Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

За даними Міжнародного бюро праці, на земній кулі кожні три хвилини внаслідок нещасного випадку гине один робітник. Щосекунди четверо дістають травму. Травматизм - основна причина смерті людей до сорока одного року. Це є прямим наслідком науково-технічної революції, в результаті якої, виявляється, небезпека від техніки зростає швидше, ніж способи захисту від неї. Дослідження показують, що 60-80% нещасних випадків трапляються нині з вини самого потерпілого. І це зрозуміло: людина не народжується з повагою до правил техніки безпеки. Тому керівник мусить не лише мати міцні знання в галузі охорони праці, але й уміти прищепити інтерес до виконання норм і правил, до творчого розв'язання проблем поліпшення умов праці на виробництві своїм підлеглим. Характер і стан умов праці залежать зрештою від виробничих відносин, що панують у суспільстві, від визначеного ними становища трудящого в суспільному виробництві. Для кращого розуміння суті охорони праці як навчальної дисципліни розглянемо її три складові частини: охорона праці як соціальне-політична дисципліна; охорона праці як прикладна наукова дисципліна; охорона праці як нормативна дисципліна. Перша складова за своєю суттю є соціальною категорією; її проблеми займають гідне місце у працях вчених політиків та керівників різного рівня, опрацьованих і прийнятих за їхньою ініціативою документах, де подано зразок глибокого вивчення і вирішення питань, що мають безпосереднє відношення до охорони праці. Розглядаючи другу складову частину як прикладну наукову дисципліну зауважимо, що охорона праці виникла на базі розробок учених. Ще в 1742 р. М.В. Ломоносов (1711-1765) вивчав питання охорони праці в гірничій промисловості. Він створив теорію природного провітрювання шахт, розробив систему захисту від розрядів блискавки, практичні рекомендації щодо безпеки праці в шахтах. Російський фізіолог І.М. Сеченов (1829-1905) науково обґрунтував фізіологічний критерій тривалості робочого дня. Значний внесок у розвиток охорони праці зробили академіки: І.П. Павлов (1849-1936) - вивчав зв'язки між зовнішнім середовищем і вищою нервовою діяльністю людини; М.Д. Зелінський (1861 - 1953) - винайшов протигаз; С.І. Вавілов (1891-1951) - відкрив люмінесцентне освітлення; О.О. Скочинський (1874-1960) - створив прилади для контролю концентрації шкідливих речовин у повітрі; Є.О. Патон (1870-1953) - винайшов спосіб автоматичного електрозварювання. Істотний внесок в охорону праці зробили вчені-гігієністи; Ф.Ф. Ерісман (1842-1915) - вивчав умови праці у промисловості; В.В. Левицький (1867-1936) - аналізував причини професійних захворювань, процеси стомлювання та ін. У нашій країні та за її межами відомі праці радянських учених: академіка АМН Л.І. Медведя, академіка Б. Є. Патона, професора, спеціаліста в галузі профілактики шумової та вібраційної хвороби Є.Ц. Андрєєвої-Галаніної, багатьох інших. Разом з тим, виробничий травматизм, особливо в металургії, знижується дуже повільно. Розглядаючи третій вимір і виходячи із загальних вимог про охорону праці як нормативної науки, міністерства й відомства розробляють конкретні заходи для оздоровчих і безпечних умов праці, для профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань.

Ці заходи визначаються спеціальними правилами з техніки безпеки, санітарними нормами, будівельними нормами і правилами, виробничими інструкціями та іншими документами. Залежно від масштабу застосування ці правила й норми поділяють на міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБП), міжгалузеві (ДНАОП - Державні нормативні акти охорони праці), галузеві (НАОП - Нормативні акти охорони праці), Державні стандарти України з питань безпеки праці (ДСТУ), нормативні документи з охорони праці в галузі будівництва. Всі ці документи включено до реєстру ДНАОП, який містить 2631 нормативний акт, втому числі 234 міжгалузевих і 204 галузевих, 344 міждержавних (ГОСТ ССБП) і 39 ДСТУ, 697 правил, 94 норми, 200 положень і статутів, 327 інструкцій, 162 керівництва або вказівок, вимог, рекомендацій, 15 технічних умов безпеки, 49 переліків та інших нормативних актів. У міждержавному стандарті системи стандартів безпеки праці (ССБП), якому в міжнародній класифікації стандартів присвоєно 12-й клас, встановлено таку структуру позначення стандартів ССБП: перші дві цифри - клас стандарту, третя цифра - код групи, четверта, п'ята й шоста цифри - порядковий номер у групі, останні дві цифри - рік реєстрації. ССБП підпорядкована певній ієрархії. До першої групи ввійшли основоположні державні стандарти, в яких установлено структуру системи, викладено методи класифікації несприятливих впливів на виробництво, наведено поняття й терміни, що використовуються в галузі охорони праці. Дальші групи стандартів містять вимоги з точки зору безпеки щодо спільних для багатьох виробництв факторів (шум, вібрація запиленість і т. н), устаткування й технологічних процесів. Завершують систему стандарти на засоби і заходи щодо захисту працюючих: колективні (огородження, вентиляція тощо) й індивідуальні (спецвзуття, захисні окуляри і т. ін). Державні нормативні акти охорони праці, які діляться на міжгалузеві ДНАОП і галузеві - НАОП, кодуються наступним чином: Шифри державних органів України 0.0 - Державний комітет з нагляду за охороною праці (Департамент Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС)) 0.01 - Пожежна безпека (Міністерство внутрішніх справ (МВС)) 0.02 - Безпека руху (МВС) 0.03 - Міністерство охорони здоров'я 0.04 - Державний комітет з нагляду в атомній та радіаційній промисловості 0.05 - Міністерство праці та соціальної політики 0.06 - Держстандарт 0.07 - Мінбудархітектура Деякі групи галузей і підгалузей у класифікаторі України: 1.0.0 - Промисловість 2.0.00 - Сільське господарство 3.0.00 - Лісове господарство 4.0.00 - Рибна промисловість 1.1.10. - Електроенергетика 1.1.20 - Нафтодобувна, нафтопереробна і газова промисловість 1.2.00 - Металургія 1.2.10-Чорнаметалургія 1.2.20 - Кольорова металургія, промисловість рідкісних металів і напівпровідникових матеріалів 1.2.90 - Добування і збагачення руд та сировини 1.3.00 - Хімія і нафтохімія 1.4.00 - Машинобудування і металообробка 5.1.00 - Транспорт 5.2.00-Зв'язок 6.0.00 - Будівництво 7.0.00 - Торгівля і громадське харчування 8.0.00 - Матеріально-технічне забезпечення і збут 9.0.00 - Житлово-комунальне господарство 9.1

.00 - Охорона здоров'я, фізична культура 9.2.00 - Народна освіта 9.3.00 - Культура і мистецтво 9.5.00 - Наука і наукове обслуговування 9.6,00 - Фінанси, кредит і банківська діяльність, страхування, пенсійне забезпечення 9.7.00 - Органи державного управління. Види державних нормативних актів 1. Правила 2. Стандарти 3. Норми 4. Статути, положення 5. Інструкції, вказівки, керівництва 6. Вимоги, рекомендації 7. Технічні умови безпеки 8. Переліки та ін. Державний реєстр нормативних актів, що діє в Україні, виданий Держнаглядохоронпраці в 1998 році, постійно поновлюється. Витяг з нього, що стосується металургії та суміжних галузей народного господарства України, наведено у Додатках. Таким чином, предмет &quo ;Охорона праці&quo ; є прикладною технічного наукою, він нерозривно пов'язаний зі спеціальними загально технічними дисциплінами. Основні складові частини охорони праці: трудове законодавство, виробнича санітарія, техніка безпеки і протипожежна техніка. Основні терміни й поняття охорони праціТрудове законодавство встановлює основні трудові права й обов'язки робітників і службовців, порядок укладання колективного договору, його зміст і дію, гарантії прийому на роботу, здорові та безпечні умови праці, правила трудової дисципліни, інструктажу з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони та з інших правил охорони праці, гарантії та компенсації, пільги для робітників і службовців, які поєднують роботу з навчанням, порядок розгляду трудових суперечок, участь робітників і службовців в управлінні виробництвом, нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, інші питання. Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, що служать для створення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини у процесі праці. Техніка безпеки являє собою систему організаційних та технічних заходів і засобів, що запобігають впливу небезпечних виробничих факторів на труд працівників. Виробнича санітарія - система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають впливу шкідливих виробничих факторів на працюючих. До небезпечних виробничих факторів належать такі, дія яких на працюючого призводить до травми; до шкідливих виробничих факторів - такі, дія яких на працюючого викликає хворобу. Гігієна праці - комплекс санітари о-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів для оздоровлення умов праці. До таких заходів належать створення на робочих місцях нормального повітряного середовища, освітлення, усунення шкідливого впливу вібрації та шуму, обладнання необхідних санітарне-побутових приміщень. Колективний договір укладають щорічно на всіх підприємствах промисловості, у будівництві і транспортних організаціях. У зміст колективного договору входять двосторонні зобов'язання адміністрації та колективу трудящих щодо виконання держзамовлення, техніко-економічних показників, а також заходів поліпшення умов праці й побуту трудящих. У зв'язку з цим насамперед розробляються обов'язки адміністрації, робітників і службовців щодо охорони праці, згідно з якими керівництво підприємства (установи) зобов'язане: • правильно організовувати працю робітників, щоб кожний робітник чи службовець працював за своїм фахом і кваліфікацією; • закріплювати за кожним робітником чи службовцем певне робоче місце; • забезпечувати справність машин, верстатів та іншого устаткування; • впроваджувати технічно обгрунтовані норми, нову техніку й технологію; • зміцнювати трудову й виробничу дисципліну; • дотримуватися законів і правил охорони праці.

Иисус твоpил то, на что способна лишь Божия воля. Он пpощал гpехи (от Маpка 2.5) и очистил Хpам (от Маpка 1.15-19). Было отчего пеpвосвященникам спpашивать Его: "Kакой сластью Ты это делаешь?~ (от Маpка 11.28). После воскpесения ученики были потpясены тем, что Господь все еще с ними. Они чувствовали, что Он одновpеменно и Ьог и человек. И сначала они не беспокоились о подетальной pазpаботке своих убеждений, с котоpыми мы встpетились пpи pассмотpении культа Тpоицы. Может быть пеpвоначальный "символ веpы~ воспpоизведен в 1-м Послании к Тимофкю. (3.16): Бог явился во плоти, ##### опpавдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, пpоповедан в наpодах, пpинят веpою в миpе, вознесся во славе. ##### ^Ошибочные теоpии^ # Со вpеменем ошибочные толкования личности Иисуса вынудили выpазить основные положения веpы более точно. Hекотоpые были убеждены, что Иисус был истинным человеком, но не истинным Богом. Существовала упpощенная теоpия, из котоpой следовало, что Иисус из Hазаpета, -- великий пpоpок -- был пpинят Богом как Сын, и вознесен

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Зміст та завдання професійної етики юриста

3. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

4. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

5. Зміст і еволюція поняття мотивації

6. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
7. Охорона праці
8. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

9. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

10. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

11. Типове положення "Про охорону праці"

12. Планування та фінансування заходів з охорони праці

13. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

14. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

15. Законодавча база України про охорону праці

16. Навчання з питань охорони праці

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

17. Навчання працівників з питань охорони праці

18. Організація охорони праці на виробництві

19. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

20. Основні законодавчі акти з охорони праці

21. Охорона праці

22. Охорона праці в господарстві
23. Охорона праці в машинобудуванні
24. Охорона праці і навколишнього середовища

25. Охорона праці користувачів ПК

26. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

27. Охорона праці та техніка безпеки

28. Охорона праці у Швейцарії

29. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

30. Екологічний зміст процесу антропогенезу

31. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

32. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Поняття, предмет та зміст господарського договору

34. Поняття, сутність і зміст права

35. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

36. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

37. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

38. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
39. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи
40. Зміст та структура документознавства як науки

41. Структура та зміст віщої освіти

42. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

43. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

44. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

45. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

46. Психологічний зміст характеру людини

47. Раціональний зміст гегелівської діалектики

48. Зміст права власності на природні ресурси

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

50. Поняття і зміст підприємницької діяльності

51. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

52. Роль та вміст води в організмі

53. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

54. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання
55. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"
56. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

57. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

58. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

59. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

60. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

61. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

62. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

63. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

64. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

66. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

67. Коробка скоростей малого токарного станка

68. История токарного станка

69. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

70. Сучасні форми та системи оплати праці
71. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
72. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

73. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

74. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

75. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

76. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

77. Культура початку ХХ ст Українська музика

78. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

79. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

80. Організація праці

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

82. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

83. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

84. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели

85. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели

86. Іудаїзм - релігія євреїв
87. Токарно-винторезный станок
88. Туриз як галузь світового господарства

89. Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

90. Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

91. Матераільна відповідальність працівників

92. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

93. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

94. Екологія та охорона навколишнього середовища

95. Американський неолібералізм. Монетаризм

96. Державне і договірне регулювання оплати праці

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Облік робочого часу працівника

98. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

99. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.