Едгара По

99. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

100. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.